Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om plantenyheder

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 866 af 23. december 1987 om plantenyheder, som ændret ved lov nr. 1107 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Sorter af alle slægter og arter af planter kan beskyttes som plantenyheder, hvis de på tidspunktet for meddelelsen af beskyttelse er

 • 1) selvstændige, hvorved forstås, at de ved en eller flere egenskaber eller kombination af egenskaber kan skelnes fra enhver anden sort, der er kendt på anmeldelsestidspunktet,
 • 2) tilstrækkelig ensartede,
 • 3) stabile i deres særlige egenskaber (hovedkarakterer) under formering, således som denne udføres inden for rammerne af det formeringssystem, forædleren har angivet, og
 • 4) nye, hvorved forstås, at formeringsmateriale eller høstet materiale af sorten ikke forud for anmeldelsen med sortsejerens tilladelse og med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse af sorten har været udbudt til salg, solgt eller på anden måde overdraget
 • a) her i landet i mere end et år eller
 • b) i udlandet i mere end fire år eller, for så vidt angår vinstokke, træer og disses grundstammer, i mere end seks år.«

2. § 1, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 4, betragtes en sort som ny,

 • 1) selv om materiale af sorten har været solgt eller overdraget
 • a) til et officielt organ i lovbestemt øjemed,
 • b) til andre i henhold til aftale eller andet retsforhold med henblik alene på formering eller behandling og opbevaring med henblik på formering, forudsat at modtageren ikke har været berettiget til at disponere over materiale af sorten, eller
 • c) af et selskab til et andet selskab, hvis det ene selskab ejes af det andet selskab eller begge selskaber ejes af et tredje selskab, forudsat at ingen af selskaberne er andelsselskaber, og
 • 2) selv om materiale eller udbytte af sorten fremstillet af planter, der er dyrket med henblik på forsøg eller forædling, har været udbudt til salg, solgt eller overdraget til andre, forudsat at det er sket uden henvisning til sorten.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for sorter, der anvendes til produktion af en hybridsort, hvis gentagen anvendelse af sorten er nødvendig til produktionen og materiale af hybridsorten er solgt eller overdraget til andre.«

3. § 2 affattes således:

»§ 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan undtagelsesvis godkende, at en sort, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 4, beskyttes, hvis den findes at have jordbrugsøkonomisk interesse.«

4. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union«.

5. § 9 affattes således:

»§ 9. Inden en anmeldt sort kan opnå beskyttelse, jf. dog § 21, skal Plantenyhedsnævnet konstatere, om sorten kan anses for at opfylde betingelserne herfor, herunder om den har de særlige egenskaber, der er nævnt i anmeldelsen. Nævnet foranstalter i fornødent omfang afprøvning af sorten til konstatering heraf.

Stk. 2. Anmelderen kan afkræves et gebyr til dækning af nævnets omkostninger ved en afprøvning.«

6. § 10, stk. 1, affattes således:

»Kan sorten anses for at opfylde betingelserne for beskyttelse, optager Plantenyhedsnævnet sorten i Plantenyhedsregisteret under et sortsnavn, som det har godkendt efter regler fastsat af landbrugs- og fiskeriministeren.«

7. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Plantenyhedsnævnet kan afvise registrering af en sort, hvis sortsejeren ikke inden udløbet af en fastsat frist efterkommer nævnets opfordring til at foreslå et navn for sorten eller til at foreslå et nyt navn i tilfælde, hvor nævnet konstaterer, at det anmeldte navn ikke opfylder betingelserne for godkendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 kan landbrugs- og fiskeriministeren fastsætte bestemmelser om, at gyldigheden af beskyttelsesbrevet for sorter af nærmere angivne arter og slægter kan forlænges i indtil 30 år.«

9. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Plantenyhedsnævnet kan endvidere slette en plantenyhed af Plantenyhedsregisteret, hvis sortsejeren ikke inden udløbet af en fastsat frist efterkommer nævnets anmodning om

 • 1) at stille fornødent materiale til rådighed for nævnet til brug ved efterkontrol eller
 • 2) at foreslå et nyt navn for sorten i tilfælde, hvor nævnet efterfølgende har konstateret, at det godkendte navn ikke overholder de bestemmelser, landbrugs- og fiskeriministeren har fastsat herom.«

10. I § 14, stk. 3, ændres »Plantenyhedsnævnets afgørelse« til: »Plantenyhedsnævnets beslutning«, og »domstolene« ændres til: »retten«.

11. § 16 affattes således:

»§ 16. Materiale af en plantenyhed må kun med sortsejerens tilladelse og kun på de vilkår, herunder om betaling af en passende licensafgift, som denne har fastsat,

 • 1) anvendes til erhvervsmæssig produktion, formering eller behandling og opbevaring med henblik på formering og
 • 2) udbydes til salg, sælges, overdrages eller opbevares med henblik på salg eller overdragelse.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser om, at også den, der alene til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift formerer plantenyheder af nærmere angivne arter, skal betale licensafgift til sortsejeren.

Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt formerer en plantenyhed eller sælger formeringsmateriale heraf, skal give sortsejeren de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensafgift.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende

 • 1) for udbytte tilvejebragt ved brug af materiale af en plantenyhed, hvis sortsejeren
 • a) ikke har tilladt denne brug af materialet og
 • b) ikke har haft mulighed for at udøve sine rettigheder efter stk. 1 over materialet, og
 • 2) for sorter, der
 • a) i det væsentlige er afledt af en plantenyhed, hvis denne ikke selv i det væsentlige er en afledt sort, eller
 • b) ikke er selvstændige i forhold til plantenyheden, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, eller
 • c) kun kan produceres ved gentagen anvendelse af plantenyheden.

Stk. 5. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at stk. 1-3 på de betingelser, der er fastsat i stk. 4, nr. 1, også skal finde anvendelse på produkter fremstillet af materiale af en plantenyhed eller udbytte heraf.

Stk. 6. De vilkår, sortsejeren fastsætter, jf. stk. 1, må kun vedrøre anvendelse og udbud som angivet i stk. 1, nr. 1 og 2, samt licensafgiften. Vilkårene skal være rimelige og ens for alle producenter.«

12. § 17 affattes således:

»§ 17. Plantenyheder kan frit anvendes til forsøgs- og forædlingsarbejde.«

13. § 18 med tilhørende overskrift ophæves.

14. § 19, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 1-3.

15. I § 19, stk. 2, der bliver stk. 1, ændres »rimelige« til: »i overensstemmelse med § 16, stk. 6«, og »urimelige« ændres til: »i strid med § 16, stk. 6«.

16. I § 19, stk. 3, der bliver stk. 2, indsættes efter »25 år«: »henholdsvis 30 år, jf. § 12, stk. 3,».

17. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 3« til: »Stk. 2«.

18. § 20 affattes således:

»§ 20. Anser landbrugs- og fiskeriministeren det for nødvendigt for at sikre en plantenyheds udbredelse eller for at modvirke en væsentlig forringelse af vilkårene for en erhvervsgren, kan ministeren efter indhentet udtalelse fra Vilkårsnævnet for Plantenyheder påbyde sortsejeren at give en eller flere personer tilladelse til erhvervsmæssig formering og salg af formeringsmateriale af plantenyheden og inden for en rimelig tid selv eller gennem andre at imødekomme bestillinger på egnet formeringsmateriale. Bestemmelserne i § 16 gælder tilsvarende.«

19. I § 21, stk. 1, udgår »og fra tidspunktet for meddelelsen påtager sig den forpligtelse, der er nævnt i § 18«.

20. § 22 affattes således:

»§ 22. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et nævn, Plantenyhedsnævnet, til at administrere bestemmelserne i lovens kapitel 2 og 3 og et nævn, Vilkårsnævnet for Plantenyheder, til at behandle spørgsmål om licensvilkår, jf. kapitel 4.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter i nævnenes forretningsorden deres sammensætning og funktion.

21. § 25 affattes således:

»§ 25. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte bestemmelser om

 • 1) gebyrer til dækning af udgifterne ved behandling af anmeldelser, jf. § 3, stk. 4, og ved forlængelse af beskyttelsesbrevets gyldighed, jf. § 12, stk. 2, samt til hel eller delvis dækning af udgifter ved afprøvning, jf. § 9, stk. 2,
 • 2) rente ved for sen indbetaling af gebyrer og
 • 3) gebyrer for erindringsskrivelser.

Stk. 2. Der er udpantningsret for gebyrer og renter fastsat efter stk. 1.«

22. I § 26, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 1 eller 2« til: »§ 16, stk. 1, 3 eller 4«.

23. § 26, stk. 2, nr. 2, affattes således:

 • »2) undlader at efterkomme påbud meddelt i henhold til § 19, stk. 1, 2. pkt., og § 20.«

24. I § 26, stk. 3, ændres »§ 16, stk. 3« til: »§ 16, stk. 2 og 5«, og som nyt 2. pkt. indsættes: »Overtrædelse af forskrifter fastsat efter § 16, stk. 2 og 5, er undergivet privat påtale.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. § 1, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse på sorter, der er anmeldt til beskyttelse senest den 31. december 1995.

Stk. 3. § 16, stk. 4, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, finder kun anvendelse på sorter, der ikke før den 1. januar 1996 har været overdraget til et officielt organ i lovbestemt øjemed eller med sortsejerens tilladelse og med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse af sorten har været udbudt til salg, solgt eller på anden måde overdraget.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen

Officielle noter

Ingen