Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Til havefrø- og markfrøfirmaerne Vedrørende krav om plantesundhedscertifikat ved ind- og udførsel af frø til EF-medlemsstater


Efter gældende bestemmelser kræves der plantesundhedscertifikat ved indførsel her til landet og udførsel til andre EF-medlemsstater af frø af Allium spp., Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa og Pisum sativum samt - ved udførsel til Italien - Phaseolus vulgaris .

I den interne EF-samhandel er det forbudt at kræve tillægserklæringer på plantesundhedscertifikaterne.

Ansvaret for, at partiet er ledsaget af plantesundhedscertifikat, påhviler eksportøren. --------------------

Ved rådsdirektiv af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i medlemsstaterne af skadegørere på planter og planteprodukter (77/93/EØF), som ændret ved rådsdirektiver af 18. marts 1980 (80/392/EØF og 80/393/EØF), er fastsat bestemmelser om indførsel til De europæiske Fællesskaber af planter, herunder frø og planteprodukter, samt om handel hermed mellem medlemsstaterne.

Bestemmelserne er gennemført i de enkelte medlemsstater ved national lovgivning. Grækenland har dog fået udsættelse hermed, foreløbig til 1. marts 1985.

For Danmarks vedkommende er bestemmelserne gennemført ved landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 (* 1) om indførsel af planter m.v., der er trådt i kraft den 1. maj 1980.

Ved indførsel af frø til Danmark og til alle de øvrige EF-medlemsstater, herunder indførsel fra Danmark, gælder følgende bestemmelser, idet dog bestemmelserne om handel med frø af Castanea, Prunus, Quercus og Rubus ikke er medtaget:

Allium sp

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af Ditylenchus dipsaci (stængelnematod).

Lycopersicon lycopersicum

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af

- Corynebacterium michiganense (tomatgulbakteriose).

- Xanthomonas vesicatoria (tomatpletbakteriose).

Frøet skal

enten stamme fra områder, der er fri for tomato bunchy top virus (tomatbusksygevirus) og potato spindle tuber viroid (kartoffeltenknoldviroid) eller der må ikke på planterne på dyrkningsarealet, hvorfra frøet stammer, være konstateret symptom på de nævnte skadegørere efter begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode.

Medicago sativa

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af

- Ditylenchus dipsaci (stængelnematod).

- Corynebacterium insidiosum (lucernebakterievisnesyge).

Der må

enten ikke på dyrkningsstedet være konstateret symptom på Ditylenchus dipsaci efter begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode, og den nævnte skadegører må ikke være påvist ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve,

eller partiet skal være gasbehandlet før afsendelsen.

For frø med oprindelse i lande, hvor Corynebacterium insidiosum (lucernebakterievisnesyge) forekommer, må

- skadegøreren ikke være konstateret på ejendommen og i dens umiddelbare omgivelser i de sidste 10 år,

- afgrøden skal være 1. eller 2. års avl efter udsæd,

- der må ikke på dyrkningsarealet og i tilstødende lucerneafgrøder være konstateret symptom på den nævnte skadegører i hele den sidst afsluttede vækstperiode eller eventuelt i de 2 sidste, og

- der må ikke på dyrkningsarealet have været dyrket Medicago sativa L., lucerne, i de 3 foregående år.

Pisum sativum

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af Pseudomonas pisi (ærtebakteriose).

Der må

enten ikke i dyrkningsområdet være konstateret Pseudomonas pisi i en passende periode

eller ikke på dyrkningsarealet være konstateret symptom på denne skadegører efter begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode.

Særlige krav ved indførsel til enkelte EF-medlemsstater:

1. Irland (Republikken Irland og Nordirland).

Allium sp

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af Urocystis cepulae (løgbrand).

Der må ikke på dyrkningsarealet være konstateret nogen symptom på Urocystis cepulae efter begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode.

2. Italien.

Phaseolus vulgaris

Forbud mod indførsel, såfremt der i partiet er forekomster af Corynebacterium flaccumfaciens (bønnebakterievisnesyge). ----------------------

Ved indførsel i Danmark og de øvrige EF-medlemsstater skal frøpartier af de ovennævnte arter være ledsaget af et officielt plantesundhedscertifikat, der attesterer, af partiet opfylder de nævnte krav.

Plantesundhedscertifikatet skal være af oprindelseslandets officielle plantesundhedsmyndigheder, her i landet af statsfrøkontrollen.

Efter art. 11 i direktiv 77/93/EØF er det forbudt at kræve tillægserklæringer på de officielle plantesundhedscertifikater i samhandelen mellem EF- medlemsstaterne. Denne bestemmelse kan kun fraviges ved en Kommissionsbeslutning, der klart bemyndiger nærmere angivne medlemsstater til i konkrete tilfælde at kræve sådan tillægserklæring, og ingen af de gældende kommissionsbeslutninger indeholder en sådan hjemmel. Den fornødne attestation for, at et parti planter eller planteprodukter opfylder alle modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser skal herefter anses som afgivet ved udfærdigelse af et normalt officielt plantesundhedscertifikat.

Medlemsstaterne kan frit kræve tillægserklæringer i forbindelse med indførsel fra tredjelande. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 (* 1) fastslår i § 12, stk. 7, at Danmark ikke stiller krav om tillægserklæringer ved indførsel af planter og planteprodukter.

Ansvaret for, at et frøparti er ledsaget af de fornødne certifikater, påhviler alene eksportøren.

Ved indførsel her til landet varetager statens plantetilsyn kontrollen med, at frøpartiet er ledsaget af de fornødne certifikater.

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

Referencer.

Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 om

indførelse og udførelse af planter m.m.

Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø

til udsæd. Statsfrøkontrollens cirkulære 560-80 af 7. juli 1980.

(Rådets direktiv af 21. december 1976 om foranstaltninger mod

indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter

  • (77/93/EØF). De europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 26/20.

31.1.77).

(Rådets direktiver af 18. marts 1980 om ændring af direktiv 77/93/EØF

om foranstaltninger mod indslæbning i medlemslandene af skadegørere

på planter eller planteprodukter (80/392/EØF og 80/393/EØF). De

europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 100/32, 17.4.80).

Redaktionel note
  • (* 1) Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 er afløst af landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 11.12.1987 om indførsel og udførsel af planter m.m.