Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende avlskontrakter om fremavl af sædekorn


Fra 1. juli 1987 skal formularer til avlskontrakter have en opsætning og ordlyd som vist i vedlagte bilag. Det enkelte firmas formular må ikke tages i brug, før den er godkendt af statsfrøkontrollen.

I bekendtgørelse om sædekorn (* 1), § 9, og i bekendtgørelse som

sædekorn af triticale (* 2) § 9, er anført: »Fremavl må kun ske på

grundlag af en skriftlig kontrakt mellem en sædekornsvirksomhed og

den enkelte avler. Kontraktformularen skal være godkendt af

statsfrøkontrollen.«

De seneste bestemmelser om formularer til avlskontrakter blev udsendt ved statsfrøkontrollens cirkulære 561-80 af 22. august 1980. Siden da er avlskontrolreglerne ændret flere gange, hvilket har nødvendiggjort en revision af formularens ordlyd.

Revisionen (bilag 1) har været forelagt frøkontrolkommissionens kontaktudvalg for sædekorn. Der var i udvalget enighed om, at kontrakter, der indgås efter 1. juli 1987, skal baseres på den i bilag 1 viste opsætning og ordlyd efter følgende retningslinier:

Hovedet skal være udformet som i bilaget, dog er der adgang til at trykke firmanavn øverst på siden, mod at rubrikkerne for firma og avler slås sammen til »Avler: Navn og fuldst. adresse«.

Pkt. 1 med underpunkter skal anføres som i bilaget.

Pkt. 2 med underpunkter skal anføres som i bilaget, dog er det tilladt at indføje strengere betingelser i underpunkterne: 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 og 2.9.

Pkt. 3 er reserveret til eventuelle særlige betingelser og aftaler, som måtte ønskes anført.

Rubrikken til underskrift skal have den i bilaget viste opsætning.

Statsfrøkontrollen har fået flere tilkendegivelser fra avlere om, at de er for lidt orienteret om avlskontrolreglerne. For at råde nogen bod på dette vedtog kontaktudvalget, at avlskontrakten skal indeholde det i bilaget viste afsnit: »Regler for avlskontrol m.v.«. Denne tekst kan eventuelt trykkes på bagsiden af formularen.

Kontrakter, der indgås efter 1. juli 1987, skal ske ved brug af den nye formular, der for hvert enkelt firma skal godkendes af statsfrøkontrollen. Til brug for godkendelse af formularen skal statsfrøkontrollen have tilsendt et korrekturtryk. Snarest efter modtagelsen vil statsfrøkontrollen meddele, om formularen kan godkendes. Vi anmoder om, at trykning af formularer ikke finder sted, før godkendelse foreligger.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

Statsfrøkontrollens cirkulære nr. 561-80 af 22. august 1980 ophæves pr. 1. juli 1987.

BILAG 1

Mellem anførte avler og firma er indgået kontrakt om fremavl af sædekorn til høst i 19.... som følger:

 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Firma               Art og sort 

                  ---------------------------------- 

                  Udsædskategori 

                  ---------------------------------- 

                  Anmærkninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Avler:Navn og fuldst.adresse   Reference Udsæd, Reference Udsæd, 

                   nr.    kg   nr.   kg 

                  ---------------------------------- 

                  ---------------------------------- 

                  ---------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Avlssted, hvis forsk. fra avlers 

 postadresse 

                  ---------------------------------- 

                  ---------------------------------- 

                  Kontraheret    Udsæd 

                  areal i ha:    i alt kg: 

 -------------------------------------------------------------------- 

     1. Firmaet indgår på følgende forpligtelser:

1.1 Udsæden leveres med kvalitetsgarantier i henhold til den til enhver tid gældende landbrugsministerielle bekendtgørelse om handel med sædekorn.

1.2 Såfremt avlen kasseres på grund af fejl, der skyldes den leverede udsæd, påtager firmaet sig det økonomiske ansvar herfor.

     2. Avleren indgår på følgende forpligtelser:

2.1 I det kontraherede areal må kun anvendes den ovenfor specificerede udsæd.

2.2 Der må ikke være foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre på fremavlsarealet.

2.3 Avleren må ikke have andre sorter i renbestand af samme art som den kontraherede på sin ejendom, medmindre der foreligger særlig aftale med firmaet herom. Eventuel særlig aftale skal være anført under punkt 3.1

2.4 Fremavlen må kun finde sted på arealer med mindst et kornfrit år. Der kan dog ses bort fra kravet, hvor

- forfrugten var af samme art og sort

- forfrugten for avl af vintersæd var vårsæd af anden art

- forfrugten for avl af vårsæd var vintersæd af anden art

Firma og avler kan i pkt. 3.2 træffe aftale om, at avl til C2 af vårbyg finder sted på arealer, hvor forfrugten var vårbyg af anden sort.

2.5 Fremavl af vårbyg må ikke finde sted på arealer, hvor der inden for de nærmeste 2 foregående år (vækstsæsoner) har været sået vinterbyg.

2.6 Udlæg af fremavl må ikke finde sted på forpløjninger i marker, der er udlagt med andre afgrøder end den under avlskontrakten anmeldte.

2.7 For fremavlsmarker af rug skal afstanden til andre marker af rug, der ikke er tilsået med certificeret rug af samme sort, mindst være

- 300 m ved avl af præ-basissæd og basissæd

- 250 m ved avl af certificeret sædekorn

Statsfrøkontrollen kan godkende en mindre afstand, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold yder tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket bestøvning.

2.8 For fremavlsmarker af triticale skal afstanden til andre marker med triticale, der ikke er tilsået med certificeret sædekorn af samme sort, mindst være

- 50 m ved avl af præ-basissæd og basissæd

- 20 m ved avl af certificeret sædekorn

Statsfrøkontrollen kan godkende en mindre afstand, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold yder tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket bestøvning.

2.9 Grænser fremavlsmarken op til andre arealer med korn, skal skellet være klart markeret (hegn, dige, lukkede såtrakte e.l.).

2.10 Avleren skal give markkontrolløren de ønskede relevante oplysninger vedrørende avlen. Avleren skal også tillade markkontrolløren at færdes i marken i det omfang, kontrollen gør det nødvendigt, og efterkomme enhver anvisning om foranstaltninger, som kontrolløren skriftligt har givet ved statsfrøkontrollens inspektionsmeddelelse.

2.11 Avlen og indhøstningen skal gennemføres under sådanne forhold, at der ikke sker nogen forurening af kornafgrøden.

     3. Særlige betingelser og aftaler:

3.1 Vedrørende avl af andre sorter af samme art, jfr. punkt 2.3:

3.2 Vedrørende forfrugt, jfr. punkt 2.4:

Kontrakten skal for gyldighed være underskrevet af såvel firma som avler senest den 1. maj i høståret.

 

 ........... den .......... 19 ..  ........... den ..... 19 .. 

 ....................       .................... 

 Firmaets underskrift       Avlerens underskrift 

Følgende information skal påtrykkes formularen:

Regler for avlskontrol m.v.

Avlskontrollen gennemføres i henhold til statsfrøkontrollens regler for avlskontrol og certificering af sædekorn, der er gældende for den pågældende avlssæson. Kontrollørens indstilling om godkendelse eller kassation kan kun forventes stadfæstet af statsfrøkontrollen, hvis den er i fuld overensstemmelse med nævnte regler.

Ved bedømmelsen lægger statsfrøkontrollen især vægt på:

     1. Gode besigtigelsesforhold, ikke lejesæd.

     2. Velafgrænsede fremavlsmarker.

     3. At bestemmelserne vedrørende forekomst af anden sort og anden kornart er opfyldt, samt at de særlige bestemmelser vedrørende flyvehavre er overholdt. Kontrolløren vil kunne oplyse om reglerne, eller oplysninger kan fås ved henvendelse til statsfrøkontrollen på telefon 02 88 33 66. Efter anmodning kan avler få reglerne for avlskontrol og certificering tilsendt.

Det er vigtigt, at alle de af kontrolløren givne forskrifter overholdes.

Udlæg af basissæd og certificeret sædekorn 1. generation må besigtiges af firmakontrollører autoriseret af statsfrøkontrollen. Statsfrøkontrollen skal udtage 20 pct. af arealerne, på hvilke der skal foretages en stikprøvekontrol. Denne kontrol benævnes efterkontrol.

Efterkontrolløren må ikke give avleren forholdsregler om lugning, fraskæring m.v. og skal ikke foretage indstilling om godkendelse eller kassation af avlen. Efterkontrolløren skal rapportere til statsfrøkontrollen samt meddele firmaets kontrollør om konstaterede forhold, der kan tillægges betydning ved statsfrøkontrollens bedømmelse. Firmaets kontrollør skal på grundlag af efterkontrollørens oplysninger samt egne iagttagelser træffe de nødvendige foranstaltninger samt foretage indstilling til statsfrøkontrollen om avlens godkendelse eller kassation.

Klagemulighed

Kontrollørens indstilling om kassation eller nyt marksyn som betingelse for godkendelse kan af såvel avler som firma indankes for statsfrøkontrollen. Klage skal indgives snarest muligt og inden 1 uge fra den dato, hvor meddelelsen er givet.

Statsfrøkontrollens afgørelse i klagesagen træffes snarest muligt og meddeles til avleren og firmaet. Klage over statsfrøkontrollens afgørelse kan af såvel avler som firma indbringes for landbrugsministeren inden 4 uger fra statsfrøkontrollens afgørelse.

Officielle noter

(* 1) Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 365 af 5. juli 1984 om sædekorn.

(* 2) Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 219 af 24. maj 1985 om sædekorn af triticale.