Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne, markært/hestebønne Vedrørende avlskontrollen af markært og hestebønne i 1989


Udlægspartier til rådighed skal senest være anmeldt 1. marts for danske sorter og 1. april for udenlandske sorter. Frøavlsarealer skal være anmeldt senest 31. maj. Høstkontrol skal være anmeldt senest 31. maj. Efteranmeldelser betales med et forsinkelsesgebyr. Skemaerne til anmeldelser er revideret, og af praktiske hensyn bør eventuel beholdning af gamle skemaer kasseres.

1. Regler for avlskontrol

Avlskontrollen af markfrø i 1989 foregår efter Statsfrøkontrollens Regler for Avlskontrol og Certificering udsendt i marts 1988.

Der skal særligt henvises til avlskontrolreglernes pkt. 3.2.2 om import af udlægspartier. Dette skyldes, at manglende anmeldelse af import og dermed udtagning af prøve til udsåning i kontrolmark hvert år medfører, at partier må afvises under avlskontrollen. Et firma, der indkøber frø fra en importør, bør sikre sig, at importøren har anmeldt partiet til Statsfrøkontrollen, og at der er indsendt en prøve til kontroldyrkning.

Formularerne, der skal anvendes ved anmeldelse og besigtigelse, er blevet revideret. Bl.a. er der efter firmaønske udarbejdet et særligt besigtigelsesskema for markært, formular IIIc. Eventuel beholdning af gamle formularer bedes kasseret, da deres brug vil give gener på Statsfrøkontrollen.

I det følgende vejledes om fremgangsmåden ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol.

Anmeldelse af udlægspartier til rådighed

Udlægspartier skal anmeldes på FORMULAR Ia senest 1. marts for danske sorter og senest 1. april for udenlandske sorter. Anmeldelsen skal omfatte såvel nye partier som restbeholdninger af tidligere anmeldte udlægspartier.

Anmeldelsen er en forudsætning for, at partier af C1 udsås i kontrolmark og dermed for, at avl på partiet kan godkendes til certificering.

Danske og udenlandske sorter bedes anmeldt på hver sine anmeldelsesskemaer.

I rubrikken for kategori skrives udsædspartiets kategori i forkortet form som: FM, PBA, BA eller C1.

3. Anmeldelse af fremavlsarealer

Anmeldelser af arealer til høst 1988 sker på anmeldelsesskemaer, FORMULAR II, og på markbesigtigelsesskemaerne formular IIIa og IIIc for markært og IIId for hestebønne. Sidst frist for indsendelse er 31. maj.

Hvis et areal med markært ønskes avlskontrolleret for ærtebakteriose, kan der anmodes om dette på formular II og IIIc. I meddelelse 179-89 er beskrevet, hvordan det gøres. Udfyldelse af formular II

Firmaet bedes tildele hver avl (avlsparti) et nummer. Dette anføres i rubrikken »Avlsparti nr.«.

På hvert skema kan anmeldes flere arealer, dog kun hvis det er med samme udlægsparti. Ved afkrydsning angives, om arealerne anmeldes til avl af præ-basisfrø, basisfrø, C1 eller C2.

Hvis et areal er udlagt med frø fra flere udlægspartier, skal samme avl anmeldes på det tilsvarende antal formular II. Totalt udlagt areal skal angives p den ene formular II med et »x« efter. På de øvrige formular II, hvor avlspartiet optræder, skal i ha-rubrikken kun skrives »x«.

I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et areal udlagt med frø fra

2 udlægspartier kan anmeldes. Besigtigelsesskemaer og deres udfyldelse ved anmeldelse

Skemaerne er trebladede, hvoraf det tredje blad (rødt) skal indsendes sammen med formular II.

 

 Formular IIIc: Skema for markært. 

 Formular IIId: Skema for olie- og spindplanter, rodfrugter og 

         hestebønne. 

Skemaerne udfyldes med oplysninger om firma, avlers navn og adresse, art, sort, udlægsår, kontraheret areal, udlægspartiets referencenummer samt firmaets avlspartinummer. Hvis et areal ikke er placeret på avlers adresse, er det vigtigt, at arealets adresse er anført.

De tre blade i skemaerne anvendes som følger: Originalen, første blad, der er grønt , anvendes ved firmaets besigtigelse af avlen og indsendes umiddelbart efter markbesigtigelsen. Hvis et firma ikke selv ønsker at udføre markbesigtigelse, bedes dette meddelt Statsfrøkontrollen sammen med anmeldelsen af arealerne, ved at der øverst på det røde blad skrives: »Besigtiges af SF«. Det andet blad, der er gult og i en tyndere papirkvalitet, er til firmaets interne brug.

Kun det tredje blad, der er rødt , skal indsendes samme med formula

r

II. Det skal bruges ved den officielle besigtigelse af avlen.

4. Anmeldelse om høstkontrol

Høstkontrol skal af firmaerne anmeldes på et særligt skema (bilag 2) senest den 31. maj.

I henhold til avlskontrolreglerne, afsnit 9, skal der gennemføres høstkontrol, hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er:

a. frøavl af to eller flere sorter af samme art

b. frøavl af samme art til udsæd og til andet formål.

5. Annullering af anmeldte arealer

Hvis anmeldte arealer ompløjes eller af anden årsag ønskes annulleret, bedes dette meddelt så tidligt som muligt og senest den 31. maj.

6. Efteranmeldelser

For anmeldelser, der modtages senere end anførte tidsfrister, opkræves et forsinkelsesgebyr.

For sent anmeldte udlægspartier på formular Ia betales med 300 kr. pr. parti.

For sent anmeldte arealer på formular II og tredje blad af formular IIIc/IIId betales med 100 kr. pr. parti + 3 kr. pr. ha.

For sent anmeldte arealer til høstkontrol betales med 100 kr. pr. høstkontrol.

7. Bestilling af formularer

Anmeldelses- og besigtigelsesskemaer kan bestilles hos Statsfrøkontrollen. Det vil spare porto og tid, hvis der indgives en samlet bestilling ved benyttelse af vedlagte bestillingsseddel (bilag 3).

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

BILAG 1 til

Meddelelse 180a-89

MA-87a

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

                          Bilag 2 til 

                          Meddelelse 180a-89 

                          MA-87a 

      ANMELDELSE OM HØSTKONTROL AF FRØAREALER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Firma:          Avlers navn, adresse og telefonnummer: 

 -------------------------- 

 Art: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Fremavlsareal(er) kontraheret med ovennævnte firma 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Sort       Avlspartinummer        Areal i ha 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremavlsareal for andet firma. Navn: 

 --------------------------------------------------------------------- 

   Sort       Avlspartinummer        Areal i ha 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Avl af arten til andet formål end fremavl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sortsnavn, hvis det kendes:     Areal i ha: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hvilket firma skal udføre høstkontrollen: Deres firma ........... 

                      Eller andet firma, der har 

                      fremavl hos avleren .... 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bemærkninger: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Dato og underskrift 

                          Bilag 3 til 

                          Meddelelse 180a-89 

                          MA-87a 

            BESTILLINGSSEDDEL 

 Firmanavn 

 og adresse: 

 Følgende antal formularer ønskes tilsendt: 

 --------------------------------------------------------------------- 

                                 STK. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular Ia, anmeldelse af udlægspartier (på hvert 

 skema kan anmeldes 20-25 partier) ................ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular II, anmeldelse af fremavl (på hvert skema kan 

 anmeldes 7-8 fremavl med samme udlægsparti) .......... 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular IIIc, besigtigelsesskema for MARKÆRT (der 

 anvendes et skema for hver fremavl) .............. 

 --------------------------------------------------------------- 

 Formular IIId, besigtigelsesskema for hestebønne (der 

 anvendes et skema for hver fremavl) ................. 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Formularer til anmeldelse af høstkontrol (der anvendes 

 et skema pr. høstkontrol) ............................ 

 ---------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

           Dato og underskrift 

Officielle noter

Ingen