Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne Vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1990


I meddelelsen vejledes om fremgangsmåde ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontol. Udlægspartier til rådighed skal senest være anmeldt 1. marts for danske sorter og 1. april for udenlandske sorter. Frøavlsarealer skal være anmeldt senest 30. april. Høstkontrol skal være anmeldt senest 15. maj for arter, der ikke udsås i høståret, og 31. maj for øvrige arter. Efteranmeldelser betales med et forsinkelsesgebyr.

1. Regler for avlskontrol Avlskontrollen af markfrø i 1990 foregår efter Plantedirek- toratets Regler for Avlskontrol og Certificering, marts 1990, der forventes udsendt i begyndelsen af marts. Efter disse skal alle frøavlsarealer - hvad enten de er udsået i høståret eller tidligere - være anmeldt senest den 30. april. I det følgende vejledes om fremgangsmåden ved anmeldelse af par- tier, arealer og høstkontrol. En særlig version af denne meddelelse, er som meddelelse MA-3a/90 sendt til firmaer, der kun har fremavl af markært og/eller heste- bønne.

2. Anmeldelse af udlægspartier til rådighed Udlægspartier skal anmeldes på FORMULAR Ia senest 1. marts for danske sorter og senest 1. april for udenlandske sorter. Anmel- delsen skal omfatte såvel nye partier som restbeholdninger af tidligere anmeldte udlægspartier. Anmeldelsen er en forudsætning for, at nyindkøbte partier udsås i kontrolmark og dermed for, at avl på partiet kan godkendes til certificering. Udlægspartier, som sendes til udlandet for opformering, skal også anmeldes på formular Ia. Danske og udenlandske sorter bedes anmeldt på hver sine anmeldel- delsesskemaer, og arterne bedes anført i følgende rækkefølge:

 

   Græsmarks-                      Andre 

   bælgplanter   Græsser      Bælgsæd      arter 

   Rødkløver    Alm. rajgræs   Hestebønne     Vinterraps 

   Hvidkløver    Italiensk rajgræs Markært      Vårraps 

   Alsike     Hybridrajgræs   Fodervikke     Sennep 

   Humlesneglebælg Timothe               Hør 

   Lucerne     Hundegræs     Rodfrugter     Kommen 

           Engsvingel              Valmue 

           Rød svingel    Fodersukkerroe   Honningurt 

           Stivbladet 

           svingel      Sukkerroe 

           Alm. rapgræs   Kålroe 

           Engrapgræs    Turnips 

I rubrikken for kategori skrives udsædspartiets kategori i

forkor- tet form som: FM, PBA, BA eller C1. Rubrikken »kg nyanmeldt« anvendes, hvor en mængde af et parti anmeldes for første gang, og rubrikken »kg genanmeldt« anvendes, hvor mængden var inkluderet i en anmeldelse fra foregående år. For udlægspartier af græsser, som er indkøbt/oprenset i sommeren 1989, og som er benyttet til efterårsudlæg i 1989, bedes par- tiets oprindelige kvantum anført i rubrikken for »kg nyanmeldt«. Den resterende mængde bedes anført i samme rubrik, men i pa- rentes.

3. Anmeldelse af fremavlsarealer Anmeldelser af arealer til høst 1990 sker på anmeldelsskemaer, FORMULAR II, og på markbesigtigelsesskemaer efter art/kategori på formular IIIa, IIIb, IIIc eller IIId. Sidste frist for indsendelse er 30. april. Hvis et areal med markært ønskes avlskontrolleret for ærtebak- teriose, kan der anmodes om dette på formular II og IIIc. I meddelelse MA-3a/90 er beskrevet, hvordan det gøres. Udfyldelse af formular II Firmaet bedes tildele hver avl (avlsparti) et nummer. Dette an- føres i rubrikken »Avlsparti nr.«. På hvert skema kan anmeldes flere arealer. Dog kun, hvis det er med samme udlægsparti. Ved afkrydsning angives, om arealerne an- meldes til avl af præ-basisfrø, basisfrø, C1 eller C2. Hvis et areal er udlagt med frø fra flere udlægspartier, skal samme avl anmeldes på det tilsvarende antal formular II. Totalt udlagt areal skal angives på den ene formular II med et »x« efter. På de øvrige formular II, hvor avlspartiet optræder, skal i ha-rubrikken kun skrives »x«. I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et areal udlagt med frø fra 2 udlægspartier kan anmeldes. For arter, der er frøgivende i flere år, skal der i kolonnen for høstår anføres f.eks. 2, 3 eller 4 som forkortelse for andet, tredje eller fjerde høstår på udlægget. Kolonnen skal ikke ud- fyldes, hvor avlen er første høstår. Besigtigelsesskemaer og deres udfyldelse ved anmeldelse Skemaerne findes til 4 artsgrupper, formular IIIa - IIId. Disse er trebladede, hvoraf det tredje blad (rødt) skal indsendes sam- men med formular II.

 

   Formular IIIa: Skema for græsmarksplanter til avl af præ-basis- 

          frø og basisfrø. 

   Formular IIIb: Skema for græsmarksplanter til avl af C1 og C2. 

   Formular IIIc: Skema for markært (ny udgave for markært og 

          hestebønne). 

   Formular IIId: Skema for olie- og spindplanter, rodfrugter 

          og hestebønne (i ny udgave er hestebønne ude- 

          ladt, da den er med på ny udgave af IIIc). 

Skemaerne udfyldes med oplysninger om firma, avlers navn og adresse, art, sort, udlægsår, kontraheret areal, udlægspartiets referencenummer samt firmaets avlspartinummer. Hvis et areal ikke er placeret på avlers adresse, er det vigtigt, at arealets adres- se er anført. De tre blade i skemaerne anvendes som følger: Originalen, første blad, der er grønt, anvendes ved firmaets be- sigtigelse af avlen og indsendes umiddelbart efter markbesig- tigelsen. Firmaets indberetning om eventuel besigtigelse af markært og hestebønne bedes kun indsendt efter Plantedirekto- ratets anmodning for den enkelte avl. Det andet blad, der er gult og i en tyndere papirkvalitet, er til firmaets interne brug. Kun det tredje-blad, der er rødt, skal indsendes sammen med for- mular II. Det skal bruges ved den officielle besigtigelse af avlen. Skemaerne kan også leveres som enkeltbladede røde skemaer. Disse kan anvendes internt af firmaet eller ved den officielle besig- tigelse. Det vil give store gener, hvis de anvendes som indberet- ning for en firmabesigtigelse.

4. Anmeldelse om høstkontrol Høstkontrol skal af firmaerne anmeldes på et særligt skema (bilag 2) senest den 15. maj. For arter, der udsås i høståret, dog senest den 31. maj. I henhold til avlskontrolreglerne, afsnit 9, skal der gennemføres høstkontrol, hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er:

 

        a. frøavl af to eller flere sorter af samme art 

        b. frøavl af samme art til udsæd og til andet 

         formål. 

Under punkt b hører også tilfælde, hvor et areal til avl af raps- udsæd er placeret for nær nabos avl af anden rapssort. Der skal da foretages en fraskæring af den del af arealet, der ligger in- den for mindsteafstanden for pågældende udsædskategori, for at arealet med udsæd kan godkendes. Anmeldelser til høstkontrol bedes så vidt muligt vedlagt en skitse, som viser ejendommens og de berørte arealers placering. Dette er nødvendigt, for at Plantedirektoratets besigtigelse af disse arealer kan udføres uden væstentlig tidsspilde med at finde lokaliteterne. Skitsen kan være en frihåndstegning, eller arealerne og ejen- dommen kan afmærkes på en kopi af et kort f.eks. i forholdet 1:100.000. Skitser bør påføres oplysning om de berørte arealers beliggen- hed, vejnavn og nummerangivelse.

5. Annullering af anmeldte arealer Hvis anmeldte arealer ompløjes eller af anden årsag ønskes an- nulleret, bedes dette meddelt så tidligt som muligt og senest den 15. maj.

6. Efteranmeldelser For anmeldelser, der modtages senere end anførte tidsfrister, opkræves et forsinkelsesgebyr. For sent anmeldte udlægspartier på formular Ia betales med 300 kr. pr. parti. For sent anmeldte arealer på formular II og tredje blad af formular IIIa - IIId betales med 100 kr. pr. areal + 3 kr. pr. ha. For sent anmeldte arealer til høstkontrol betales med 100 kr. pr. høstkontrol.

7. Bestilling af formularer Anmeldelses- og besigtigelsesskemaer kan bestilles hos Plante- direktoratet. Det vil spare porto og tid, hvis der indgives en samlet bestilling ved benyttelse af vedlagte bestillingsseddel (bilag 3).

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

BILAG 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 2

 

  ANMELDELSE OM HØSTKONTROL AF FRØAREALER 

 Firma:                    Avlers navn, adresse og 

                        telefonnummer: 

----------------------------------------------

Art:

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 • Fremavlsareal(er) kontraheret med ovennævnte firma

---------------------------------------------------------------------

 

 Sort          Avlspartinummer        Areal i ha 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Fremavlsareal for andet firma. Navn:

---------------------------------------------------------------------

 

 Sort          Avlspartinummer        Areal i ha 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Avl af arten til andet formål end fremavl

---------------------------------------------------------------------

 

 Sortsnavn, hvis det kendes:        Areal i ha: 

---------------------------------------------------------------------

 

 Hvilket firma skal udføre høstkontrollen: Deres firma 

                      Eller andet firma, der har 

                      fremavl hos avleren 

---------------------------------------------------------------------

Bemærkninger:

---------------------------------------------------------------------

 

             Dato og underskrift 

Bilag 3

B E S T I L L I N G S S E D D E L

Firmanavn

og adresse:

Følgende antal formularer ønskes tilsendt:

---------------------------------------------------------------------

 

                                STK. 

---------------------------------------------------------------------

Formular Ia, anmeldelse af udlægspartier (på hvert ske-

ma kan anmeldes 20-25 partier)

---------------------------------------------------------------------

Formular II, anmeldelse af fremavl (på hvert skema kan

anmeldes 7-8 fremavl med samme udlægsparti)

---------------------------------------------------------------------

Formular IIIa, besigtigelsesskema for græsmarksplanter

til avl af præ-basisfrø og basisfrø (der anvendes et

skema for hver fremavl)

---------------------------------------------------------------------

Formular IIIb, besigtigelsesskema for græsmarksplanter

til avl af C1/C2 (der anvendes et skema for hver frem-

 • avl)

---------------------------------------------------------------------

Formular IIIb, enkeltbladet

---------------------------------------------------------------------

Formular IIIc, besigtigelsesskema for markært og heste-

bønne (der anvendes et skema for hver fremavl)

---------------------------------------------------------------------

Formular IIIc, enkeltbladet

---------------------------------------------------------------------

Formular IIId, besigtigelsesskema for olie- og spind-

planter og rodfrugter (der anvendes et skema for hver

 • fremavl)

---------------------------------------------------------------------

Formular IIId, enkeltbladet

---------------------------------------------------------------------

Formularer til anmeldelse af høstkontrol (der anvendes

et skema pr. høstkontrol)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

              Dato og underskrift 

Officielle noter

Ingen