Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne, markært/hestebønne Vedrørende avlskontrollen af markært og hestebønne i 1990


I meddelelsen vejledes om fremgangsmåde ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol. Udlægspartier til rådighed skal senest være anmeldt 1. marts for danske sorter og 1. april for udenlandske sorter. Frøavlsareal skal være anmeldt senest 30. arpil. Høstkontrol skal være anmeldt senest 31. maj. Efteranmeldelser betales med et forsinkelsesgebyr.

1. Regler for avlskontrol

Avlskontrollen af markfrø i 1990 foregår efter Plantedirektoratets Regler for Avlskontrol og Certificering, marts 1990, der forventes udsendt i begyndelsen af marts. Det skal særligt bemærkes, at tidsfristen for at anmelde frøavlsarealer er ændret til 30. april.

Yderligere skal der særligt henvises til avlskontrolreglernes pkt. 3.2.2 om import af udlægspartier. Dette skyldes, at manglende anmeldelse af import og dermed udtagning af prøve til udsåning i kontrolmark hvert år medfører, at partier må afvises under avlskontrollen. Et firma, der indkøber frø fra en importør, bør sikre sig, at importøren har anmeldt partiet til Plantedirektoratet, og at der er indsendt en prøve til kontroldyrkning.

Pkt. 3.2.2 har følgende udformning:

1. Import af udlægspartier fra EF-lande og ligestillede tredjelande skal straks ved importen anmeldes på FORMULAR I. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om art, sort, kategori samt referencenummer fra den udenlandske myndighed, der har prøvetaget og forseglet partiet.

2. Anmeldelsen skal vedlægges en af partiets mærkesedler eller fotokopi af denne.

3. Hvis der ikke foreligger et dansk analysebevis for partiet, skal anmeldelsen vedlægges et officielt analysebevis fra det land, hvor partiet er certificeret. Hvis dette analysebevis ikke omfatter alle EF-krævede analyser, skal anmelderen anmode Plantedirektoratet om at foretage de manglende.

4. Der skal indsendes en officielt udtaget prøve af partiet til Plantedirektoratet.

I det følgende vejledes om fremgangsmåden ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol.

2. Anmeldelse af udlægspartier til rådighed

Udlægspartier skal anmeldes på FORMULAR Ia senest 1. marts for danske sorter og senest 1. april for udenlandske sorter. Anmeldelsen skal omfatte såvel nye partier som restbeholdninger af tidligere anmeldte udlægspartier.

Anmeldelsen er en forudsætning for, af partierne udsås i kontrolmark og dermed for, at avl på partiet kan godkendes til certificering.

Danske og udenlandske sorter bedes anmeldt på hver sine anmeldelsesskemaer.

I rubrikken for kategori skrives udsædspartiets kategori i forkortet form som: FM, PBA, BA eller C1.

3. Anmeldelse af fremavlsarealer

Anmeldelser af arealer til høst 1990 sker på anmeldelsesskemaer, FORMULAR II, og på markbesigtigelsesskemaerne formular IIIc for markært og hestebønne. Sidste frist for indsendelse er 30. april.

Hvis et areal med markært ønskes avlskontrolleret for ærtebakteriose, kan der anmodes om dette på formular II og IIIc. I meddelelse M-3/90 er beskrevet, hvordan det gøres.

Udfyldelse af formular II

Firmaet bedes tildele hver avl (avlsparti) et nummer. Dette anføres i rubrikken »Avlsparti nr.«.

På hvert skema kan anmeldes flere arealer, dog kun hvis det er med samme udlægsparti. Ved afkrydsning angives, om arealer anmeldes til avl af præ-basisfrø, basisfrø, C1 eller C2.

Hvis et areal er udlagt med frø fra flere udlægspartier, skal samme avl anmeldes på det tilsvarende antal formular II. Totalt udlagt areal skal angives på den ene formular II med et »x« efter. På de øvrige formular II, hvor avlspartiet optræder, skal i ha-rubrikken kun skrives »x«.

I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et areal udlagt med frø fra 2 udlægspartier kan anmeldes.

Besigtigelsesskemaer og deres udfyldelse ved anmeldelse

Skemaerne er trebladede, hvoraf det tredje blad (rødt) skal indsendes sammen med formular II.

Formular IIIc: Skema for markært (ny udgave for markært og hestebønne).

Skemaerne udfyldes med oplysninger om firma, avlers navn og adresse, art, sort, udlægsår, kontraheret areal, udlægspatiets referencenummer samt firmaets avlspartinummer. Hvis et areal ikke er placeret på avlers adresse, er det vigtigt, at arealets adresse er anført.

De tre blade i skemaerne anvendes som følger:

Originalen, første blad, der er grønt. kan anvendes ved en eventuel firmabesigtigelse af avlen. Firmaet behøver ikke selv at foretage besigtigelse, og Plantedirektoratet skal anmode om, at der kun på direkte anmodning indsendes indberetninger om firmabesigtigelser.

Det andet blad, der er gult og i en tyndere papirkvalitet, er til firmaets interne brug.

Kun det tredje blad, der er rødt, skal indsendes med formular II. Det skal bruges ved den officielle besigtigelse af avlen.

4. Anmeldelse om høstkontrol

Høstkontrol skal af firmaerne anmeldes på et særlig skema (bilag 2) senest den 31. maj.

I henhold til avlskontrolreglerne, afsnit 9, skal der gennemføres høstkontrol, hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er: a. frøavl af to eller flere sorter af samme art b. frøavl af samme art til udsæd og til andet formål.

5. Annullering af anmeldte arealer

Hvis anmeldte arealer ompløjes eller af anden årsag ønskes annulleret, bedes dette meddelt så tidligt som muligt og senest den 15. maj.

6. Efteranmeldelser

For anmeldelser, der modtages senere end anførte tidsfrister, opkræves et forsinkelsesgebyr.

For sent anmeldte udlægspartier på formular Ia betales med 300 kr. pr. parti.

For sent anmeldte arealer på formular II og tredje blad af formular IIIc/IIId betales med 100 kr. pr. areal + 3 kr. pr. ha.

For sent anmeldte arealer til høstkontrol betales med 100 kr. pr., høstkontrol.

7. Bestilling af formularer

Anmeldelses- og besigtigelsesskemaer kan bestilles hos Plantedirektoratet. Det vil spare porto og tid, hvis der indgives en samlet bestilling ved benyttelse af vedlagte bestillingsseddel (bilag 3).

 

            Med venlig hilsen 

            Hans Jørgen Andersen 

BILAG 1 til

Meddelelse

MA-3a/90

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 2 til

Meddelelse

MA-3a/90

 

       ANMELDELSE OM HØSTKONTROL AF FRØAREALER 

 Firma:          Avlers navn, adresse og telefonnummer: 

 Art. 

       Fremavlsareal(er) kontraheret med ovennævnte firma 

 Sort     Avlspartinummer          Areal i ha 

 Fremavlsareal for andet firma. Navn: 

 Sort     Avlspartinummer          Areal i ha 

       Avl af arten til andet formål end fremavl 

 Sortsnavn, hvis det kendes:          Areal i ha: 

 Hvilket firma skal udføre høstkontrollen:  Deres firma..... 

                       Eller andet firma, der 

                       har fremavl hos 

                       avleren.......... 

Bemærkninger:

Dato og underskrift

BILAG 3 til

Meddelelse

MA-3a/90

B E S T I L L I N G S S E D D E L

Firmanavn

og adresse:

Følgende antal formularer ønskes tilsendt:

 

 --------------------------------------------------------------- 

                              STK: 

 --------------------------------------------------------------- 

 Formular Ia, anmeldelse af udlægspartier (på hvert ske- 

 ma kan anmeldes 20-25 partier)......................... 

 --------------------------------------------------------------- 

 Formular II, anmeldelse af fremavl (på hvert skema kan 

 anmeldes 7-8 fremavl med samme udlægsparti)............ 

 --------------------------------------------------------------- 

 Formular IIIc, besigtigelsesskema for markært og heste- 

 bønne (der anvendes et skema for hver fremavl)......... 

 --------------------------------------------------------------- 

 Formularer til anmeldelse af høstkontrol (der anvendes 

 et skema pr. høstkontrol).............................. 

 --------------------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------- 

       Dato og underskrift 

Officielle noter

Ingen