Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1991


I meddelelsen vejledes om fremgangsmåde ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol. Udlægspartier til rådighed skal senest være anmeldt 1. marts for danske sorter og 1. april for udenlandske sorter. Frøavlsarealer skal være anmeldt senest 30. april. Høstkontrol skal være anmeldt senest 15. maj for arter, der ikke udsås i høståret, og 31. maj for øvrige arter. Efteranmeldelser betales med et forsinkelsesgebyr.

1. Regler for avlskontrol

Avlskontrollen af markfrø i 1991 foregår efter Plantedirektoratets Regler for Avlskontrol og Certificering, marts 19090.

Efter disse skal alle frøavlsarealer - hvad enten de er udsået i høståret eller tidligere - være anmeldt senest den 30. april.

I det følgende vejledes om fremgangsmåden ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol.

En særlig version af denne meddelelse, er som meddelelse MA-1A/91 sendt til firmaer, der kun har fremavl af markært og/eller hestebønne.

2. Anmeldelse af udlægspartier til rådighed

Udlægspartier skal anmeldes på formular Ia senest 1. marts for danske sorter og senest 1. april for udenlandske sorter. Anmeldelsen skal omfatte såvel nye partier som restbeholdninger af tidligere anmeldte udlægspartier.

Anmeldelsen er en forudsætning for, at nyindkøbte partier udsås i kontrolmark og dermed for, at avl på partiet kan godkendes til certificering.

Udlægspartier, som sendes til udlandet for opformering, skal også anmeldes på formular I a.

Danske og udenlandske sorter bedes anmeldt på hver sine anmeldelsesskemaer, og arterne bedes anført i følgende rækkefølge:

 

 Græsmarksbælgplanter Græsser      Bælgsæd   Andre arter 

 Rødkløber       Alm . rajgræs   Hestebønne  Vinterraps 

 Hvidkløver      Italiensk rajgræs Markært   Vårraps 

 Alsike        Hybridrajgræs   Fodervikke  Sennep 

 Humlesneglebælg    Timothe             Hør 

 Lucerne        Hundegræs      Rodfrugter Kommen 

            Engsvingel           Valmue 

            Rød svingel    Fodersukker- Honningurt 

                     roe 

            Stivbladet svingel Sukkerroe 

            Alm. rapgræs    Kålroe 

            Engrapgræs     Turnips 

I rubikken for kategori skrives udsædspartiets kategori i forkortet form som: FM, PBA, BA eller CI.

Rubrikken »kg nyanmeldt« anvendes, hvor en mængde af et parti anmeldes for første gang, og rubrikken »kg genanmeldt« anvendes, hvor mængden var inkluderet i en anmeldelse fra foregående år.

For udlægspartier af græsser, som er indkøbt/oprenset i sommeren 1990, og som er benyttet til efterårsudlæg i 1990, bedes partiets oprindelige kvantum anført i rubrikken for »kg nyanmeldt«. Den resterende mængde bedes anført i samme rubrik, men i parantes.

3. Anmeldelse af fremavlsarealer

Anmeldelser af arealer til høst i 1991 på anmeldelsesskemaer, formular II, og på markbesigtigelsesskemaer efter art/kategori på formular IIIa, IIIb, IIIc eller IIId. Sidste frist for indsendelse er 30. apri.

Hvis et areal ved markært ønskes avlskontrolleret for ærtebakteriose, skal der anmodes om dette på formular II og IIIc. I meddelelse MA-2/91 er beskrevet, hvordan det gøres.

Udfyldelse af formular II

Firmaet bedes tildele hver avl (avlsparti) et nummer. Dette anføres i rubrikken »Avlsparti nr.«.

På hvert skema kan anmeldes flere arealer. Dog kun, hvis det er med samme udlægsparti. Ved afkrydsning angives, om arealerne anmeldes til avl af præ-basisfrø, basisfrø, C1 eller C 2.

Hvis et areal er udlagt med frø fra flere udlægspartier, skal samme avl anmeldes på det tilsvarende antal formular II. Totalt udlagt areal skal angives på den ene formular II med et »x« efter. På de øvrige formular II, hvor avlspartiet optræder, skal i ha-rubrikken kun skrives'x'.

I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et areal udlagt med frø fra 2 udlægspartier kan anmeldes.

For arter, der er frøgivende i flere år, skal der i kolonnen for høstår anføres f.eks. 2, 3 eller 4 som forkortelse for andet, tredje eller fjerde høstår på udlægget. Kolonnen skal ikke udfyldes, hvor avlen er første høstår.

Besigtigelsesskemaer og deres udfyldelse ved anmeldelse

Skemaerne findes til 4 artsgrupper, formular IIIa - IIId. Disse er trebladede, hvoraf det tredje blad (rødt) skal indsendes sammen med formular II.

Formular IIIa: Skema for græsmarksplanter til avl af præbasis- frø og basisfrø.

Formular IIIb: Skema for græsmarksplanter til avl af C1 og C2.

Formular IIIc: Skema for markært og hestebønne.

Formular IIId: Skema for olie- og spindplanter samt rodfrugter.

Skemaerne udfyldes med oplysninger om firma, avlers navn og adresse, art, sort, udlægsår, kontraheret areal, udlægspartiets referencenummer samt firmaets avlspartinummer. Hvis et areal ikke er placeret på avlers adresse, er det vigtigt, at arealets adresse er anført.

De tre blade i skemaerne anvendes som følger:

Originalen, første blad, der er grønt, anvendes ved firmaets besigtigelse af avlen og indsendes umiddelbart efter markbesigtigelsen. Firmaets indberetning om eventuel besigtigelse af markært og hestbønne bedes kun indsendt efter Plantedirektoratets anmodning for den enkelte avl.

Det andet blad, der er gult og i en tyndere papirkvalitet, er til firmaets interne brug.

Kun det tredje blad, der er rødt, skal indsendes sammen med formular II. Det skal bruges ved den officielle besigtigelse af avlen.

Skemaerne kan også leveres som enkeltbladede røde skemaer. Disse kan anvendes internt af firmaet eller ved den officielle besigtigelse. Det vil give store gener, hvis de anvendes som indberetning for en firmabesigtigelse.

4. Anmeldelse om høstkontrol

Høstkontrol skal af firmaerne anmeldes på et særligt skema (bilag 2) senest den 15. maj. For arter, der udsås i høståret, dog senest den 31. maj.

I henhold til avlskontrolreglerne, afsnit 9, skal der gennemføres høstkontrol, hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er:

a. frøavl af to eller flere sorter af samme art

b. frøavl af samme art til udsæd og til andet formål.

Under punkt b hører også tilfælde, hvor et areal til avl af rapsudsæd er placeret for nær en nabos avl af anden rapssort. Der skal da foretages en fraskæring af den del af arealet, der ligger inden for mindsteafstanden for den pågældende udsædskategori, for at arealet med udsæd kan godkendes.

Anmeldelser til høstkontrol bedes så vidt muligt vedlagt en skitse, som viser ejendommens og de berørte arealers placering, så besigtigelse af disse arealer kan udføres uden væsentlig tidsspilde med at finde lokaliteterne.

Skitsen kan være en frihåndstegning, eller arealerne og ejendommen kan afmærkes på en kopi af et kort f.eks. i forholdet 1:100.000.

Skitse bør påføres oplysning om de berørte arealers beliggenhed, vejnavn og nummerangivelse.

5. Annullering af anmeldte arealer

Hvis anmeldte arealer ompløjes eller af anden årsag ønskes annulleret, bedes dette meddelt så tidligt som muligt og senest den 10. maj.

6. Efteranmeldelser

For anmeldelser, der modtages senere end anførte tidsfrister, opkræves et forsinkelsesgebyr.

For sent anmeldte udlægspartier på formular Ia betales med 300 kr. pr. parti.

For sent anmeldte arealer på formular II og tredje blad af formular IIIa - IIId betales med 100 kr. pr. areal + 3 kr. pr. ha.

For sent anmeldte arealer til høstkontrol betales med 100 kr. pr. høstkontrol.

7. Bestilling af formularer

Anmeldelses- og besigtigelsesskemaer kan bestilles hos Plantedirektoratet. Det vil spare porto og tid, hvis der indgives en samlet bestilling ved benyttelse af vedlagte bestillingsseddel (bilag 3).

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

Bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

 

       Anmeldelse om høstkontrol af frøarealer 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Firma:             Avlers navn, adresse og telefon- 

                nummer: 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Art: 

 ---------------------------------------------------------------- 

    Fremavlsareal(er) kontraheret med ovennævnte firma 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Sort        Avlspartinummer    Areal i ha 

 ---------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Fremavlsareal for andet firma. Navn: 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Sort        Avlspartinummer    Areal i ha 

 ---------------------------------------------------------------- 

      Avl af arten til andet formål end fremavl 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Sortsnavn, hvis det kendes   Areal i ha: 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Hvilket firma skal udføre høstkontrollen: 

                Deres firma............. 

                Eller andet firma, der 

                har fremavl hos avleren. 

 ---------------------------------------------------------------- 

 Bemærkninger: 

 ---------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- 

            Dato og underskrift 

 ---------------------------------------------------------------- 

Bilag 3

 

        B E S T I L L I N G S S E D D E L 

 Firmanavn 

 og adresse: 

 Følgende antal formularer ønskes tilsendt: 

 ---------------------------------------------------------------- 

                               Stk. 

 Formular Ia, anmeldelse af udlægspartier 

 (på hvert skema kan anmeldes 20-25 partier)............... 

 Formular II, anmeldelse af fremavl 

 (på hvert skema kan anmeldes 7-8 fremavl med samme 

 udlægsparti............................................... 

 Formular IIIa, besigtigelsesskema for græsmarksplanter 

 til avl af præ-basisfrø og basisfrø (der anvendes et 

 skema for hver fremavl)................................... 

 Formular IIIa, enkeltbladet............................... 

 Formular IIIb, besigtigelsesskema for græsmarksplanter 

 til avl af C1/C2 (der anvendes et skema for hver fremavl.. 

 Formular IIIb, enkeltbladet............................... 

 Formular IIIc, besigtigelsesskema for markært og heste- 

 bønne (der anvendes et skema for hver fremavl)............ 

 Formular IIIc, enkeltbladet............................... 

 Formular IIId, besigtigelsesskema for olie- og spind- 

 planter og rodfrugter (der anvendes et skema for hver 

 fremavl................................................... 

 Formular IIId, enkeltbladet............................... 

 Formular til anmeldelse af høstkontrol 

 (der anvendes et skema pr. høstkontrol)................... 

 ---------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------- 

          Dato og underskrift 

 ---------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen