Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1988


Udlægspartier til rådighed skal senest være anmeldt 1. marts for danske sorter og 1. april for udenlandske sorter. Frøavlsarealer skal være anmeldt senest 30. april for arter, der ikke udsås i høståret, og 31. maj for øvrige arter. Høstkontrol skal være anmeldt senest 15. maj for arter, der ikke udsås i høståret, og 31. maj for øvrige arter. Efteranmeldelser betales med et forsinkelsesgebyr.

1. Regler for avlskontrol

Avlskontrollen af markfrø i 1988 foregår indtil 1. juni 1988 efter Statsfrøkontrollens Regler for Avlskontrol og Certificering udsendt i marts 1985, hvorefter nye regler, som forventes udsendt i marts 1988, træder i kraft.

I det følgende vejledes om fremgangsmåden ved anmeldelse af partier, arealer og høstkontrol.

2. Anmeldelse af udlægspartier til rådighed

Udlægspartier skal anmeldes på FORMULAR Ia senest 1. marts for partier af dansk oprindelse og senest 1. april for partier af udenlandsk oprindelse. Anmeldelsen skal omfatte såvel nye partier som restbeholdninger af tidligere anmeldte udlægspartier.

Anmeldelsen er en forudsætning for, at nyindkøbte partier udsås i kontrolmark og dermed for, at avl på partiet kan godkendes til certificering.

Udlægspartier, som sendes til udlandet for opformering, skal også anmeldes pa formular Ia.

Danske og udenlandske sorter bedes anmeldt på hver sine anmeldelsesskemaer, og arterne bedes anført i følgende rækkefølge:

 

 Græsmarks-                     Industri 

 bælgplanter Græsser      Bælgsæd       planter 

 Rødkløver  Alm. rajgræs    Hestebønne     Vinterraps 

 Hvidkløver Italiensk rajgræs Markært       Varraps 

 Alsike   Hybridrajgræs   Fodervikke     Sennep 

 Sneglebælg Timothe                Hør 

 Lucerne   Hundegræs     Rodfrugter     Kommen 

       Engsvingel               Valmue 

       Rød svingel    Fodersukkerroe 

       Stivbladet svingel Sukkerroe 

       Alm. rapgræs    Kålroe 

       Engrapgræs     Turnips 

I rubrikken for kategori skrives udsædspartiets kategori i forkortet form som: FM, PBA, BA eller C1.

I rubrikken for anmærkninger (Anm) skrives »Gen« for et restparti af et tidligere anmeldt parti. Eventuelt nye indkøb af samme parti føres separat, og i anmærkninger skrives »Ny«.

For udlægspartier af græsser, som er indkøbt/oprenset i sommeren 1987, og som er benyttet til efterårsudlæg i 1987, bedes partiets oprindelige kvantum anført i rubrikken for kg, mens den resterende mængde bedes anført i rubrikken for anmærkninger.

3. Anmeldelse af fremavlsarealer

Anmeldelser af arealer til høst 1988 sker på anmeldelsesskemaer, FORMULAR II, og på markbesigtigelsesskemaer, FORMULAR III eller IIIa. Sidste frist for indsendelse er 30. april for arter, der ikke udsås i høståret, og 31. maj for øvrige arter.

Hvis et areal med markært ønskes avlskontrolleret for ærtebakteriose, kan det ske på formular II og IIIa. I meddelelse 138-88 er beskrevet, hvordan det gøres.

Udfyldelse af formular II

På hvert skema kan anmeldes flere arealer til avl af en bestemt kategori. Ved afkrydsning angives, om arealerne anmeldes til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø. Hvis der sættes kryds ved certificeret frø, bedes tilføjet C1 eller C2.

Firmaet bedes tildele hver avl (avlsparti) et nummer. Dette anføres i rubrikken »Firmaparti nr.«

For arter, der er frøgivende i flere år, skal der i kolonnen for høstår anføres f.eks. 2, 3 eller 4 som forkortelse for andet, tredje eller fjerde høstår på udlægget. Kolonnen skal ikke udfyldes, hvor avlen er første høstår.

Besigtigelsesskemaer og deres udfyldelse ved anmeldelse

Skemaerne findes i tre udgaver, III, IIIa og IIIb, hvoraf kun de to førstnævnte skal indsendes sammen med formular II.

 

 Formular III:  Skema for græsmarksplanter. Det er udformet som 

         3-bladet gennemskrivningsskema, men kan desuden - 

         hvis det ønskes - leveres som enkeltskema. 

 Formular IIIa: Skema for olie- og spindplanter samt bælgsæd og 

         rodfrugter. Det er udformet som 3-bladet 

         gennemskrivningsskema, men kan desuden - hvis det 

         ønskes - leveres som enkeltskema. 

 Formular IIIb: Supplerende skema, som ikke skal indsendes ved 

         anmeldelsen af arealet. Det benyttes af firmaet 

         ved besigtigelse af arealer med præbasisfrø og 

         basisfrø af græsmarksplanter. Det er udformet 

         som et 2-bladet formularsæt med tekst på begge 

         sider. 

Skemaerne udfyldes med oplysninger om firma, avlers adresse, art, sort, udlægsår, kontraheret areal, udlægspartiets referencenummer samt firmaets avlspartinummer. Hvis et areal ikke er placeret på avlers adresse, er det vigtigt, at arealets adresse er anført.

Originalen, første blad , anvendes ved firmaets besigtigelse af avlen og indsendes umiddelbart efter markkontrollen. Hvis firmaer, der kun har fremavl af markært, ikke selv ønsker at udføre markbesigtigelse, bedes dette meddelt Statsfrøkontrollen sammen med anmeldelsen af arealerne.

Det andet blad er til firmaets interne brug.

Kun det tredie blad i III og IIIa indsendes sammen med formular II. Det skal bruges ved den officielle besigtigelse af arealerne.

4. Anmeldelse om høstkontrol

Høstkontrol skal af firmaerne anmeldes på et særligt skema (bilag 1) senest den 15. maj. For arter, der udsås i høståret, dog senest den 31. maj.

I henhold til avlskontrolreglerne, afsnit 9, skal der gennemføres høstkontrol, hvis der på en ejendom eller på ejendomme i samdrift er:

a. frøavl af to eller flere sorter af samme art

b. frøavl til udsæd og avl af frø til andet formål af f.eks. markært og raps

Under punkt b hører også tilfælde, hvor et areal til avl af rapsudsæd er placeret for nær en nabos avl af anden rapssort. Der skal da foretages en fraskæring af den del af arealet, der ligger inden for mindsteafstanden for pågældende udsædskategori, for at arealet med udsæd kan godkendes.

På grund af det store antal arealer, der anmeldes til høstkontrol, er det nødvendigt, at Statsfrøkontrollens besigtigelse af disse arealer kan udføres uden væsentlig tidsspilde med at finde lokaliteterne. De bedes derfor så vidt muligt vedlægge anmeldelsen en skitse, som viser ejendommens og de berørte arealers placering.

Skitsen kan være en frihåndstegning, eller arealerne og ejendommen kan afmærkes på en kopi af et kort f.eks. i forholdet 1:100.000.

Skitser bør påføres oplysning om de berørte arealers beliggenhed, vejnavn og nummerangivelse.

5. Annullering af anmeldte arealer

Hvis anmeldte arealer ompløjes eller af anden årsag ønskes annulleret, bedes dette meddelt så tidligt som muligt og senest den 15. maj. For arter, der udsås i høståret, dog senest den 31. maj.

6. Efteranmeldelser

For anmeldelser, der modtages senere end anførte tidsfrister, opkræves et forsinkelsesgebyr.

For sent anmeldte udlægspartier på formular Ia betales med 300 kr. pr. parti.

For sent anmeldte arealer på formular II og tredje blad af formular III/ IIIa betales med 100 kr. pr. parti + 3 kr. pr. ha.

For sent anmeldte arealer til høstkontrol betales med 50 kr. pr. høstkontrol.

7. Bestilling af formularer

Anmeldelses- og besigtigelsesskemaer kan bestilles hos Statsfrøkontrollen. Det vil spare porto og tid, hvis der ingives en samlet bestilling ved benyttelse af vedlagte bestillingsseddel (bilag 2).

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

 

                     BILAG 1 til 

                     Meddelelse 139-88 

                     MA-67 

  ANMELDELSE OM HØSTKONTROL AF FRØAREALER 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Firma:       Avlers navn, adresse og telefonnummer: 

 ---------------------- 

 Art 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremavlsareal(er) kontraheret med ovennævnte firma 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Sort         Avlspartinummer   Areal i ha 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fremavlsareal for andet firma. Navn: 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Sort         Avlspartinummer   Areal i ha 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Avl af arten til andet formål end fremavl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sortsnavn, hvis det kendes:      Areal i ha: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hvilket firma skal udføre 

 høstkontrollen:        Deres firma ................ 

                Eller andet firma, der har 

                fremavl hos avleren ........ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bemærkninger: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

               Dato og underskrift 

                     Bilag 2 til 

                     Meddelelse 139-88 

                     MA-67 

  BESTILLINGSSEDDEL 

 Firmanavn og adresse: 

 Følgende antal formularer ønskes tilsendt: 

 --------------------------------------------------------------------- 

                                STK. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular Ia, anmeldelse af udlægspartier 

 (på hvert skema kan anmeldes 20-25 partier) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular II, anmeldelse af fremavl 

 (på hvert skema kan anmeldes 7-8 fremavl) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular III, besigtigelsesskema for græsmarksplanter 

 (der anvendes et skema for hver fremavl) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular III, enkeltbladet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular IIIa, besigtigelsesskema for olie og spindplanter 

 samt bælgsæd og rodfrugter 

 (der anvendes et skema for hver fremavl) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular IIIa, enkeltbladet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formular IIIb, supplerende besigtigelsesskema 

 til firmabrug ved besigtigelse af præ-basisfrø 

 og basisfrø af græsmarksplanter 

 (der anvendes et skema pr. fremavl) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formularer til anmeldelse af høstkontrol 

 (der anvendes et skema pr. høstkontrol) 

 --------------------------------------------------------------------- 

           Dato og underskrift 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen