Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrol for ærtebakteriose i 1988


Partier af udsæd af ært kan kun eksporteres til EF-lande og visse tredjelande, hvis frøet er avlet på marker, der ved en officiel besigtigelse er fundet fri for ærtebakteriose. Ønsker om besigtigelse for ærtebakteriose i markært kan ske på formular II og formular IIIa ved anmeldelse af fremavl. For andre arealer skal anmeldelse om avlsinspektion ske som for øvrige sygdomme.

Efter Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 om indførsel og udførsel af planter m.m. (* 1) skal der ved udførsel af ært til udsæd gives erklæring om, enten

  • 1) at der i dyrkningsområdet ikke er konstateret ærtebakteriose, Pseudomonas pisi, i en vis periode eller
  • 2) at der på dyrkningsarealet ikke er konstateret planter med symptom på ærtebakteriose efter begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode.

Da ærtebakteriose nu er påvist i Danmark, skal vi ved eksport til andre EF-lande og til lande, som har lignende krav, benytte erklæring 2. Derfor skal frøarealer af ært avlsinspiceres, hvis frøet forventes eksporteret til sådanne lande. For markært er det mest rationelt at gøre dette sammen med markbesigtigelsen for certificering.

Anmeldelser af arealer til inspektion for ærtebakteriose kan ske sammen med anmeldelse af arealer til avlskontrollen på formular II og formular IIIa. Det gøres ved, at der på formular II i yderste højre kolonne skrives »BAK« for de arealer, der specielt ønskes besigtiget for ærtebaktoriose. På tilhørende besigtigelsesskemaer, formular IIIa, skrives der øverst på skemaet efter STATSFRØKONTROLLEN også »BAK«.

Hvis ikke begge formularer har været mærket som anvist, kan det ikke med sikkerhed påregnes, at besigtigelsen for ærtebakteriose bliver udført.

Meddelelser om resultatet af besigtigelserne for ærtebakteriose vil blive givet skriftligt sammen med resultatet af den øvrige besigtigelse.

Prisen for en besigtigelse for ærtebakteriose betales ud over gebyret for den normale besigtigelse med kr. 10 pr. besigtiget ha plus kr. 30 pr. areal.

Frøarealer som f.eks. forædler- og forsøgsmateriale, som ikke er i fremavl, men som ønskes besigtiget for ærtebakteriose, skal anmeldes som normalt for avlsinspektion for sygdomme. Blanketter hertil kan fås ved henvendelse til Statsfrøkontrollen, lokal 27.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

Redaktionel note
  • (* 1) Bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 er erstattet af bekendtgørelse nr. 820 af 11. december 1987.