Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende byg iblandet alm. rajgræs til brug ved udsåning som grønne marker


Efter sædekornsbekendtgørelsen må blandinger af sædekorn af byg og frø af italiensk rajgræs sælges som »sædekorn iblandet italiensk rajgræs«. Pr. 26. februar 1988 forventes det på samme betingelser at blive tilladt at sælge blandinger af sædekorn af byg og frø af alm. rajgræs som »sædekorn iblandet alm. rajgræs«.

I forbindelse med etablering af »grønne marker« har Statsfrøkontrollen haft en del forespørgsler om muligheden for at producere blandinger af byg og alm. rajgræs. Emnet har været drøftet i Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn, som derpå anmodede Statsfrøkontrollen om at søge Landbrugsministeriets bemyndigelse til at tillade salg af sådanne blandinger.

Landbrugsministeriet har herefter udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, hvorefter § 28 i sædekornsbekendtgørelsen (* 1) ændres til:

Blandinger af certificeret sædekorn af byg og frø af di- eller tetraploid italiensk rajgræs eller frø af di- eller tetraploid alm. rajgræs af partier, der er godkendt som basisfrø eller certificeret frø, kan sælges som »sædekorn iblandet italiensk rajgræs« eller »sædekorn iblandet alm. rajgræs«, såfremt blandingerne opfylder kravene i bilag 1, afsnit I, B.

Tilsvarende indsættes ordene »eller alm. rajgræs« i sædekornsbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit I, B, efter »italiensk rajgræs«.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelse i Lovtidende, hvilket forventes at ske den 26. februar 1988.

Statsfrøkontrollen kan herefter tillade salg af blandinger af byg og alm. rajgræs. Disse blandinger sælges under betegnelsen »Sædekorn iblandet alm. rajgræs« og skal opfylde følgende:

KRAV TIL KVALITETSNORMER:

 

                       Mindste 

                       renhed    Latitude 

 1. Renhed: 

  Blandingen............................... 99.8 pct.  0.5 pct. 

                       mindste 

                       spireevne  Latitude 

 2. Spireevne: 

  Byg...................................... 95 pct.    5 pct. 

  Alm. rajgræs............................. 90 pct.    6 pct. 

 3. Indhold af anden kornart i 1 kg: 

  Blandingen............................... højst 7 kerner i alt, 

                       heraf højst 3 kerner 

                       af havre. 

                       Højeste 

                       indhold   Latitude 

 4. Indhold af ukrudt: 

  Blandingen............................... 0.1 pct.  0.3 pct. 

  Kvik højst 25 frø pr. kg. 

  Flyvehavre 0 kerner pr kg. 

 5. Anden sort: 

  Byg..................................... højst 1.0 pct 

6. Blandingsforholdet mellem det rene frø af komponenterne: 92 byg til 8 alm. rajgræs.

KRAV TIL MÆRKNING:

Byg iblandet alm. rajgræs mærkes med mærkeseddel formular 88, der er grøn. På denne mærkeseddel skal prøvetageren foruden referencenummer, forseglingsdato og vægt påstemple »Byg/alm. rajgræs« under rubrikken »Frøblanding til:». I rubrikken »Arternes vægtforhold:» anføres sortsnavnene sammen med vægtforholdet, der altid skal være 92 byg til 8 alm. rajgræs. Under »Andre oplysninger« anføres: »Til »Grønne marker«.'

PROCEDURE FOR GODKENDELSE:

1. Såvel partier af byg som partier af alm. rajgræs, der anvendes til blandingerne, skal før blandingen være forseglet og godkendt af Statsfrøkontrollen.

2. For partier af alm. rajgræs, der skal anvendes til blandingen, skal der foreligge en analyse i 10 x renhedsmængden for indhold af kvik og kornarter.

3. Statsfrøkontrollens prøvetager skal overvære blandingen og skal have overladt mærkesedlerne fra de enheder af byg og alm. rajgræs, der indgår i pågældende blandingsparti. Prøvetageren skal endvidere mærke og forsegle blandingspartiet.

4. Der skal ikke foretages prøvetagning af blandingspartiet. Statsfrøkontrollens kontrol foregår ved, at prøvetageren indberetter til Statsfrøkontrollen om modtagne mærkesedler, blandingspartiets størrelse, blandingspartiets referencenummer m.m.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Officielle noter

(* 1) Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 365 af 5. juli 1984 om sædekorn.