Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne. Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø.


Til sædekorns-, markfrø-

og havefrøfirmaerne

-------------------------------

I meddelelsen vejledes om, hvordan firmaerne skal forholde sig for at få udstedt sundhedscertifikat for frøpartier til eksport, samt retningslinier for, hvilke betingelser der i den forbindelse stilles til parti- og avlskontrol.

I Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 13. december 1989 om indførsel og udførsel af planter m.m. er fastsat, at Plantedirektoratet skal udøve den i forbindelse med udførsel af frø til udsæd omtalte kontrol, og at Plantedirektoratet skal fastsætte nærmere regler til gennemførelse af denne.

Denne meddelelse indeholder disse regler.

1. UDSTEDELSE AF PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT

1.1 Bestilling af certifikat

------------------------

Den eksportør, der ønsker at eksportere frø til lande, der som betingelse for indførsel kræver et sundhedscertifikat på varen, skal på en særlig blanket (PD FORM. 302) bestille certifikat- udstedelse hos Plantedirektoratet. Eksportøren udfylder blan- ketten og sender den til Plantedirektoratet. På blanketten skal bl.a. oplyses frøets latinske artsnavn, avlsland og det land, hvortil partiet skal eksporteres.

1.2 Indsendelse af partiprøve

-------------------------

Såfremt der stilles krav om frihed for specielle skadegørere, som forekommer i avlslandet, kan det være nødvendigt at fore- tage en laboratorieundersøgelse af en partiprøve. Eksportøren skal da drage omsorg for, at Plantedirektoratet modtager en prøve af partiet. Prøven skal være udtaget i overensstemmelse med Plantedirektoratets regler for prøvetagning og være led- saget af bestillingsblanket eller af en prøveanmeldelse (PD FORM. 11). Hvis partiet er forseglet af Plantedirektoratet, skal prøven være udtaget af Plantedirektoratet. Partier, der ikke ønskes forseglet af Plantedirektoratet, kan prøvetages af eksportøren. Såvel den udtagne prøve som bestillings- blanket eller formular til anmeldelse af prøver skal mærkes således, at prøven og partiet uden vanskeligheder kan identi- ficeres, og prøven skal kunne sammenholdes med oplysningerne på forannævnte bestillingsblanket. For frøpartier, der eks- porteres i delpartier, kan den oprindelige partiprøve danne grundlag for laboratorieundersøgelserne.

1.3 Laboratorieundersøgelser ------------------------

De nødvendige sygdomsundersøgelser udføres i laboratoriet under anvendelse af metoder beskrevet i Plantedirektoratets analyseregler eller af andre anerkendte metoder, der er egnet påvisning af eventuelle forekomster af de aktuelle skadegørere.

1.4 Avlskontrol ------------

Hvis frøet ønskes eksporteret til lande, der stiller krav om, at frøet er avlskontrolleret, skal avlskontrol være udført af Plantedirektoratet eller af en instution, som Plante- direktoratet har anerkendt til dette formål.

1.5 Dokumentation for tidligere udførte undersøgelser

--------------------------------------------------

Ved bestillingen af certifikat skal der, når det er relevant henvises til avlskontrol- og analysebeviser ved at angive nummeret på disse beviser eller ved at indsende en kopi af beviserne. For importeret frø, skal der medsendes de til- svarende udenlandske beviser. Disse skal klart angive, om erklæringer om frihed for bestemte organismer er baseret på en avlskontrol eller en analyse af en frøprøve.

1.6 Normer

-------

Er Plantedirektoratet bekendt med, at modtagerlandet har andre importbestemmelser vedrørende skadegørere end dem, der er op- givet af eksportøren, forbeholder man sig ret til at nægte ud- stedelse af certifikat, såfremt unersøgelserne har vist, at im- portlandets bestemmelser ikke er opfyldt.

1.7 Certifikatudstedelse

---------------------

Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes et originalt plantesundhedscertifikatet og fire kopier.

2. AVLSKONTROL

2.1 Almindelige bestemmelser

-------------------------

Til avlskontrol kan anmeldes frøavlsarealer af arter af have- og landbrugsplanter. Anmeldelsen skal være Plantedirektoratet i hænde senest 1. maj i det pågældende år. Anmeldelsen skal normalt ske på særlige blanketter (PD FORM. 301), som rekvireres hos Plantedirektoratet. På anmeldel- sen skal anføres firmaets navn, avlerens navn, gårdnavn og adresse samt markens beliggenhed og størrelse. Deruden skal anføres arts- og sortsnavn samt udlægspartiets referencenummer og/eller mærke. Endelig skal anmeldelsen indeholde oplysninger om, hvilke sygdomme afgrøden skal kontrolleres for. Hver an- meldelse må kun omfatte 1 avler, 1 art, 1 sort og 1 generation. Dog kan arealer med forsøgs- og forædlermateriale anmeldes samlet, forudsat at der medgives en detaljeret beskrivelse af parcellernes betegnelse, placering og størrelse. Når Plantedirektoratet finder det hensigtsmæssigt, kan der ind- føres særlige ordninger, hvor anmeldelsen af arealer til avls- kontrollen for sygdomme kan ske på de blanketter, der anvendes ved anmeldelse af frø til certificering.

2.2 Avlskontrol

------------

Avlskontrollen skal gennemføres på det tidspunkt, hvor såvel bestandens som eventuelle sygdommes udvikling muliggør den mest effektive kontrol. Om nødvendigt gennemføres flere in- spektioner. Når avlskontrollen er gennemført, meddeler Plante- direktoratet resultatet af undersøgelsen.

3. BETALING

Betaling for avlskontrol, prøvetagning, laboratorieundersøgelse og certifikatudstedelse sker i overensstemmelse med Plante- direktoratets betalingsreglement.

4. IKRAFTTRÆDEN

Meddelelsen erstatter Statsfrøkontrollens meddelelse 164-88 af 16. september 1988, og reglerne træder i kraft straks.

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

Officielle noter

Ingen