Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg


Fra 1. juli 1988 må blanding og udlevering af partier af sortsblandinger af vinterbyg ske, før analyseresultatet af de i blandingen indgåede partier foreligger. Endvidere kan sorter, der er betinget godkendt til optagelse på dansk sortsliste, godkendes til brug i sortsblandinger af vinterbyg. Forslag til sammensætning af sortsblandinger, der ønskes godkendt for sæsonen 1988/89, bedes meddelt Statsfrøkontrollen senest 1. maj 1988. Liste over godkendte blandinger for 1988/89 forventes at kunne udsendes i juni.

Siden 1. juli 1987 har det været tilladt at sælge godkendte sortsblandinger af vinterbyg.

På et møde i Sortsblandingsudvalget oktober 1987 drøftedes et brancheønske om tilladelse til, at sortblandinger kan udleveres, inden den endelige analyse af de i blandingen indgåede partier foreligger. På baggrund af den korte tid, der er fra høst til såning af vinterbyg, kunne udvalget imødekomme ønsket for sortsblandinger af vinterbyg. Det blev endvidere besluttet, at sorter, der er betinget godkendt til optagelse på dansk sortsliste, vil kunne godkendes til at indgå i sortsblandinger af vinterbyg.

Betingelserne for godkendelse af blandinger og for produktion af partier er herefter følgende:

1. GODKENDELSE AF SORTSBLANDINGER

Hvert år i februar-marts indbyder Statsfrøkontrollen sædekornsfirmaerne til at indsende forslag til sortsblandinger af vinterbyg, der ønskes fremstillet i den følgende sæson (Statsfrøkontrollens sæson går fra 1. juli til 30. juni). Forslagene bliver forelagt for sortsblandingsudvalget, og meddelelse om godkendte blandinger vil blive udsendt til alle sædekornsfirmaer i juni.

Sammen med den årlige indhentning af forslag vil der blive udsendt en oversigt over vinterbygsorter optaget på den officielle danske sortsliste. Oversigten, der giver oplysning om sorternes dyrkningsforhold, modningstidspunkt og vinterfasthed, udarbejdes af forstander Jutta Rasmussen, Statens Forsøgsstation ved Tystofte. Listen for den kommende sæson 1988/89 er vedlagt denne meddelelse som bilag 1.

Hvis Deres firma har ønsker om at få godkendt sortsblandinger af vinterbyg til salg i sæsonen 1988/89, bedes bilag 2 udfyldt og tilbagesendt Statsfrøkontrollen. Besvarelserne skal for at kunne tages i betragtning være Statsfrøkontrollen i hænde

senest den 1. maj 1988.

2. KRAV TIL SAMMENSÆTNING AF BLANDINGER FOR SÆSONEN 1988/89 1. Kun sorter, der er optaget i den officielle danske sortsliste, kan indgå i blandingerne. Dog kan sorter, der er betinget godkendt til optagelse på dansk sortsliste, også indgå i blandingerne. 2. En blanding skal indeholde mindst 3 sorter. 3. Ved sammensætningen skal der tages hensyn til sorternes vinterfasthed. 4. Sorterne i en blanding skal være ensartede med hensyn til modningstidspunkt. 5. De enkelte sorter skal vægtmæssigt udgøre samme procentdel af blandingen.

3. KRAV FOR GODKENDELSE AF PARTIER AF SORTSBLANDINGER

Partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblanding, skal, inden blandingen finder sted, være prøvetaget, mærket og forseglet af Statsfrøkontrollens prøvetager. Prøve af det enkelte parti indsendes til undersøgelse på Statsfrøkontrollen, men blanding og udlevering af partier af sortsblandinger må godt finde sted, inden analyseresultaterne foreligger.

Blandingen skal overvåges af Statsfrøkontrollens prøvetager, der skal prøvetage, mærke og forsegle blandingspartiet.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Bilag 1 til

meddelelse 144-88

SÆ-101

 

          OVERSIGT OVER VINTERBYGSORTER 

           OPTAGET PÅ DANSK SORTSLISTE 

                 1988 

 --------------------------------------------------------------------- 

              DYRKNINGSEGENSKABER (* 1) 

              ------------------------------------------ 

 SORTSNAVN  AKSTYPE    VINTER-  MODNING  STRÅ-   LEJESÆD 

              FASTHED       LÆNGDE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Trixi    Toradet      6     5     3     3 

 Marinka   Toradet      7     7     6     4 

 Igri    Toradet      5     5     3     3 

 Frost    Flerradet     7     4     6     5 

 Andrea   Flerradet     7     4     6     5 

 Gerbel   Flerradet     4     4     5     6 

 Hasso    Flerradet     7     4     6     4 

 Tapir    Flerradet     7     4     6     5 

 Mammut   Flerradet     6     4     6     5 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 2 til

meddelelse 144-88

SÆ-101

FIRMANAVN:

ADRESSE:

Ovennævnte sædekornsvirksomhed ønsker i sæsonen 1988/89 at fremstille følgende sortsblandinger af vinterbyg:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  BLANDING 

        ------------------------------------------------------ 

 SORTSNAVNE      A      B      C      D 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SORT 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SORT 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 SORT 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MÆNGDE I TONS 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Motivering for de ønskede kombinationer: 

 --------------       ------------------------------------------ 

   dato                 underskrift 

 (* 1) Skala: 1-9 = Vinterfasthed: 1 = meget lav,  9 = meget høj 

          Modning:    1 = meget tidlig, 9 = meget sen 

          Strålængde:  1 = meget kort,  9 = meget lang 

          Lejesæd:    1 = ingen,    9 = meget stærk