Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

OFFICIEL SORTLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet


FORORD

Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning er optaget på sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet pr. 15. marts 1988.

For at imødekomme behovet fra såvel danske som udenlandske læsere er der medtaget 2 indholdsfortegnelser, der adskiller sig ved, at fortegnelsen over arterne er opstillet alfabetisk efter henholdsvis latinsk og dansk navn.

Sorterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter sortsnavn, idet sortsnavnet er markeret med citationstegn, såfremt der til navnet er knyttet en tillægsbetegnelse.

For hver enkelt sort er angivet navnet på sortsejeren og evt. dennes repræsentant, idet der ved sortsejer her ligeledes forstås vedligeholder og/eller indehaver af plantenyhedsbeskyttelsen. Desuden er der angivet en adressekode, idet fuldstændige adresser for de respektive personer og firmaer er anført i den tilhørende adresseliste.

For sorter, der er plantenyhedsbeskyttet, er angivet dato for registrering samt dato for registreringens ophør.

For sorter, der er optaget på sortsliste, er angivet dato for optagelse samt udløbsdato for sortslistegodkendelsen.

- For grønsagssorter er sortslisteoptagelsen dog alene markeret med en *.

- For eksportsorter er der kun anført det år, i hvilket sorten er optaget på sortsliste, idet sortens forbliven på listen er afhængig af optagelsen i det eller de lande, hvor sorten er godkendt.

For sorter, der efter godkendelsesperiodens udløb kan markedsføres og kontrolleres i henhold til bestemmelserne i de respektive EF- direktiver, er dette angivet ved et + efter den anførte periode for sortslisteoptagelse. Samtidig er den angivne udløbsdato ændret således, at datoen for disse sorters vedkommende er sidste frist for kontrol, certificering og markedsføring.

Sidst i sortslisten er medtaget en oversættelse af overskrifterne, herunder også de overskrifter der inden for visse arter angiver en typeopdeling eller et bestemt anvendelsesområde for de enkelte sorter. For at undgå unødig tvivl om opdelingen er der for arten agurk i oversættelsen dog kun benyttet den gruppering, der findes i EF-sortslisten for grønsagssorter.

Oplysninger om optagelse på og slettelse af sortslisten samt godkendelse og ophør af plantenyhedsbeskyttelse gives løbende i de ordinære numre af »Meddelelser fra sortsafprøvningen«, der udkommer kvartalsvis. Heri gives ligeledes oplysninger om anmeldelser, afmeldinger, navneforslag m.v. samt informationer omkring sortsafprøvningen. PREFACE

The official List of Varieties comprises the varieties which are added to the Variety List and/or granted Plant Breeders' Rights as at 15 March 1988.

In order to comply with the needs of Danish as well as of foreign readers there ar 2 tabels of content differing by the record of species being grouped a alphabetically after their Latin and Danish names respectively.

The varieties are stated alphabetically after their variety names , the variety denomination being marked with quotation-marks in case of supplementary designation is attached to the name.

The name of the holder of the variety and his agent , is indicated for each variety. By holder is meant maintainer and/or holder of Plant Breeders' Rights. Futhermore is stated an address code which corresponds with the complete addresses of the respective persons or firms in the address list.

The date of grants of Plant Breeders' Rights and date of termination is stated for varieties being protected.

For varieties to The Official List of Varieties are stated the date of addition and the date of expiry of approval.

- The addition of the vegetable varieties is, however, only marked with *.

- As for export varieties only the year in which the variety was added to the list is stated, as the remaining of the variety on the list depends on the addition to the list in the country or in the countries in which the variety is approved.

Varieties are marked with + after the period stated for addition when they may be marketed and controlled after the expiry of the period of approval according to the decisions in the respective EEC directives. At the same time the expiry date stated is modified so that the date, as these varieties are concerned, is the final date for control, certification and marketing.

At the end of the Variety List there is a translation of the headings including the headings indicating a grouping in types within certain species or indicating a special use of the individual varieties. In order to avoid unnescessary doubts about the grouping, the species cucumber is in the translation grouped on the same way as in the EEC Variety List of Vegetable Species.

Information about addition to and deletion from the Variety List and grants and expiry of grants of Plant Breeders' Rights is brought currently in the ordinary numbers of »Meddelelser fra sortsafprøvningen«, which are published quarterly. Information concerning applications, withdrawals, proposed denominations etc. is also brought here together with information on the official variety testing.

INDHOLDSFORTEGNELSE/Contents

ARTERNE ER OPSTILLET EFTER DE LATINSKE NAVNE

The species are arranged after the Latin names

I. LANDBRUGSPLANTER/Agricultural species

 

 Agrostis stolonifera L. ......................... 

  KRYBHVENE..................................... 1 

 Agrostis tenuis Sibth ........................... 

  ALMINDELIG HVENE.............................. 1 

 Avena sativa L. ................................. 

  HAVRE ........................................ 1 

 Beta vulgaris L. ................................ 

  SUKKERROE .................................... 1 

 Beta vulgaris L. ................................. 

  FODERBEDE .................................... 2 

 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. . 

  KÅLROE ....................................... 2 

 Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. .. 

  RAPS ......................................  2 

 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) ...... 

  FODERMARVKÅL ..............................  3 

 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ............ 

  STUBTURNIPS ...............................  3 

 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ............ 

  TURNIPS ...................................  3 

 Carum carvi L. ................................... 

  KOMMEN ....................................  3 

 Dactylis glomerata L. ............................ 

  HUNDEGRÆS .................................  3 

 Festuca ovina L. ssp. duriuscula ................. 

  STIVBLADET SVINGEL ........................  4 

 Festuca pratensis Huds. .......................... 

  ENGSVINGEL ................................  4 

 Festuca rubra L. ................................. 

  RØD SVINGEL ...............................  4 

 Hordeum vulgare L. ............................... 

  BYG .......................................  5 

 Linum usitatissimum L. ........................... 

  OLIEHØR ...................................  6 

 Lolium x hybridum Hausskn. ....................... 

  HYBRID RAJGRÆS ............................  6 

 Lolium multiflorum Lam. .......................... 

  ITALIENSK RAJGRÆS .........................  7 

 Lolium multiflorum Lam. .......................... 

  WESTERWOLDISK RAJGRÆS .....................  7 

 Lolium perenne L. ................................ 

  ALMINDELIG RAJGRÆS ........................  7 

 Medicago lupulina L. ............................. 

  HUMLESNEGLEBÆLG ...........................  8 

 Medicago sativa L. ............................... 

  LUCERNE ...................................  8 

 Papaver somniferum L. ............................ 

  OPIATVALMUE ...............................  8 

 Phleum bertolonii DC. ............................ 

  KNOLDROTTEHALE ............................  9 

 Phleum pratense L. ............................... 

  TIMOTHE ...................................  9 

 Pisum sativum L. (partim) ........................ 

  MARKÆRT ...................................  9 

 Poa pratensis L. ................................. 

  ENGRAPGRÆS ................................  9 

 Poa trivialis L. ................................. 

  ALMINDELIG RAPGRÆS ........................  10 

 Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC.) Metzg. ... 

  OLIERÆDDIKE ...............................  10 

 Secale cereale L. ................................ 

  RUG .......................................  10 

 Sinapis alba L. .................................. 

  GUL SENNEP ................................  10 

 Solanum tuberosum L. ............................. 

  KARTOFFEL .................................  11 

 Trifolium hybridum L. ............................ 

  ALSIKEKLØVER ..............................  12 

 Trifolium pratense L. ............................ 

  RØDKLØVER .................................  12 

 Trifolium repens L. .............................. 

  HVIDKLØVER ................................  12 

 Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. ....... 

  HVEDE .....................................  12 

 Vicia faba L. (partim) ........................... 

  HESTEBØNNE ................................  13 

 Zea mays L. ...................................... 

  MAJS ......................................  13 

     II. GRØNSAGER/Vegetable Species 

 Allium ascalonicum L. ............................ 

  SKALOTTELØG ...............................  14 

 Allium cepa L. ................................... 

  KEPALØG ...................................  14 

 Allium porrum L. ................................. 

  PORRE .....................................  14 

 Anethum graveolens L. ............................ 

  DILD ......................................  14 

 Apium graveolens L. .............................. 

  KNOLDSELLERI ..............................  15 

 Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich .......... 

  BLADBEDE ..................................  15 

 Beta vulgaris L. var. esculenta L. ............... 

  RØDBEDE ...................................  15 

 Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. 

   laciniata L. ................................. 

  GRØNKÅL ...................................  15 

 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 

   var. botrytis ................................ 

  BLOMKÅL ...................................  15 

 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. 

   var. italica Plenck .......................... 

  BROCCOLI ..................................  16 

 Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. 

   sabauda L. ................................... 

  SAVOYKÅL ..................................  16 

 Brassica oleracea L. var. bullata subvar. 

   gemmifera DC. ................................ 

  ROSENKÅL ..................................  16 

 Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC.. 

  HVIDKÅL ...................................  16 

 Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba 

   DC. var. elliptica ........................... 

  SPIDSKÅL ..................................  17 

 Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra 

   (L.) Thell ................................... 

  RØDKÅL ....................................  17 

 Brassica oleracea L. var. gongylodes L. .......... 

  KNUDEKÅL ..................................  17 

 Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. ................ 

  KINAKÅL ...................................  17 

 Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ............ 

  MAJROE ....................................  17 

 Cucumis melo L. .................................. 

  MELON .....................................  17 

 Cucumis sativus L. ............................... 

  AGURK .....................................  18 

 Cucurbita pepo L. ................................ 

  GRÆSKAR ...................................  18 

 Daucus carota L. ................................. 

  GULEROD ...................................  18 

 Fragaria ananassa Duch. .......................... 

  JORDBÆR ...................................  19 

 Lactuca sativa L. ................................ 

  HOVEDSALAT ................................  19 

 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell . 

  TOMAT .....................................  20 

 Pastinaca sativa L. .............................. 

  PASTINAK ..................................  20 

 Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ... 

  KRUSPERSILLE ..............................  20 

 Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ... 

  RODPERSILLE ...............................  20 

 Phaseolus vulgaris L. ............................ 

  BØNNE .....................................  20 

 Pisum sativum L. (partim) ........................ 

  ÆRT .......................................  20 

 Raphanus sativus L. .............................. 

  RADIS .....................................  21 

 Scorzonera hispanica L. .......................... 

  SKORZONER .................................  21 

 Spinacia oleracea L. ............................. 

  SPINAT ....................................  22 

   III. FRUGTTRÆER OG -BUSKE/Fruit Species 

 Malus domestica Borkh. ........................... 

  ÆBLE ......................................  23 

 Prunus avium L. x P. pseudoceracus Lind. ......... 

  KIRSEBÆRGRUNDSTAMME .......................  23 

 Ribes nigrum L. .................................. 

  SOLBÆR ....................................  23 

 Rubus idaeus L. .................................. 

  HINDBÆR ...................................  23 

     IV. PRYDPLANTER/Ornamental Species 

 Aeschynanthus Jack. .............................. 

  AESCHYNANTHUS .............................  23 

 Alstroemeria L. .................................. 

  INKALILJE .................................  23 

 Begonia spp. ..................................... 

  BEGONIE ...................................  24 

 Chrysanthemum spp. ............................... 

  CHRYSANTHEMUM .............................  24 

 Chrysanthemum frutescens ......................... 

  CHRYSANTHEMUM .............................  25 

 Dieffenbachia Schott ............................. 

  DIEFFENBACHIA .............................  26 

 Euphorbia fulgens Karw. .......................... 

  KORALRANKE ................................  26 

 Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ......... 

  JULESTJERNE ...............................  26 

 Euphorbia milii hybridi .......................... 

  KRISTI TORNEKRONE .........................  26 

 Freesia spp....................................... 

  FREESIA ...................................  26 

 Helleborus orientalis L. ......................... 

  JULEROSE ..................................  26 

 Impatiens spp. ................................... 

  NY GUINEA IMPATIENS .......................  26 

 Kalanchoee Adans. ................................ 

  KALANCHOE .................................  27 

 Pelargonium spp. ................................. 

  PELARGONIE ................................  27 

 Potentilla fructicosa L. ......................... 

  POTENTIL ..................................  27 

 Rhododendron L. .................................. 

  AZALEA ....................................  27 

 Rosa L. .......................................... 

  ROSE ......................................  28 

 Saintpaulia ionantha H. Wendl. ................... 

  SAINTPAULIA ...............................  31 

 Streptocarpus x hybridus Voss. ................... 

  STREPTOCARPUS .............................  31 

 Thuja spp. ....................................... 

  THUJA .....................................  31 

 Tulipa spp. ...................................... 

  TULIPAN ...................................  31 

 Zygocactus K. Schum, Schlumbergera Lem., 

 Rhipsalidopsis Br. og R., Epiphyllopsis Berger og 

 hybrider heraf ................................... 

  LEDKAKTUS .................................  31 

 ADRESSELISTE/Address list ...................  33 

 OVERSÆTTELSER/Translations ..................  45 

INDHOLDSFORTEGNELSE/Contents

ARTERNE ER OPSTILLET EFTER DE DANSKE NAVNE

The species are arranged after the danish names

I. LANDBRUGSPLANTER/Agricultural Species

 

 ALMINDELIG HVENE ................................. 

  Agrostis tenuis Sibth ....................... 1 

 ALMINDELIG RAJGRÆS ............................... 

  Lolium perenne L. ........................... 7 

 ALMINDELIG RAPGRÆS ............................... 

  Poa trivialis L. ............................ 10 

 ALSIKEKLØVER ..................................... 

  Trifolium hybridum L. ....................... 12 

 BYG .............................................. 

  Hordeum vulgare L. .......................... 5 

 ENGRAPGRÆS ....................................... 

  Poa pratensis L. ............................ 9 

 ENGSVINGEL ....................................... 

  Festuca pratensis Huds. ..................... 4 

 FODERBEDE ........................................ 

  Beta vulgaris L. ............................ 2 

 FODERMARVKÅL ..................................... 

  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) . 3 

 GUL SENNEP ....................................... 

  Sinapis alba L. ............................. 10 

 HAVRE ............................................ 

  Avena sativa L. ............................. 1 

 HESTEBØNNE ....................................... 

  Vicia faba L. (partim) ...................... 13 

 HUMLESNEGLEBÆLG .................................. 

  Medicago lupulina L. ........................ 8 

 HUNDEGRÆS ........................................ 

  Dactylis glomerata L. ....................... 3 

 HVEDE ............................................ 

  Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. .. 12 

 HVIDKLØVER ....................................... 

  Trifolium repens L. ......................... 12 

 HYBRID RAJGRÆS ................................... 

  Lolium x hybridum Hausskn. .................. 6 

 ITALIENSK RAJGRÆS ................................ 

  Lolium multiflorum Lam. ..................... 7 

 KARTOFFEL ........................................ 

  Solanum tuberosum L. ........................ 11 

 KNOLDROTTEHALE ................................... 

  Phleum bertolonii DC. ....................... 9 

 KOMMEN ........................................... 

  Carum carvi L. .............................. 3 

 KRYBHVENE ........................................ 

  Agrostis stolonifera L. ..................... 1 

 KÅLROE ........................................... 

  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

  Peterm. ...................................  2 

 LUCERNE .......................................... 

  Medicago sativa L. .......................... 8 

 MAJS ............................................. 

  Zea mays L. ................................. 13 

 MARKÆRT .......................................... 

  Pisum sativum L. (partim) ................... 9 

 OLIEHØR .......................................... 

  Linum usitatissimum L. ...................... 6 

 OLIERÆDDIKE ...................................... 

  Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC.) 

  Metzg. ...................................... 10 

 OPIATVALMUE ...................................... 

  Papaver somniferum L. ....................... 8 

 RAPS ............................................. 

  Brassica napus L. ssp. oleifera 

  (Metzg.) Sinsk. ...........................  2 

 RUG .............................................. 

  Secale cereale L. .......................... 10 

 RØDKLØVER ........................................ 

  Trifolium pratense L. ...................... 12 

 RØD SVINGEL ...................................... 

  Festuca rubra L. ...........................  4 

 STIVBLADET SVINGEL ............................... 

  Festuca ovina L. ssp. duriuscula ...........  4 

 STUBTURNIPS ...................................... 

  Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ......  3 

 SUKKERROE ........................................ 

  Beta vulgaris L. ...........................  1 

 TIMOTHE .......................................... 

  Phleum pratense L. .........................  9 

 TURNIPS .......................................... 

  Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ......  3 

 WESTERWOLDISK RAJGRÆS ............................ 

  Lolium multiflorum Lam. ....................  7 

       II. GRØNSAGER/Vegetable Species 

 AGURK ............................................ 

  Cucumis sativus L. ......................... 18 

 BLADBEDE ......................................... 

  Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich .... 15 

 BLOMKÅL .......................................... 

  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) 

  Alef. var. botrytis ........................ 15 

 BROCCOLI ......................................... 

  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) 

  Alef. var. italica Plenck .................. 16 

 BØNNE ............................................ 

  Phaseolus vulgaris L. ...................... 20 

 DILD ............................................. 

  Anethum graveolens L. ...................... 14 

 GRÆSKAR .......................................... 

  Cucurbita pepo L. .......................... 18 

 GRØNKÅL .......................................... 

  Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar... 

  laciniata L. ............................... 15 

 GULEROD .......................................... 

  Daucus carota L. ........................... 18 

 HOVEDSALAT ....................................... 

  Lactuca sativa L. .........................  19 

 HVIDKÅL .......................................... 

  Brassica oleracea L. var. capitata L. f. 

  alba DC ...................................  16 

 JORDBÆR .......................................... 

  Fragaria ananassa Duch. ...................  19 

 KEPALØG .......................................... 

  Allium cepa L. ............................  14 

 KINAKÅL .......................................... 

  Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. .........  17 

 KNOLDSELLERI ..................................... 

  Apium graveolens L. .......................  15 

 KNUDEKÅL ......................................... 

  Brassica oleracea L. var. gongylodes L. ...  17 

 KRUSPERSILLE ..................................... 

  Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex 

  A.W. Hill. ................................. 20 

 MAJROE ........................................... 

  Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell ...... 17 

 MELON ............................................ 

  Cucumis melo L. ............................ 17 

 PASTINAK ......................................... 

  Pastinaca sativa L. ........................ 20 

 PORRE ............................................ 

  Allium porrum L. ........................... 14 

 RADIS ............................................ 

  Raphanus sativus L. ........................ 21 

 RODPERSILLE ...................................... 

  Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex 

  A.W. Hill. ................................. 20 

 ROSENKÅL ......................................... 

  Brassica oleracea L. var. bullata subvar. 

  gemmifera DC. .............................. 16 

 RØDBEDE .......................................... 

  Beta vulgaris L. var. esculenta L. ......... 15 

 RØDKÅL ........................................... 

  Brassica oleracea L. var. capitata L. f. 

  rubra (L.) Thell ........................... 17 

 SAVOYKÅL ......................................... 

  Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. 

  sabauda L. ................................. 16 

 SKALOTTELØG ...................................... 

  Allium ascalonicum L. ...................... 14 

 SKORZONER ........................................ 

  Scorzonera hispanica L. .................... 21 

 SPIDSKÅL ......................................... 

  Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba 

  DC. var. elliptica ......................... 17 

 SPINAT ........................................... 

  Spinacia oleracea L. ....................... 22 

 TOMAT ............................................ 

  Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex 

  Farwell .................................... 20 

 ÆRT .............................................. 

  Pisum sativum L. (partim) .................. 20 

    III. FRUGTTRÆER OG -BUSKE/Fruit Species 

 KIRSEBÆRGRUNDSTAMME .............................. 

  Prunus avium L. x P. pseudoceracus Lind. ... 23 

 SOLBÆR ........................................... 

  Ribes nigrum L. ............................ 23 

 ÆBLE ............................................. 

  Malus domestica Borkh. ..................... 23 

 HINDBÆR .......................................... 

  Rubus idaeus L. ............................ 23 

     IV. PRYDPLANTER/Ornamental Species 

 AESCHYNANTHUS .................................... 

  Aeschynanthus Jack. ........................ 23 

 AZALEA ........................................... 

  Rhododendron L. ............................ 28 

 BEGONIE .......................................... 

  Begonia spp. ............................... 24 

 CHRYSANTHEMUM .................................... 

  Chrysanthemum spp. ......................... 24 

 CHRYSANTHEMUM .................................... 

  Chrysanthemum frutescens ................... 25 

 DIEFFENBACHIA .................................... 

  Dieffenbachia Schott ....................... 26 

 FREESIA .......................................... 

  Freesia spp. ............................... 26 

 INKALILJE ........................................ 

  Alstroemeria L. ............................ 23 

 JULEROSE ......................................... 

  Helleborus orientalis L. ................... 26 

 JULESTJERNE ...................................... 

  Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ... 26 

 KALANCHOE ........................................ 

  Kalanchoee Adans. .......................... 27 

 KORALRANKE ....................................... 

  Euphorbia fulgens Karw. .................... 26 

 KRISTI TORNEKRONE ................................ 

  Euphorbia milii hybridi .................... 26 

 LEDKAKTUS ........................................ 

  Zygocactus K. Schum, Schlumbergera Lem., 

  Rhipsalidopsis Br. og R., Epiphyllopsis 

  Berger og hybrider heraf ................... 31 

 NY GUINEA IMPATIENS .............................. 

  Impatiens spp. ............................. 26 

 PELARGONIE ....................................... 

  Pelargonium spp. ........................... 27 

 POTENTIL ......................................... 

  Potentilla fructicosa L. ................... 28 

 ROSE ............................................. 

  Rosa L. .................................... 28 

 SAINTPAULIA ...................................... 

  Saintpaulia ionantha H. Wendl. ............. 31 

 STREPTOCARPUS .................................... 

  Streptocarpus x hybridus Voss. ............. 31 

 THUJA ............................................ 

  Thuja spp. ................................. 31 

 TULIPAN ........................................ 

  Tulipa spp. ................................ 31 

 ADRESSELISTE/Address list .................... 33 

 OVERSÆTTELSER/Translations ................... 45 

                       Plantenyhedsbeskyttelse 

                   Adr.     Reg.    Reg. 

 Sortsnavn      Sortsejer/repr. kode     dato   ophører 

                       / Sortslisteoptagelse 

                        Optagelses- Udløbs- 

                         dato    dato 

 LANDBRUGSPLANTER - Agricultural Species 

 KRYBHVENE - Agrostis stolonifera L. 

 Emerald       Weib./S.48    185/164 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Kromi        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 ALMINDELIG HVENE - Agrostis tenuis Sibth. 

 Aros        Dæhnf.      119 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Boral        Weib./S.48    185/164 

                       /11.03.1976 30.06.1989+ 

 HAVRE - Avena sativa L. 

 Dula        Wier./Pajbj.   201/156 11.05.1982 10.05.2002 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Flamingswit     v.LP/M.K.    183/249 20.10.1987 19.10.2007 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Hedvig       Weib./AN & Co.  185/103 29.06.1978 28.06.1998 

                       /22.05.1978 31.12.1998 

 Lars        Weib./AN & Co.  185/103 09.10.1986 08.10.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Morange       Semundo/Pajbj.  226/156 22.04.1985 21.04.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Nero        Weib./AN & Co.  185/103 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Nils        Weib./An & Co.  185/103 15.07.1985 14.07.2005 

                       /18.04.1985 31.12.1995 

 »Rise« Sejet    LK        142   19.09.1983 18.09.2003 

                       /26.07.1983 31.12.1993 

 »Roar« Sejet    LK        142   14.09.1982 13.09.2002 

                       /06.08.1982 31.12.1992 

 Selma        Weib./AN & Co.  185/103 20.01.1970 19.01.1990 

                       /01.04.1970 30.06.1997 

 Stil        Sv./N&S     172/152 17.03.1986 16.03.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Stål F       Sv./N&S     172/152 

                       /01.04.1970 30.06.1990+ 

 Vital        Sv./N&S     172/152 26.11.1984 25.11.2004 

                       /21.10.1983 31.12.1993 

 SUKKERROE - Beta vulgaris L. 

 Allyx        Soc. Euro./DP  224/114 

                       /11.02.1986 31.12.1996 

 Armada       DDS/Maribo    111/124 

                       /20.08.1987 31.12.1997 

 Britta       Kl.w./SN     137/169 

                       /15.03.1982 31.12.1992 

 Greta        Kl.w./SN     137/169 

                       /04.08.1984 31.12.1994 

 Julia        Kl.w./SN     137/169 

                       /04.02.1986 31.12.1996 

 Magnamono      DDS       111 

                       /26.04.1979 31.12.1999 

 Maribo Poly     DDS       111 

                       /01.04.1971 30.06.1997 

 Maribo Unica    DDS       111 

                       /01.04.1971 30.06.1997 

 Marimono      DDS       111 

                       /12.12.1974 31.12.1999 

 Marita       DDS       111 

                       /12.12.1974 31.12.1999 

 Matador       DDS       111 

                       /11.02.1986 31.12.1996 

 Monova       DDS       111 

                       /01.04.1975 31.12.1990 

 Perma        DDS       111 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Primahill      Hill./Su.N.   130/171 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Purema       DDS       111 

                       /12.05.1977 31.12.1997 

 Regent       Hill./Su.N.   130/171 

                       /02.03.1983 31.12.1993 

 Salohill      Hill./Su.N.   130/171 

                       /19.05.1978 31.12.1988 

 Eksportsorter 

 Maribo Auta Mono  DDS       111 

                       /1978 

 Maribo Auta Poly  DDS       111 

                       /1977 

 Maribo Extra Poly  DDS       111 

                       /1977 

 Maribo Magna Poly  DDS       111 

                       /1977 

 Maribo Marina Poly DDS       111 

                       /1977 

 Maribo Maroc Poly  DDS       111 

                       /1977 

 Maribo Ultra Mono  DDS       111 

                       /1979 

 Maribo Ultra Poly  DDS       111 

                       /1979 

 Primapoly      DDS       111 

                       /1979 

 Ritmo        DDS       111 

                       /1982 

 Viking       DDS       111 

                       /1979 

 FODERBEDE - Beta vulgaris L. 

 Hugin        DP        114   04.04.1977 03.04.1997 

                       /22.03.1977 31.12.1992 

 Korsroe Pajbjerg  DP        114 

                       /01.04.1971 30.06.1999 

 Krake        DP        114   29.08.1980 28.08.2000 

                       /29.05.1979 31.12.1999 

 Kyros        DP        114   06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Meka Øtofte     DP        114 

                       /01.04.1971 30.06.1999 

 Monoval       ZW.B./Holl    216/131 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Zorba        DP        114 

                       /11.02.1986 31.12.1996 

 Eksportsorter 

 Gul Dæno      Dæhnf.      119 

                       /1975 

 KÅLROE - Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. 

 Angela       PHP/Pajbj.    158/156 07.11.1985 06.11.2005 

                       /24.08.1985 31.12.1995 

 Fama Dæhnfeldt   Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Magres Pajbjerg   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1997 

 Ruta Øtofte     DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Sator Øtofte    DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 RAPS - Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 

 Vinterform 

 Belinda       S.-Saat./Sem.  199/165 20.01.1986 19.01.2006 

 Bienvenu      Serasem/Pajbj.  240/156 21.04.1986 20.04.2006 

 Ceres        NP/DP      149/114 

                       /12.08.1986 31.12.1996 

 Chrysander     GDS/SN      208/169 29.04.1987 28.04.2007 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Cobra        NP/Pajbj.    149/156 15.06.1987 14.06.2007 

                       /01.12.1987 31.12.1997 

 Darmor       Ring./KFK    161/136 

                       /26.01.1985 31.12.1995 

 Elvira       S.-Saat/Sem.   199/165 01.06.1981 31.05.2001 

 Emil        Weib./SN     185/169 17.03.1981 16.03.2001 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Germander      GDS/SN      208/169 22.04.1983 21.04.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Jupiter       Sv./N&S     172/152 22.04.1983 21.04.2003 

                       /20.01.1983 31.12.1993 

 Korina       S.-Saat/Sem.   199/165 20.06.1983 19.06.2003 

 Liporta       DS/Hunsb.    116/132 11.08.1987 10.08.2007 

                       /21.08.1986 31.12.1996 

 Liquara       DS/Hunsb.    116/132 

                       /01.12.1987 31.12.1997 

 Lirama       DS/Hunsb.    116/132 19.09.1983 18.09.2003 

 Monza        Weib./SN     185/169 11.08.1987 10.08.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Tor         Sv./N&S     172/152 

                       /20.08.1987 31.12.1997 

 Vårform 

 Activ        Weib./SN     185/169 31.05.1983 30.05.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Aurora       v.BE/DP     179/114 

                       /15.03.1988 31.12.1998 

 Callypso      v.BE/DP     179/114 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Comet        Weib./SN     185/169 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Conny        Weib./SN     185/169 13.03.1987 12.03.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Consul       Weib./SN     185/169 21.04.1986 20.04.2006 

                       /20.01.1986 31.12.1996 

 Drakkar       Serasem/Pajbj.  240/156 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Global       Sv./N&S     172/152 17.03.1986 16.03.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Hanna        Weib./SN     185/169 31.05.1983 30.05.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Line        DP        114   21.05.1979 20.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Loras        Kl.w./NPM    137/150 25.02.1981 24.02.2001 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Olivia       Weib./SN     185/169 25.05.1979 24.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Omega        Weib./SN     185/169 19.09.1983 18.09.2003 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Optima       DP        114   21.08.1985 20.08.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Rally        Kl.w./NPM    137/150 02.10.1984 01.10.2004 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Topas        Sv./N&S     172/152 22.04.1983 21.04.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Tornado       Weib./SN     185/169 17.03.1986 16.03.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Willi        DP        114   21.05.1979 20.05.1999 

                       /18.12.1979 31.12.1999 

 Til foderbrug 

 Emerald       DAF/Sem.     110/165 

                       /25.03.1980 31.12.1990 

 Liratop       DS/Hunsb.    116/132 09.07.1985 08.07.2005 

                       /19.02.1985 31.12.1995 

 FODERMARVKÅL - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) 

 Gruner Angeliter PHP/Pajbj.    158/156 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 STUBTURNIPS - Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell 

 Tyfon        S&G/AH      168/102 24.10.1980 23.10.2000 

                       /25.03.1980 31.12.1990 

 TURNIPS - Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell 

 Roskilde      DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1989 

 KOMMEN - Carum carvi L. 

 Kami        Dæhnf.      119   18.05.1976 17.05.1996 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Sylvia       DP        114   21.08.1985 20.08.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 HUNDEGRÆS - Dactylis glomerata L. 

 Amba        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Baraula       Bar./DLF     105/113 

                       /14.12.1976 31.12.1996 

 Dakta        Dæhnf.      119   17.03.1981 16.03.2001 

                       /18.12.1979 31.12.1989 

 Filippa       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 »Hera« Dæhnfeldt  Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Jesper       DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /25.11.1977 31.12.1992 

 Lara        SFRA/DLF     167/113 

                       /19.12.1978 31.12.1988 

 »Luna« Roskilde   DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 »Mullus« Pajbjerg  DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1990+ 

 »Phyllox« Dæhnfeldt Dæhnf.      119 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 »Rano« Trifolium  DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Reda        EFP/DLF     120/113 

                       /19.12.1978 31.12.1988 

 Sparta       DP        114   29.06.1978 28.06.1998 

                       /18.12.1979 31.12.1999 

 STIVBLADET SVINGEL - Festuca ovina L. ssp. duriuscula 

 Ridu        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Scaldis       v.d.H./ØF    180/189 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Triana       DP        114 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 ENGSVINGEL - Festuca pratensis Huds. 

 Balder       Dæhnf.      119   19.09.1983 18.09.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 »Joma« Dæhnfeldt  Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Maldo        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Mana        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Remko        v.d.H/ØF     180/189 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Rossa        Zel./DLF     186/113 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Salfat       DP        114   21.05.1979 20.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 »Senu« Pajbjerg   DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 RØD SVINGEL - Festuca rubra L. 

 Fodergræs 

 Echo Dæhnfeldt   Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Gondolin      DP        114 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Rubina Roskilde   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Tridano       DP        114   17.03.1981 16.03.2001 

                       /09.02.1979 31.12.1999 

 Plænegræs 

 Dawson       v.d.H./ØF    180/189 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Elanor       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /26.01.1985 31.12.1995 

 Ensylva       v.Eng./Trif.   182/177 21.04.1977 20.04.1997 

 Ivalo        DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Jamestown      URI/DLF     178/113 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Koket        Mom./ØF     147/189 

                       /01.04.1974 30.06.1994 

 Luster       ZW/Holl     188/131 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Pernille      DP        114   26.05.1977 25.05.1997 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Puma        Dæhnf.      119   19.03.1975 18.03.1995 

                       /01.04.1975 31.12.1990 

 Reptans       Weib./S.48    185/164 

                       /24.08.1985 31.12.1995 

 Rubin        Sv./Wib.     172/214 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Suzette       Dæhnf.      119   11.08.1987 10.08.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Tamara       DP        114   26.05.1977 25.05.1997 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Tatjana       DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Veni        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Waldorf       v.d.H./ØF    180/189 18.05.1976 17.05.1996 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Wilma        Weib./SN     185/169 29.04.1987 28.04.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 BYG - Hordeum vulgare L. 

 Vinterform 

 Andrea       v.BE/LK     179/142 27.01.1986 26.01.2006 

                       /08.09.1987 31.12.1997 

 Corona       Strengs/Qvade  233/160 22.04.1985 21.04.2005 

 Ermo        v.LP./Pajbj.   183/156 22.04.1985 21.04.2005 

 Flamenco      Secobra/Qvade  241/160 10.11.1986 09.11.2006 

 Frost        Weib./AN&Co.   185/103 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Gerbel       FD/N&S      123/152 30.10.1980 29.10.2000 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Hasso        v.LP./Pajbj.   183/156 15.02.1982 14.02.2002 

                       /15.08.1980 31.12.1990 

 Igri        Ack./Pajbj.   101/156 12.09.1980 11.09.2000 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Mammut       v.BE/LK     179/142 13.04.1982 12.04.2002 

                       /25.08.1980 31.12.1990 

 Marinka       CB/Qvade     109/160 21.08.1985 20.08.2005 

                       /27.08.1985 31.12.1995 

 Masto        Semundo/Pajbj.  226/156 15.05.1986 14.05.2006 

 Marylin       Pfl.O./Superf.  157/228 21.04.1986 20.04.2006 

 Podium       Serasem/Pajbj.  240/156 07.12.1987 06.12.2007 

 Tapir        Semundo/Pajbj.  226/156 27.08.1981 26.08.2001 

                       /25.08.1980 31.12.1990 

 Trixi        Ack./Pajbj.   101/156 16.07.1987 15.07.2007 

                       /08.09.1987 31.12.1997 

 Vårform 

 »Akta« Abed     Abed       139   19.06.1984 18.06.2004 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Alexis       Breun/Pajbj.   234/156 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 »Alis« Abed     Abed       139   18.07.1985 17.07.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 »Anker« Sejet    LK        142   14.01.1986 13.01.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Apex        CB/Qvade     109/160 20.03.1984 19.03.2004 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Aramir       CB/Qvade     109/160 04.06.1974 03.06.1994 

                       /15.01.1975 31.12.1990 

 Arena        H. Schw./Superf. 237/228 27.05.1986 26.05.2006 

 Ariel        Weib./AN & Co.  185/103 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Ballerina      H. Schw./Superf. 237/228 08.09.1987 07.09.2007 

 Blenheim      PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 13.03.1987 12.03.2007 

                   /104 

 Caja        Pajbj.      156   28.07.1980 27.07.2000 

                       /18.12.1979 31.12.1989 

 »Camir« Carlsberg  Carlsb.     108   18.07.1985 17.07.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 »Canor« Carlsberg  Carlsb.     108   18.07.1985 17.07.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 »Canut« Carlsberg  Carlsb.     108 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 »Catrin« Carlsberg Carlsb.     108   18.07.1985 17.07.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Cerise       NRPB/Pajbj.   151/156 28.07.1980 27.07.2000 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 »Claro« Sejet    LK        142   14.01.1986 13.01.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Corgi        NSDO&WPB/Asm.E. 153&235 21.08.1985 20.08.2005 

                   /104  /03.12.1985 31.12.1995 

 Digger       ICI/LK      254/142 27.01.1986 26.01.2006 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Escort       NRPB/Pajbj.   151/156 09.06.1986 08.06.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Europa       He./Qvade    190/160 03.07.1979 02.07.1999 

 Fleet        NFC/Asm.E.    232/104 18.07.1985 17.07.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Formula       Weib./AN & Co.  185/103 19.01.1987 18.01.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 »Galant« Carlsberg Carlsb.     108   02.10.1984 01.10.2004 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Golf        NRPB/Pajbj.   151/156 19.09.1983 18.09.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 »Gorm« Sejet    LK        142   11.08.1981 10.08.2001 

                       /23.05.1981 31.12.1991 

 Grit        VEB/Asm.E.    181/104 05.03.1984 04.03.2004 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 »Gula« Abed     Abed       139   31.05.1976 30.05.1996 

                       /14.12.1976 30.06.1989+ 

 Gunnar       Sv./N&S     172/152 08.10.1982 07.10.2002 

                       /12.05.1982 31.12.1992 

 Harry        Weib./AN & Co.  185/103 29.06.1978 28.06.1998 

                       /22.05.1978 31.12.1998 

 Havila       CB/Qvade     109/160 18.05.1979 17.05.1999 

                       /18.12.1979 31.12.1989 

 Hockey       NRPB/Pajbj.   151/156 10.06.1985 09.06.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Ida         Weib./AN & Co.  185/103 08.02.1980 07.02.2000 

                       /29.05.1979 31.12.1999 

 »Inga« Abed     Abed       139   19.02.1982 18.02.2002 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Jenny        Sv./N&S     172/152 03.07.1981 02.07.2001 

                       /12.02.1980 31.12.1990 

 Jonna        Pajbj.      156   28.07.1980 27.07.2000 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Keti        Carlsb.     108   15.02.1982 14.02.2002 

                       /21.12.1981 31.12 1991 

 Klaxon       NRPB/Pajbj.   151/156 18.07.1984 17.07.2004 

                       /12.12.1983 31.12 1993 

 Lenka        VEB/Asm.E.    181/104 17.02.1987 16.02.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Lerche       v.LP./Superf.  183/228 08.09.1987 07.09.2007 

 Lina        Sv./N&S     172/152 19.09.1983 18.09.2003 

                       /26.07.1983 31.12.1993 

 »Mikkel« Sejet   LK        142   19.09.1983 18.09.2003 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Natasha       Unisig./DP.   255/114 15.04.1987 14.07.2007 

 »Piggy« Carlsberg  Carlsb.     108   02.09.1987 01 09.2007 

 Regatta       NRPB/Pajbj.   151/156 09.06.1986 08.06.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 »Robert« Sejet   LK        142   20.03.1984 19.03.2004 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Roland       Weib./AN & Co.  185/103 15.02.1982 14.02.2002 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 »Romi« Abed     Abed       139   19.09.1983 18.09.2003 

                       /15.04.1983 31.12.1993 

 »Selim« Sejet    LK        142   15.06.1987 14.06.2007 

                       /17.12.1987 31.12 1997 

 Semira       Sv./N&S     172/152 11.08.1987 10.08.2007 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Sewa        LK        142   19.09.1983 18.09.2003 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 »Sila« Abed     Abed       139   21.04.1986 20.04.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Stina        Pajbj.      156 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Taarn        Sv./N&S     172/152 14.09.1982 13.09.2002 

                       /09.12.1981 31.12.1991 

 Tennis       NRPB/Pajbj.   151/156 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Teo         NRPB/Pajbj.   151/156 13.03.1987 12.03.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Tikko        Sv./N&S     172/152 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Toga        Prob./Asm.E.   236/104 19.03.1986 18.03.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Torkel       Weib./AN & Co.  185/103 26.06.1979 15.06.1999 

                       /21.06.1979 31.12.1989 

 Triumph       VEB/Asm.E.    181/104 11.07.1978 10.07.1998 

                       /14.12.1976 31.12.1996 

 »Vega« Abed     Abed       139 

                       /14.12.1976 30.06.1989+ 

 OLIEHØR - Linum usitatissimum L. 

 Tadorna       DP        114   22.04.1985 21.04.2005 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 HYBRID RAJGRÆS - Lolium x hybridum Hausskn. 

 Butler       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Dalita       Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Polly        Dæhnf.      119   02.10.1984 01.10.2004 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Texy        Dæhnf.      119   14.07.1987 13.07.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 ITALIENSK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam. 

 Aka         MB/Sem.     145/165 21.05.1979 20.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Bambi        DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Bartissimo     Bar/DLF     105/113 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Bettina       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 »Birca« Trifolium  DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Bofur        DP        114   21.05.1979 20.05.1999 

                       /21.05.1979 31.12.1999 

 Catalpa       DP        114   11.05.1982 10.05.2002 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 EF 486 Dasas    DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Elving       DP        114   19.09.1983 18.09.2003 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 »Gero« Øtofte    DP        114 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Kitti        DP        114   13.03.1987 12.03.2007 

                       /10.01.1986 31.12.1996 

 Ninak        v.d.H./ØF    180/189 

                       /18.12.1979 31.12.1999 

 »Prego« Dæhnfeldt  Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Prima Roskilde   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Sikem        DP        114   16.01.1981 15.01.2001 

                       /18.12.1979 31.12.1999 

 »Turgo« Pajbjerg  DP        114   06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Urbana       v.d.H./ØF    180/189 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Vejrup M.B.     MB/Sem.     145/165 

                       /01.04.1970 30.06.1989+ 

 Wencke       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Whisper       v.d.H./ØF    180/189 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 »Wilo« Dæhnfeldt  Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 WESTERWOLDISK RAJGRÆS - Lolium multiflorum Lam. 

 Barspectra     Bar./DLF     105/113 

                       /19.02.1985 31.12.1995 

 ALMINDELIG RAJGRÆS - Lolium perenne L. 

 Fodergræs 

 Albi        DP        114   25.05.1982 24.05.2002 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Amado        Dæhnf.      119   19.03.1975 18.03.1995 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Bastion       Mom./ØF     147/189 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Belida       Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Bonita       v.d.H./ØF    180/189 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Borvi        DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /16.12.1977 31.12.1992 

 Chantal       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Condesa       v.d.H./ØF    180/189 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Contender      NRPB/Dæhnf.   151/119 16.07.1987 15.07.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Danny        Dæhnf.      119   06.06.1985 05.06.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Darbo        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Elrond       DP        114   21.05.1979 20.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Fennema       NP/Pajbj.    149/156 07.12.1987 06.12.2007 

 Frances       v.d.H./ØF    180/189 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Hella        DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Kemal        DP        114   29.01.1982 28.01.2002 

 Lenta Pajbjerg   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1990 

 Meltra       R.v.P./DLF    163/113 25.05.1979 24.05.1999 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Parcour       PHP/Hunsb.    158/132 20.06.1977 19.06.1997 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Patora       Dæhnf.      119   06.06.1974 05.06.1994 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Pimpernel      DP        114 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Pippin       DP        114   26.05.1977 25.05.1997 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Preference     ZW/Holl.     188/131 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Rally        Dæhnf.      119   03.06.1985 02.06.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Sisu        DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /16.12.1977 31.12.1992 

 Talbot       v.d.H./ØF    180/189 30.03.1976 29.03.1996 

                       /16.12.1977 31.12.1997 

 Tonga        DP        114   19.03.1975 18.03.1995 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Tove        DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /16.12.1977 31.12.1992 

 Trani        DP        114   11.08.1981 10.08.2001 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Verna Pajbjerg   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1990 

 Wendy        v.d.H./ØF    180/189 20.06.1977 19.06.1997 

                       /16.12.1977 31.12.1997 

 Eksportsorter 

 Mirvan       DP        114 

                       /1980 

 Plænegræs 

 Arno        v.d.H./ØF    180/189 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Barclay       Bar./DLF     105/113 17.07.1984 16.07.2004 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Barry        Bar./DLF     105/113 17.07.1984 16.07.2004 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Dolby        Dæhnf.      119   16.07.1987 15.07.2007 

                       /10.03.1987 31.12.1997 

 Fairway       ZW/Holl     188/131 30.07.1980 29.07.2000 

                       /18.12.1979 31.12.1989 

 Majestic      Mom./ØF     147/189 

                       /18.12.1979 31.12.1989 

 Manhattan      v.Eng./Trif.   182/177 06.06.1974 05.06.1994 

                       /06.06.1974 31.12.1999 

 Parcour       PHP/Hunsballe  158/132 

                       /19.08.1986 31.12.1996 

 Perfect       ZW/Holl.     188/131 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Pippin       DP        114   26.05.1977 25.05.1997 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Pleno        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Ranger       v.d.H./ØF    180/189 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Royal        Mom./ØF     147/189 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Saione       DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Servo        OE        154 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Sprinter      ZW/Holl     188/131 26.03.1976 25.03.1996 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Tando        Kl.w./Dæhnf.   137/119 13.03.1987 12.03.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Taya        Dæhnf.      119 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Trilo        AGS/Trif.    238/177 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 HUMLESNEGLEBÆLG - Medicago lupulina L. 

 Virgo Pajbjerg   DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 LUCERNE - Medicago sativa L. 

 Prescot       DP        114   12.07.1983 11.07.2003 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Resis        Dæhnf.      119   19.03.1975 18.03.1995 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Sverre       Sv./N&S     172/152 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Vela        KVL/DP & Dæhnf. 138/114 06.06.1978 05.06.1998 

                   &119  /16.12.1977 31.12.1992 

 OPIATVALMUE - Papaver somniferum L. 

 Parmo        Dæhnf.      119 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 KNOLDROTTEHALE - Phleum bertolonii DC. 

 Allgreen      Weib./S.48    185/164 

                       /11.03.1976 30.06.1989+ 

 Nobis        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Teno        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 TIMOTHE - Phleum pratense L. 

 Bero Dæhnfeldt   Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1990 

 Bilbo        DP        114   24.05.1976 23.05.1996 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 Kampe II     Weib./Dæhnf.   185/119 

                       /16.12.1977 31.12.1997 

 Topas Øtofte    DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1990 

 MARKÆRT - Pisum sativum L. (partim) 

 Asta        RJM/Pajbj.    162/156 27.11.1985 26.11.2005 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Belinda       CB/Toft.     109/176 27.08.1984 26.08.2004 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Belman       DP        114   21.08.1985 20.08.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Birte        RJM/Pajbj.    162/156 29.12.1970 28.12.1990 

                       /13.04.1972 30.06.1990+ 

 Bodil        RJM/Pajbj.    162/156 22.01.1976 21.01.1996 

                       /15.01.1975 31.12.1990 

 Bohatyr       Oseva/DP     251/114 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Bondi        DP        114   06.06.1978 05.06.1998 

                       /01.10.1974 31.12.1999 

 Brandon       Booker/LK    253/142 04.09.1986 03.09.2006 

 Calypso       CB/Toft     109/176 20.01.1986 19.01.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Cilla        DP        114   21.08.1985 20.08.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Consort       Booker/DP    253/114 

                       /12.02.1988 31.12.1998 

 Danto        Dæhnf.      119   27.05.1986 26.05.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Duchess       Booker/Trif.   253/177 02.11.1987 01.11.2007 

 Finale       CB/Toft     109/176 

                       /16.12.1977 31.12.1997 

 Fjord        Sv./N&S     172/152 20.10.1987 19.10.2007 

                       /20.08.1987 31.12.1997 

 Helka        LK        142   19.01.1987 18.01.2007 

                       /12.02.1988 31.12.1998 

 Katrin       PHP/Pajbj.    158/156 09.10.1986 08.10.2006 

 Madria       RJM/Pajbj.    162/156 02.11.1987 01.11.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Margot       RJM/Pajbj.    162/156 09.10.1986 08.10.2006 

                       /23.07.1986 31.12.1996 

 Miranda       CB/Toft     109/176 08.11.1985 07.11.2005 

                       /12.02.1988 31.12.1998 

 Osmo        LK        142   01.09.1987 31.08.2007 

 Othello       CB/Toft     109/176 21.04.1986 20.04.2006 

 Pontus       DP        114   21.08.1985 20.08.2005 

 Progreta      Prog./Maribo   231/124 

                       /28.01.1986 31.12.1996 

 Rosakrone      OSG/DLF     155/113 06.06.1974 05.06.1994 

 Salome       DP        114   15.02.1983 14.02.2003 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Solara       CB/Toft     109/176 14.05.1986 13.05.2006 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Stehgolt      S.-Saat/Pajbj.  199/156 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Timo        Sv./N&S     172/152 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Trille       Pajbj.      156   16.07.1987 15.07.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 ENGRAPGRÆS - Poa pratensis L. 

 Fodergræs 

 Annika       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Arina Dasas     DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Balin        DP        114   10.01.1977 09.01.1997 

                       /16.12.1977 31.12.1992 

 Berbi        VEB/DLF     181/113 

                       /18.12.1980 31.12.1990 

 Erte        DP        114   11.03.1976 10.03.1996 

                       /16.12.1977 31.12.1997 

 Plænegræs 

 Amason       Sv./OE      172/154 23.07.1984 22.07.2004 

                       /09.12.1981 31.12.1991 

 Annika       DP        114   18.07.1985 17.07.2005 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Aquila       v.d.H./ØF    180/189 19.03.1975 18.03.1995 

                       /01.04.1975 31.12.1990 

 Baron        Bar./DLF     105/113 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Charlotte      DP        114   04.04.1977 03.04.1997 

                       /11.03.1976 31.12.1991 

 Conni        DP        114   12.07.1983 11.07.2003 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Ikone        M. Planck/Dæhnf. 239/119 17.02.1987 16.02.2007 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Melba        Dæhnf.      119   13.04.1982 12.04.2002 

                       /09.12.1981 31.12.1991 

 Parade       v.d.H./ØF    180/189 18.05.1976 17.05.1996 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Petit        Dæhnf.      119 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Primo        Weib./S.48    185/164 

                       /24.08.1985 31.12.1995 

 Sobra        OE        154 

                       /11.03.1976 31.12.1996 

 Sydsport      Weib./S.48    185/164 

                       /01.04.1974 31.12.1999 

 Trampas       Dæhnf.      119   19.03.1975 18.03.1995 

                       /01.04.1975 31.12.1990 

 ALMINDELIG RAPGRÆS - Poa trivialis L. 

 Dasas        DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Ino Dæhnfeldt    Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Omega Øtofte    DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 Senja        Dæhnf.      119 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 OLIERÆDDIKE - Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC.) Metzg. 

 Pegletta      PHP/Pajbj.    158/156 

                       /24.08.1981 31.12.1991 

 Siletina      GS/Pajbj.    129/156 

                       /19.05.1978 31.12.1998 

 RUG - Secale cereale L. 

 Akkord       Hybro GbR/Pajbj. 248/156 13.03.1987 12.03.2007 

 Cero        Hybro GbR/Dæhnf. 248/119 08.09.1987 07.09.2007 

 Danko        Rolimp./FAF   210/122 21.11.1983 20.11.2003 

                       /23.11.1982 31.12.1992 

 Dominator      PHP/Pajbj.    158/156 04.08.1983 03.08.2003 

                       /18.08.1983 31.12.1993 

 Epos        VEB/Asm.E.    181/104 19.01.1987 18.01.2007 

                       /16.09.1986 31.12.1996 

 Halo        v.LP/M.K.    183/249 06.05.1979 05.05.1999 

                       /13.09.1979 31.12.1999 

 Merkator      PHP/Pajbj.    158/156 04.08.1983 03.08.2003 

                       /26.08.1983 31.12.1993 

 Perkow       v.LP/M.K.    183/249 02.09.1987 01.09.2007 

                       /16.09.1986 31.12.1996 

 Petkus II      v.LP/M.K.    183/249 

                       /01.04.1970 30.06.1997 

 Pollux       VEB/Asm.E.    181/104 15.04.1985 14.04.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 GUL SENNEP - Sinapis alba L. 

 Dr. Francks Hohen- 

   heimer Gelb   Pfl.O./DP    157/114 

                       /18.12.1975 31.12.1990 

 Grønfoderplanter 

 Alba        PHP/Pajbj.    158/156 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Maxi         PHP/Maribo   158/124 13.03.1987 12.03.2007 

 KARTOFFEL - Solanum tuberosum L. 

 Ajakso        Geertsma/Danpat.196/135 02.10.1980 01.10.2005 

 Amia         RJM/Danespo   162/247 02.03.1970 01.03.1995 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Arno         RJM/Pajbj.   162/156 13.03.1987 12.03.2012 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Asparges       -/Danpat.     -/135 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Berolina      Nordkar./Danespo 198/247 19.10.1981 18.10.2006 

 Bintje         -         - 

                       /01.04.1970 30.06.1997 

 Cleopatra      ZPC/Danpat.   187/135 30.07.1980 29.07.2005 

 Danva        LKF/Danpat.   143/135 11.05.1981 10.05.2006 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Darwina       Jimrold/Danespo 230/247 15.07.1985 14.07.2010 

 Dianella        -         - 

                       /01.04.1970 30.06.1997 

 Escort        CB/Danespo   109/247 19.01.1987 18.01.2012 

 Expova        LKF/Danpat.   143/135 02.04.1985 01.04.2010 

 Fecuva        LKF/Danpat.   143/135 21.03.1984 20.03.2009 

 Frila        FWL/Danpat.   128/135 17.07.1974 16.07.1999 

 Heidrun       FWL/Danpat.   128/135 09.07.1980 08.07.2005 

 Hercules       CB/Danpat.   109/135 07.12.1987 06.12.1997 

 Jacova        LKF/Danpat.   143/135 21.04.1986 20.04.2011 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Jaerla        FML/Danpat.   125/135 10.07.1973 09.07.1998 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Kaptah        LKF/Danpat.   143/135 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Kenva        LKF/Danpat.   143/135 08.01.1970 07.01.1995 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Lamia        Uni. & Cl./H-B&B 217/192 06.09.1983 05.09.2008 

 Lola        Uni. & Cl./H-B&B 217/192 06.09.1983 05.09.2008 

 Manna        ZPC/Danpat.   187/135 30.07.1980 29.07.2005 

 Mansour       FML/Danpat.   125/135 15.07.1985 14.07.2010 

 Marava       LKF/Danpat.   143/135 15.04.1985 14.04.2010 

 Mariana       Uni. & Cl./H-B&B 217/192 06.09.1983 05.09.2008 

 Marijke       FML/Danpat.   125/135 10.07.1973 09.07.1998 

 Marion       FWL/Danpat.   128/135 04.11.1977 03.11.2002 

                       /16.12.1977 31.12.1992 

 Minea        LKF/Danpat.   143/135 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Nordstern      FWL/Danpat.   128/135 21.07.1978 20.07.2003 

 Octavia       LKF/Danpat.   143/135 29.12.1970 28.12.1995 

                       /01.04.1972 30.06.1992 

 Olinda        Bierma/Danpat. 193/135 30.05.1980 29.05.2005 

 Palma        FWL/Danpat.   128/135 12.03.1975 11.03.2000 

 Posmo        LKF/Danpat.   143/135 04.11.1977 03.11.2002 

                       /15.02.1978 31.12.1998 

 Primula        -/Danpat.    -/135 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Revelino       CB/Danespo   109/247 30.07.1980 29.07.2005 

 Rosva        LKF/Danpat.   143/135 04.01.1972 03.01.1997 

 Sava         LKF/Danpat.   143/135 11.05.1981 10.05.2006 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Senator       Sloots/Danespo 221/247 20.03.1984 19.03.1999 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Sientje       VB/Danpat.   209/135 10.11.1966 09.11.1991 

 Sirtema       FML/Danpat.   125/135 15.12.1967 14.12.1992 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Tertus        LKF/Danpat.   143/135 12.03.1975 11.03.2000 

                       /10.03.1975 30.06.1988+ 

 Torva        LKF       143 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Tylva        LKF/Danpat.   143/135 08.01.1970 07.01.1995 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Ukama        FML/Danpat.   125/135 26.09.1980 25.09.2005 

 Urgenta       FML/Danpat.   125/135 15.12.1967 14.12.1992 

 ALSIKEKLØVER - Trifolium hybridum L. 

 Ermo         DP        114 

                       /01.04.1971 30.06.1999 

 RØDKLØVER - Trifolium pratense L. 

 Gollum        DP        114  09.07.1980 08.07.2000 

                       /14.12 1976 31.12.1991 

 »Krano« Pajbjerg   DP        114  06.06.1974 05.06.1994 

                       /01.04.1973 30.06.1992 

 Palna        DP        114 

                       /14.12.1976 31.12.1991 

 Rajah        DP        114  18.07.1985 17.07.2005 

                       /12.12.1983 31.12.1993 

 Sara         Weib./Dæhnf.  185/119 08.06.1982 07.06.2002 

                       /20.12.1982 31.12.1992 

 Tero         Dæhnf.      119  17.03.1981 16.03.2001 

                       /18.12.1979 31.12.1999 

 »Vesta« Dæhnfeldt  Dæhnf.      119 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 HVIDKLØVER - Trifolium repens L. 

 Alban        Dæhnf.      119  17.08.1983 16.08.2003 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Aran         G.Hold./Trif.  252/177 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Gandalf       DP        114  29.06.1978 28.06.1998 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 Milka Pajbjerg    DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1999 

 »Milkanova« 

  Pajbjerg      DP        114 

                       /01.04.1970 30.06.1992 

 Rivendel       DP        114  18.07.1985 17.07.2005 

                       /18.12.1984 31.12.1994 

 Sonja        Weib./Dæhnf.   185/119 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 HVEDE - Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. 

 Vinterform 

 Anja         Pajbj.     156   17.03.1981 16.03.2001 

                       /16.09.1980 31.12.1990 

 Apollo        Breun/N&S    234/152 07.12.1987 06.12.2007 

 Citadel       Zel./Qvade   186/160 21.08.1985 20.08.2005 

                       /13.09.1985 31.12.1995 

 Gawain        PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 02.07.1986 01.07.2006 

                   /104 

 Jaguar        Pfl.O./Pajbj.  157/156 27.11.1985 26.11.2005 

 Kanzler       W.E./N&S    184/152 02.10.1984 01.10.2004 

 Kosack        Weib./AN & Co. 185/103 12.06.1984 11.06.2004 

                       /10.09.1984 31.12.1994 

 Kraka        Pajbj.     156   17.03.1981 16.03.2001 

                       /16.09.1980 31.12.1990 

 Longbow       PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 03.05.1984 02.05.2004 

                   /104  /10.09.1984 31.12.1994 

 Mercia        PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 18.09.1985 17.09.2005 

                   /104 

 Moulin        PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 13.03.1987 12.03.2007 

                   /104 

 Norman        PBI&NSDO/Asm.E. 225&153 22.04.1985 21.04.2005 

                   /104 

 Obelisk       Zel./Qvade   186/160 07.12.1987 06.12.2007 

 Rektor        Firlbeck/N&S  202/152 02.10.1984 01.10.2004 

 Sleipner       Weib./AN & Co. 185/103 15.08.1986 14.08.2006 

                       /29.08.1986 31.12.1996 

 Wase         Nords./LK    218/142 

                       /17.12.1987 31.12.1997 

 Vårform 

 Axona        v.d.H./Pajbj.  180/156 07.12.1987 06.12.2007 

 Cornette       Weib./AN & Co. 185/103 26.08.1982 25.08.2002 

                       /12.05.1982 31.12.1992 

 Drabant       Weib./AN & Co. 185/103 14.08.1972 13.08.1992 

 »Vitus« Sejet    LK       142   27.08.1981 26.08.2001 

                       /21.12.1981 31.12.1991 

 HESTEBØNNE - Vicia faba L. (partim.) 

 Alfred        CB/Toft     109/176 02.10.1984 01.10.2004 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 Faneta        VEB/DLF     181/113 21.04.1986 20.04.2006 

                       /03.12.1985 31.12.1995 

 Troy         NP/Pajbj.    149/156 13.03.1987 12.03.2007 

                       /18.12.1986 31.12.1996 

 MAJS - Zea mays L. 

 Til modenhed 

 Hansa        Kl.w./Asm.E.  137/104 

                       /19.12.1978 31.12.1998 

 Grønfoderplanter 

 Alize        SICA/H-B&B   205/192 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 Aria         RAGT/Superf.  204/228 

                       /14.03.1983 31.12.1993 

 Arven        CACBA/DLF    220/113 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 Ass         RAGT/Superf.  204/228 

                       /15.03.1982 31.12.1992 

 Atlas        Ciba/Ciba A/S  244/243 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 Beaupree       CACBA/DLF    220/113 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Boree        SICA/H-B&B   205/192 

                       /02.04.1981 31.12.1991 

 Brubel        FSM/DP     222/114 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Brutus        Nick./D.Sh.   148/118 

                       /25.03.1980 31.12.1990 

 Derby        CACBA/DLF    220/113 

                       /19.02.1985 31.12.1995 

 Fronica       Pion.F./Dæhnf. 212/119 

                       /22.03.1977 31.12.1992 

 Jina         Pion.BRD/MMJ  245/246 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 LG 11        Limag./Asm.E.  141/104 

                       /10.03.1975 31.12.1990 

 LG 20 80       SICA/H-B&B   205/192 

                       /20.02.1987 31.12.1997 

 Lixis        SICA/H-B&B   205/192 

                       /23.07.1986 31.12.1996 

 Passat        CACBA/DLF    220/113 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Primus        Nick./Trif.   148/177 

                       /11.02.1986 31.12.1996 

 Pumas        MAISADOU/DLF  227/113 

                       /19.02.1985 31.12.1995 

 Reus         Nick./D.Sh.   148/118 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Sanora        Pion.US./Dæhnf. 206/119 

                       /15.03.1982 31.12.1992 

 Splenda       Soc. Euro./DP  224/114 

                       /19.02.1985 31.12.1995 

 Suroit        CACBA/DLF    220/113 

                       /09.02.1984 31.12.1994 

 Tassilo       Kl.w.&SDM/Asm.E.137&250 

                   /104  /16.04.1984 31.12.1994 

 Valet        Kl.w./Asm.E.  137/104 

                       /08.09.1986 31.12.1996 

 GRØNSAGER - Vegetable Species 

 SKALOTTELØG - Allium ascalonicum L. 

 Sante        G. en S./Dæhnf. 337/308 

                 11.09.1981  10.09.1996  /* 

 KEPALØG - Allium cepa L. 

 Hyblenda           Dæhnf.      308 

                 15.04.1985  14.04.2005  /* 

 Hyduro            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Hygro            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Hyper            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Kønigin »Silvato«      O.E.       316     /* 

 Lissabon »Lida«       O.E.       316     /* 

 Owa             O.E.       316     /* 

 Rijnsburger »Rima«      Dæhnf.      308     /* 

 Rijnsburger »Roar«      Dæhnf.      308     /* 

 Rudo             O.E.       316     /* 

 Stuttgarter Riesen »Diskos« Dæhnf.      308     /* 

 Zittauer »Zirius«      Dæhnf.      308     /* 

 PORRE - Allium porrum L. 

 Bulgarsk Kæmpe        O.E.       316     /* 

 Gennevilliers »Splendid«   O.E.       316     /* 

 Hafnia            Dæhnf.      308     /* 

 Kong Richard         Dæhnf.      308 

                 29.12.1977  28.12.1997  /* 

 Københavns Torve »Imperial« Dæhnf.      308     /* 

 Københavns Torve »Konta«   O.E.       316     /* 

 Lavi             Dæhnf.      308     /* 

 Loti             Dæhnf.      308     /* 

 Regius            O.E.       316     /* 

 Rese             O.E.       316     /* 

 Siegfried »Frost«      Dæhnf.      308     /* 

 Siegfried »Sino«       Dæhnf.      308     /* 

 Thor             Dæhnf.      308     /* 

 Titan            O.E.       316     /* 

 Tivi             Dæhnf.      308     /* 

 Unique            O.E.       316     /* 

 Vitan            O.E.       316     /* 

 Wico             Dæhnf.      308     /* 

 Winta            O.E.       316     /* 

 DILD - Anethum graveolens L. 

 Almindelig »Como«      O.E.       316     /* 

 Blanko            A.H.       310 

                 07.03.1983  06.03.2003 

 Dukat            O.E.       316     /* 

 KNOLDSELLERI - Apium graveolens L. 

 Alabaster »Basta«      Dæhnf.      308     /* 

 Alabaster »Juvel«      Dæhnf.      308     /* 

 Balder »Bali«        Dæhnf.      308     /* 

 Balder »Baro«        O.E.       316     /* 

 Balder »Mascot«       A.H.       310     /* 

 Blanco            Dæhnf.      308     /* 

 Snehvide           Dæhnf.      308     /* 

 BLADBEDE - Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich 

 Grøn »Akta«         O.E.       316     /* 

 Rex             O.E.       316     /* 

 RØDBEDE - Beta vulgaris L. var. esculenta L. 

 Crosbys           O.E.       316     /* 

 Crosbys »Bing«        Dæhnf.      308     /* 

 Crosbys »Carmo«       Dæhnf.      308     /* 

 Detroit           Dæhnf.      308     /* 

 Detroit »243«        O.E.       316     /* 

 Forono            Dæhnf.      308     /* 

 Monopoly           S&G/A.H.     329/310 

                 24.05.1983  23.05.2003 

 Rubia            O.E.       316     /* 

 Rød Valse          O.E.       316     /* 

 Slowbolt           O.E.       316     /* 

 Unik             Dæhnf.      308     /* 

 GRØNKÅL - Brassica oleracea L. var. acephala DC. subvar. 

 laciniata L. 

 Halvhøj ekstra moskruset 

  »Kurla«          O.E.       316     /* 

 Halvhøj kruset »Bona«    Dæhnf.      308     /* 

 Halvhøj kruset »Konserva«  Dæhnf.      308     /* 

 Lav kruset »Harvester«    Dæhnf.      308     /* 

 Lav opretvoksende »Lavo«   Dæhnf.      308     /* 

 BLOMKÅL - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. 

 botrytis 

 Avans            O.E.       316     /* 

 Bravo            A.H.       310     /* 

 Brigo            O.E.       316     /* 

 Brio             O.E.       316     /* 

 Danova            Dæhnf.      308 

                 29.12.1977  28.12.1997  /* 

 Dominant           Dæhnf.      308     /* 

 Erfurter »Erfu«       Dæhnf.      308     /* 

 Grandessa          Dæhnf.      308     /* 

 Grodan            Dæhnf.      308     /* 

 Idol             O.E.       316     /* 

 Igloo            O.E.       316     /* 

 Igloory           O.E.       316     /* 

 King             Dæhnf.      308     /* 

 Perfection          Dæhnf.      308     /* 

 Progress           A.H.       310     /* 

 Revito            O.E.       316     /* 

 Safir            Dæhnf.      308     /* 

 Selandia           O.E.       316     /* 

 Spar to           A.H.       310     /* 

 Starla            Dæhnf.      308     /* 

 White Fox          S&G/A.H.     329/310   /* 

 White Rock          S&G/A.H.     329/310   /* 

 Winner            O.E.       316     /* 

 BROCCOLI - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. 

 italica Plenck 

 Basto            O.E.       316     /* 

 Corvet            R.S./FDB     318/309   /* 

 SAVOYKÅL - Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. sabauda L. 

 Labol            O.E.       316     /* 

 ROSENKÅL - Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. 

 Focus            Dæhnf.      308     /* 

 Jubi             Dæhnf.      308     /* 

 Long Island         O.E.       316     /* 

 Odense Torve »Oto«      Dæhnf.      308     /* 

 Polarstjernen        Dæhnf.      308     /* 

 Tidlig Dværg         Dæhnf.      308     /* 

 Wilhelmsburger        Dæhnf.      308     /* 

 HVIDKÅL - Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. 

 Amager høj »206«       O.E.       316     /* 

 Amager høj grøn »Grami«   Dæhnf.      308     /* 

 Amager lav »Amlaro«     Dæhnf.      308     /* 

 Amager Stenhoved »Tena«   O.E.       316     /* 

 Bewama            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Brunswiger »Ladu«      O.E.       316     /* 

 Ditmarsker »Frigga«     Dæhnf.      308     /* 

 Ditmarsker »Midi«      O.E.       316     /* 

 Ditmarsker »Primax«     Dæhnf.      308     /* 

 Dural            O.E.       316     /* 

 Gloria            O.E.       316     /* 

 Hidena            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Histanda           Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Hyjula            Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Københavns Torve »Biro«   O.E.       316     /* 

 Københavns Torve »Koto«   Dæhnf.      308     /* 

 Langendijker Vinter »Hekla« Dæhnf.      308     /* 

 Loke             Weib./A.H.    321/310   /* 

 Minicole           Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Pedrillo           Bejo/Dæhnf.   325/308   /* 

 Primata           O.E.       316     /* 

 Riana            O.E.       316     /* 

 Rotan            O.E.       316     /* 

 Tidlig Ditmarsker »Ega«   O.E.       316     /* 

 Tidlig Ditmarsker »Special« Dæhnf.      308     /* 

 Vivaldi           Dæhnf.      308     /* 

 Wiam             Dæhnf.      308     /* 

 SPIDSKÅL - Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. var. 

 elliptica 

 Charleston Wakefield »Mitol« O.E.       316     /* 

 Erstling »Ernova«      Dæhnf.      308     /* 

 Erstling »Linga«       Dæhnf.      308     /* 

 Jersey Wakefield »Pewa«   O.E.       316     /* 

 RØDKÅL - Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell 

 Amager »Caro«        O.E.       316     /* 

 Holdbar Amager        Dæhnf.      308     /* 

 Holdbar Vinter »Rodan«    Dæhnf.      308     /* 

 Holdbar Vinter »Roka«    O.E.       316     /* 

 Langendijker Sommer »Debut« O.E.       316     /* 

 Langendijker Sommer »Laso«  Dæhnf.      308     /* 

 KNUDEKÅL - Brassica oleracea L. var. gongylodes L. 

 Fekara            O.E.       316     /* 

 Karlek            O.E.       316     /* 

 Lauko            O.E.       316     /* 

 Specla            Dæhnf.      308     /* 

 KINAKÅL - Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. 

 Granat            O.E.       316     /* 

 Kinap            O.E.       316     /* 

 Senda            O.E.       316     /* 

 Senora            O.E.       316     /* 

 MAJROE - Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell 

 Early Purple Top 

  Globe »Rosita«      O.E.       316     /* 

 Goldball »Golda«       O.E.       316     /* 

 Milan hvid »Revita«     O.E.       316     /* 

 MELON - Cucumis melo L. 

 Aroma            O.E.       316     /* 

 Wests            Dæhnf.      308     /* 

 AGURK - Cucumis sativus L. 

 Asieagurk 

 Asiko            O.E.       316     /* 

 Dansk Asie »Dana«      Dæhnf.      308     /* 

 Ideal »Nova«         Dæhnf.      308     /* 

 Langelands Kæmpe »Gigant«  Dæhnf.      308     /* 

 Langelands Kæmpe »Labo«   Dæhnf.      308     /* 

 Langelands Kæmpe »Major«   Dæhnf.      308     /* 

 Drue- og picklesagurk 

 Albeit            O.E.       316     /* 

 Bestal            O.E.       316     /* 

 Biri             O.E.       316     /* 

 Conda            O.E.       316     /* 

 Paragon           S&G/A.H.     329/310 

                 16.02.1981  25.02.2001 

 Rhinsk Drue »Rex«      Dæhnf.      308     /* 

 Rhinsk Drue »Ridu«      Dæhnf.      308     /* 

 Solo             Dæhnf.      308     /* 

 Tera             Dæhnf.      308     /* 

 Wisco            O.E.       316     /* 

 Snitagurk 

 Slicas            O.E.       316     /* 

 Drivagurk 

 Athene            Dæhnf.      308     /* 

 Attila            Dæhnf.      308     /* 

 Bestseller          O.E.       316     /* 

 Diana            Dæhnf.      308     /* 

 Saladan           Dæhnf.      308     /* 

 GRÆSKAR - Cucurbita pepo L. 

 Grøn Busk »Veribo«      Dæhnf.      308     /* 

 Kæmpe Melon »Rilon«     Dæhnf.      308     /* 

 Køkken »Vita«        A.H.       310     /* 

 Vegetable Marrow »Wema«   Dæhnf.      308     /* 

 GULEROD - Daucus carota L. 

 Amsterdammer »Amro«     Dæhnf.      308     /* 

 Amsterdammer »Indu«     O.E.       316     /* 

 Amtou            Dæhnf.      308     /* 

 Chantenay »Loto«       Dæhnf.      308     /* 

 Chantenay »Redco«      O.E.       316     /* 

 Feonia »Banta«        O.E.       316     /* 

 Feonia »Dana«        Dæhnf.      308     /* 

 Feonia »Fina«        Dæhnf.      308     /* 

 Feonia »Nobo«        O.E.       316     /* 

 Feonia »Rona«        Dæhnf.      308     /* 

 Flakkeer »Grosa«       O.E.       316     /* 

 Flakkeer »Regina«      Dæhnf.      308     /* 

 Flakkeer »Regol«       O.E.       316     /* 

 Nantes »Apollo«       Dæhnf.      308     /* 

 Nantes »Bureau«       Dæhnf.      308     /* 

 Nantes »Duke«        O.E.       316     /* 

 Nantes »Express«       O.E.       316     /* 

 Nantes »Fancy«        O.E.       316     /* 

 Nantes »Kurna«        O.E.       316     /* 

 Nantes »Landa«        Dæhnf.      308     /* 

 Nantes »Normu«        O.E.       316     /* 

 Nantes »Scarletta«      Dæhnf.      308     /* 

 Nantes »Topscore«      Dæhnf.      308     /* 

 Pariser Torve »Rondo«    O.E.       316     /* 

 Plastica           Dæhnf.      308     /* 

 Royal Chantenay »Rola«    O.E.       316     /* 

 Touchon »Format«       Dæhnf.      308     /* 

 Valoria           Dæhnf.      308     /* 

 Vertou »Vernia«       Dæhnf.      308     /* 

 JORDBÆR - Fragaria ananassa Duch. 

 Bogota            IVT/H-B&B    342/343 

                 03.09.1980  02.09.1995 

 Dulcita           Sengbusch/Dæhnf. 341/308 

                 17.05.1976  16.05.1991 

 Gourmella          Sengbusch/Dæhnf. 341/308 

                 17.05.1976  16.05.1991 

 Korona            IVT/H-B&B    342/343 

                 03.09.1980  02.09.1995 

 Lumina            A.N.       346 

                 13.07.1982  12.07.1997 

 HOVEDSALAT - Lactuca sativa L. 

 Alm. salat 

 Attraktion »Ala«       Dæhnf.      308     /* 

 Attraktion »Sana«      O.E.       316     /* 

 Hjerter Es          O.E.       316     /* 

 Hjerter Es          Dæhnf.      308     /* 

 Hjerter Es          Dæhnf.      308     /* 

 Kagraner Sommer »Tatus«   O.E.       316     /* 

 Maikønig »Stria«       O.E.       316     /* 

 Issalat 

 Calmaria           MSI/Dæhnf.    323/308   /* 

 Ithaca            PWS/Dæhnf.    328/308   /* 

 Morangold          MSI/Dæhnf.    323/308   /* 

 TOMAT - Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell 

 Frilandstomat 

 Anne             Weib./A.H.    321/310   /* 

 Arla             Weib./A.H.    321/310   /* 

 Bonner Beste »1212«     Dæhnf.      308     /* 

 Gemini            Dæhnf.      308     /* 

 Tempo            Dæhnf.      308     /* 

 Drivtomat 

 Annida            Weib./A.H.    321/310   /* 

 Ida             Weib./A.H.    321/310   /* 

 Maria            Weib./A.H.    321/310   /* 

 Regina            Dæhnf.      308     /* 

 PASTINAK - Pastinaca sativa L. 

 Skandia           Dæhnf.      308     /* 

 KRUSPERSILLE - Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill. ssp. 

 crispum 

 Bonus            Dæhnf.      308     /* 

 Bravour           O.E.       316     /* 

 Curlina           O.E.       316     /* 

 Darki            O.E.       316     /* 

 Delikat           Dæhnf.      308     /* 

 Ekstra moskruset »Regina«  Dæhnf.      308     /* 

 Ekstra moskruset »Senator«  A.H.       310     /* 

 Optima            Dæhnf.      308     /* 

 Parus            O.E.       316     /* 

 RODPERSILLE - Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill. ssp. 

 tuberosum 

 Bardowicker »Bawi«      Dæhnf.      308     /* 

 Berliner »Berla«       Dæhnf.      308     /* 

 Berliner »Bero«       Dæhnf.      308     /* 

 BØNNE - Phaseolus vulgaris L. 

 Buskbønne 

 Diana            Nunhems/Dæhnf.  331/308   /* 

 ÆRT - Pisum sativum L. (partim) 

 Marvært 

 Anna             Dæhnf.      308 

                  19.10.1981 18.10.2001  /* 

 Avola            Asgrow/Chas.H.  344/345 

                  23.07.1979 22.07.1999 

 Biwa             Dæhnf.      308 

                  19.10.1981 18.10.2001  /* 

 Carol            RBS/A.H.     347/310 

                  08.09.1987 07.09.2007 

 Fridgit           RBS/A.H.     347/310 

                  08.09.1987 07.08.2007 

 Karina            Nunhems/Dæhnf.  331/308   /* 

 Maestro           N.Y.S.A/FDB   338/309   /* 

 Mira             Dæhnf.      308     /* 

 Miracle           C.S.C/FDB    333/309   /* 

 Multistar          Dæhnf.      308 

                 11.03.1976  10.03.1996  /* 

 Puget            W.B.S.C./Hertz  305/322   /* 

 Safir            Dæhnf.      308     /* 

 Sugar Lil          RBS/A.H.     347/310 

                 09.08.1987  07.08.2007 

 Swift            Unilever/Hertz  320/322   /* 

 RADIS - Raphanus sativus L. 

 Danra            Dæhnf.      308     /* 

 Delia            O.E.       316     /* 

 Gaudry            Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang hvidspidset »Fota« O.E.       316     /* 

 Halvlang hvidspidset »Rapid« Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang hvidspidset »Vidan« Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang rosenrød hvidspidset 

  »205«           O.E.       316     /* 

 Halvlang skarlagen 

  hvidspidset »Safir«    Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang skarlagen 

  hvidspidset »25«     Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang skarlagen 

  hvidspidset »35«     Dæhnf.      308     /* 

 Halvlang skarlagen 

  hvidspidset »875«     Dæhnf.      308     /* 

 Istap »Syla«         O.E.       316     /* 

 Københavns Torve »Hafnia«  Dæhnf.      308     /* 

 Københavns Torve »Dema«   O.E.       316     /* 

 Meteor            Dæhnf.      308     /* 

 Non plus ultra »Falkan«   O.E.       316     /* 

 Non plus ultra »406«     O.E.       316     /* 

 Rovi             O.E.       316     /* 

 Rubin »Runo«         Dæhnf.      308     /* 

 Saxa »Korto«         O.E.       316     /* 

 Wurzburger »Giga«      O.E.       316     /* 

 SKORZONER - Scorzonera hispanica L. 

 Duro             Dæhnf.      308     /* 

 Enårig Kæmpe »Bamba«     O.E.       316     /* 

 Habil            Dæhnf.      308     /* 

 Lange Jan          Bejo/Dæhnf.   325/308 

                 29.02.1980  28.02.2000 

 Nero             O.E.       316     /* 

 SPINAT - Spinacia oleracea L. 

 Bloomsdale Longstanding 

  »Blongo«          Dæhnf.      308     /* 

 Dominant           Dæhnf.      308     /* 

 Fabris            O.E.       316     /* 

 Firno            Dæhnf.      308     /* 

 Freja            Dæhnf.      308     /* 

 Første Snit »Diskant«    O.E.       316     /* 

 Kongen af Danmark »Duran«  O.E.       316     /* 

 Kongen af Danmark »Konsan«  Dæhnf.      308     /* 

 Matador »Darko«       O.E.       316     /* 

 Matador »Matarno«      Dæhnf.      308     /* 

 Matador »Nobio«       O.E.       316     /* 

 Medania           Dæhnf.      308     /* 

 Selandia »Selo«       O.E.       316     /* 

 Supergreen          Dæhnf.      308     /* 

 Vinter Riesen »Wiri«     Dæhnf.      308     /* 

 Viroflay »Nike«       O.E.       316     /* 

                     Plantenyhedsbeskyttelse 

                   Adr.     Reg.    Reg. 

 Sortsnavn      Sortsejer/repr. kode     dato   ophører 

 FRUGTTRÆER OG -BUSKE - Fruit Species 

 ÆBLE - Malus domestica Borkh. 

 Jonagored      J. Morren/M. Jensens Eftf.    511/512 

                   04.11.1986   03.11.2004 

 Prima        Erl. Nielsen/Chas. Hude     689/604 

                   25.11.1983   24.11.2001 

 Priscilla      Erl. Nielsen/Chas. Hude     689/604 

                   25.11.1983   24.11.2001 

 KIRSEBÆRGRUNDSTAMME - Prunus avium L. x P. pseudoceracus Lind. 

 Colt        NSDO/Asm.E.           503/501 

                   28.05.1979   27.05.1997 

 SOLBÆR - Ribes nigrum L. 

 Ben Sarek      NSDO/Dæhnf.           503/510 

                   22.10.1986   21.10.2001 

 Titania       Tamas/Fodor           509/508 

                   09.10.1984   08.10.1999 

 Triton       Tamas/Fodor           509/508 

                   09.10.1984   08.10.1999 

 HINDBÆR - Rubus idaeus L. 

 Autumm Bliss    NSOO/Dæhnf.           503/510 

                   22.10.1986   21.10.2001 

 Rumiloba      Haberli/Chas. Hude       513/604 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 PRYDPLANTER - Ornamental Species 

 AESCHYNANTHUS - Aeschynanthus Jack. 

 Capella       P. Jensen/GPL          692/660 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Mona Lisa      P. Jensen/GPL          692/660 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Rigel        P. Jensen/GPL          692/660 

                   26.05.1986   25.05.2001 

 Rubens       P. Jensen/GPL          692/660 

                   30.04.1987   29.04.2002 

 INKALILJE - Alstroemeria L. 

 Rosario       INKA/H.A. Henriksen       619/616 

                   08.01.1982   07.01.1997 

 Stablaco      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stajello      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stakaros      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stalan       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalbel       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalilas      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stalis       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalluc       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   02.04.1985   01.04.2000 

 Stalmon       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalrama      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stalrin       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalrobu      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   02.04.1985   01.04.2000 

 Stalsam       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stalvir       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Stamarko      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stapink       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Stapiram      van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Starodo       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   30.11.1984   29.11.1999 

 Starosello     van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   21.02.1985   20.02.2000 

 BEGONIE - Begonia spp. 

 Barbara       Dæhnf.              608 

                   28.03.1983   27.03.1998 

 Bavaria       Dæhnf.              608 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Conni        Dæhnf.              608 

                   28.03.1983   27.03.1998 

 Danja        Limaplant/GPL          702/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Dorthe       Dæhnf.              608 

                   28.03.1983   27.03.1998 

 Elfe        Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   09.03.1978   08.03.1993 

 Ellen        Dæhnf.              608 

                   23.12.1982   22.12.1997 

 Goldstar      Visser & Versluis/GPL      695/660 

                   26.05.1986   25.05.2001 

 Grete        Dæhnf.              608 

                   19.02.1986   18.02.2001 

 Hanne        Dæhnf.              608 

                   09.05.1984   08.05.1999 

 Heidi        Dæhnf.              608 

                   31.01.1985   30.01.2000 

 Holandi       J. Hofstede/GPL         659/660 

                   17.01.1984   16.01.1999 

 Horero       J. Hofstede/GPL         659/660 

                   17.01.1984   16.01.1999 

 Ilonka       Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   20.05.2001 

 Ina         Dæhnf.              608 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Karita       Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   10.06.1982   09.06.1997 

 Kolita       Koppe/GPL            670/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Komilla       Koppe/GPL            670/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Korona       Koppe/GPL            670/660 

                   21.10.1983   20.10.1998 

 Laressa       Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   25.05.2001 

 Lorina       Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   03.07.1979   02.07.1994 

 Mantora       Gebr.Man/H-B&B          664/618 

                   13.01.1983   12.01.1998 

 Manuela       Gebr.Man/H-B&B          664/618 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 Mariandel      Jan Man/GPL           696/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Marillo       Jan Man/GPL           696/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Mona        Dæhnf.              608 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Ninon        Dæhnf.              608 

                   06.02.1981   05.02.1996 

 Nixe        Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   09.03.1978   08.03.1993 

 Nymphe       Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   22.09.1981   21.09.1996 

 Paloma       Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   25.05.2001 

 Petra        Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   20.05.2001 

 Pia Elise      Dæhnf.              608 

                   23.12.1982   22.12.1997 

 Rosalie       Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   25.05.2001 

 Rosanna       Jan Man/GPL           696/660 

                   26.05.1986   20.05.2001 

 Sandra       Limaplant/GPL          702/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Sonata       Limaplant/GPL          702/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Stromboli      Rohde-Rieger/H-B&B        642/618 

                   10.07.1981   09.07.1996 

 Super Hobloesem   J. Hofstede/GPL         659/660 

                   08.10.1982   07.10.1997 

 CHRYSANTHEMUM - Chrysanthemum spp. 

 Antonio       Suptitz/H-B&B          647/618 

                   11.07.1984   10.07.1999 

 Applause      Yoder/H-B&B           656/618 

                   07.04.1983   06.04.1998 

 Arrows       Yoder/H-B&B           656/618 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Awake        Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Bronze Popsie    Framptons/H-B&B         613/618 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Casmo        Yoder/H-B&B           656/618 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 Cassa        Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   09.09.1983   08.09.1998 

 Christa       Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Cirbronze      Yoder/H-B&B           656/618 

                   02.12.1982   01.12.1997 

 Circus       Yoder/H-B&B           656/618 

                   06.02.1981   05.02.1996 

 Clampo       Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Dark Yellow Paragon Yoder/H-B&B           656/618 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Etching       Yoder/H-B&B           656/618 

                   15.05.1985   14.05.2000 

 Excel        Yoder/H-B&B           656/618 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Fallen Star     Yoder/H-B&B           656/618 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Farstar       Yoder/H-B&B           656/618 

                   19.02.1986   18.02.2001 

 Favor        Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Flair        Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Geos        Suptitz/H-B&B          647/618 

                   11.07.1984   10.07.1999 

 Golden Geos     Suptitz/H-B&B          647/618 

                   11.07.1984   10.07.1999 

 Golden Maximo    Suptitz/H-B&B          647/618 

                   05.04.1983   04.04.1998 

 Goldlight      Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   20.01.1984   19.01.1999 

 Intrepid Gold    Yoder/H-B&B           656/618 

                   22.06.1978   21.06.1993 

 Jolly        Yoder/H-B&B           656/618 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 Karma        Yoder/H-B&B           656/618 

                   20.02.1986   19.02.2001 

 Keen        Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Love        Yoder/H-B&B           656/618 

                   24.05.1983   23.05.1998 

 Maximo       Suptitz/H-B&B          647/618 

                   12.10.1981   11.10.1996 

 Pablo        Suptitz/H-B&B          647/618 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Pink Boston     Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   24.02.1981   23.02.1996 

 Pink Gin      Framptons/H-B&B         613/618 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Puck        Suptitz/H-B&B          647/618 

                   11.07.1984   10.07.1999 

 Red Popsie     Framptons/H-B&B         613/618 

                   06.02.1981   05.02.1996 

 Riot        Yoder/H-B&B           656/618 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 Ritz        Yoder/H-B&B           656/618 

                   22.06.1978   21.06.1993 

 Sapphire      Yoder/H-B&B           656/618 

                   22.06.1978   21.06.1993 

 Shine        Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Smart        Yoder/H-B&B           656/618 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Spode        Yoder/H-B&B           656/618 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Surf        Yoder/H-B&B           656/618 

                   07.04.1983   06.04.1998 

 Surfine       Yoder/H-B&B           656/618 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Tabasco       Yoder/H-B&B           656/618 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 Tannin       Yoder/H-B&B           656/618 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Tempik       Yoder/H-B&B           656/618 

                   02.12.1982   01.12.1997 

 Temptation     Yoder/H-B&B           656/618 

                   30.04.1987   29.04.2002 

 Tune        Yoder/H-B&B           656/618 

                   15.05.1985   14.05.2000 

 Twilight      Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   20.08.1984   19.08.1999 

 Umber        Yoder/H-B&B           656/618 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Ventana       Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 White Karma     Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 Yellow Garland   Yoder/H-B&B           656/618 

                   22.06.1978   21.06.1993 

 Yellow Karma    Yoder/H-B&B           656/618 

                   27.01.1987   26.01.2002 

 CHRYSANTHEMUM - Chrysanthemum frutescens 

 Liliput       W. Kurz Gart./GPL        698/660 

                   22.10.1986   21.10.2001 

 DIEFFENBACHIA - Dieffenbachia Schott 

 Gitte        K. Andersen/GPL         711/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Morlof       M. Freres/GPL          712/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 KORALRANKE - Euphorbia fulgens Karw. 

 Solhøj       Kwekerij »Albatros«/ 

           Fa. H. Christensen        627/605 

                   17.03.1975   16.03.1990 

 KRISTI TORNEKRONE - Euphorbia milii hybridi 

 Stiloga       M. Ach. Stir./Chas. Hude     710/604 

                   10.09.1987   09.09.2002 

 JULESTJERNE - Euphorbia pulcherrima Wild. ex Klotzsch 

 Angelika      Ecke & Hegg/H-B&B        609/618 

                   13.09.1982   12.09.1997 

 Annemie       Gutbier/Plougmann & Vingtoft   614/636 

                   24.08.1979   23.08.1994 

 Diva        Ecke & Hegg/H-B&B        609/618 

                   25.10.1979   24.10.1994 

 Liungen       Ecke & Hegg           609 

                   22.02.1982   21.02.1997 

 »Magdalena« Ecke  Ecke & Hegg           609 

                   22.02.1982   21.02.1997 

 Merrimaker     Mikk. Inc./GPL          676/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Mette        Børge Andersen/GPL        687/660 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Minstrel      Mikk. Inc./GPL          676/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Norcut       Ecke & Hegg           609 

                   05.02.1981   05.02.1996 

 Regina       Gutbier/H-B&B          614/618 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Topwhite      Ecke & Hegg           609 

                   20.10.1983   19.10.1998 

 FREESIA - Freesia spp. 

 Angelique      Zanten/H.A. Henriksen      673/616 

                   20.03.1984   19.03.1999 

 Miranda       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   26.06.1974   25.06.1989 

 Vacrona       van Staaveren/Chas. Hude     645/604 

                   15.05.1979   14.05.1994 

 NY GUINEA IMPATIENS - Impatiens spp. 

 Aurore       Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Columbia      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Cosmos       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Dawn        Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Diane        Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Enterprise     Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Equinox       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Eurema       Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Flare        Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Gemini       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Mimas        Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Mirach       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Pulsar       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Quasar       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Selenia       Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Sesia        Kientzler/Jens Kristensen    709/626 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Solared       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Sunburst      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Sundazzle      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Sunglow       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Sunregal      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   31.12.1987   30.12.2002 

 Twilight      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Twinkles      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   19.12.1984   18.12.1999 

 Zenith       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 KALANCHOE - Kalanchoe Adans. 

 Attraction     Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   31.01.1984   30.01.1999 

 Avanti       Mikk. INC/GPL          676/660 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Beta        Gammelgård/GPL          684/660 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Caprice       Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Charme       Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Cherry Jubilee   Mikk. INC/GPL          676/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Cinnarbar      Wyss/GPL             655/660 

                   09.12.1983   08.12.1998 

 Etna        Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   02.02.1984   01.02.1999 

 Fantasy       Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Fascination     Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   31.01.1984   30.01.1999 

 Fortyniner     Wyss/GPL             655/660 

                   20.02.1984   19.02.1999 

 Harmony       Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Helen        R&K Nielsen/GPL         672/660 

                   09.12.1983   08.12.1998 

 Helgoland      J.Post/Jens Kristensen      683/626 

                   10.07.1985   09.07.2000 

 Helios       Wiesmoor/Jens Kristensen     671/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Hurricane      Norbert Bull/GPL         703/660 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Janni        Knud Jepsen/GPL         662/660 

                   28.10.1986   27.10.2001 

 Jutta        Knud Jepsen/GPL         662/660 

                   28.10.1986   27.10.2001 

 Krakatau      Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Lise        Thomas Frank/GPL         693/660 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Mandala       Thomas Frank/GPL         693/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Pax         V.S. Madsen/GPL         678/660 

                   31.01.1985   30.01.2000 

 Pollux       Wyss/GPL             655/660 

                   09.07.1981   08.07.1996 

 Royalty       Wyss/GPL             655/660 

                   20.02.1984   19.02.1999 

 Sensation      Wyss/GPL             655/660 

                   28.12.1982   27.12.1997 

 Siam        P.E. Nielsen/GPL         677/660 

                   31.01.1985   30.01.2000 

 Stromboli      Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   06.11.1987   05.11.2002 

 Teide        Fides/Jens Kristensen      611/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Tijuana       Pan Am. Plant./Jens Kristensen  699/626 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Tropicana      Mikk. INC/GPL          676/660 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 PELARGONIE - Pelargonium spp. 

 Grandiflorum 

 Albina       Suptitz/H-B&B         647/618 

                   30.04.1987   29.04.2002 

 Aquarell      Suptitz/H-B&B         647/618 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Fruhlingsgruss   Suptitz/H-B&B         647/618 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Hostess       Suptitz/H-B&B         647/618 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Micky        Suptitz/H-B&B         647/618 

                   10.06.1985   09.06.2000 

 Milka        Suptitz/H-B&B         647/618 

                   10.06.1985   09.06.2000 

 Muttertag      Suptitz/H-B&B         647/618 

                   10.06.1985   09.06.2000 

 Plaisire      G. Dummen/GPL         706/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Praeludium     G. Dummen/GPL         706/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Silvia       Suptitz/H-B&B         647/618 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Peltatum 

 Pemak        P. Jacobsen/GPL         705/660 

                   06.11.1987   05.11.2002 

 Pevals       P. Jacobsen/GPL         705/660 

                   06.11.1987   05.11.2002 

 Zonale 

 Blues        Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Fidelio       Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Isabell       Selecta Klemm/GPL        704/660 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Mars        Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Olymp        Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Osna        Selecta Klemm/GPL        704/660 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Palais       Selecta Klemm/GPL        704/660 

                   29.05.1987   28.05.2002 

 Polka        Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Rosa Zink      K.M. Nielsen/GPL         668/660 

                   19.09.1983   18.09.1998 

 Schøne Helena   Flora-Nova/GPL          700/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 POTENTIL - Potentilla fruticosa L. 

 Blink        Blooms/Poulsen Roser       602/637 

                   03.07.1986   02.07.2011 

 Red Ace       Blooms/Poulsen Roser       602/637 

                   13.03.1978   12.03.2003 

 AZALEA - Rhododendron L. 

 Adonia       Stahnke og Dettmer/GPL      688/660 

                   10.02.1986   09.02.2001 

 Bertina       Stahnke/GPL           674/660 

                   02.11.1984   01.11.1999 

 Charly       Stahnke/GPL           674/660 

                   02.11.1984   01.11.1999 

 Luci        K. Glaser/GPL          675/660 

                   02.11.1984   01.11.1999 

 Sankt Valentin   Stahnke/GPL           674/660 

                   02.11.1984   01.11.1999 

 Tamira       K. Glaser/GPL          675/660 

                   12.11.1984   11.11.1999 

 Timo        Stahnke/GPL           674/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 Zitha        Stahnke/GPL           674/660 

                   05.05.1986   04.05.2001 

 ROSE - Rosa L. 

 Adolf Horstmann   Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   25.06.1974   24.06.1989 

 Bergme       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   16.09.1980   15.09.1995 

 Decorat       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   20.05.1977   19.05.1992 

 Deladel       G. Delbard/Poulsen Roser     607/637 

                   17.07.1980   16.07.2005 

 Egeskov       Poulsen Roser          637 

                   11.11.1983   10.11.2008 

 Gisselfeld     Poulsen Roser          637 

                   25.06.1974   24.06.1999 

 Heleba       Eigil Agerkvist/GPL       601/660 

                   07.05.1981   06.05.1996 

 Handel       McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   25.02.1969   24.02.1994 

 Interval      Interplant/GPL          686/660 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Jacakor       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   26.09.1985   25.09.2000 

 Jan Spek      McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   26.02.1968   25.02.1993 

 Jelda Niran     Universal Plant/Chas. Hude    651/604 

                   02.04.1985   01.04.2000 

 Jelpi Rofor     Universal Plant/Chas. Hude    651/604 

                   02.04.1985   01.04.2000 

 Keitoli       Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Korampa       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   13.05.1983   12.05.1998 

 Korbad       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   02.11.1983   01.11.1998 

 Korbisch      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   03.06.1986   02.06.2001 

 Kordiam       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Korenlo       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   15.11.1984   14.11.1999 

 Korflapei      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Korflug       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   05.07.1982   04.07.1997 

 Korgosa       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   11.08.1981   10.08.1996 

 Korlift       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Korlingo      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Korpeahn      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   21.02.1985   20.02.2000 

 Korpriwa      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Korresia      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   01.06.1976   31.05.1991 

 Korresli      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Kortime       Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   20.05.1977   19.05.1992 

 Korwonder      Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   23.02.1984   22.02.1999 

 Maccarpe      McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Macinc       McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   10.09.1987   09.09.2012 

 Mactru       McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   10.02.1981   09.02.2006 

 Macyoumis      McGredy/Poulsen Roser      629/637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Meibal Bika     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Meica Pinal     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Meicoublan     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Meido Monac     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Meifi Naro     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1984   03.01.1999 

 Meifota       Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   09.12.1986   08.12.2001 

 Meigandor      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   26.11.1979   25.11.1994 

 Meige Kanu     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Meige Roka     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   28.10.1986   27.10.2001 

 Meijason      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Meiji Diro     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   06.01.1984   05.01.1999 

 Meiji Katar     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Meikruza      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Meilarco      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Meima Garmic    Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Meima Lyna     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   28.10.1986   27.10.2001 

 Meiponal      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.03.1987   12.03.2002 

 Meipoque      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Meiro Bidor     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Meira Novi     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   10.09.1984   09.09.1999 

 Meiringa      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   22.01.1976   21.01.1991 

 Meitri Sical    Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   04.01.1984   03.01.1999 

 Meitu Landi     Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.01.1983   12.01.1998 

 Merko        Kordes/M. Jensens Planteskole  625/622 

                   02.05.1975   01.05.1990 

 Mini Poul      Poulsen Roser          637 

                   06.05.1981   05.05.2006 

 Mogral       Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   13.05.1983   12.05.1998 

 Nic-Noc       Poulsen Roser          637 

                   06.05.1981   05.05.2006 

 Olyciso       Universal Plant/Chas. Hude    651/604 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Orient Express   Wheatcroft/M. Jensens Plantesk. 653/622 

                   17.07.1980   16.07.1995 

 Peko Megir     P. Pekmez/Poulsen Roser     694/637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Pernille Poulsen  Poulsen Roser          637 

                   18.01.1968   17.01.1993 

 Poulander      Poulsen Roser          637 

                   13.03.1987   12.03.2012 

 Poulaps       Poulsen Roser          637 

                   13.03.1987   12.03.2012 

 Poulart       Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poulbells      Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Poulcat       Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Pouletta      Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poulfi       Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Poulhit       Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poullight      Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Poulman       Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poulred       Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Poultal       Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Poultex       Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poulvita      Poulsen Roser          637 

                   04.11.1986   03.11.2011 

 Poulwhite      Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Pourale       Poulsen Roser          637 

                   09.06.1982   08.06.2007 

 Roselil       Danrose PL./GPL         685/660 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Royal Occasion   Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   01.06.1976   31.05.1991 

 Ruicharo      de Ruiter/GPL          643/660 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Ruimeva       de Ruiter/GPL          643/660 

                   09.09.1983   08.09.1998 

 Ruimior       de Ruiter/GPL          643/660 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Ruimired      de Ruiter/GPL          643/660 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Ruipiko       de Ruiter/GPL          643/660 

                   19.02.1986   18.02.2001 

 Ruiredro      de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Ruisalro      de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Ruista       de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Ruitapaf      de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Ruivermo      de Ruiter/GPL          643/660 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Ruiwita       de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Rumian       de Ruiter/GPL          643/660 

                   25.04.1985   24.04.2000 

 Sara Heleba     Eigil Agerkvist/GPL       601/660 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Savamark      Meilland/Chas. Hude       631/604 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Scandinavian    E. Svensson/Poulsen Roser    646/637 

                   23.01.1981   22.01.2006 

 Scarletta      de Ruiter/GPL          643/660 

                   19.12.1973   18.12.1988 

 Suncredel      Jan Spek/Poulsen Roser      644/637 

                   13.03.1987   12.03.2012 

 Tane Zamor     Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   24.01.1986   23.01.2001 

 Tani Lasor     Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   06.06.1986   05.06.2001 

 Tanlarpost     Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Tannipola      Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   23.01.1981   22.01.1996 

 Tano Lokip     Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   09.12.1985   08.12.2000 

 Tansenfrie     Tantau/M. Jensens Planteskole  648/622 

                   06.06.1986   05.06.2001 

 Teeny        Poulsen Roser          637 

                   26.11.1981   25.11.2006 

 Troika       Poulsen Roser          637 

                   25.06.1974   24.06.1999 

 Western Sun     Poulsen Roser          637 

                   18.01.1968   17.01.1993 

 SAINTPAULIA - Saintpaulia ionantha H. Wendl. 

 Alrun        R. Holtkamp/Chas. Hude      615/604 

                   22.09.1981   21.09.1996 

 Angela       R. Holtkamp/Chas. Hude      615/604 

                   22.09.1981   21.09.1996 

 Anna Rokoko     Kurt Nielsen/GPL         633/660 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Barbara       Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   10.09.1984   09.09.1999 

 Bine        H. Holtkamp/Chas. Hude      657/604 

                   22.09.1981   21.09.1996 

 Carmen       Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   09.12.1986   08.12.2001 

 Emi         Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   09.12.1986   08.12.2001 

 Flori        Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   09.12.1986   08.12.2001 

 Heidrun       Fischer/H-B&B          612/618 

                   22.10.1986   21.10.2001 

 Kristel       Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   02.06.1983   01.06.1998 

 Maria        Optimara/Chas. Hude       663/604 

                   04.01.1983   03.01.1998 

 Marianne      Kurt Nielsen/GPL         633/660 

                   29.02.1980   28.02.1995 

 Rapunzel      Fischer/H-B&B          612/618 

                   22.10.1986   21.10.2001 

 STREPTOCARPUS - Streptocarpus x hybridus Voss. 

 Hera        Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   16.03.1983   15.03.1998 

 Lesly        Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   24.04.1984   23.04.1999 

 Nancy        Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   24.04.1984   23.04.1999 

 Nanna        Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   24.04.1984   23.04.1999 

 Revolte       Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   16.03.1983   15.03.1998 

 Swen Kuren     Continental Plant/H-B&B     606/618 

                   16.03.1983   15.03.1998 

 THUJA - Thuja spp. 

 Courtatu      INRA/IPB             707/708 

                   31.12.1987   30.12.2005 

 Lori        Lohmann & Richter/Chas. Hude   628/604 

                   24.08.1979   23.08.1994 

 TULIPAN - Tulipa spp. 

 Leen van der Mark  Konijnenburg/Koma-Løg      624/623 

                   03.10.1980   02.10.1995 

 Manon        Konijnenburg/Koma-Løg      624/623 

                   03.10.1980   02.10.1995 

 LEDKAKTUS - Zygocactus K. Schum, Schlumbergera Lem., Rhipsalidopsis 

 Br. og R., Epiphyllopsis Berger og hybrider heraf 

 Alexis       Fl. Rohde/GPL          701/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Annette       Poul Madsen/GPL         630/660 

                   21.09.1984   20.09.1999 

 Annika       Poul Madsen           630 

                   12.12.1983   11.12.1998 

 Britta       Poul Madsen/GPL         630/660 

                   14.05.1985   13.05.2000 

 Camilla       Poul Madsen/GPL         630/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Clara        Thoruplund/GPL          665/660 

                   12.11.1984   11.11.1999 

 Claudia       Fl. Rohde/GPL          701/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Dark Marie     GPL               660 

                   23.06.1981   22.06.1996 

 Dark Sonja     Thoruplund/GPL          665/660 

                   31.01.1983   30.01.1998 

 Dorthe       Poul Madsen/GPL         630/660 

                   21.09.1984   20.09.1999 

 Ellen        Poul Madsen/GPL         630/660 

                   21.09.1984   20.09.1999 

 Evita        J. de Vries/H-B&B        682/618 

                   23.01.1986   22.01.2001 

 Frida        P. & Kr. Madsen         697 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Gina        P. & Kr. Madsen         697 

                   09.04.1986   08.04.2001 

 Gold Charm     B.L. Cobia/GPL          680/660 

                   06.05.1985   05.05.2000 

 Krystle       Fl. Rohde/GPL          701/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Linda        J. de Vries/H-B&B        682/618 

                   10.06.1985   09.06.2000 

 Louise       Thoruplund/GPL          665/660 

                   12.11.1984   11.11.1999 

 Madisto       P. & Kr. Madsen/GPL       697/660 

                   06.11.1987   05.11.2002 

 Madivo       P. & Kr. Madsen         697 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Madonga       P. & Kr. Madsen/GPL       697/660 

                   06.11.1987   05.11.2002 

 Madosa       P. & Kr. Madsen         697 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Madurna       P. & Kr. Madsen         697 

                   14.12.1987   13.12.2002 

 Nicole       J. de Vries/H-B&B        682/618 

                   10.06.1985   09.06.2000 

 Pamela       Fl. Rohde/GPL          701/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Pernille      Thoruplund/GPL          665/660 

                   19.07.1983   18.07.1998 

 Purple Pride    J. de Vries/GPL         682/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Red Pride      J. de Vries/GPL         682/660 

                   19.10.1987   18.10.2002 

 Rikke        Thoruplund/GPL          665/660 

                   25.11.1985   24.11.2000 

 Rita        Poul Madsen/GPL         630/660 

                   23.06.1981   22.06.1996 

 Sanne        Fr. & Fl. Rohde/GPL       666/660 

                   30.03.1983   29.03.1998 

 Thoranne      Thoruplund/GPL          665/660 

                   07.05.1987   06.05.2002 

 Adressekode  Navn             Adresse 

 LANDBRUGSPLANTER - Agricultural Species 

 101 Dr. J. Ackermann & Co., KG,     Ringstrasse 17 

   Saatzucht Irlbach          8444 Irlbach 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 102 A. Hansens Amagerfrø A/S       Postbox 3 

                      2630 Tåstrup 

 103 A. Nielsen & Co. A/S         4800 Nykøbing F 

 104 J. Asmussens Eftf. A/S        Sct. Annæ Plads 20 

                      1250 København K 

 105 Barenbrug Holland B.V.        Postbox 4 

                      6800 AA Arnhem, Holland 

 108 Carlsberg Kornforædling       Gl. Carlsbergvej 10 

                      2500 Valby 

 109 Cebeco-Handelsraad          Postbox 182, Blaak 31 

                      3000 AD Rotterdam, 

                      Holland 

 110 Department of Agriculture      Kildare St., Dublin 2, 

   and Fisheries            Irland 

 111 A/S De Danske Sukkerfabrikker    Langebrogade 5 

                      1001 København K 

 113 Danske Landboforeningers       Østergade 7-9 

   Frøforsyning             Postbox 59 

                      4000 Roskilde 

 114 Dansk Planteforædling A/S      Højerupvej 31 

   Boelshøj               4660 St. Heddinge 

 116 Deutsche Saatveredelung Lippstadt-  Weissenburger Str. 5, 

   Bremen GmbH zu Lippstadt       Postfach 1407 

                      4780 Lippstadt 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 118 A/S Dansk Shell           Shellhuset, 

                      Kampmannsgade 2 

                      1604 København V 

 119 L. Dæhnfeldt A/S           Postbox 185, 5100 

                      Odense C 

 120 Eidg. Forschungsanstalt fur     Zurich-Reckenholz 

   landw. Pflanzenbau          Schweiz 

 121 Elsoms Seeds Ltd.          Pinchbeck Road, Spalding 

                      Lincs PE11 1QG, England 

 122 Fyens Andels-Foderstofforretning   Østre Havnevej 23 

   A.m.b.A.               5700 Svendborg 

 123 Florimond Desprez          59242 Cappelle par 

                      Templeuve, Frankrig 

 124 Maribo Frø              Højbygårdvej 14 

                      4960 Holeby 

 125 Friese Mij van Landbouw       Willemskade 11 

                      8911 AX Leeuwarden, 

                      Holland 

 128 Frits & Wolf Lange          2407 Bad Schwartau 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 129 Gerhard Schneider          2391 Grundhof 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 130 Hilleshøg Frø AB           Box 302 

                      261 23 Landskrona, 

                      Sverige 

 131 Holl Flor ApS            Kildebakkegårds Alle' 48 B, 

                      2860 Søborg 

 132 Frøavlscentret Hunsballe A/S     7500 Holstebro 

 134 J. Joordens Zaadhandel B.V.     Postbus 7823 

                      5995 ZG Kessel (L), 

                      Holland 

 135 Danpatatas              Tværkaj 4, Trafikhavnen 

   Danske Kartoffelavleres       6700 Esbjerg 

   Fællesorganisation 

 136 A/S Korn- og Foderstof Kompagniet  8260 Viby J 

 137 Kleinwanzlebener Saatzucht AG    Postfach 1 46, 

                      3352 Einbeck 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 138 Den kgl. Veterinær- og        Højbakkegaard 

   Landbohøjskoles afd. f.       2630 Tåstrup 

   Landbrugets Plantekultur 

 139 Abed Planteavlsstation        Abedvej 39 

                      4920 Søllested 

 141 Cooperative Limagrain        Chappes 63360 Gerzat, 

                      Frankrig 

 142 Landbrugets Kornforædling      Sejet, 8700 Horsens 

 143 Landbrugets Kartoffelfond      Tværkaj 4, Trafikhavnen 

                      6700 Esbjerg 

 145 M. Brock               Vesterbro 3, 

                      5000 Odense C 

 147 Mommersteeg International B.V.    Postbus 1 

                      5250 AA Vlijmen, Holland 

 148 Semences Nickerson S.A.       Rue des Garandeaux 

                      49160 Longue, Frankrig 

 149 Norddeutsche Pflanzenzucht      Hohenlieth, 2331 Holtsee 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 150 N.P. Møller             Hiort Lorenzensvej 45 

                      6100 Haderslev 

 151 Nickerson RPB Limited        Rothwell, Lincoln LN7 6DT 

                      England 

 152 Nielsen & Smith A/S         Sydvestvej 88, 

                      2600 Glostrup 

 153 National Seed Development      Newton Hall, Newton 

   Organisation Ltd.          Cambridge CB2 5PS, 

                      England 

 154 J.E. Ohlsens Enke A/S        Ny Munkegaard, 

                      2630 Tåstrup 

 155 O.S.G. Saatzuchtgesellschaft mbH.  Postfach 89 02 30 

                      3000 Hannover 89 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 156 Pajbjergfonden            Gersdorffslundvej 1, Hou 

                      8300 Odder 

 157 Pflanzenzucht Oberlimpurg      Postfach 590 

                      7170 Schwabisch Hall 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 158 P.H. Petersen            Postfach 6, 

                      2391 Lundsgaard Post 

                      Langbalig, Forbundsrep. 

                      Tyskland 

 160 A/S C.A. Qvade & Co.         4930 Maribo 

 161 Ringot                62 bis, rue Leon 

                      Beauchamp 

                      59930 La Chapelle 

                      d'Armentieres 

                      Frankrig 

 162 Dr. R.J. Mansholt's         Westpolder 

   Veredelingsbedrijf B.V.       9970 - AA - Ulrum, 

                      Holland 

 163 Rijksstation voor          Burg. 

   Plantenveredling           van Gansberghelaan 109 

                      9220 Lemberge-Merelbeke, 

                      Belgien 

 164 Sprøjteselskabet S/48 A/S      Agernvej 4 

                      3490 Kvistgård 

 165 Frøkompagniet Semenco A/S      Tårsvej 15, 4900 Nakskov 

 166 Soil Fertility Dunns Ltd.      Hartham, Corsham 

                      Wiltshire SN 13 OQA, 

                      England 

 167 Station federale de recherches    Bugnon 4 

   agronomiques de Lausanne       1005 Lausanne, Schweiz 

 168 Sluis & Groot Research        Westeinde 62, Postbus 26 

   Zaadunie B.V.            1600 AA Enkhuizen, 

                      Holland 

 169 SN-Frø A/S              Englandsvej, 

                      4800 Nykøbing F 

 171 Sukkerfabrikken Nykøbing Lmt.    Østergade 2, 

                      4800 Nykøbing F. 

 172 Svaløf AB              268 00 Svaløv, Sverige 

 173 Tourneur Freres, S.A.        64, 

                      Rue du General-Leclerc 

                      77120 Coulommiers, 

                      Frankrig 

 174 Toni Heidenreich           Postfach 1 80, 

                      2407 Bad Schwartau 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 175 Tineke ApS              Lungstedvangen 50 

                      5250 Odense SV 

 176 Axel Toft, Durup a/s         Durup, 7870 Roslev 

 177 A/S Dansk Frøhandel, Trifolium Silo Taastrupgaard, 

                      2630 Taastrup 

 178 University of Rhode Island      Kingston, Rhode Island, 

                      USA 

 179 W. von Borries-Eckendorf oHG     Postfach 12 06 

                      4817 Leopoldshøhe 3 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 180 Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel   Postbus 1 

   D.J. van der Have B.V.        4420 AA Kapelle, Holland 

 181 VEB Saat- und Pflanzgut       Moosdorfstrasse 7-9 

                      1193 Berlin 

                      Tyske Dem. Republik 

 182 Van Engelen Zaaden B.V.       5250 AA Vlijmen, Holland 

 183 F. von Lochow-Petkus GmbH      Postfach 13 11, 

                      3103 Bergen 1 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 184 Saatzuchtwirtschaft, Walter Engelen 8441 

                      Oberschneiding-Buchling 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 185 W. Weibull AB            Box 520 

                      261 24 Landskrona, 

                      Sverige 

 186 Zelder B.V., Landgoed Zelder     6595 NW Ottersum, Holland 

 187 De Z.P.C.              8911-BB-Leeuwarden, 

                      Holland 

 188 Zwaan en de Wiljes'Zaadteelt en   Postbus 2, 

   Zaadhandel B.V.           9679 EG Scheemda, Holland 

 189 Østergaards Frøavl A/S        Stensballe, 8700 Horsens 

 190 Dr. h.c. Hans Hege          Domane Hohebuch, 

   Saatzuchwirtschaft          7117 Waldenburg 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 192 Hofman-Bang & Boutard A/S      Adelgade 15, 

                      1304 København K 

 193 H.I. Bierma             Dokkumerweg 2, 

                      9151-BB-Holwerd 

                      Holland 

 196 Geertsema - Groningen B.V.      P.O.Box 405 Groningen, 

                      Holland 

 197 I.G. Pflanzenzucht GmbH       Postfach 25, 

                      8 Munchen 15 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 198 Nordkartoffel            Bahnhofstrasse 39 

   Zuchtgesellschaft GmbH        3113 Ebstorf 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 199 Semundo Saatzucht GmbH        Siemensstrasse 43 

                      2084 Rellingen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 201 B.V. Landbouwbureau Wiersum     P.O.Box 2028 9704-Ca- 

                      Groningen, Holland 

 202 Saatzuchtwirtschaft Firlbeck KG   8441 Atting-Rinkam 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 204 RAGT-DEKALB             18, rue de 

                      Seguret-Saincric 

                      12003 Rodez Cedex, 

                      Frankrig 

 205 SICA LG Services           Boite Postale 115 

                      63203 Riom Cedex, 

                      Frankrig 

 206 Pioneer Hi-Bred International Inc.  1206 Mulberry St. 

                      Des Moines, Iowa 50308, 

                      USA 

 208 Gebruder Dippe Saatzucht GmbH    Zum Knipkenbach 20 

                      Postfach 32 64 

                      4902 Bad Salzuflen 3 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 209 Veenkoloniale Boerenbond       Molenstreek 11 

                      Veendam, Holland 

 210 Rolimpex               Al. Jerozolimskie 44 

   Foreign Trade Enterprise       P.O. Box 364 

                      00-950 Warszawa 

                      Polen 

 212 G.I.E. Pioneer France        Epuiseau 

                      41290 Oucques 

                      Frankrig 

 213 Saint-Jeannet Lasserre S.A.     111, Avenue de Lespinet 

                      31400 Toulouse 

                      Frankrig 

 214 Wibollt Frø             Mølle Alle 14 

                      4900 Nakskov 

 216 Zwaan Bieten B.V.          Postbus 2 

                      9679 ZG Scheemda, Holland 

 217 Unicopa               Kerozar, Morlaix 29210 

                      Frankrig 

   og 

   Clause                91220 Bretigny sur Orge 

                      Frankrig 

 220 Cooperative Agricole de Cereales   Avenue Gaston Phoebus 

   du Bassin de L'»Adour        64230-Lescar 

                      Frankrig 

 221 R.H. Sloots             Greveling 11 

                      Annerveenschekanaal 

                      Holland 

 222 La Francaise des Semences de Mais  15 rue du Louvre 

                      75001 Paris 

                      Frankrig 

 224 Societe Europenne de Semences    Industriepark 15 

                      3300 Tienen 

                      Belgien 

 225 Plant Breeding Institute       Maris Lane 

                      Trumpington 

                      Cambridge CB2 2LQ 

                      England 

 226 Semundo B.V.             Postbus 2, 9970 AA Ulrum 

                      Holland 

 227 Maisadour              27, Rue St Jean d'Aout 

                      40001 Mont de Marsan 

                      Frankrig 

 228 Superfos Korn a/s          Søndergårdsvej 3 

   Forsøgsgården            5580 Nr. Åby 

 230 Jimrold B.V.             Dhr. J. Oldenburger 

                      Postbus 807 - 

                      9400 AV Assen 

                      Holland 

 231 Progreta Ltd.            59, Main Street, 

                      South Rauceby 

                      Sleaford NG 34 8QQ 

                      England 

 232 New Farm Crops Ltd.         Market Stainton Hall 

                      Market Stainton, Lincoln 

                      England 

 233 Saatzuchtgesellschaft Strengs Erben Aspachhof, 8704 Uffenheim 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 235 Welsh Plant Breeding Station     Aberstwyth, Dyfed, 

                      England 

 236 Probstdorfer Saatzucht Ges. m.b.H.  Nachfolger Einzelfirma 

                      Probstdorf, 

                      2301 Gross-Enzersdorf 

                      Østrig 

 237 H. Schweiger & Co. oHG        Feldkirchen 3 

                      D-8052 Moosburg 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 238 AGS International          5240 Gaffin Road S.E. 

                      Salem - Oregon 

                      USA 

 239 Max Planck Gesellschaft zur     Egelspfad, 

   Førderung der            5000 Køln 30 

   Wissenschaften e.V.         Forbundsrep. Tyskland 

 240 Serasem               Recherche et Selections 

                      10/12, Rue Roger-Lecerf 

                      Premesques - 

                      59840 Perenchies 

                      Frankrig 

 241 Secobra Recherches          2, route d'Herbeville 

                      78580 Maule 

                      Frankrig 

 243 Ciba Geigy A/S            Lyngbyvej 172 

                      2100 København K 

 244 Ciba Geigy AG            CH-4002 Basel 

                      Schweiz 

 245 Pioneer Saaten GmbH         Bahnhofstrasse 5 

                      2150 Buxtehude 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 246 Mads Marstrand-Jørgensen       Rømersgade 19 

                      1362 København K 

 247 Danespo A/S             Thyregod 

                      7323 Give 

 248 Hybro GbR Saatzucht         Langenbrucken 

                      Lusshardtsiedlung 

                      7525 Bad Schønborn 2 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 249 Møllers Koncessionærer ApS      Postboks 24 

                      6100 Haderslev 

 250 Societe des Mais Europeens      Le Fayel 

                      60680 Granfresnoy 

                      Frankrig 

 251 Oseva Slechtitelskeussemenarske   Prodniky, GR 

                      17037 Praha 7 

                      Tjekkoslovakiet 

 252 Germinal Holdings          Castlewellan Road 

                      Banbridge 

                      Co. Down BT 32 4 QD 

                      England 

 253 Booker Seeds Ltd.          Great Domsey Farm, 

                      Feering 

                      Colchester, Essex C05 9ES 

                      England 

 254 ICI Seeds Ltd.            Marsh Lane 

                      Boston, Lincolnshire 

                      PE21 7RR 

                      England 

 255 G.I.E. UNISIGMA           Route de Clermont 

                      60480 Froissy 

                      Frankrig 

 GRØNSAGER - Vegetable Species 

 304 Bruinsma Selectiebedrijven B.V.   Postbus 24 

                      Naaldwijk, Holland 

 305 W. Brotherson Seed Co. Inc.     P.O.Box 1136 

                      Moses Lake 

                      Washington, USA 

 308 L. Dæhnfeldt Havefrø A/S       Postbox 15 

                      5100 Odense C. 

 309 FDB Frø               Enghavevej 1 

                      8260 Viby J 

 310 A. Hansens Amagerfrø A/S       Postbox 3 

                      2630 Tåstrup 

 311 Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel   Postbus 1 4420 AA 

   D.J. van der Have B.V.        Kapelle, Holland 

 312 H.P. Lindgreens Enke         Stollig 

                      6200 Aabenraa 

 314 National Seed Development      Newton Hall, Newton 

   Organisation Ltd.          Cambridge, CB2 5PS 

                      England 

 315 Odense Konservesfabrik A/S      Middelfartvej 1 

                      5100 Odense 

 316 J.E. Ohlsens Enke A/S        Roskildevej 325 A 

                      2630 Tåstrup 

 317 Svaløf AB              268 00 Svaløv 

                      Sverige 

 318 Royal Sluis B.V.           Postbus 22 

                      1600 AA Enkhuizen 

                      Holland 

 319 Helmut Schafer            Postfach 837 

                      Levinstr. 9, 3400 

                      Gøttingen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 320 Unilever Ltd.            Unilever Hose 

                      Blackfriars London 

                      EC4P 4BQ 

                      England 

 321 W. Weibull AB            Box 520, 261 24 

                      Landskrona Sverige 

 322 Hertz« Frøkompani A/S        Østergade 7-9 

                      Postbox 59 

                      4000 Roskilde 

 323 Moran Seeds Inc.           1155 Harkins Road 

                      Salinas, Californien 

                      93901, USA 

 325 Bejo Zaden B.V.           Postbus 9, 1722 ZG 

                      Noordscharwoude 

                      Holland 

 328 Pieters-Weeler Seeds         P.0.Box 36, Gilroy 

                      California 95020, USA 

 329 Sluis & Groot Research        Westeinde 62 

   Zaadunie B.V.            Postbus 26 

                      1600 AA Enkhuizen 

                      Holland 

 331 Nunhems Zaden B.V.          Postbus 4005, 6088 AC 

                      Haelen, Holland 

 332 Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH    3405 Gøttingen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 333 Charles Sharpe & Co. Ltd.      Boston Road, Sleaford 

                      Lincs NG 34 7HA, England 

 337 De Groot en Slot B.V.        Postbus 16, 1700 AA 

                      Heerhugowaard 

                      Holland 

 338 New York State Agricultural     Geneva 

   Experiment Station          USA 

 339 Rijk Zwaan              Zaadteelt en Zaadhandel 

                      B.V. 

                      Postbus 40, 2678 ZG 

                      De Lier 

                      Holland 

 340 Rijk Zwaan              Køgevej 101 

                      4000 Roskilde 

 341 Prof. Dr. Reinhold von Sengbusch   Waldredder 2, 

                      2000 Hamburg 67 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 342 Institut voor de Veredeling von   Mansholtlaan 15 

   Tuinbouwgewassen           Wageningen 15, Holland 

 343 Hofman-Bang & Boutard A/S      Adelgade 15, 

                      1304 København K 

 344 Asgrow GmbH             Postfach 93 04 06 

                      2102 Hamburg 93 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 345 Fa. Chas. Hude            H. C. Andersens 

                      Boulevard 33 

                      1553 København V 

 346 Arne Nielsen             Hyldegårdsvej 2 

                      Ganløse 

                      2760 Måløv 

 347 Rogers Brothers Seed Company     P.O. Box 4727 

                      Boise, Idaho 83711-0727 

                      USA 

 FRUGTTRÆER OG -BUSKE - Fruit Species 

 501 J. Asmussens Eftf. A/S        Sct. Annæ Plads 20 

                      1250 København K 

 503 National Seed Development      Newton Hall, Newton 

   Organisation Ltd.          Cambridge CB2 5 PS, 

                      England 

 508 Jozsef Fodor             Nordengen 74 

                      2980 Kokkedal 

 509 Pal Tamas              Brobyggargatan 8 

                      290 10 Tollarp 

                      Sverige 

 510 L. Dæhnfeldt Havefrø A/S       Postbox 15 

                      5100 Odense C 

 511 J. Morren - De Coster        Bosstraat 9, 3460 Halen 

                      Belgien 

 512 Magnus Jensens Eftf.         Nytorv 3 

                      1450 København K 

 513 Haberli               Obst- und 

                      Beerenzentrum AG 

                      9315 Neukirch-Egnach TG 

                      Schweiz 

 PRYDPLANTER - Ornamental Species 

 601 Eigil Agerkvist           Skærbækvej 3, 

                      7000 Fredericia 

 602 Blooms Nurseries Ltd.        Bressingham, Diss. 

                      Norfolk IP22, 2 AB, 

                      England 

 604 Fa. Chas. Hude            H.C. Andersens 

                      Boulevard 33 

                      1553 København V 

 605 Fa. H. Christensen          Gartneriet Solhøj 

                      2640 Hedehusene 

 606 Continental Plant Co. B.V.      Rijksstraatweg 52 

                      Sassenheim, Holland 

 607 Georges Delbard           03600 Commentry 

   Pepinieres et Roseraies       Frankrig 

   Georges Delbard 

 608 L. Dæhnfeldt Havefrø A/S       Postbox 15, 

                      5100 Odense C 

 609 Ecke & Hegg Poinsettia ApS      Jagtvej 13 B, 

                      3400 Hillerød 

 611 Fides Beheer B.V.          Postbus 26, 2678 ZG 

                      De Lier 

                      Holland 

 612 Arnold Fischer            Kahlendamm 22, 

                      3000 Hannover 51 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 613 Framptons Nurseries Ltd.,      Chichester, Sussex, 

   Leythorne Nursery          England 

 614 Gregor Gutbier            Linzhausenstrasse 64 

                      5460 Linz/Rhein 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 615 Reinhold Holtkamp          Werther Str. 112 

                      4294 Isselburg-1 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 616 H.A. Henriksen            Strandboulevarden 38 

                      2100 København Ø 

 618 Hofman-Bang & Boutard A/S      Adelgade 15, 

                      1304 København K 

 619 INKA V.O.F.             Postbox 25, 2180 AA 

                      Hillegom 

                      Holland 

 622 Martin Jensens Planteskole      Stavelsager 9, Skovby 

                      5400 Bogense 

 623 Koma-Løg A/S             Hahnhøj, Postbox 207, 

                      Køgevejen 

                      4000 Roskilde 

 624 Konijnenburg & Mark B.V.       Offemweg 42, Noordwijk, 

                      Holland 

 625 Fa. W. Kordes' Søhne         2206 Klein Offenseth- 

                      Sparrieshoop 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 626 Jens Kristensen Steenbek A/S     Stenbækvej 19, 

                      8220 Brabrand 

 627 Kweekerij »Albatros«         Westkanaalweg 25, Ter 

 Aar 

                      Holland 

 628 Lohmann & Richter          An der Feuerbacher 

                      Taltstr. 

                      b. Friedhof 

                      7000 Stuttgart-Feuerbach 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 629 Sam McGredy             P.0. Box 14-100, Panmure 

                      Auckland, New Zealand 

 630 Poul Madsen             Slettensvej 207, 

                      5270 Odense N 

 631 Meilland et Cie.           134, Boulevard Francis 

   Societee en Nom Collectif      Meilland, 06601 Antibes, 

                      Frankrig 

 633 Kurt Nielsen             Haugevej 180, Stige 

                      5270 Odense N 

 636 Plougmann & Vingtoft         Sankt Annæ Plads 11 

                      Postbox 3007 

                      1021 København K 

 637 Poulsen Roser ApS          Hillerødvej 49, 

                      3480 Fredensborg 

 642 Margarete Rohde-Rieger        Steinenbergstr. 15 

   (Begonien-Rieger)          7440 Nurtingen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 643 Fa. G. de Ruiter           Postbus 50, Voorweg 62 

                      2390 AB Hazerswoude 

                      Holland 

 644 Jan Spek Boomkwekerijen B.V.     Zijde 155, 2771 EV 

                      Boskoop 

                      Holland 

 645 B.V. Handelskwekerij M.C.      1430 AG Aalsmeer, Holland 

   van Staaveren 

 646 Erik Svensson            Anneløvs 

                      Handelstrædgård 

                      240 53 Døsjebro, 

                      Sverige 

 647 Fa. Walter Suptitz oHG        Hørgensweg 76, 

                      2000 Hamburg 54 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 648 Rosen Tantau             Postfach 1344, 

                      2082 Uetersen 1 

                      Tornescher Weg 13 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 651 Universal Plants           Domaine de Saint-Andre 

                      3340 Le Cannet-des-Maures 

                      Boite Postale 225 

                      06601 Antibes, Frankrig 

 653 Wheatcroft Roses Ltd.        Edwalton, Nottingham NG12 

                      4DE, England 

 655 Wyss Samen und Pflanzen AG      Postfach 4500, 

                      Solothurn 2 

                      4528 Zuchwil, Schweiz 

 656 Yoder Plant Trading GmbH.      Kleine Munsterstr. 1-3 

                      4710 Ludinghausen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 657 Hermann Holtkamp sen.        Kuningsmuhle 

                      4236 Hamminkeln 2-Dingden 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 658 Gartenbau Norbert und        Gartner Siedlung nr. 2 

   Kain Bull              2351 Gønnebek 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 659 Jac. G. Hofstede           Fa. Hofstede Huissen 

                      Doormanstraat 6 

                      6852 AK Huissen 

                      Holland 

 660 GPL International          Lavsenvænget 18, 

                      Postboks 29 

                      5200 Odense V 

 662 Gartneriejer Knud Jepsen       Damsbrovej 53 

                      Korsholm 

                      8382 Hinnerup 

 663 Optimara-Erfindergemeinschaft    Gebr. Holtkamp 

                      Blumenstr. 28 

                      4242 Ree-Haffen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 664 Gebr. Man C.V.            Postbus 46 

                      1430 AA Aalsmeer 

                      Holland 

 665 Gartneriet Thoruplund ApS.      Tvingvej 43 

                      5220 Odense SØ 

 666 Fr. & Fl. Rohde           Odensevej 731 

                      5300 Kerteminde 

 670 M. Koppe B.V.            Fazantlaan 10 

                      3852 AM Ermelo 

                      Holland 

 671 Wiesmoor-Gartnerei und        Postfach 1220 

   Baumschule GmbH.           2964 Weismoor 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 672 Richard og Kurt Nielsen       Gartneriet »Landstedet« 

                      Radbyvej 36 

                      5672 Broby 

 673 Gebroeders van Zanten B.V.      Postbox 25 

                      2180 AA Hillegom 

                      Holland 

 674 Gartenbaubetrieb Otto Stahnke    3177 Sassenburg, 

                      OT Grussendorf 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 675 Karl Glaser             6113 Babenhausen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 676 Mikkelsens Inc.           Samuel Avenue 

                      P.O. Box 1536 

                      Ashtabula, Ohio 44004 

                      USA 

 677 Poul Erland Nielsen         Skovlunden 5, Hundslev 

                      5300 Kerteminde 

 678 Verner Svane Madsen         Grønnegyden 66 

                      5270 Odense N 

 680 B.L. Cobia Inc.           P.O. Box 1307, 

                      Winter Garden 

                      Florida 32787, USA 

 682 J. de Vries potplantencultures b.v. Mijnsherenweg 5 

                      1424 CA De Kwakel 

                      Holland 

 683 Joachim Post             Bendingbostel 

                      Gatnerstrasse 97 

                      2816 Kirchlinteln 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 684 Gartneriet Gammelgård Anderup ApS  Anderupvej 78 

                      5270 Odense N 

 685 Danrose Planteskole         v/Svend Jensen 

                      Binderuplund 

                      6091 Bjert 

 686 Interplant B.V.           Broekweg 3, P.0. Box 2 

                      3956 NE Leersum 

                      Holland 

 687 Børge Andersen            H.C. Lumbyesvej 58 

                      Lumby 

                      5270 Odense N 

 688 Otto Stahnke & Eleonore Dettmer   Bromerstrasse 104 

                      3177 Sassenburg 3 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 692 Poul Jensen             Nistedvej 12, Stige 

                      5270 Odense N 

 693 Thomas Frank             Mejerivejen 31, Raabæk 

                      5290 Marslev 

 694 Poul Permez             Domaine Agricole de 

                      Cronnenbourg 

                      2 bis Route 

                      d'Oberhausbergen 

                      67037 Strassbourg, 

                      Frankrig 

 695 B.V. Handelskwekerijen        Klaas Visser & Gebr. 

                      Verslius 

                      Masjineweg 209 

                      1432 EV Aalsmeer 

                      Holland 

 696 Jan Man               Middenweg 6 

                      2161 LR Lisse 

                      Holland 

 697 Poul & Kristian           Slettensvej 207-215 

   Madsens Gartneri ApS         5270 Odense N 

 698 Werner Kurz Gartenbau        Kronwestheimerstrasse 95 

                      7015 

                      Korntal-Munchingen 2 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 699 Pan American Plant Company      7200 Martha Road, 

                      P.0. Box 64 

                      Parrish, Florida 33564 

                      USA 

 700 Flora-Nova Pflanzen, Gmbh      P.O. Box 20 08 28 

                      4000 Dusseldorf 1 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 701 Flemming Rohde            Odensevej 731, Hundslev 

                      5300 Kerteminde 

 702 Limaplant B.V.            Middenweg 4 

                      2161 LR Lisse 

                      Holland 

 703 Norbert Bull             Gartnersiedlung 2 

                      2351 Gønnebek 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 704 Selecta Klemm KG           Hanfacker 8 

                      7000 Stuttgart 50 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 705 Peter Jacobsen            Vangevej 15, Onslev 

                      4045 Skibby 

 706 Gunther Dummen            Dammveg 18-20 

                      4134 Rheinberg 4 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 707 Institut National de la Recherche  149 rue de Grenelle 

   Agronomique             75341 Paris Cedex 07 

                      Frankrig 

 708 Internationalt Patent-Bureau     Nybrogade 12 

                      1203 København K 

 709 Kientzler KG             Postfach 100 

                      6531 Gensingen 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 710 Marianne Achwab-Stirnadel      Schwaldstrasse 80 

                      6660 Zweibrucken- 

                      Oberauerbach/Pfalz 

                      Forbundsrep. Tyskland 

 711 Kaj Andersen             Balshavevej 65 

                      Neder Randlev 

                      8300 Odder 

 712 S.N.C. Morel Freres         144, Chemin des Brusquets 

                      06600 Antibes 

                      Frankrig 

 Oversættelser      Translations       Traductions 

 Adr. kode        Address code       Code d'adresse 

 Alm. salat        Butterhead        Laitues Pommees 

 Asieagurk        Cucumber         Concombre 

 Buskbønne        Dwarf French bean    Haricot nain 

 Drivagurk        Cucumber         Concombre 

 Drivtomat        Forcing tomato      Tomates de serre 

 Drue- og 

 Picklesagurk       Gherkin         Cornichon 

 Eksportsort       Export variety      Variete 

                          d'exportation 

 Til foderbrug      Fodder grass       Graminee 

                          fourragere 

 Foderraps        Fodder rape       Colza fourrager 

 Frilandstomat      Outdoor tomato      Tomates de pleine 

                          terre 

 Grønfoderplanter     Green fodder crops    Plantes 

                          fourrageres 

                          vertes 

 Issalat         Crisphead        Laitues batavias 

 Til modenhed       For maturity       A maturite 

 Marvært         Wrinkled pea       Pois ride 

 Optagelsesdato      Date of addition     Date 

                          d'inscription 

 Plantenyheds-      Plant Breeders'     Protection des 

 beskyttelse       Rights          obtentions 

                          vegetales 

 Plænegræs        Amenity grass      Graminee a 

                          gazon 

 Reg. dato        Date of protection    Date d'octroi 

 Reg. ophører       Termination of      Fin de la 

             protection        protection 

 Snitagurk        Cucumber         Concombre 

 Sortsejer/Repr.     Holder/agent       Titulaire/ 

                          mandataire 

 Sortsnavn        Variety denomination   Denomination 

                          varietale 

 Sortslisteoptagelse   National Variety List  Catalogue 

                          officiel des 

                          especes et 

                          varietes 

 Udløbsdato        Date of expire      Date d'espiration 

 Vinterform        Winter type       Type hiver 

 Vårform         Spring type       Type printemps 

 OVERSÆTTELSER      Ubersetzungen 

 Adr. kode        Anschriftkode 

 Alm. salat        Kopfsalat 

 Asieagurk        Salat- und Schalgurke 

 Buskbønne        Buschbohne 

 Drivagurk        Salat- und Schalgurke 

 Drivtomat        Haustomate 

 Drue- og 

 Picklesagurk       Einlegegurke 

 Eksportsort       Exportsorte 

 Til foderbrug      Futtergras 

 Foderraps        Futterraps 

 Frilandstomat      Freilandtomate 

 Grønfoderplanter     Grunfutterpflanzen 

 Issalat         Eissalat 

 Til modenhed       Zur Reife 

 Marvært         Geschrumpfte Erbse 

 Optagelsesdato      Datum der Eintragung 

 Plantenyhedsbeskyttelse Sortenschutz 

 Plænegræs        Rasengras 

 Reg. dato        Datum der Schutzerteilung 

 Reg. ophører       Beendigung des Schutzes 

 Snitagurk        Salat- und Schalgurke 

 Sortsejer/Repr.     Inhaber/Vertreter 

 Sortsnavn        Sortenbezeichnung 

 Sortslisteoptagelse   Sortenliste 

 Udløbsdato        Datum der Ablauf 

 Vinterform        Winterform 

 Vårform         Sommerform 

Officielle noter

Ingen