Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne samt til statsfrøkontrollens prøvetagere. Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg og af vårbyg


Vedrørende sortsblandinger af vinterbyg og af vårbyg

Bestemmelserne for fremstilling af sortsblandinger er blevet revideret. De nye bestemmelser vedrørende krav til sammensætning samt procedure for godkendelse, produktion og forhandling af sortsblandinger fremgår af denne meddelelse. Disse bestemmelser træder i kraft 1. juli 1989.

Det har hidtil været tilladt at fremstille sortsblandinger efter bestemmelser, der er meddelt i Statsfrøkontrollens meddelelser 60-86, SÆ-40, af 24. januar 1986, 123-87, SÆ-83, af 27. oktober 1987, og 144-88, SÆ-101, af 2. marts 1988. Som meddelt i Statsfrøkontrollens meddelelse 186-89, SÆ-133, af 16. marts 1989, har der været arbejdet på at ændre bestemmelserne vedrørende proceduren for produktion af sortsblandinger. På baggrund af indvundne erfaringer med det hidtidige system og på baggrund af, at produktionen af sortsblandinger har været stigende de sidste mange år, har Statsfrøkontrollen foreslået en ændring af systemet. Dette forslag har været drøftet i Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn samt i Sortsblandingsudvalget. Begge udvalg kunne tilslutte sig forslaget, som herefter er godkendt af Landbrugsministeriet. Landbrugsministeriets bekendtgørelse om sædekorn er ændret i overensstemmelse hermed. Særtryk af den nye bekendtgørelse udsendes så snart oplag foreligger.

Bestemmelserne vedrørende krav til sammensætning, procedure for godkendelse, produktion og forhandling af sortsblandinger vil fremover være som følger:

Arter

Det er tilladt at fremstille sortsblandinger af vårbyg og af vinterbyg.

Krav til sammensætning af blandinger

1. Sorter, der er optaget i den officielle danske sortsliste, kan indgå i blandingerne. Endvidere kan sorter, der er betinget godkendt til optagelse på dansk sortsliste, samt sorter på EF's fælles sortsliste, og som opfylder nedennævnte krav, indgå i sortsblandinger.

2. De enkelte sorter skal vægtmæssigt udgøre samme procentdel af blandingen.

Kun for vinterbyg

3. En blanding skal indeholde 3 eller 4 sorter.

4. Sorterne i en blanding skal være ensartede med hensyn til modningstidspunkt. Ved sammensætningen skal der endvidere tages hensyn til sorternes vinterfasthed og resistensgrundlag mod meldug.

Kun for vårbyg

5. Sorterne i en blanding skal være ensartede med hensyn til modningstidspunkt. Herudover skal blandingerne være særligt egnede til at begrænse udbredelsen af visse skadelige organismer, især meldug og nematoder.

6. En blanding skal indeholde 4 sorter, som skal repræsentere hver sin resistenskilde mod meldug (meldugresistens).

Kravet i punkt 6 om, at hver af de 4 sorter skal repræsentere hver sin resistenskilde mod meldug, kan belyses ved 2 eksempler.

Eksempel på sortsblanding, der opfylder resistenskravet:

 

 Sort   Resistenskilde 

 Sort 1   Algerian 

 Sort 2   Algerian + Laevigatum 

 Sort 3   Algerian + Weihenstephan 

 Sort 4   Arabische 

 Eksempel på sortsblanding, der ikke opfylder resistenskravet: 

 Sort   Resistenskilde 

 Sort 1   Algerian 

 Sort 2   Algerian + Laevigatum 

 Sort 3   Algerian + Laevigatum 

 Sort 4   Arabische 

Procedure for godkendelse af sortsblandinger

Hvert år i februar-marts indbyder Statsfrøkontrollen sædekornsfirmaerne til at indsende forslag til sortsblandinger af vinterbyg, der ønskes fremstillet i den følgende sæson (Statsfrøkontrollens sæson går fra 1. juli til 30. juni). For vårbyg indkaldes forslag til sortsblandinger i begyndelsen af hver sæson. Forslagene bliver forelagt for Sortsblandingsudvalget, og meddelelse om godkendte blandinger bliver udsendt til alle sædekornsfirmaer i juni for vinterbyg og i oktober for vårbyg.

Sammen med den årlige indhentning af forslag vil der blive udsendt en oversigt over vinter- henholdsvis vårbygsorter optaget på den officielle danske sortsliste. Oversigten, der giver oplysning om sorternes dyrkningsegenskaber som f.eks. modningstidspunkt, resistensgrundlag og vinterfasthed for vinterbyg, udarbejdes af forstander Jutta Rasmussen, Statens Forsøgsstation ved Tystofte. Ønskes sorter, der ikke er på dansk sortsliste, men på EF's fælles sortsliste, at indgå i blandinger, påhviler det indsenderen at fremskaffe officielle oplysninger om sorternes dyrkningsegenskaber.

Nummerering af sortsblandinger

For at undgå, at en godkendt sortsblanding af vinterbyg, henholdsvis vårbyg, har samme nummer i en given sæson, vil numrene 1 til 99 fremover være reserveret til blandinger af vinterbyg. Numrene 100 til 999 vil blive brugt til nummerering af blandinger af vårbyg.

Endvidere er det fundet hensigtsmæssigt, at nummeret på samme sortsblanding er det samme år efter år. Har en sortsblanding bestående af sorterne A, B, C og D, f.eks. haft nr. 133 i een sæson, vil samme sortsblanding bevare dette nummer i følgende sæsoner.

Produktion og forhandling af sortsblandinger

1. De partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig prøvetages, forsegles og mærkes med identitetsmærkeseddel, formular 70, af Statsfrøkontrollens prøvetager. Partierne må højst være på 25 tons. Prøverne af disse partier indsendes til undersøgelse i kontrolmarken.

2. For de partier af rene sorter, der prøvetages og mærkes med formular 70 med henblik på produktion af sortsblandinger, må der ikke foreligge oplysninger, der gør det antageligt, at de pågældende partier ikke opfylder kvalitetsnormerne.

3. De enkelte komponenter skal indgå i blandingen i samme mængdeforhold.

4. Statsfrøkontrollens prøvetager skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen. Partier, der er forseglet som certificeret sædekorn, kan naturligvis indgå på lige fod med de partier, der er mærket som anført under punkt 1, hvis en prøve af disse partier anmeldes til undersøgelse i Statsfrøkontrollens kontrolmark.

5. Blandingspartiet, der højst må være på 25 tons, skal prøvetages, mærkes og forsegles af Statsfrøkontrollens prøvetager.

6. Blandingspartiet skal mærkes med Statsfrøkontrollens mærkeseddel formular 88 c eller emballeres i sække med en godkendt fortrykt mærkeseddel.

7. En prøve af blandingspartiet skal indsendes til Statsfrøkontrollen til analyse for alle EF-krævede undersøgelser. På anmeldelse af prøve til undersøgelse, formular 11, skrives under »mærke«: »de fire sortsnavne + blandingsnummer«. En del af disse prøver vil af Statsfrøkontrollen blive udsået i kontrolmarken til undersøgelse for blandingsforholdet mellem de indgåede sorter. For denne undersøgelse betaler firmaerne en afgift pr. blandingsparti, der svarer til 10 pct. af afgiften for en kontroldyrkning.

8. Partier af sortsblandinger kan udleveres, inden analyseresultatet foreligger, såfremt producentfirmaet er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn.

9. Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger beregnes på sædvanlig måde, hvad angår laboratorieanalyserne. Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger, hvor en af komponenterne ikke opfylder normen på 1,0 pct. fremmed sort, fastsættes for hvert sortblandingsparti som summen af erstatningerne på de indgåede partier.

Opbevaring af flere partier i samme silo

Statsfrøkontrollen kan tillade, at prøvetagne partier af samme rene sort til anvendelse i sortsblandinger opbevares uden adskillelse i siloer. Nedenstående betingelser gælder i forbindelse med disse tilladelser, som skal indhentes i hvert enkelt tilfælde.

1. Siloerne, der anvendes, skal kunne forsegles af Statsfrøkontrollens prøvetager, og det må ikke være muligt at påfylde eller aftappe fra siloen, uden at forseglingen brydes.

2. I forbindelse med påfyldningen af siloen skal Statsfrøkontrollens prøvetager udtage en prøve af hvert parti. Til prøvetagningen skal anvendes en automatisk prøvetager godkendt af Statsfrøkontrollen.

3. Prøvetagere skal tildele hvert parti på højst 25 tons et referencenummer, som skal påstemples den mærkeseddel, prøvetageren sætter på siloen under Statsfrøkontrollens plombe.

4. For hvert parti på højst 25 tons skal prøvetageren indsende en indberetning om prøvetagningen. På indberetningen skal angives, hvilken silo partiet er påfyldt f.eks. silo nr. 3 til sortsblanding.

5. Ved blandingen skal Statsfrøkontrollens prøvetager:

overvåge blandingen,

kontrollere, at de enkelte sorter tages fra de rigtige siloer,

prøvetage, mærke og forsegle blandingspartiet, som højst må være på højst 25 tons,

indsende indberetning, formular 21, om prøvetagning af hvert blandingsparti. Endvidere indsendes formular 22, hvorpå hvert sortsnavn angives sammen med referencenumrene og mængder fra de siloer, kornet kommer fra.

6. Der skal indsendes 1 prøve af hvert blandingsparti til Statsfrøkontrollen.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Officielle noter

Ingen