Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til markfrøfirmaerne og til Statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende sækketryk til markært


Med virkning fra 1. juli 1987 må udsædspartier af markært til salg i Danmark mærkes ved udfyldelse af en mærkeseddel, der er fortrykt på sækken (sækketryk). Det enkelte tryk skal godkendes af Statsfrøkontrollen, som også skal tildele sækkene løbenumre. Disse skal påtrykkes af sækkefabrikken. Ved løbenumrene skal Statsfrøkontrollen føre kontrol med levering og forbrug af sække.

Hidtil har den officielle mærkning af udsædspartier af markfrø kun måttet foretages med mærkesedler, der blev leveret fra Statsfrøkontrollen. Med baggrund i en EF-Kommissionsbeslutning må udsæd af MARKÆRT fra 1. juli 1987 som en anden mulighed mærkes ved, at der udfyldes en mærkeseddel, der er fortrykt på sækkene. I det følgende benævnes dette sækketryk.

Sækketryk må anvendes til mærkning af basisfrø, certificeret frø 1. generation (C1) og certificeret frø 2. generation (C2), der sælges til danske forbrugere. Sækketryksække må ikke anvendes til frø, der eksporteres.

I det følgende orienteres om, hvordan man får godkendt sækketrykket, hvilke krav der stilles til udformningen og om kontrollen med sækkenes anvendelse.

1. Godkendelse af sækketryk Der må kun fremstilles sække, når Statsfrøkontrollen har godkendt en korrektur af trykket. Der kan godkendes sækketryk til basisfrø, C1 og C2.

2. Udformning af sækketrykket

2.1. Mærkeseddelrubrikken

Selve mærkeseddelrubrikken skal anbringes på sækkens ene side. Mærkesedlen skal indeholde følgende oplysninger:

1. EØF-regler og -normer'

2. Statsfrøkontrollen, Danmark

3. Felt til partiets referencenummer

4. Felt til forseglingsmåned og år

5. Art: Markært/Pisum sativum

6. Felt til sortsnavn

7. Kategori

8. Avlsland: Danmark

9. Opgivet vægt: 50 kg.

I bilag 1 er vist forslag til mærkesedlens udformning og dimensioner.

Bundfarven i mærkeseddelrubrikken skal være: hvid for basisfrø blå for C1-frø rød for C2-frø.

2.2. Nummerering af sækkene

Hver sæk skal af sækkefabrikken påtrykkes et løbenummer. Numrene, der tildeles af Statsfrøkontrollen, skal placeres på sækkens top eller bund.

2.3. Andre krævede oplysninger på sækken

Navnet på firmaet, der er ansvarlig for partiet, skal stå på sækken.

2.4. Andre oplysninger, der må påtrykkes sækken

Hvis det ønskes, må andre oplysninger være påtrykt sækken. Det kan være kvalitetsnormer efter bekendtgørelsen, dyrkningsvejledning m.v.

Der vil være visse begrænsninger i adgangen til at påføre resultater af analyser ud over de krævede analyser foretaget af Statsfrøkontrollen. Dog kan det uden videre tillades at angive partiets tusindkornsvægt bestemt på eget laboratorium eller et andet privat laboratorium. Hvis der laves en fortrykt rubrik til tusindkornsvægt, skal teksten være: Tusindkornvægt (eventuelt forkortet til TKV)bestemt på eget laboratorium (eventuelt navnet på laboratoriet):

3. Brug af sække med sækketryk

3.1 Kontrol med forbrug af sække

Hver levering skal af sækkefabrikken anmeldes til Statsfrøkontrollen med angivelse af antal og løbenumre.

Sækkene skal bruges i løbenummerorden, og de må ikke bruges til andet end udsæd af markært. Eventuelt spild af sække skal meddeles Statsfrøkontrollens prøvetager, der skal føre regnskab med forbruget af sække.

3.2 Udfyldelse af mærkeseddelrubrikken

Mærkeseddelrubrikken skal udfyldes ved påstempling i umiddelbar forbindelse med aftapning af partiet. oplysningerne om sort, referencenummer, forseglingsmåned og år skal være tydelig og skal stå på de afsatte pladser.

Påstemplingen skal foretages af Statsfrøkontrollens prøvetager eller under hans/hendes overvågning.

3.3 Anmeldelse af partier til forsegling

Partier til forsegling skal anmeldes som hidtil. Basisfrø skal anmeldes på formular I, og C1- og C2- og C2-frø skal anmeldes på formular IV.

I modsætning til brug af mærkesedler leveret fra Statsfrøkontrollen skal firmaet selv påføre et referencenummer på formular I og IV. Der må kun anvendes numre direkte tildelt af Statsfrøkontrollen. Derfor må firmaet ved sæsonens begyndelse rekvirere det antal numre, der skønnes at blive behov for til basisfrø, henholdsvis certificeret frø.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Andersen

BILAG 1 til

Meddelelse 103-87, MA-54

VEJLEDNING TIL UDFORMNING AF MÆRKESEDDELRUBRIKKEN

RUBRIK TIL SÆKKE TIL C1:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bundfarven i mærkeseddelrubrikken for C1 skal være blå, og teksten skal trykkes med sort farve.

Rubrikker til basisfrø og C2 skal udformes tilsvarende. I kategorifeltet skal stå: Basisfrø, henholdsvis certificeret frø 2. generation.

Bundfarven skal være hvid for basisfrø og rød for C2. Som for C1 skal teksten trykkes med sort farve.

Officielle noter

Ingen