Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø


I meddelelsen vejledes om, hvordan firmaerne skal forholde sig for at få udstedt sundhedscertifikat for frøpartier til eksport, samt retningslinier for, hvilke betingelser der i forbindelse hermed stilles til parti- og avlskontrol.

I landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 11. december 1987 om indførsel og udførsel af planter m.m. er fastsat, at Statsfrøkontrollen skal udøve den i forbindelse med udførsel af frø til udsæd omtalte kontrol, og at Statsfrøkontrollen skal fastsætte nærmere regler til gennemførelse af denne.

Denne meddelelse indeholder disse regler, der er godkendt af Landbrugsministeriet. 1. UDSTEDELSE AF PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT (BILAG 1) 1.1 Bestilling af certifikat

Den eksportør, der ønsker at eksportere frø til lande, der som betingelse for indførsel kræver et sundhedscertifikat på varen, skal på en særlig blanket (bilag 2) bestille certifikatudstedelse hos Statsfrøkontrollen. Eksportøren udfylder blanketten og sender den til Statsfrøkontrollen, skal prøven være udtaget af statsfrøkontrollen. På blanketten skal bl.a. oplyses frøets latinske artsnavn, avlsland og det land, hvortil partiet skal eksporteres. Såfremt avlslandets navn ikke ønskes anført på sundhedscertifikatet, skal navnet anføres i parantes på bestillingsblanketten. 1.2 Indsendelse af partiprøve

Såfremt der stilles krav om frihed for specielle skadegørere, som forekommer i avlslandet, kan det være nødvendigt at foretage en laboratorieundersøgelse af en partiprøve. Eksportøren skal da drage omsorg for, at Statsfrøkontrollen modtager en prøve af partiet. Prøven skal være udtaget i overensstemmelse med Statsfrøkontrollens regler for prøvetagning og være ledsaget af bestillingsblanket eller af en prøveanmeldelse (SF FORMULAR 11). Hvis partiet er forseglet af Statsfrøkontrollen, skal prøven være udtaget af Statsfrøkontrollen. Partier, der ikke ønskes forseglet af Statsfrøkontrollen, kan prøvetages af eksportøren. Såvel den udtagne prøve som bestillingsblanket eller formular til anmeldelse af prøver skal mærkes således, at prøven og partiet uden vanskeligheder kan identificeres, og prøven skal kunne sammenholdes med oplysningerne på forannævnte bestillingsblanket. For frøpartier, der eksporteres i delpartier, kan den oprindelige partiprøve danne grundlag for laboratorieundersøgelserne. 1.3 Laboratorieundersøgelser

De nødvendige sygdomsundersøgelser udføres i laboratoriet under anvendelse af metoder beskrevet i Statsfrøkontrollens analyseregler eller af andre anerkendte metoder, der er egnet til påvisning af eventuelle forekomster af de aktuelle skadegørere. 1.4 Avlskontrol

Hvis frøet ønskes eksporteret til lande, der stiller krav om, at frøet er avlskontrolleret, skal avlskontrol være udført af Statsfrøkontrollen eller af en anden institution, som Statsfrøkontrollen har anerkendt til dette formål. 1.5 Dokumentation for tidligere udførte undersøgelser

Ved bestillingen af certifikat skal der, når det er relevant, henvises til avlskontrol- og analysebeviser ved at angive nummeret på disse beviser eller ved at indsende en kopi af beviserne. For importeret frø, skal der medsendes de tilsvarende udenlandske beviser. Disse skal klart angive, om erklæringer om frihed for bestemte organismer er baseret på en avlskontrol eller en analyse af en frøprøve. Når undersøgelserne er udført i udlandet, vil der ved certifikatudstedelsen blive henvist til den anvendte dokumentation. 1.6 Normer

Er statsfrøkontrollen bekendt med, at modtagerlandet har andre importbestemmelser vedrørende skadegørere end dem, der er opgivet af eksportøren, forbeholder man sig ret til at nægte udstedelse af certifikat, såfremt undersøgelserne har vist, at importlandets bestemmelser ikke er opfyldt. 1.7 Certifikatudstedelse

Hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, udstedes et originalt plantesundhedscertifikatet og fire kopier. I modsat fald meddeles eksportøren, hvilke betingelser der ikke er opfyldt. 2. AVLSKONTROL 2.1 Almindelige bestemmelser

Til avlskontrol kan anmeldes frøavlsarealer af arter af have- og landbrugsplanter. Anmeldelsen skal være Statsfrøkontrollen i hænde senest 1. maj i det pågældende år.

Anmeldelsen skal normalt ske på særlige blanketter (bilag 3), som rekvireres hos Statsfrøkontrollen. På anmeldelsen skal anføres firmaets navn, avlerens navn, gårdnavn og adresse samt markens beliggenhed og størrelse. Desuden skal anføres arts- og sortsnavn samt udlægspartiets referencenummer og/eller mærke. Endelig skal anmeldelsen indeholde oplysninger om, hvilke sygdomme afgrøden skal kontrolleres for. Hver anmeldelse må kun omfatte 1 avler, 1 art, 1 sort og 1 generation. Dog kan arealer med forsøgs- og forædlermateriale anmeldes samlet, forudsat at der medgives en detaljeret beskrivelse af parcellernes betegnelse, placering og størrelse.

Når Statsfrøkontrollen finder det hensigtsmæssigt, kan der indføres særlige ordninger, hvor anmeldelsen af arealer til avlskontrollen for sygdomme kan ske på de blanketter, der anvendes ved anmeldelse af frø til certificering. 2.2 Avlskontrol

Avlskontrollen skal gennemføres på det tidspunkt, hvor såvel bestandens som eventuelle sygdommes udvikling muliggør den mest effektive kontrol. Om nødvendigt gennemføres flere inspektioner. Når avlskontrollen er gennemført, meddeler Statsfrøkontrollen resultatet af undersøgelsen. 3. BETALING

Betaling for avlskontrol, prøvetagning, laboratorieundersøgelse og certifikatudstedelse sker i overensstemmelse med Statsfrøkontrollens betalingsreglement. 4. IKRAFTTRÆDEN

Meddelelsen erstatter Statsfrøkontrollens cirkulære 560-80 af 7. juli 1980, og reglerne træder i kraft den 1. oktober 1988.

Med venlig hilsen

Johs. Jørgensen

BILAG 1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Afsenderens navn og adresse  2. Plantesundhedcertifikat 

                     Nr. EØF/DK/ 

                             002711 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Oplyst navn og adresse på   4. Fra Statsfrøkontrollen 

  modtager                 Danmark 

                  til plantesundhedsmyndighederne i 

                  ---------------------------------- 

                  5. Oprindelsessted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Oplyst transportmiddel        DANMARK 

                     DENMARK 

 --------------------------------- 

                     DÆNEMARK STATSFRØKONTROLLEN 

 7. Oplyst indførselssted         DANEMARK 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Særlige mærker: Antal og            9. Oplyst mængde- 

  beskrivelse af kolli:               eller styktal 

  produktets art: planters 

  botaniske navne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Det attesteres, at de ovenfor beskrevne planter eller 

  planteprodukter 

  - er blevet inspiceret i overensstemmelse med anerkendt 

   fremgangsmåde, og de 

  - skønnes at være fri for de i plantesundhedslovgivningen nævnte 

   skadegørere og praktisk taget fri for andre skadegørere, og at 

   de 

  - skønnes at opfylde moderlandets plantesundhedslovgivning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Tillægserklæring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bekæmpelse af skadedyrs- svampe- Udstedelsessted: Skovbrynet 20 

 og/eller bakterieangreb      DK-2800 Lyngby, Danmark 

 --------------------------------- 

 12. Behandling          Dato: 

                  Den kontrolbemyndigedes navn 

                  og signatur. 

 --------------------------------- 

 13. Anvendt virksomt stof     14. Varighed og temperatur 

 --------------------------------- 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=
 

  15. Koncentration   16. Dato     STATSFRØKONTROLLEN 

 --------------------------------- 

 17. Supplerende oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 BILAG 2 

 BESTILLING AF PLANTESUNDHEDSCERTIFIKAT FOR FRØ TIL EKSPORT 

  Sendes til STATSFRØKONTROLLEN. SKOVBRYNET 20 2800 LYNGBY 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportørens navn og adresse:        Certifikatnr: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Modtagerens navn og adresse:        Indførselsland: 

                      -------------------------- 

                       Oprindelsesland 

                        (=Avlsland): 

---------------------------------------------------------------------

Transportmiddel:

---------------------------------------------------------------------

Indførselstoldsted:

---------------------------------------------------------------------

Vægt: Frøartens botaniske navn: Mærke/nr.: 1) Antal enheder/vægt: ------------------------------------------------------------------

Ønskede tillægserklæringer:

---------------------------------------------------------------------

Eventuel kemisk behandling m.v. (anvendt stof, varighed, temperatur):

---------------------------------------------------------------------

Supplerende oplysninger:

---------------------------------------------------------------------

Dato og underskrift:

---------------------------------------------------------------------

 • 1) Hvis der skal eksporteres flere frøpartier på samme certifikat, end der er plads til på ovennævnte rekvisition, skal rekvisitionen være ledsaget af faktura eller anden fortegnelse over partierne i 5 eksemplarer. Skal en laboratorieundersøgelse danne grundlag for certifikatudstedelse, skal der for hvert parti anføres den indsendte prøves referencenummer eller mærke samt dato for indsendelse. Har Statsfrøkontrollen tidligere undersøgt en prøve af partiet er det tilstrækkeligt af anføre prøvens analysenummer.

BILAG 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen