Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne samt til Plantedirektoratets prøvetagere Godkendte sortsblandiger af vinterbyg 1991/92


I meddelelsen er anført de sortsblandinger af vinterbyg, der er godkendt for sæsonen 1991/92 samt den gældende vejledning for produktion og forhandling af sortsblandinger.

I medfør af Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 785 af 22. november 1990, § 3, stk. 6, fastsættes følgende:

GODKENDTE SORTSBLANDINGER

For sæsonen 1991/92 er godkendt følgende sortsblandinger af

vinterbyg:

 

       Blanding nr. 2 Andrea, Flamenco og Lady 

       Blanding nr. 6 Andrea, Clarine og Marinka 

       Blanding nr. 7 Andrea, Clarine og Lady 

       Blanding nr. 8 Clarine, Frost og Pastoral 

       Blanding nr. 9 Andrea, Frost og lady 

       Blanding nr. 10 Andrea, Lady og Pastoral 

       Blanding nr. 11 Andrea, Frost og Trixi 

PRODUKTION OG FORHANDLING AF SORTSBLANDINGER

1. De partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig prøvetages, forsegles og mærkes med identitetsmærkeseddel, formular 70, af Plantedirektoratets prøvetager. Partierne må højst være på 25 tons. Prøverne af disse partier indsendes til undersøgelse i kontrolmarken.

2. For de partier af rene sorter, der prøvetages og mærkes med formular 70 med henblik på produktion af sortsblandinger, må der ikke foreligge oplysninger, der gør det antageligt, at de pågældende partier ikke opfylder kvalitetsnormerne.

3. De enkelte komponenter skal indgå i blandingen i samme mængdeforhold.

4. Plantedirektoratets prøvetager skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier, overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen. Partier, der er forseglet som certificeret sædekorn, kan naturligvis indgå på lige fod med de partier, der er mærket som anført under punkt 1, hvis en prøve af disse partier anmeldes til undersøgelse i Platedirektoratets kontrolmark.

5. Blandingspartiet, der højst må være på 25 tons, skal prøvetages, mærkes og forsegles af Plantedirektoratets prøvetager

6. Blandingspartiet skal mærkes med Plantedirektoratets mærkeseddel formular 88c eller emballeres i sække med en godkendt fortrykt mærkeseddel.

7. En prøve af blandingspartiet skal indsendes til Plantedirektoratet til analyse for alle EF-krævede undersøgelser. På anmeldelse af prøve til undersøgelse, formular 11, skrives under »mærke«: »de tre sortsnavne + blandingsnummer«. En del af disse prøver vil af Plantedirektoratet blive udsået i kontrolmarken til undersøgelse for blandingsforholdet mellem de indgåede sorter. For denne undersøgelse betaler firmaerne en afgift pr. blandingsparti, der svarer til 10 pct. af afgiften for en kontroldyrkning.

8. Partier af sortsblandinger kan udleveres, inden analyseresultatet foreligger, såfremt producentfirmaet er tilmeldt Erstatningsordningen for Sædekorn.

9. Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger beregnes på sædvanlig måde, hvad angår laboratorieanalyserne. Eventuel erstatning for partier af sortsblandinger, hvor en af komponenterne ikke opfylder normen på 1.0 pct. fremmed sort, fastsættes for hvert sortsblandingsparti som summen af erstatningerne på de indgåede partier.

OPBEVARING AF FLERE PARTIER I SAMME SILO

Plantedirektoratet kan tillade, at prøvetagne partier af samme rene sort til anvendelse i sortsblandinger opbevares uden adskillelse i siloer. Nedenstående betingelser gælder i forbindelse med disse tilladelser, som skal indhentes i hvert enkelt tilfælde.

1. Siloerne, der anvendes, skal kunne forsegles af Plantedirektoratets prøvetager, og det må ikke være muligt at påfylde eller aftappe fra siloen, uden at forseglingen brydes

2. I forbindelse med påfyldningen af siloen skal Plantedirektoratets prøvetager udtage en prøve af hvert parti. Til prøvetagningen skal anvendes en automatisk prøvetager godkendt af Plantedirektoratet.

3. Prøvetagerne skal tildele hvert parti på højst 25 tons et referencenummer, som skal påstemples den mærkeseddel, prøvetageren sætter på siloen under Plantedirektoratets plombe.

4. For hvert parti på højst 25 tons skal prøvetageren indsende en indberetning om prøvetagningen. På indberetningen skal angives, hvilken silo partiet er påfyldt - f.eks. silo nr. 3 til sortsbehandling.

5. Ved blandingen skal Plantedirektoratets prøvetager: - overvåge blandingen, - kontrollere, at de enkelte sorter tages fra de rigtige siloer, prøvetage, mærke og forsegle blandingspartiet, som må være på højst 25 tons, - indsende indberetning, formular 21, om prøvetagning af hvert blandingsparti. Endvidere indsendes formular 22, hvorpå hvert sortsnavn angives sammen med referencenumrene og mængder fra de siloer, kornet kommer fra.

6. Der skal indsendes 1 prøve af hvert blandingsparti til Plantedirektoratet.

Med venlig hilsen

Arne E. Larsen

Officielle noter

Ingen