Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne

(landdistriktsstøtteloven)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) med de ændringer, der følger af § 46 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 4 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og lov nr. 1159 af 19. december 2003.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Med det formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, som især fremmer miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle forhold, fastlægges ved denne lov rammer for en række ordninger om støtte til foranstaltninger under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område.

Kapitel 2

Tliskudsordninger

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud i forbindelse med

1) investeringer i jordbrugsbedrifter for at forbedre leve-, arbejds- og produktionsvilkårene, herunder i forhold til dyrevelfærd og miljø, og for at forøge jordbrugsindkomsterne,

2) efteruddannelse af jordbrugere og skovbrugere og andre personer involveret i jordbrugs- og skovbrugsvirksomhed med henblik på at forbedre de faglige kvalifikationer,

3) kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt udpegede områder,

4) miljøvenlig jordbrugsproduktion, der sigter på at beskytte miljøet og bevare naturen, og som omfatter

a) miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,

b) økologisk jordbrugsproduktion og

c) plantning af læhegn,

5) forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter med henblik på at øge produkternes merværdi og konkurrencedygtighed,

6) fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne og

7) Fællesskabsinitiativet LEADER.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,

3) størrelse og udbetaling af tilskud,

4) udvælgelse m.v. af ansøgninger og

5) forholdsmæssig reduktion af tilskud.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at tilskud efter § 2 bortfalder, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for tilskud ikke længere opfyldes eller

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sine pligter i medfør af regler fastsat efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21.

Stk. 2. Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder efter stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales.

Kapitel 3

Støtteordning for yngre jordbrugeres etablering

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri yder statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 5 og § 10, jf. § 5. Ministeren yder endvidere statsgaranti for realkreditlån til jordbrugere, der opfylder betingelserne i § 6 og § 10, jf. § 6.

Stk. 2. I lånets løbetid betaler låntagere, der opnår statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 1. pkt., en risikopræmie på 0,75 pct. p.a. af lånets restgæld.

Stk. 3. I lånets løbetid betaler låntagere, der opnår statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 2. pkt., en risikopræmie på 1 pct. p.a. af restgælden på den del af lånet ydet efter § 9, stk. 2, der overstiger 500.000 kr. I lånets løbetid betaler de i 1. pkt. nævnte låntagere dog en risikopræmie på 1 pct. p.a. af hele restgælden på supplerende lån ydet efter § 9, stk. 2, jf. § 10.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 omhandlede risikopræmie tilfalder statskassen.

Stk. 5. Ministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af risikopræmien.

Stk. 6. Jordbrugere, der har fået bevilget statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 1. pkt., kan ikke indgive ansøgning om statsgaranti for realkreditlån efter stk. 1, 2. pkt.

§ 5. Statsgaranti efter § 4, stk. 1, 1. pkt., ydes for lån til jordbrugere, der første gang etablerer sig som selvstændige jordbrugere og er under 40 år, jf. stk. 6.

Stk. 2. Det er en betingelse, at jordbrugeren

1) erhverver en jordbrugsbedrift, herunder en anpart på mindst 20 pct. af en jordbrugsbedrift, jf. stk. 6,

2) opfylder et uddannelseskrav, jf. stk. 6,

3) opfylder et egenkapitalkrav, jf. stk. 6,

4) ved budgetter godtgør økonomisk overlevelsesevne, jf. stk. 6,

5) er beskæftiget på jordbrugsbedriften mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6, og

6) driver jordbrugsbedriften for egen regning og risiko, jf. stk. 6.

Stk. 3. Det er en betingelse, at jordbrugsbedriften

1) er økonomisk levedygtig, jf. stk. 6,

2) opfylder gældende mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, jf. stk. 6, og

3) har et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 6.

Stk. 4. Betingelserne om arbejdstid, jf. stk. 2, nr. 5, om drift for egen regning og risiko, jf. stk. 2, nr. 6, om opfyldelse af gældende mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, jf. stk. 3, nr. 2, og om at have et arbejdskraftbehov på mindst 833 timer pr. år opgjort på grundlag af normtimesatser, jf. stk. 3, nr. 3, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i stk. 2, nr. 2 og 6, og stk. 4.

Stk. 6. Ministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1-3, nævnte betingelser.

§ 6. Statsgaranti efter § 4, stk. 1, 2. pkt., ydes for lån til jordbrugere, der tidligere har etableret sig som selvstændige jordbrugere og er under 40 år.

Stk. 2. Det er en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at jordbrugeren er ejer af en jordbrugsbedrift, herunder en anpart på mindst 20 pct. af en jordbrugsbedrift, og at betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 2-6, og § 5, stk. 3, er opfyldt. Betingelserne i § 5, stk. 4, skal være opfyldt i hele lånets løbetid.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 2 og 6, og § 5, stk. 4.

Stk. 4. Udmålingsgrundlaget for statsgaranti for lån efter stk. 1, er den konstaterede handelspris for jordbrugsbedriften omregnet til kontant handelspris, jf. § 8, stk. 1, 1. pkt. Den kontante handelspris reduceres med værdien af nettoreduktioner af værdien af de erhvervede aktiver fra erhvervelsestidspunktet og indtil 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet og korrigeres for værdien af ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget af ansøger inden for de sidste 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan dog ikke overstige en efter reglerne i § 8 fastsat kontantværdi af jordbrugsbedriften. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om korrektion af den kontante handelspris og om opgørelse af kontantværdi.

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med et eller flere realkreditinstitutter om, at instituttet yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. §§ 5, 6 og 10 samt § 13, stk. 8.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om de nærmere vilkår for statsgarantien, herunder om opgørelse og godkendelse af tab på lånet m.v.

Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og administrationsbidrag for de lån, for hvilke der ydes garanti efter loven, jf. stk. 1.

§ 8. Udmålingsgrundlaget for lånet efter § 9, jf. § 5, er den konstaterede handelspris for jordbrugsbedriften omregnet til kontant handelspris. Den kontante handelspris korrigeres for ændringer i jordbrugsbedriftens erhvervsaktiver foretaget inden ansøgningstidspunktet. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en værdiansættelse af jordbrugsbedriften foretaget af det långivende institut på ansøgningstidspunktet opgjorte og af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendte kontantværdi. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris, om korrektion af den kontante handelspris og om opgørelse af kontantværdien.

Stk. 2. Ved etablering inden for væksthusgartneri kan værdien af bedriftens beholdning af potteplanter under kultur på ansøgningstidspunktet tillægges bedriftens kontantværdi ved udmålingen af lånet. Det samme gælder for planteskolers beholdning af containerplanter.

Stk. 3. Ved etablering på en anpart af en jordbrugsbedrift udmåles lånet i forhold til anpartens værdi. Ministeren kan fastsætte regler om, at udmålingsgrundlaget udvides til at omfatte hele jordbrugsbedriften, hvis ansøger ejer mindst halvdelen af jordbrugsbedriften og den resterende del ejes af ansøgers ægtefælle eller samlever.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om reduktion af udmålingsgrundlaget, hvis ansøger modtager støtte eller overtager bevilget støtte efter anden lovgivning til investeringer i bedriftens erhvervsaktiver.

§ 9. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 5, udgør 20 pct. af den del af udmålingsgrundlaget, der overstiger 500.000 kr. Lånet kan dog højst udmåles af 14.500.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 2. Lån til jordbrugere, der opnår statsgaranti efter § 6, udgør 15 pct. af udmålingsgrundlaget, dog højst af 7.000.000 kr. Ansøger er ikke forpligtet til at ansøge om maksimalt lån.

Stk. 3. Lån efter stk. 1 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet lån og afdrages efter annuitetsprincippet. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om ydelse af lånet.

Stk. 4. Lån efter stk. 2 ydes som et 20-årigt nominelt forrentet kontantlån og afdrages efter annuitetsprincippet.

Stk. 5. Lånene skal sikres ved oprykkende panteret i jordbrugernes ejendomme efter de bestående pantehæftelser, således at lånene i forbindelse med restgælden på disse pantehæftelser får pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommenes kontantværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter § 5 og § 10, jf. § 5, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommenes kontantværdi.

Stk. 6. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.

§ 10. Statsgaranti efter § 4, stk. 1, ydes for et eller flere supplerende lån til en låntager, der ikke har opnået maksimumslån, jf. § 9, indtil der er opnået maksimumslån.

Stk. 2. Statsgaranti for lån efter stk. 1 kan alene ydes, hvis låntager inden 7 år fra det første låns udbetaling erhverver

1) suppleringsjord,

2) anden ejendom til sammenlægning med den belånte ejendom,

3) anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

4) anpart af anden ejendom til samdrift med den belånte ejendom,

5) yderligere anpart af den belånte ejendom eller

6) anden jordbrugsbedrift efter afhændelse af den belånte ejendom og overførsel af det tidligere ydede lån, jf. § 12.

Stk. 3. Det er en betingelse for statsgaranti for lån efter stk. 1, at jordbrugeren opfylder de i § 5, stk. 2, nr. 3-6, og § 5, stk. 4, nævnte betingelser, og at jordbrugsbedriften opfylder de i § 5, stk. 3 og 4, nævnte betingelser.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når særlige omstændigheder taler derfor, gøre undtagelse fra betingelserne i § 5, stk. 2, nr. 6, og § 5, stk. 4.

Stk. 5. Udmålingsgrundlaget for lån, for hvilke der ydes statsgaranti i henhold til stk. 1, er den konstaterede handelspris af det i stk. 2 nævnte aktiv omregnet til kontant handelspris. Udmålingsgrundlaget kan ikke overstige den ved en vurdering af det erhvervede aktiv på ansøgningstidspunktet opgjorte kontantværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om omregning af den konstaterede handelspris til kontant handelspris og om opgørelse af den i 2. pkt. nævnte kontantværdi. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler for ydelse af statsgaranti for lån efter stk. 1, herunder om egenkapitalkravet, jf. § 5, stk. 2, nr. 3.

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet rykker tilbage for lån til finansiering af investeringer i ejendommen og dens drift. Efter tilbagerykning skal lånet have pantesikkerhed inden for 95 pct. af ejendommens kontantværdi, jf. § 8, stk. 1. Ministeren kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at lån ydet på grundlag af statsgaranti efter § 5 og § 10, jf. § 5, opnår pantesikkerhed ud over 95 pct. af ejendommens kontantværdi.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan tillade, at lånet overføres til en ny ejendom på de hidtidige vilkår, hvis låntager erhverver anden jordbrugsbedrift eller anpart heraf.

Stk. 2. Ved overførsel af lånet, jf. stk. 1, må restgælden ikke overstige det lån, der kunne ydes efter § 9, jf. § 10. Lånet kan respektere nødvendig låntagning til finansiering af erhvervelsen. Lånet skal dog være pantesikret i den erhvervede ejendom som anført i § 9.

§ 13. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvis.

Stk. 2. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, jf. dog § 14.

Stk. 3. Lånet skal nedbringes forholdsmæssigt, hvis en låntager afhænder en anpart af den belånte ejendom.

Stk. 4. Lånet kan forlanges nedbragt forholdsmæssigt, hvis ejendommens kontantværdi, jf. § 8, stk. 1, nedbringes ved salg af en del af ejendommen. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 5. Ministeren kan bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis betingelserne i § 5, stk. 4, ikke længere er opfyldt, samt hvis betingelser stillet i forbindelse med ydelse af statsgarantien eller i forbindelse med ydelse af lånet ikke opfyldes. Ministeren kan endvidere bestemme, at lånet forlanges indfriet, hvis det er overtaget af låntagerens ægtefælle eller samlever eller et selskab i henhold til § 14 og betingelserne herfor ikke længere er opfyldt.

Stk. 6. Ministeren kan, hvis låntageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes vedrørende garanti og lån, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 7. Ministeren kan, hvis låntager tilsidesætter sine pligter i medfør af regler udstedt efter § 20, stk. 1, eller pligter i medfør af § 20, stk. 3, og § 21, bestemme, at lånet forlanges indfriet.

Stk. 8. Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 14. Erhverver låntagerens efterlevende ægtefælle adkomst på den belånte ejendom ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved arv, eller erhverver den efterlevende samlever adkomst på den belånte ejendom ved arv, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tillade, at lånet overtages af ægtefællen eller samleveren.

Stk. 2. Erhverver og overtager et aktie- eller anpartsselskab et væksthusgartneri eller en planteskole, hvori lånet indestår, kan ministeren tillade, at lånet overtages af selskabet på betingelse af, at den oprindelige låntager

1) tegner selvskyldnerkaution for lånet,

2) har flertallet af stemmer i selskabet som ejer af aktier eller anparter, og

3) som ansvarlig daglig leder af selskabet selv forestår ejendommens drift.

Stk. 3. Ejer den oprindelige låntager efter stk. 2 mindre end 100 pct. af aktie- eller anpartskapitalen i selskabet, kan ministeren dog bestemme, at lånet forlanges nedbragt med et forholdsmæssigt ekstraordinært afdrag. Det samme gælder, hvis den oprindelige låntagers forholdsmæssige andel af aktie- eller anpartskapitalen formindskes senere i lånets løbetid.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 kan tidligst gives 7 år efter, at lånet er udbetalt.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om de vilkår, der i øvrigt skal opfyldes for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2 til at overtage lånet.

§ 15. (Ophævet).

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

Regler om ansøgning m.v.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter loven og om administrationen af de i loven omhandlede ordninger, herunder regler om, at udbetaling af støtte efter loven skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

Udvalg m.v.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter udvalg med repræsentanter for berørte myndigheder og interesseorganisationer til at varetage tilsyns- og opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteordninger efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan nedsætte et rådgivende udvalg for støtteordningerne efter loven.

Bemyndigelser m.v.

§ 18. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bemyndige et direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Ministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige Økonomistyrelsen til at træffe afgørelser vedrørende den i kapitel 3 omhandlede støtteordning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af den i § 2, stk. 1, nr. 4, litra a, omhandlede foranstaltning, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at amtsrådet kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med amtsrådet om amtsrådets deltagelse i administrationen af foranstaltningen. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren kan fastsætte regler om, at amtskommuner, andre offentlige myndigheder eller private organisationer kan deltage i finansieringen af den i 1. pkt. nævnte foranstaltning.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at private organisationer kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af den i § 2, stk. 1, nr. 4, litra c, omhandlede foranstaltning, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at organisationen kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningen. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om, at amtsrådet kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af den under § 2, stk. 1, nr. 6, omhandlede foranstaltning, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at amtsrådet kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med amtsrådet om amtsrådets deltagelse i administrationen af foranstaltningen. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren kan fastsætte regler om, at amtskommuner eller andre offentlige myndigheder kan deltage i finansieringen af den i 1. pkt. nævnte foranstaltning.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at private organisationer kan udøve ministerens beføjelser vedrørende dele af den under § 2, stk. 1, nr. 7, omhandlede foranstaltning, herunder fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at private organisationer kan udøve beføjelserne. Ministeren kan træffe aftale med private organisationer om deres deltagelse i administrationen af foranstaltningen. Ministeren bevarer sin fulde instruktionsbeføjelse. Ministeren kan fastsætte regler om, at amtskommuner eller andre offentlige myndigheder kan deltage i finansieringen af den i 1. pkt. nævnte foranstaltning.

Stk. 7. Bornholms Kommunalbestyrelse og Bornholms Kommune sidestilles med henholdsvis amtsråd og amtskommuner i de i stk. 3 og 5 nævnte situationer.

Klage

§ 19. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om myndigheders og private organisationers adgang til at genvurdere en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 18, stk. 1 og 2, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af et amtsråd, Bornholms Kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter loven, kan indbringes for ministeren.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et amtsråd eller Bornholms Kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter loven, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet på grundlag af indstilling fra et amtsråd, Bornholms Kommunalbestyrelse eller en privat organisation, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kontrol m.v.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskab og revision vedrørende foranstaltninger, der ydes støtte til efter loven.

Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, adgang til jordbrugsbedrifternes eller virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, jf. stk. 2, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Til brug for kontrollen kan kontrolmyndigheden indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder.

Stk. 5. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte kontrol. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Oplysningspligt for støttemodtager

§ 21. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, på ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris forlangende, jf. dog § 18, stk. 3-6, afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for støtte fortsat opfyldes.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor betingelserne for støtte efter loven skal opfyldes, underrette ministeren, jf. dog § 18, stk. 3-6, hvis betingelserne for støtte ikke længere opfyldes.

Renter

§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at ydede tilskud, der skal tilbagebetales, jf. § 3, stk. 2, skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om beregningen af renter efter stk. 1.

Inddrivelse af tilgodehavender

§ 23. Told- og Skattestyrelsen 1)  kan inddrive statskassens tilgodehavende efter § 3, jf. § 22, samt efter indfrielse af en i medfør af kapitel 3 ydet statsgaranti med tillæg af renter og omkostninger. Told- og Skattestyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Told- og Skattestyrelsen kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Told- og Skattestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for skatteministeren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder om klagefrist.

Udelukkelse

§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at en støtteansøger i en periode kan udelukkes fra støtte efter de af lovens støtteordninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger, hvis ansøgeren med forsæt eller grov uagtsomhed har afgivet urigtige oplysninger af betydning for modtagelse af støtte efter lovens støtteordninger eller andre støtteordninger i nævnte forordning.

Stk. 2. Ministeren kan i overensstemmelse med reglerne i artikel 14, stk. 3, i den i stk. 1 nævnte forordning fastsætte regler om, at en støtteansøger efter § 2, stk. 1, nr. 3, i en periode kan udelukkes fra støtte.

Forenelighed og sammenhæng

§ 25. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at der ikke samtidig kan ydes støtte til en og samme foranstaltning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger og i henhold til andre fællesskabsstøtteordninger.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler om, at støtte til flere foranstaltninger i henhold til den i stk. 1 nævnte forordning kun kan kombineres, hvis foranstaltningerne hænger sammen og er indbyrdes forenelige. Hvis det er nødvendigt, justeres støtteniveauet.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at der ikke kan ydes støtte til et projekt i medfør af § 2, stk. 1, nr. 7, hvis dette projekt samtidig kan opnå støtte under støtteordningerne under Mål 2 og Mål 3 under Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene eller fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 20, stk. 2,

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 20, stk. 3.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 931, stk. 2 2) , tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 28. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 3) .

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af følgende love eller dele heraf:

1) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med undtagelse af § 4 og kapitel 7-10, for så vidt bestemmelserne angår § 4 4) ,

2) lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18. maj 1989 5) ,

3) lov nr. 89 af 23. februar 1991 om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget 6)  og

4) lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996, som ændret ved lov nr. 15 af 14. januar 1998, med undtagelse af kapitel 1 og 3 7) .

Stk. 3. De i stk. 2 ophævede lovbestemmelser er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 ophævede lovbestemmelser, er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000 8) . Loven gælder dog fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, jf. dog § 32, samt for de lån og tilskud, der er ydet under nævnte lov, jf. dog § 32, og i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, jf. dog § 33, og lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981.

Stk. 2. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 1 ophævede lovbestemmelser, forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 30. Lovens bestemmelser om yngre jordbrugeres etablering, jf. kapitel 3, har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud i henhold til lov om udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 26. februar 1981, i henhold til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, eller i henhold til lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere.

§ 31. I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, foretages følgende ændring:

§   4, stk.1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion og til fremme af bæredygtig fiskeriproduktion, herunder tilskud til udviklingsprojekter.« 9)

§ 32. I lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

» Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde statsgaranti for lån i Dansk Landbrugs Realkreditfond og i institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, til yngre jordbrugere, der opfylder betingelserne i denne lov, jf. § 2, § 9, stk. 9, og § 11 « .

2. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond og et eller flere institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, om, at Dansk Landbrugs Realkreditfond og det eller de af aftale omfattede institutter yder lån efter denne lov mod statsgaranti, jf. § 2, § 9, stk. 9, og § 11.«

3. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

4. I § 6 affattes stk. 4, der bliver stk. 5, således:

»Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkender satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter denne lov af Dansk Landbrugs Realkreditfond og institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven.«

5. I § 9 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Lånet kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

§ 33. I lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 23. december 1994, som ophævet ved lov nr. 397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere, som ændret ved tekstanmærkning nr. 117 ad § 24.24.05 til finanslov for finansåret 2000, jf. dog § 17, stk. 2, foretages følgende ændringer :

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe aftale med Dansk Landbrugs Realkreditfond og et eller flere institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven, om, at Dansk Landbrugs Realkreditfond og det eller de af aftale omfattede institutter mod statsgaranti og tilskud efter denne lov yder lån til yngre jordbrugere.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ved lån efter denne lov behøver alene den, til hvem lånet ydes, at være påført pantebrevet som debitor.«

3. I § 8 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Lån, der er ydet efter ansøgning om godkendelse af lånet efter den 1. juli 1994, kan til enhver tid konverteres til et nyt lån. Ministeren fastsætter nærmere regler herom.«

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren godkender satser for gebyrer og løbende bidrag for de lån, der ydes efter loven af Dansk Landbrugs Realkreditfond og af institutter, der er godkendt efter reglerne i realkreditloven.«

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 145 af 25. marts 2002 om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner indeholder i § 46 bestemmelser, der vedrører §§ 18 og 19.

Loven træder, for så vidt angår § 46, i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 967 af 4. december 2002 om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. med flere love indeholder i § 4 bestemmelser, der vedrører § 17. Loven indeholder i § 8 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 1159 af 19. december 2003, som vedrører §§ 4-7, 9, 11, 13-16, 22 og 23, indeholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Loven har ikke virkning for jordbrugere, der ved dens ikrafttræden har ansøgt om eller fået bevilget lån i henhold til kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000.

Stk. 3. Kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 gælder fortsat for jordbrugere, der har ansøgt om eller fået bevilget lån og tilskud, og for de lån og tilskud, der er ydet under kapitel 3 i nævnte lov.

Stk. 4. Regler, der er udstedt i medfør af kapitel 3 i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) som affattet ved lov nr. 338 af 17. maj 2000 forbliver i kraft for lån og tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidsunktet for ikrafttræden af denne lov, indtil de ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 29. juni 2004

Mariann Fischer Boel

/Søren Sørensen

Officielle noter

1) Ved kgl. resolution af 27. november 2001 er inddrivelsesopgaver vedrørende statens fordringer overført fra Finansministeriet (Finansstyrelsen, nu Økonomistyrelsen) til Skatteministeriet (Told- og Skattestyrelsen).

2) Retsplejelovens § 931 er ophævet ved § 2, nr. 16, i lov nr. 433 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelse af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2001.

3) §§ 4 og 5, §§ 7-15, § 30, og §§ 32 og 33, samt § 1 og §§ 16-27, for så vidt de angår §§ 4 og 5 og §§ 7-15, er ved bekendtgørelse nr. 593 af 26. juni 2000 sat i kraft den 5. juli 2000. § 2, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, litra a og b, og nr. 5, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27 for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, litra a og b, og nr. 5, er ved bekendtgørelse nr. 965 af 27. oktober 2000 sat i kraft den 1. november 2000. § 2, stk. 1, nr. 6, og § 6, stk. 1-4, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 6, og § 6, stk. 1-4, er ved bekendtgørelse nr. 423 af 23. maj 2001 sat i kraft den 6. juni 2001. § 2, stk. 1, nr. 4, litra c, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 4, litra c, er ved bekendtgørelse nr. 840 af 21. september 2001 sat i kraft den 3. oktober 2001. § 2, stk. 1, nr. 7, samt § 1, § 2, stk. 2, § 3 og §§ 16-27, for så vidt bestemmelserne angår § 2, stk. 1, nr. 7, er ved bekendtgørelse nr. 940 af 31. oktober 2001 sat i kraft den 10. november 2001.

§ 6, stk. 5, samt § 1 og §§ 16-27, for så vidt de angår § 6, stk. 5, er ved bekendtgørelse nr. 987 af 3. december 2001 sat i kraft den 5. december 2001.

4) Lovens §§ 1, 2, 9 og 10 samt kapitel 7-9, for så vidt bestemmelserne angår §§ 1, 2, 9 og 10, er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000. Lovens § 4, er ved bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001 ophævet den 16. maj 2001. Lovens §§ 7 og 8 samt kapitel 7-9, for så vidt bestemmelserne angår §§ 7 og 8, er ved bekendtgørelse nr. 950 af 31. oktober 2001 ophævet den 10. november 2001.

5) Loven er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000.

6) Loven er ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 ophævet den 1. november 2000.

7) Lovens § 14, stk. 2, nr. 1-3, §§ 15-20, § 21 a, § 22, § 23, stk. 2-4, og §§ 24-26 b, er ved bekendtgørelse nr. 849 af 21. september 2001 ophævet den 6. oktober 2001.

8) Loven er ved bekendtgørelse nr. 947 af 30. oktober 2001 ophævet den 1. december 2001.

9) § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er ved bekendtgørelse nr. 317 af 7. maj 2001, udstedt i medfør af § 24, stk. 2, i lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), ophævet den 16. maj 2001.