Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læggekartoffelinformation nr. 6-1989 Spisekartoffelinformation nr. 4-1989


Til:

autoriserede avlere af læggekartofler

autoriserede sorterevirksomheder for læggekartofler

registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler

Information om kartofler.

Denne information indeholder en generel orientering om gældende bestemmelser ved avl og omsætning af lægge- og spisekartofler. Orienteringen til autoriserede avlre er vedlagt avlerens kontrolresultater efter avlskontrol i marked.

Informationen har følgende indhold:

 

 Side Emne                      Bilag nr. 

 1   1.  Avlskontrollen af læggekartofler 1989 

       Arealernes klassificering          1 

 1-2  2.  Avlskontrollen af læggekartofler 1990 

       Fortegnelse over sorter 1990        2 

 3   3.  IF-test af kartofler avl 1989 

       Program for IF-test             3 

 4   4.  Salg af læggekartofler 

    4.1  Eksport af læggekartofler 

    4.2  Anmeldelse af læggekartofler til 

       partikontrol 

    4.3  Kvalitetsnormer for læggekartofler 

       Kvalitetsnormer m.v.            4-5 

    4.4  Mærkning af pakninger med læggekartofler 

       Mærkningsbestemmelser            6 

    4.5  Afgift ved salg af læggekartofler 

       Sortsliste vedr. opkrævning af 

       forædlerafgifter              7 

 5   5.  Salg af spisekartofler 

    5.1  Eksport af konsumkartofler 

       IF-test                   3 

    5.2  Anmeldelse af et parti kartofler 

       til eksport 

    5.3  Afgift ved salg af spisekartofler 

    6.  Import af kartofler 

    7.  Optagelse i erhvervskartotek 

       (siden afrives og indsendes) 

Med venlig hilsen

Arne Trosborg

1. Avlskontrollen af læggekartofler 1989.

Til de autoriserede avlere fremsendes hermed resultaterne fra avlskontrollen af deres arealer i 1989.

På blanketten er for hver sort og linie nr. anført klassificering til egen anvendelse. Denne klassebetegnelse skal avleren anvende ved anmeldelse til avlskontrol i 1990.

Ved salg skal klassebetegnelsen anført i kolonnen for salg anvendes. Hvis denne ikke er opfyldt, afventes resultaterne fra vinterafprøvning, og arealerne er derfor kun foreløbigt klassificerede.

Avlere, der har problemer med jordprøveudtagning vil først få endelig klassificering fremsendt, når resultaterne fra undersøgelsen foreligger.For disse avlere gælder, at kartoflerne ikke må omsættes, før den endelige klassificering foreligger.

Orientering og aftagerfirma

For avlere, der har givet tilladelse til, at et aftagerfirma orienteres om kontrolresultatet, har tilsynet foretaget orienteringen.

Alle avlere modtager 2 enslydende blanketter til brug ved orientering om kontrolresultatet. En foreløbig opgørelse af kontrolresultatet omfattende alle anmeldte arealer og sorter i 1989 vedlægges som bilag 1.

2. Avlskontrollen af læggekartofler 1990

Alle avlere af læggekartofler skal være autoriseret af Statens Plantetilsyn som enten præbasisavler, basisavler, certificeret avler eller certificeret avler med samdyrkning.

For autoriserede avlere fortsætter autorisationen uændret i 1990 på følgende betingelser:

1. at autorisationen omfatter samtlige dyrkede arealer

2. at der ikke forekommer ændringer i forpagtningsforhold

3. at der ikke forekommer ændringer af ejer eller ansvarsforhold.

Såfremt der forekommer ændringer nævnt i pkt. 1-3, eller der ønskes ændring af autorisation, skal meddelelse herom gives til centerkontoret inden den 15. oktober 1989.

Nye avlere af læggekartofler skal ansøge om autorisation inden samme dato.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos:

Statens Plantetilsyn

Center for Landbrug

Havkærvej 83, Tilst

Postboks 30

8381 Mundelstrup.

Tlf. 86 24 42 88

Skitser: Alle avlere skal fremsende skitser over de autoriserede arealer inden den 15. oktober 1989.

På skitserne skal afmærkes, hvilke arealer, der skal anvendes til avl af læggekartofler i 1990.

Skitserne skal være påført avlerens reg.nr. samt navn og adresse, og fremsendes til tilsynets lokalkontor. Der vil herefter blive udtaget jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematod.

Tilsynet har fået pålæg om en stram administration af overholdelsen af de gældende frister.

Anmeldelse af arealer til avlskontrol

Alle autoriserede avlere vil primo april 1990 få tilsendt en formular til anmeldelse af sorter og arealer til avlskontrol. Med denne anmeldelse skal følge en dokumentation for indkøbt avlsmateriale. Som dokumentation kræves en faktura indeholdende leverandørens navn og adresse, modtagerens navn og adresse samt kartoflernes sortsnavn, avlernummer, klassebetegnelse og antal hkg.

Husk derfor altid faktura ved kartoflernes levering!

Vedlagt følger fortegnelsen over kartoffelsorter, der i 1990 kan anmeldes til avlskontrol bilag 2.

3. IF-test af kartofler af avl 1989.

På grundlag af p.t. kendte oplysninger har tilsynet udarbejdet et program for undersøgelse af kartofler ved IF-test. Dette program er vedlagt som bilag 3.

Tilsynet udtager prøver a 5 x 100 navleender af hver sort til undersøgelse. Prøverne udtages af usorterede kartofler under lagring hos avleren eller på kartoffelcentraler. Der udtages ikke prøver af avlsmateriale til eget brug ved delvis udskiftning.

IF-testen efter bilagets pkt. 1-4 gennemføres til en undersøgelse af dansk kartoffelavls frihed for kartoffelringbakteriose. Fra denne undersøgelse medeles ikke oplysninger om resultater, før hele undersøgelsen er afsluttet. Resultaterne herfra kan derfor ikke anvendes ved eksport af kartofler.

IF-test ved eksport af kartofler

Efter bilaget pkt. 5.1 og 5.2 foretages IF-test af kartofler til eksport. Omkostningerne ved denne undersøgelse skal betales af rekvirenten med max. 1.040,00 kr. + moms pr. prøve. Tilsynet kan derfor kun foretage IF-test af kartofler, når der fremsendes en skriftlig anmodning fra rekvirenten herom til centerkontoret i Tilst. Anmodningen skal ud over oplysningerne beskrevet i bilagets punkt 5 også indeholde en bekræftelse af, at undersøgelsen foretages for rekvirentens regning.

Resultatet af undersøgelsen påregnes at foreligge ca. 3 uger efter tilsynets modtagelse af anmodningen.

Tilsynet forudsætter, at rekvirenten af undersøgelsen også disponerer over den undersøgte avl af kartofler. Resultatet af undersøgelsen meddeles derfor kun til rekvirenten, der alene kan anmode om certificering af kartoflerne. Tilsynet udtager i overensstemmelse hermed kun een prøve af samme sort hos en avler.

Tilsynet indsender prøverne til undersøgelse for kartoffelringbakteriose (Clavibacter sepedonicum) på Statens Planteværnscenter, Lyngby. Rekvirenten kan anmode om undersøgelse på et andet laboratorium, såfremt dette over for tilsynet kan dokumentere en række forhold. Det gælder specielt rådigheden over den nødvendige ekspertise samt faciliteter til gennemførelse af den samme officielt anerkendte analysemetode for Clavibacter sepedonicum.

I bilagets bemærkninger til pkt. 5.1 og 5.2 anføres krav vedrørende eksport til England og BRD. Tilsynet håber, at eksporten kan afvikles under de oplyste vilkår. Eksportørerne opfordres til at meddele centerkontoret, hvornår eksport påbegyndes til de enkelte lande.

4. Salg af læggekartofler

Kartofler må kun sælges som læggekartofler, når:

de er fra autoriserede læggekartoffelavleres arealer

disse arealer er fundet fri for kartoffelcystenematod

avlen er godkendt ved tilsynets avlskontrol

Kartoffelknoldene skal opbevares/lagres hos avleren eller på autoriserede sorterecentraler for læggekartofler. Et parti kartofler skal inden salg være sorteret, emballeret og mærket på en autoriseret sorterevirksomhed. Partiet skal endvidere anmeldes til partikontrol ved et af tilsynets lokalkontorer. Opfylder partiet gældende kvalitetsnormer og er emballeret og mærket efter bestemmelserne, udfærdiger kontrolløren en rapport om partiets godkendelse. Af rapporten fremgår partiets størrelse samt kvalitetsfejl inden for fastsatte tolerancer. En kopi af denne rapport kan anvendes af modtageren af kartoflerne som dokumentation for indkøbt avlsmateriale.

4.1 Eksport af læggekartofler

Kartoffelknoldene skal overholde de kvalitetstolerancer, der er aftalt mellem køber og sælger. Ved eksport til EF-lande skal EF-minimumskravene være overholdt. Endvidere skal importlandets plantesundhedsmæssige krav være overholdt. Disse krav kan bl.a. være IF-test, der viser frihed for angreb af kartoffelringbakteriose.

Såfremt nævnte betingelser er opfyldt, udfærdiger tilynets kontrollører et plantesundhedscertifikat til eksport.

4.2 Anmeldelse af læggekartofler til partikontrol.

Anmeldelse kan kun foretages af autoriserede sorterevirksomheder. Anmeldelsen, form. 15, fremsendes til det relevante lokalkontor. Husk tydelig og korrekt udfyldelse samt den ansvarlige leders underskrift.

Såfremt et parti kartofler omsorteres eller af anden grund anmeldes til ny kontrol, skal der oplyses herom, og nummeret på den tidligere anmeldelsesformular skal anføres.

Tilsynets kontrol omfatter sortering efter kvalitetsnormerne samt paknings- og mærkningsbestemmelsernes overholdelse, herunder også mærkningens tydelighed.

4.3 Kvalitetsnormer for læggekartofler

I bilag 4 findes kvalitetsnormer (EF-normer). Disse kvalitetskrav skal overholdes ved omsætning af læggekartofler i alle EF-lande - også Danmark.

Kvalitetsnormerne i bilag 4 kan anvendes ved eksport efter eksportørens anmodning herom. Eksportøren kan altid anmode om kontrol efter skærpede regler ved EF-kvalitetsnormerne - se bilag 5.

4.4 Mærkning af pakninger med læggekartofler:

Mærkningsbestemmelserne omfatter enhver omsætning af læggekartofler - bilag 6..

4.5 Afgift ved salg af læggekartofler.

Ved salg af læggekartofler indbetales et beløb pr. 100 kg til Kartoffelafgiftsfonden, c/o Landbrugets EF-udvalg, Axeltorv 3, a., 1609 København V, Tlf. 33 14 56 72. Denne afgift betales for alle sorter.

Forædlerafgift: I henhold til lovgivningen om forædlerrettigheder kan forædlerne/repræsentanterne opkræve en afgift pr. 100 kg omsatte læggekartofler. Tilsynet foretager efter aftale denne opkrævning på grundlag af anmeldelserne til partikontrol. Det er således af væsentlig betydning, at anmeldelserne udfyldes tydeligt og korrekt - husk særligt udfyldelse af rubrikkerne om sortering/genfremstillelse.

I bilag 7 angives relevante sorter med beløbet anført.

5. Salg af spisekartofler

Spisekartofler skal ved salg opfylde bestemmelserne i landbrugsministeriets bekendtgørelse om konsumkartofler. Kartoflerne må kun sorteres, mærkes og pakkes på registredede sortere- eller pakkevirksomheder.

Tilsynets kontrol vil i 1989 blive gennemført efter bestemmelserne, der var gældende i 1988.

En ny bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1990. Der vil forekommne ændringer af kvalitetstolerancer m.v. Tilsynet vil orientere de registrerede virksomheder om disse ændringer.

Kontrollen i 1989 vil blive gennemført ved udtagning af prøver a 10 kg hos detailhandlere m.v. Der vil som i 1988 blive truffet foranstaltninger over for virksomheder, der ikke overholder bestemmelserne for salg af spisekartofler.

5.1 Eksport af konsumkartofler.

Konsumkartofler til eksport kan omfatte spise- og industrikartofler. Ved eksport skal være foretaget IF-test - se bilag 3. Kartoflerne skal opfylde modtagerlandets øvrige krav om frihed for planteskadegørere.

5.2 Anmeldelse af et parti kartofler til eksport.

Anmeldelse foretages på en anmeldelsesformular, der kan rekvireres på centerkontoret i Tilst. Formulares sendes i udfyldt stand til det relevante lokalkontor, der efter en kontrol udfærdiger certifikat på sendingen.

Bemærk: Tilsynet certificerer ikke kartofler fra avlere, der ikke har overholdt udskiftningsreglerne for avlsmaterialet.

5.3 Afgift ved salg af spisekartofler.

Ved salg af spisekartofler betales en afgift pr. 100 kg til Kartoffelafgiftsfonden - se adresse under Læggekartofler.

6. Import af kartofler

Importen reguleres ved landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 11. december 1987 om indførsel og udførsel af planter m.m.

1. Indførsel af konsumkartofler: Kartoffelknolde til konsum af samme års høst kan indføres i perioden 15. april til 30. juni.

2. Kartofler, der ikke opfylder betingelserne under 1, kan kun indføres efter tilladelse fra Statens Plantetilsyn. Tilsynet kan meddele tilladelse til import, såfremt kartoflerne stammer direkte fra avlsmateriale, der har oprindelse i sygdomsfrie kartoffelmeristemer og ikke under dyrkning, høst, opbevaring, sortering eller transport har været i berøring med kartofler af anden oprindelse.

Ved indførsel af kartofler skal bekendtgørelsens øvrige bestemmelser om oprindelse og frihed for planteskadegørere være opfyldt. Enhver sending skal følges af et plantesundhedscertifikat. Dette certifikat skal være udstedt senest 14 dage før sendingens afsendelse fra udførselslandet.

Bilag 1

AREALERNES KLASSIFICERING EFTER AVLSKONTROL (foreløbig opgørelse)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

            KLASSE           I ALT 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sort    EE   E   AA  A   B  KASS. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alpha              5,0          5,0 

 Amia    1,6  15,7  11,0 104,3     10,0  142,6 

 Apollo              1,5          1,5 

 Asparges  1,0  0,7  8,4  29,5      0,3  39,9 

 Berolina  2,0      8,7  16,0         26,7 

 Bintje   22,3  38,3 120,4 351,7  0,7  35,6  569,0 

 Danva    4,9  16,8  3,7  44,1      3,0  72,5 

 Desiree      12,9  25,1  92,7         130,7 

 Dianella  6,0  47,0  67,4 253,7  10,5  0,1  384,7 

 Expova   6,2  9,1  15,9  7,5         38,7 

 Fecuva   2,5  8,8  17,6  30,8      1,0  60,7 

 Gelda    0,2      6,7  5,3         12,2 

 Hansa   16,5  67,0  94,1 260,2  16,3  2,8  456,9 

 Hela        7,2  12,8  19,8  1,0  4,8  45,6 

 Jacova   1,5  7,3  4,1  1,8         14,7 

 Jaerla   0,8  6,4  6,6  29,3      3,0  46,1 

 Kaptah      17,1  23,0  79,1      5,6  124,8 

 Kennebec  2,5 112,5  59,0 316,0     11,3  501,3 

 Kenva    3,1  4,1  34,3 144,1  0,5  22,7  208,8 

 King Edward        7,9  31,5      0,8  40,2 

 Majestic         16,2  36,1  3,0      55,3 

 Marion   0,2         9,1          9,3 

 Minea       4,0  4,2  18,5      2,1  28,8 

 Nicola      22,8  55,9 116,7      1,0  196,4 

 Octavia          3,5  11,3  2,8  4,0  21,6 

 Ostara   1,2  18,8  41,3 247,6     27,4  336,3 

 Posmo    9,7  66,5  60,4 410,4     16,7  563,7 

 Primula   1,6  3,2  1,8  12,8      8,9  28,3 

 Procura      3,0  0,5  15,7      4,2  23,4 

 Prominent         1,8  11,1  8,6  14,6  36,1 

 Provita   5,0     14,0  3,9      3,1  26,0 

 Revelino  5,0  10,7  12,4  49,7     27,0  104,8 

 Saturna   9,1  35,1  58,0 152,5      2,0  256,7 

 Sava       20,5  85,8 153,9      1,4  261,6 

 Senator   0,9  5,3  1,4  1,0      0,8   9,4 

 Sieglinde  3,0  11,5  6,6  36,2  1,0  4,9  63,2 

 Sirtema   1,1  3,5  3,4  23,6  2,0  34,1  67,7 

 Spunta   1,8  27,3  57,8 131,6      4,0  222,5 

 Tiva    2,4  6,4  1,6  6,0         16,4 

 Tylva    5,3  14,5  16,1 113,3      7,3  156,5 

 Ukama    4,2  17,7  21,5  49,1      4,7  97,2 

 Up to date 0,9  5,1  6,0  75,5  4,0  5,5  97,0 

 ---------------------------------------------------------- 

 I ALT   122,5 646,8 996,9 3509,5 50,4 274,7 5600,8 

Bilag 2

Fortegnelse over kartoffelsorter

Sorterne er optaget på sortliste i Danmark eller på EF's sortsliste. Dette gælder ikke sorter mærket med *. Disse sorter er under opformering og kan ikke omsættes. Af sorterne findes læggekartofler af meristemoprindelse, der i 1990 kan anmeldes til avlskontrol ved Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl og Statens Plantetilsyn (udfærdiget i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 795 af 11. december 1987 om læggekartofler).

 

 B  Alpha  BN Folva*    B  Majestic  BN Provita 

 BN Amia   BN Frila     BN Marion   BN Revelino 

 B  Apollo  N  Gelda     B  Minea   BN Saturna 

 B  Asparges   Hansa     N  Nicola   B  Sava 

 BN Asva*  B  Hela     BN Octavia  BN Senator 

 N  Berolina BN Jacova    BN Oleva*   B  Sieglinde 

   Bintje  B  Jaerla    B  Ostara   B  Sirtema 

 BN Danva  B  Kaptah    B  Posmo   B  Spunta 

 B  Desiree   Kennebec   B  Primula  BN Tiva 

 B  Dianella B  Kenva     BN Procura  BN Torva 

 BN Expova    King Edward  BN Promesse  B  Tylva 

 BN Fecuva  N  Lady Rosetta BN Prominent BN Ukama 

                          Up to date 

B betyder, at sorten er resistent mod kartoffelbrok race 1.

N betyder, at sorten er resistent mod kartoffelcystenematod,

patotype RO 1.

Ovenstående kartoffelsorter kan i 1990 anmeldes til avlskontrol, når læggematerialet er avl baseret på et meristemprogram, godkendt ved avlskontoret i 1989 og tilhørende avls-, opbevarings- og leveringsregler er overholdt.

Krav til læggematerialets klassificering i 1989

 

 For godkendelse i kl. SE skal anvendes mindst kl. SEE 

 -   -    i kl. EE -   -    -  kl. SE 

 -   -    i kl. E  -   -    -  kl. EE 

 -   -    i kl. AA -   -    -  kl. E 

 -   -    i kl. A  -   -    -  kl. AA 

Vedrørende gældende udskiftningsregler henvises til §§ 2, 8, 12, 16 0g 19 i Statens Plantetilsyns regler af 12. oktober 1984 for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler.

Indkøbte læggekartofler skal være godkendt ved Statens Plantetilsyns partikontrol. Hver emballageenhed skal være mærket og forseglet i overensstemmelse med gældende regler herfor. Avlerne skal forelægge dokumentation for det indkøbte læggemateriale i henhold til § 8 stk. 3.

Egne læggekartofler kan anvendes uden krav om partikontrol.

Statens Plantetilsyn, den 1. september 1989

Arne Trosborg

Bilag 3

Program for undersøgelse af kartofler ved IF-test

Avlen 1989

1. Præbaisavl: Der udtages 85 prøver a 500 knolde indenfor samtlige sorter hos præbasisavlerne. Prøverne udtages af ældste knoldgeneration - SE.

2. Basisavl: Der udtages 100 prøver a 500 knolde indenfor sorterne Bintje, Desiree, Hansa, Kennebec, Kenva Nicola, Ostara, Spunta og Up to date. prøverne udtages hos forskellige avlere af kartofler fra arealer klassificeret som kl. E.

3. Certificeret avl: Der udtages 115 prøver a 500 knolde indenfor sorterne nævnt under pkt. 2. Prøverne udtages hos forskellige avlere af kartofler fra arealer klassificeret som kl. A.

4. Konsumkartofler: Der udtages 75 prøver a 500 knolde af diverse sorter hos forskellige avlere. Prøver udtages primært hos avlere, hvor tilsynet har konstateret tvivl om udskiftningsreglernes overholdelse.

5. Kartofler til eksport: Anmodning om IF-test foretages skriftligt til centerkontoret af rekvirenten (betaleren) med oplysning om:

a. Rekvirentens navn og adresse, tlf.nr.

b. Anvendelse: Lægge- eller konsumkartofler

c. Udtagelse: Hos avler eller sorterecentral (reg.nr./navn)

d. Sortsnavn og evt. klasse

e. Avler nr. og/eller avlerens navn og adresse

f. Avlsmaterialets oprindelse (avler nr., klasse og årstal)

5.1 Læggekartofler: Ved eksport af læggekartofler til lande med krav om IF-test udtages 1 prøve a 500 knolde af avlernes avl af den anmeldte sort.

Ved eksport til England krævers IF-test, og England ønsker kun at modtage kartofler avlet i Jylland. IF-test kræves ved eksport af sorten Hansa til BRD. Det kan forventes, at BRD stiller krav om IF-test af alle sorter.

5.2 Konsumkartofler: Ved eksport af konsumkartofler udtages prøver hos avleren eller på sorterecentralen. Der udtages 1 prøve på 500 knolde af den anmeldte sort. Tilsynet kan fravige kravet om IF-test ved eksport af industrikartofler.

Ved eksport af konsumkartofler kræves altid IF-test. England ønsker kun at modtage kartofler avlet i Jylland. Eksport kan kun foretages fra avlere, hvor udskiftningsreglerne er overholdt. Dokumentationen for indkøbt avlsmateriale foretages med faktura. Der kræves dokumentation for samtlige sorter og arealer. Dokumentation skal foreligge, hvor prøven skal udtages.

5.1 + 5.2: Sorten Hansa kan ikke certificeres til England.

Bilag 4

II. Kvalitetsnormer (§ 15) EF-normer

A. Partiets almindelige tilstand

Læggekartofler skal fremtræde som en sund, hel, tør, frostfri og ren handelsvare.

B. Tolerancer for visse skadegørere, fejl, indhold af jord m.m.

Der må i et parti højst være nedennævnte indhold af kartofler med sygdomsangreb og andre fejl (vægtprocent):

 

                             Højst pct. 

 a.Våd- og tørforrådnelse, som ikke er en følge af 

  kartoffelbrok, ringbakteriose eller brunbakteriose    1,0 

 b. Kartoffelskurv (kartofler angrebet af skurv på mere 

  end 1/3 af overfladen                  5,0 

 c. Fejl (sår, genvækst, vækstrevner og andre misdannelser) 3,0 

 d. Fremmed sort: 

  Kategorierne præ-basis og læggekartofler         0,0 

  Kategorien certificerede læggekartofler         0,05 

 e. Fejl a-d i alt                      6,0 

 f. Jord og andre fremmede stoffer              2,0 

C. Planteskadegørere.

Læggekartofler skal være fri for de under I, A nævnte planteskadegørere.

D. Størrelseskrav:

A. Mindstestørrelse: Mindstestørrelsen af læggekartofler skal være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde 28 mm. For sorter, der har en gennemsnitlig længde af mindst to gange den største bredde, kan dog anvendes et sold med maskevidde 25 mm.

b. Størrelsesvariation: Størrelsessorteringen af et parti skal være sådan, at forskellen mellem mindste og største kartoffelstørrelse ikke overstiger 25 mm. For kartofler over 35 mm udtrykkes mindste og største kartoffelstørrelse i mangefold af 5. Såfremt andet ikke er dokumenteret, gælder 20 mm største tilladte størrelsesvariation ved udførsel til en EF-medlemsstat. Ved eksport til et tredjeland aftales den største tilladte størrelsesvariation frit mellem køber og sælger.

c. Tolerancer for størrelsessorteringen: Et parti læggekartofler må ikke indeholde mere end 3 vægtprocent kartofler under den angivne kartoffelstørrelse og 3 vægtprocent kartofler over den angivne største kartoffelstørrelse.

d. Indenfor det størrelsesinterval, der er angivet ved mærkningen, skal samtlige kartoffelstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

E, Bemærkninger.

ad B, c): Ved sår forstås redskabsbeskadigelse, tryksager, insektgnav og anden beskadigelse, der har en dybde på mindst 3 mm.

ad D, b): I de i § 2, stk. 2 nævnte regler kan tillades en forøgelse af den tilladte forskel mellem kartoflerne i et parti.

Bilag 5

III Særlige kvalitetsnormer for læggekartofler til udførsel (§ 27)

 

 ------------------------------------------------------------------ 

                              Vægtpct. 

                              højst 

 ------------------------------------------------------------------ 

 a. Vådforrådnelse                      0,1 

 b. Kartoffelskimmel og anden tørforrådnelse         0,5 

 c. Kartoffelskurv (dybe sår), forstået som kartofler, 

  der er angrebet af skurv med dybe sår på mere end 

  1/10 af overfladen                    1,0 

 d. Kartoffelskurv (overfladiske sår) forstået som kar- 

  tofter, der er angrebet af skurv med overfladiske 

  sår på mere end 1/5 af overfladen            2,0 

 e. Rodfiltsvamp, forstået som kartofler, der har mere 

  end 1/20 af overfladen dækket af sklerotier       2,0 

 f. Fejl (sår, genvækst, vækstrevner og andre misdannel- 

  ser. Heraf dog sår højst 2 pct.             3,0 

 g. Fremmed sort: 

  Kategorierne præ-basis- og basislæggekartofler      0,0 

  Kategorien certificerede læggekartofler         0,05 

 h. Jord og andre fremmede sorter              1,0 

 i. Fejl a-h i alt                      6,0 

 j. Rustpletter og rustringe                 5,0 

Bilag 6

Mærkningsbestemmelser

A. Mærkning af partier og pakninger, bortset fra småpakninger (§

 • 21)

Oplysninger på den officielle mærkeseddel (påbindingsmærke) og på indlægsmærket:

a. »EØF-regler og -normer«

b. Kategori (præ-basislæggekartofler, basislæggekartofler eller certificerede læggekartofler)

c. Evt. klasse eller generation

d. Statens Plantetilsyn

e. Avlernummer

f. Sort

g. Danmark

h. Sorteringsstørrelse

i. Nettovægt

j. Dyrkningsår

k. Plomberingsdato

l. Den ansvarlige virksomheds navn eller autorisationsnummer (kun på mærkesedlen).

B. Mærkning af småpakninger (§ 24)

Oplysninger på den officielle mærkeseddel:

a. Kategori og/eller klasse

b. Sort

c. Vægt

d. Den ansvarlige virksomheds navn og adresse (eller autorisationsnummer)

e. Avlernummer og plomberingsdato for partiet (eller kontrolnr.) For småpakninger, der leveres i fællespakninger indtil sidste forhandler (detailhandler), kan de i pkt. e nævnte oplysninger udelades, dersom oplysningerne i stedet er angivet i mærkningen på fællespakningen.

C. Mærksedlens farve og dimensioner:

1. Mærkesedlens (påbindingsmærkets) og indlægsmærkets farve:

 

 Præ-basislæggekartofler      hvid med violet diagonalstribe 

 Basislæggekartofler        hvid 

 Certificerede læggekartofler    blå 

 Læggekartofler, der forhandles 

 efter § 29             brun 

2. Dimensioner:

Mærkesedlen (påbindingsmærket) skal være mindst 110 gange 67 mm.

Bilag 7

Fortegnelse over afgiftspligtige sorter for sæsonen 1989/90

 

 Sortsnavn  Afgift pr. 

        100 kg 

         Kr. 

 Amia      9,00 

 Asva      9,00 

 Berolina    8,00 

 Danva     9,00 

 Expova     9,00 

 Fecuva     9,00 

 Folva     9,00 

 Frila     9,00 

 Jacova     9,00 

 Jaerla    10,00 

 Kenva     9,00 

 Marion     9,00 

 Octavia    9,00 

 Oleva     9,00 

 Posmo     9,00 

 Revelino    9,00 

 Sava      9,00 

 Senator    9,00 

 Sirtema    10,00 

 Tiva      9,00 

 Torva     9,00 

 Tylva     9,00 

 Ukama     10,00 

Afgiften opkræves efter anmeldelse/godkendelse til partikontrol.

Arne Trosborg

Bilag 8

Til autoriserede avlere af læggekartofler autoriserede sorterecentraler for læggekartofler autoriserede avlssteder for læggekartofler registrerede sorterecentraler for spisekartofler registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler registrerede særlige pakkevirksomheder for spisekartofler

Vedr. optagelse i erhvervsregister for kartoffelavl.

Statens Plantetilsyn modtager ofte forespørgsler om hvilke avlere, der er autoriseret til avl af læggekartofler samt hvilke virksomheder, der er autoriseret til sortering af læggekartofler. For spisekartofler omfatter forespørgslerne selvfølgelig kun registrerede sorterevirksomheder.

Tilsynet har derfor besluttet at tilbyde alle autoriserede og registrerede virksomheder en optagelse i et erhvervsregister med nedenstående oplysninger om virksomheden:

Navn og adresse (eks. N.N., Tilst)

Registreringsnummer (eks. 1400)

Funktionsområde (eks. aut. avler af læggekartofler)

Optagelse i erhvervsregistret er gratis, men det kræver en omgående indsendelse af nedenstående blanket i udfyldt og underskrevet stand. Blanketten indsendes til Statens Plantetilsyn, Center for Landbrug.

Med venlig hilsen

Arne Trosborg

 

 ----------------------------------------------------------------- 

      Anmodning om optagelse i erhvervsregister 

 Navn:                       Reg.nr. 

    --------------------------------------------     ------ 

 Adresse: 

     --------------------------------------------------------- 

 Autoriseret og/eller registreret som: (sæt kryds) 

   aut. avler   aut. sorterecentral   aut. avlssted for læg- 

 ---      ----          ----- 

                      gekartofler 

   reg. sorterecentral   reg. avls og salgssted for spisekart. 

 ----          --- 

   reg. pakkevirksomhed for spisekartofler 

 --- 

 Statens Plantetilsyn meddeles tilladelse til udsendelse af 

  oplysninger fra erhvervsregistret. 

 Dato:        Underskrift: 

    -------------       -------------------------------- 

                    Ejer/ansvarlig leder 

Officielle noter

Ingen