Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne samt til statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende dispensation for spireevne i certificeret sædekorn af rug


I sæsonen 1987/88 dispenseres for spireevne i sædekorn af rug, så der i efteråret 1987 må sælges i alt 13.000 tons certificeret sædekorn (C) med en laveste spireevne på 82 pct. og en latitude på 7. Partier, der sælges med dispensation, skal tillægsmærkes af firmaet.

Efter indstilling fra Statsfrøkontrollen og Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn har Landbrugsministeriet bemyndiget Statsfrøkontrollen til at dispensere for spireevne i certificeret sædekorn (C) af rug.

Statsfrøkontrollen kan herefter meddele dispensation, så der i efteråret 1987 må sælges i alt 13.000 tons rug, C, af høst 1987 med en laveste spireevne på 82 pct., latitude 7. Dispensationen er kun gældende til udsåning i Danmark.

Mængden er fremkommet på grundlag af et forventet udlæg af certificeret rug i efteråret 1987 på 16.000 tons og på grundlag af kontaktudvalgets skøn over forsyningssituationen.

De nærmere betingelser for dispensationen er følgende:

     1. Hvert enkelt firma får tilladelse til at forhandle en nærmere angivet andel af de 13.000 tons, som dispensationen omfatter. De 13.000 tons fordeles til de enkelte firmaer i forhold til det areal, der på baggrund af avlskontrollen i 1987 er godkendt til forsegling som rug, C. Arealerne reguleres med de af Statsfrøkontrollen modtagne »erklæringer om overdragelse af godkendt avl«. Det totale godkendte areal i 1987 af certificeret sædekorn af rug er af Statsfrøkontrollen opgjort til 7313 ha. Deres firmas godkendte areal og den deraf udregnede mængde, som De må sælge under dispensationen, fremgår af bilag 1.

     2. Partier, der sælges under dispensationen, skal være tillægsmærket med følgende tekst: »PARTIET SÆLGES MED DISPENSATION FOR SPIREEVNE NED TIL 82 PCT., LATITUDE 7. KUN TIL UDSÅNING I DANMARK«. Tillægsmærkningen kan foretages ved påklæbning af en mærkeseddel med teksten, eller ved at denne tydeligt påstemples sækkene.

     3. Statsfrøkontrollens prøvetager skal for hvert enkelt parti, der mærkes efter punkt 2 med henblik på salg under dispensationen, anføre dette på prøvetagerens indberetning om partier, formular 21. Dette gøres ved, at der under »andre oplysninger« skrives: »Partiet er tillægsmærket i henhold til meddelelse 117-87«.

     4. Firmaet skal for hvert enkelt parti, der produceres med henblik på salg under dispensationen, anførte dette på anmeldelse af prøve til undersøgelse, formular 11. Dette gøres ved, at der under bemærkninger skrives: »Dispensation i henhold til meddelelse 117-87«.

     5. Når produktionen af rug, C, er tilendebragt i efteråret 1987, skal firmaet sende en opgørelse til Statsfrøkontrollen over, hvilke af deres producerede partier af rug, C, der der solgt henholdsvis udenfor og under dispensationen.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Bilag 1 til

Meddelelse 117-87

SÆ-79

Deres firma meddeles herved tilladelse til at sælge nedennævnte mængde af rug som certificeret sædekorn med en spireevne ned til 82 pct., latitude 7. Mængden er udregnet som angivet i meddelelsen på baggrund af, at Statsfrøkontrollen har opgjort Deres godkendte areal af rug til forsegling som certificeret sædekorn til:

Godkendt areal i ha:........................

Mængde i tons, der kan sælges med dispensation:

Officielle noter

Ingen