Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende dispensationer for spireevne i rug og hvede


I meddelelsen præciseres, hvordan dispensationsordningerne for rug og hvede administreres af Statsfrøkontrollen. Dispensationerne er givet tidligere ved meddelelserne 117-87 og 119-87.

Statsfrøkontrollens meddelelse 117-87 af 18. september 1987 og 119-87 af 1. oktober 1987 om dispensationer for spireevne har givet anledning til en del spørgsmål fra sædekornsproducenterne. Disse spørgsmål har været drøftet på møde i Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn. I det følgende præciseres, hvordan dispensationsordningerne vil blive administreret.

Hvilke partier kan betragtes som solgt under dispensationen

Det enkelte firma kan vælge, hvilke af deres producerede partier, der ønskes henholdt under dispensationsordningerne. Dette gælder også partier, der ved salget ikke kan være tillægsmærket som angivet under punkt 2 i meddelelserne 117-87 og 119-87. Her skal det dog pr. brev meddeles hver enkelt køber af partiet, at partiet har været solgt med dispensation for spireevne ned til 82 pct., latitude 7. Kopier af disse breve med oplysning om navn og adresse på endelig køber samt partiets referencenummer og den solgte mængde skal sendes til Statsfrøkontrollen. Ved brug af denne fremgangsmåde kan partier, der er produceret og solgt, før dispensationerne blev sat i værk, også omfattes af dispensationerne.

Hvis et parti, der ikke har været tillægsmærket, sælges gennem mellemhandler, kan dette kun omfattes af dispensationerne, hvis mellemhandleren indvilger i at sende breve med oplysninger om tilsvarende tillægsmærkning til hver enkel endelig køber. Statsfrøkontrollen skal også her - enten direkte fra mellemhandler eller gennem producenten - have kopi af brevene. Det skal understreges, at det er producentens ansvar, at Statsfrøkontrollen får tilsendt de krævede oplysninger.

Den kvote, det enkelte firma har fået tildelt til salg under dispensation, må normalt ikke overskrides. De til dato færdige spireresultater tyder imidlertid på, at Danmarks samlede kvote til salg under dispensation er fuldt tilstrækkelig. Derfor kan det - efter aftale med Statsfrøkontrollen - eventuelt tillades, at et firma får et tillæg til den tildelte kvote, hvis der er behov for dette.

Fastsættelse af erstatning

For partier, der godkendes som værende solgt under dispensationen, skal der betales erstatning op til 82 pct., hvis spireevnen er under 75 pct. For partiet solgt uden for dispensationen sker erstatningsudbetaling som hidtil op til 91 pct., hvis spireevnen er under 85 pct.

Hvis et parti er solgt delvis under og uden for dispensationsordningen, kan det komme på tale - med hensyn til erstatning - at dele partier henholdsvis under og uden for dispensationsordningen.

Opgørelser til Statsfrøkontrollen

For at lette Statsfrøkontrollens administration med dispensationerne henstilles det, at der hurtigst muligt sendes en opgørelse til Statsfrøkontrollen over, hvilke partier/delpartier af rug og hvede der er solgt henholdsvis under og uden for dispensationen.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Officielle noter

Ingen