Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedrørende landbrugsplanlægningen.


Til samtlige amtsråd

Vedrørende landbrugsplanlægningen. Jordbrugsdirektoratet skal hermed anføre følgende vedrørende landbrugsplanlægningen:

1. Førstegangsplaner.

I henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 1. august 1983 om udarbejdelse og godkendelse af landbrugsplaner skal der for alle landets amter udarbejdes og godkendes en landbrugsplan. Den i 1982 udsendte Vejledning i landbrugsplanlægning med tilhørende tekniske notater er som udgangspunkt stadig gældende, jfr. dog nedenfor.

Nogle amtskommuner har imidlertid endnu ikke færdiggjort udarbejdelsen af en landbrugsplan.

Da der i de senere år er sket en betydelig udvikling inden for planlægningsområdet, er Landbrugsministeriet imidlertid under særlige forudsætninger indstillet på at acceptere, at de resterende landbrugsplaner udarbejdes efter modificerede regler i forhold til, hvad der er anført i ovennævnte bekendtgørelse og vejledning.

Ved udarbejdelsen af de resterende første-generations landbrugsplaner vil der således være mulighed for, at hovedvægten kan lægges på, at der udarbejdes fyldestgørende, ajourførte analysedele, medens planens administrative dele kan nedpri oriteres.

Det vil imidlertid være en forudsætning herfor, at amtsrådets målsætning for jordbrugserhvervene og afvejningen af jordbrugsinteresserne overfor andre sektorinteresser klart fremgår af regionplanens retningslinier med tilhørende redegørelse, og at disse afsnit af regionplanen sammenholdt med ovennævnte landbrugsplan kan benyttes som grundlag for vurdering af de jordbrugsmæssige interesser i amtskommunen.

I givet fald skal amtsrådet ved fremsendelse af en sådan landbrugsplan til landbrugsministerens godkendelse henvise til de dele af regionplanen, som således skal supplere landbrugsplanen.

Ovenstående vil hensigtsmæssigt kunne indgå ved udarbejdelsen af Regionplan 1993.

Det skal bemærkes, at udarbejdelsen af de ovennævnte ajourførte analysedele i landbrugsplanen efter Jordbrugsdirektoratets opfattelse alt overvejende vil kunne ske på baggrund af allerede foreliggende datamateriale blandt andet Danmarks Statistiks Landbrugsstatistik og Statistisk Årbog.

2. Ajourføring af landbrugsplanlægningen.

For at grundlaget for vurderingen af de jordbrugsmæssige interesser kan være fyldestgørende, bør det overvejes i de en kelte amtskommuner, om landbrugsplanlægningen skal ajourføres og eventuelt justeres i forhold til vejledningens anvisninger under hensyn til udviklingen siden 1982.

Som eksempler på nye emner, landbrugsplanlægningen efter behov kan udbygges med, kan nævnes:

  • 1) Landbrugsplanlægningen (jordbrugsplanlægningen) bør udover landbrugsforhold også indeholde nærmere oplysninger om skovbrugssektoren. Der kan herved blandt andet henvises til den normalt frie adgang til skovtilplantning på landbrugsejendomme, der med landbrugsloven blev indført i 1989.
  • 2) En særlig vurdering af gartnerierhvervets interesser, i relation til både eksisterende gartnerier og til lokalisering af nye gartnerier, herunder såvel væksthusgartnerier som frilandsgartnerier, herunder planteskoler.
  • 3) Gennemgang af jordbrugserhvervets strukturforhold både generelt i amtskommunen, og specielt i områder, hvor der plan lægningsmæssigt er behov for en nærmere analyse, f. eks. om kring ekspanderende byområder.

Ved vurderingen af strukturforholdene bør indgå beliggenheden af bedrifter, hvor der er foretaget særligt store investeringer og beliggenheden af særlige produktioner, ligesom det kan være af stor betydning, hvor forædlingsindustrien ligger.

  • 4) Oplysninger, f.eks. på kommunebasis, om de animalske bedrifters behov for udspredning af husdyrgødning, og vurdering af, om dette behov kan opfyldes indenfor rimelig transportafstand, såvel på nuværende tidspunkt som ved forventet ekspansion af bedrifterne og planlagte ændringer i kravene til udbringning m.v.

Det er Jordbrugsdirektoratets opfattelse, at også ajourføringen af landbrugsplanlægningen overvejende kan baseres på eksisterende statistisk datamateriale.

Jordbrugsdirektoratet, den 5. oktober 1992

Bodil Ekner /Knud Erik Lintrup

kontorchef fuldmægtig

Officielle noter

Ingen