Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Vedrørende beregning af erstatning for partier af hvede og rug produceret i efteråret 1987


For partier af certificeret sædekorn af rug og certificeret sædekorn 1. og 2. generation af hvede skal erstatning ikke udbetales for partier, hvis spireevne opfylder normen på 82 pct., latitude 7 pct.

I Statsfrøkontrollens meddelelse 124-87 af 27. oktober 1987 orienteredes om, hvilke partier der kan betragtes som solgt under dispensation. Det blev her præciseret, at sædekornsproducenten er ansvarlig for, at alle endelige købere af partier, der ønskes solgt med dispensation, får meddelelse om, at partiet er solgt under dispensation. Dette gælder også, selv om partiet er solgt gennem mellemhandler.

Det har imidlertid vist sig umuligt for producenter med stort engrossalg at leve op til ovennævnte krav. Derfor blev spørgsmålet efter ønske fra branchen på ny taget op til drøftelse på møde i Frøkontrolkommissionens Kontaktudvalg for Sædekorn den 8. december 1987.

På dette møde anbefalede et enigt udvalg, at alt produceret sædekorn af rug, certificeret sædekorn, og af hvede, certificeret sædekorn 1. og 2. generation, skulle behandles ens med hensyn til erstatningsberegning. Det vil sige, at der ikke skal udbetales erstatning for partier, hvis spireevne opfylder normen på 82 pct., latitude 7 pct. For partier, der ikke opfylder denne norm, skal der betales erstatning op til 82 pct.

Statsfrøkontrollen accepterede under de givne omstændigheder det anbefalede forslag med følgende tilføjelse:

Partier, som på grund af manglende oplysning til endelige købere ikke kan henregnes som værende solgt under dispensationen, vil blive opført i »Oversigt over vintersædspartier kontrolleret i sæsonen 1987/88« med en bemærkning om, at det ikke er alle endelige købere af partiet, der er gjort bekendt med, at partiets spireevne ikke opfylder de danske kvalitetsnormer.

Det vil senere blive meddelt de enkelte firmaer, hvordan disse producerede partier vil blive opført i »Oversigt over vintersædspartier kontrolleret i sæsonen 1987/88«.

Beslutningen om, at erstatningsberegning på partier, der ikke opfylder de danske kvalitetsnormer, og som ikke kan henregnes som værende solgt med dispensation, kun skal ske op til en garanti på 82 pct. spireevne, er en absolut undtagelse. Dette skal ses på baggrund af, at vejrforholdene i efteråret 1987 var så ekstreme, at det kun vanskeligt lod sig gøre at fremstille den mængde sædekorn af vintersæd, der blev efterspurgt fra landbrugets side.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

Officielle noter

Ingen