Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Regler for avlskontrol af planter


Regler for avlskontrol af planter

Disse regler indeholder minimumskrav, som alle planter skal opfylde for at kunne godkendes til salg.

Krav til produktion af certificerede planter til godkendelse i klasse AAE, AA og A findes i Plantedirektoratets regler af 1. januar 1990 for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner

2. Kontrolmyndighed

3. Tilmeldelse til kontrollen m.v.

4. Plantefortegnelse m.v.

5. Avlskontrollens gennemførelse

6. Godkendelse

7. Fortsat avlskontrol

8. Kassation

9. Inspektionsmeddelelser

10. Betingelser for salg

11. Straf

12. Ikrafttræden

Bilag 1. Særlige bestemmelser for visse plantegrupper

1.1. Væksthusplanter Udplantninggsplanter af grønsager til videredyrkning i erhvervsvirksomheder. Blomsterløg og -knolde til drivning i potter.

1.2. Planteskoleplanter Berberis

1.3. Jordbærplanter

1.4. Spiseløg

1.5. Blomsterløg og -knolde

Regler for avlskontrol af planter

Med henvisning til landbrugsministeriets bekendtgørelse af 13. december 1989 om planter fastsættes:

Definitioner

1. I disse regler forstås ved:

a. Planter: I disse regler forstås ved: levende planter og plantedele, dog ikke frø.

b. Planteproducent: enhver, der producerer planter med henblik på salg.

c. Planteproduktion: en produktionsenhed angivet ved antal, slægts-, arts-, sorts/typenavn, alder og evt. oprindelse.

d. Planteskadegørere: levende bakterier, svampe, nematoder, insekter, mider, virus, mykoplasmata, samt andre patogener.

e. Avlskontrol: inspektion af planter på dyrkningsstedet primært under væksten til kontrol af, at de i fornødent omfang er fri for planteskadegørere, og at øvrige krav til virksomheden, dyrkningsstedet, plantematerialet og produktionens gennemførelse er opfyldt.

f. Salgsenhed: den største af følgende enheder som omfatter en planteart: container, palle, bundt, kasse, bakke eller enkeltplante.

For planteskoleplanter kan en salgsenhed også være een leverance til een kunde af een planteart i et givent antal.

Kontrolmyndighed

2. Kontrollen med overholdelsen af disse regler udøves af Plantedirektoratet, Skovbrynet, 2800 Lyngby.

Tilmeldelse til kontrollen m.v.

3. Enhver planteproducent, der producerer planter med henblik på salg, udlevering eller fordeling, skal tilmelde sin virksomhed til Plantedirektoratet.

Undtaget fra kravet om registrering er salg af små mængder planter, når

planterne leveres direkte fra producenten til den endelige forbruger, og

producenten i øvrigt ikke omsætter varer eller ydelser til en værdi af mere end 10.000 kr. pr. år.

3.2. Producerer indehaveren planter i flere driftsmæssigt adskilte virksomheder, tilmeldes hver virksomhed særskilt.

3.3. Medlemmer af avlersektioner eller avlerforeninger, der kollektivt producerer planter, tilmeldes hver for sig.

3.4. Bestemmelserne i disse regler gælder også for plantehandlere, der forhandler planteskoleplanter, hvis der opretholdes en plantebeholdning gennem hele vækstperioden.

3.5. Ejer- og brugerskifte i en tilmeldt virksomhed eller ophør af denne skal skriftligt meddeles Plantedirektoratet.

Plantefortegnelse m.v.

4. Planteproducenten skal hvert år oplyse Plantedirektoratet om forventet produktion i det kommende år samt anvendte arealer m.m. (form. 301).

4.2. I tilfælde, hvor en sortsangivelse er påkrævet, skal planteproducenten på forlangende udlevere en sortsfortegnelse til Plantedirektoratet.

Avlskontrollens gennemførelse

5. Avlskontrollen omfatter et antal inspektioner, der for den enkelte virksomhed fastsættes af Plantedirektoratet.

5.2. Plantedirektoratet er berettiget til at inspicere planteproduktionerne efter behov og til at foretage eftersyn af rum og anlæg, der benyttes til opbevaring og behandling af planterne. Anvendes mobile borde i produktionen skal disse være nummererede således, at hvert bord entydigt kan identificeres.

5.3. Ved avlskontrollen afgøres, hvilke planteproduktioner der godkendes, stilles i fortsat avlskontrol eller kasseres.

5.4. Under inspektionen skal planteproducenten følge Plantedirektoratets anvisninger og stille den nødvendige arbejdskraft til rådighed for kontrollens gennemførelse.

5.5. Det påhviler planteproducenten at give Plantedirektoratet alle oplysninger om planteproduktionerne, herunder om køb og salg af planter til videredyrkning i erhvervsøjemed.

5.6. Virksomhedens ansvarlige skal på anmodning oplyse om seneste behandling med bekæmpelses- og desinfektionsmidler.

5.7. Hvis der i virksomheden findes vækstrum og vævslaboratorium som anvendes i produktionen, stilles følgende krav til oplysninger om modtagne planter herunder plantedele:

Alt plantemateriale, der modtages, skal registreres. De registrerede oplysninger skal opbevares i mindst 5 år.

Følgende oplysninger skal registreres:

dato for modtagelse

botanisk navn

mængde

leverandør, danske: navn og adresse samt evt. Plantedirektoratets reg.nr. udenlandske: navn og adresse samt nr. på plantesundheds- certifikat eller reeksport certifikat eller dato for dispensation.

Alt plantemateriale i vækstrum og vævslaboratorium skal være mærket således, at det umiddelbart kan identificeres i forhold til de registrerede oplysninger.

5.8. Plantedirektoratet er berettiget til vederlagsfrit at udtage jord- og planteprøver til undersøgelse, hvor dette skønnes påkrævet.

Godkendelse

6. For godkendelse kræves følgende:

a. Planteproduktionen skal opfylde kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bekendtgørelse af 13. december 1989.

b. Planteproduktionen skal endvidere opfylde de øvrige bestemmelser i disse reglers bilag 1.

6.2. Oplysninger om virksomheder godkendt til produktion af certificerede planter kan fås ved henvendelse til Plantedirektoratet.

Fortsat avlskontrol

7. Planteproduktioner, som ikke opfylder kravene til godkendelse i henhold til punkt 6, men som kan bringes i overensstemmelse med disse krav, stilles i fortsat avlskontrol, indtil en tilfredsstillende bekæmpelse er gennemført. Udelukket fra fortsat avlskontrol er planteproduktioner, som i.h.t. punkt 8 a, b, c kasseres.

7.2. Fortsat avlskontrol anvendes desuden for planteproduktioner, hvor der er mistanke om angreb af en bestemt skadegører eller lignende, som ville forhindre, at planteproduktionen kunne godkendes til salg. Planteproduktionen frigives igen straks efter, at mistanken er afkræftet. Hvis laboratoriebestemmelsen kan foretages hurtigt, tilstræbes det at frigive partiet igen i løbet af 24 timer på hverdage.

7.3. Forsat avlskontrol anvendes envidere for planteproduktioner, hvis sundhedstilstand ikke kan bedømmes på grund af mangelfuld sygdoms- og ukrudtsbekæmpelse eller dårlig kultur.

7.4. Planteproduktioner i fortsat avlskontrol må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden Plantedirektoratets skriftlige tilladelse.

7.5. Uanset punkt 7.4. er det dog tilladt at foretage sortering/bortlugning af angrebne planter fra planteproduktioner i fortsat avlskontrol, når de angrebne planter destrueres efter Plantedirektoratets anvisning.

Kassation

8. Følgende planteproduktioner kasseres umiddelbart:

a. Planteproduktioner, hvori konstateres angreb af planteskadegørere anført i bilag 1, A, 1, d i bekendtgørelse af 13. december 1989.

b. planteproduktioner, hvori konstateres angreb på over 10 pct. af andre planteskadegørere anført i bilag 1, A i bekendtgørelse af 13. december 1989.

c. planteproduktioner, hvori konstateres angreb på over 20 pct. af planteskadegørere anført i bilag 1, B i bekendtgørelse af 13. december 1989.

d. planteproduktioner angrebet af planteskadegørere anført i bilag 1, C i bekendtgørelse af 13. december 1989, som efter at have været i fortsat avlskontrol fortsat ikke kan opnå godkendelse.

e. planteproduktioner, som ikke kan stilles i fortsat avlskontrol.

8.2. Kasserede planteproduktioner skal destrueres efter Plantedirektoratets anvisning.

Inspektionsmeddelelser

9. Plantedirektoratet giver planteproducenten skriftlig meddelelse om resultatet af avlskontrollen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke planteproduktioner der godkendes, stilles i fortsat avlskontrol eller kasseres.

9.2. Godkendelsen er gyldig, indtil næste avlskontrol foretages.

Betingelser for salg

10. Kun godkendte planter må udbydes til salg, udleveres eller fordeles til andre.

10.2. Det er producentens ansvar, at begrænsninger med hensyn til planternes anvendelse meddelt af Plantedirektoratet bliver overholdt.

10.3. Hver salgsenhed skal være mærket med korrekt botanisk navn. Dansk navn kan dog anvendes ved salg i Danmark af planter der producerer spiselige produkter. For denne kategori af planter skal sortsnavnet også angives. Der henvises i øvrigt til »Liste over standardiserede plantenavne«, som af Plantedirektoratet er udleveret til producenter af planter.

10.4. Hver salgsenhed skal ved engroshandel være mærket med virksomhedens registreringsnummer hos Plantedirektoratet. I detailhandlen skal produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer på forlangende oplyses.

Ikrafttræden

11. Reglerne træder i kraft den 1. januar 1990. Samtidig ophæves Statens Plantetilsyns regler af 15. marts 1986 for avlskontrol af planter.

Bilag 1

Særlige ekstra bestemmelser for visse plantegrupper (til pkt. 6)

1.1. Væksthusplanter

Udplantningsplanter af grønsager til videredyrkning i erhvervsvirksomheder.

1. I virksomhederne skal der gennemføres følgende hygiejniske foranstaltninger:

a. væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod svampesygdomme og skadedyr.

b. kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se punkt a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100 grader C i 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.

c. markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100 grader C i 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.

2. Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.

3. Dendranthema og/eller prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.

4. I virksomheder, som producerer agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig i samme væksthus dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.

5. Levering af agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal ske i engangsemballage.

6. Levering af udplantningsplanter af grønsager skal ske i rengjort materiale eller i engangsemballage.

Blomsterløg og -knolde til drivning i potter

For blomsterløg og -knolde til drivning i potter kan der tolereres lettere skader som følge af virusangreb, men varens udseende og anvendelighed må ikke være af tvivlsom karakter.

1.2. Planteskoleplanter

Berberis

I henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 215 af 23. maj 1969 om bekæmpelse af sortrust er det kun tilladt at dyrke nedennævnte Berberisarter samt varieteter heraf, hvis de ikke er podet på Berberis vulgaris L. eller andet rustmodtageligt underlag:

Berberis aggregata Schneid.

Berberis aggregata var. prattii (polyantha) Schneid.

Berberis dictyophylla Franch.

Berberis koreana Palib.

Berberis parvifolia Sprague.

Berberis x rubrostilla Chitt.

Berberis thunbergii D.C.

Berberis wilsoniae Hemsl. et Wils.

Alle stedsegrønne arter undtagen Mahoberberis

1.3. Jordbærplanter

Produktion og salg af jordbærplanter i Danmark kan kun ske efter de regler der findes i Plantedirektoratets regler for produktion af kerne-, elite- og certificerede planter.

1.4. Spiseløg

Alle spiseløg:

Ved produktion af skalotte- og stikløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

Skalotte- og stikløg godkendt ved avlskontrollen skal, inden de afhændes, være afsvampet mod løgskimmel ved varmebehandling i 24-36 timer ved 40 grader C.

Stikløg:

Ved produktion af stikløg skal frøet være desinficeret mod stængelnematoder. Behandlingen foretages med methylbromid, 30 g pr. kubikmeter rum ved 20-24 grader C i 18-20 timer.

Skalotteløg:

Udlægsmateriale af skalotteløg skal være godkendt ved væksthusafprøvning, hvorunder der højst må konstateres 1 pct. løgmosaik.

Ved produktion af skalotteløg skal producenten hvert år inden 15. august tilmelde de planteproduktioner til væksthusafprøvning, som ønskes anvendt til udlæg det følgende år, hvis partiet ikke allerede er godkendt af Plantedirektoratet.

Hvert år inden. 1. oktober udtager Plantedirektoratet en prøve bestående af 350 løg af hver planteproduktion.

Inden endelig godkendelse af skalotteløg skal disse opfylde kravene til både avlskontrol og væksthusafprøvning.

1.5. Blomsterløg og -knolde

Der tolereres indtil 10 pct. virusangreb i følgende sorter:

Tulipan: Angelique, Hibernia, Inzell, Monte Carlo, Pax, Snowstar og White Dream.

Narcis: Golden Harvest.

Ved avl af disse sorter skal afstanden til andre produktioner være mindst 25 meter.

Foruden disse krav skal følgende være iagttaget:

1. Ved produktion af blomsterløg skal producenten forinden inspektionen bortluge uønskede planter og fortsætte lugningen gennem hele vækstsæsonen.

2. medmindre andet er aftalt med tilsynet, må blomsterhovederne ikke fjernes før efter første inspektion.

3. første inspektion foretages under blomstringen. Herfra undtages narcis, der inspiceres umiddelbart efter afblomstring.

4. følgende inspektion(er) foretages 2-4 uger senere, men kan bortfalde for kortvarige planteproduktioner (f.eks. Eranthis og Galanthus).

5. i planteproduktioner af tulipan må der højst være 1 pct. iblanding af fremmede sorter, herunder medregnet »tulipantyve«.

6. i planteproduktioner af tulipan fjernes uønskede planter ved opgravning eller ved svidning med kemiske midler. Såfremt uønskede planter trækkes op, gælder godkendelsen kun løgstørrelser på 10 cm eller derover (* 1). De mindre størrelser fra sådanne partier betragtes som værende i fortsat avlskontrol og må derfor ikke sælges.

7. produktioner kasseret på grund af skadegørere (dog ikke stængelnematod) eller iblanding af fremmede sorter kan efter skriftlig ansøgning til Plantedirektoratet anvendes til afdrivning i egen virksomhed eller til salg til afdrivning på følgende vilkår:

Mærkning af løgene efter optagning i marken ved f.eks. oversprøjtning med kalk. Mærkningen gentages efter afpudsning og sortering, hvis det skønnes nødvendigt.

Løgene må kun sælges i større partier efter aftale med tilsynet.

Købere af sådanne partier skal skriftligt over for Plantedirektoratet erklære at være bekendt med partiets sundhedstilstand. Drivløg, der ikke afsættes på ovenstående vilkår samt småløg skal destrueres efter Plantedirektoratets anvisning.

Blomsterløg og -knolde til drivning i potter se bilag 1.1.

Officielle noter

(* 1) For »botaniske arter/sorter« fastsættes mindstestørrelsen i overensstemmelse med EF's kvalitetsnormer.