Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for afprøvning af sorter af grønsager


I henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 1974 om afprøvning og optagelse af sorter af kulturplanter på sortsliste fatsættes følgende regler for afprøvning af sorter af grønsager.

1. Afprøvningen gennemføres af Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur i samarbejde med Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter (se bilag 1) og omfatter:

a. Undersøgelse af sortens selvstædighed, ensartethed og stabilitet (s.e.s.-afprøvning).

Afprøvningen omfatter de i Kommissionen for De europæiske Fællesskabers direktiv nr. 72/168 EØF, anførte kendetegn for de enkelte plantearter. Yderligere kendetegn kan inddrages i afprøvningen.

Afprøvningen gennemføres efter de i direktivet fastsatte retningslinier. Afprøvningen omfatter normalt mindst 2 år undersøgelser. S.e.s.-afprøvning kan påbegyndes hvert år for alle arter.

b. Undersøgelse af sortens ydeevne og dyrkningsegenskaber (værdiafprøvning). Afprøvningen omfatter dyrkningsforsøg på 2-5 forsøgssteder, hvor der foretages udbyttebestemmelse og undersøgelser til vurdering af afgrødekvalitet, holdbarhed, sygdomsresistens og andre egenskaber af betydning for sortens dyrkningsværdi. Afprøvningen varer 2-4 år afhængig af arten.

På grundlag af værdiafprøvningens resultater kan de bedste sorter tildeles anerkendelse, hvilket markeres med et S i forbindelse med sortsnavnet.

Anmeldelse til værdiafprøvning kan ske hvert år for alle arter, men afprøvningen vil så vidt muligt blive indpasset i de i bilag 2 anførte turnus, dog med højest 2 års udsættelse efter anmeldelsen.

c. Forsøgsvirksomheden fastsætter for hver art de nærmere retningslinier for gennemførelsen af s.e.s.-afprøvningen og værdiafprøvningen, herunder undersøgelsesmetoder og bedømmelsen af kendetegn.

2. Anmeldelse af sorter til afprøvning sker på skemaer, der rekvireres fra sekretariatet for sortsafprøvning, Tystofte, 4230 Skælskør, hvortil anmeldelsen indsendes. Anmelderen må så fyldestgørende som muligt besvare de på skemaet stillede spørgsmål, herunder anføre foreløbigt forslag til sortsnavn.

Anmeldelsesfrist til førstkommende afprøvning er for forårssåede arter og hold 1. februar, for efterårssåede arter og hold 1. august og for vintersåede arter og hold 1. november.

3. Anmelderen må hvert år stille fornødent kvantum udsæd til afprøvningen til rådighed (se bilag 3). Udsæden skal opfylde de i landbrugsministeriets bekendtgørelse om handel med grønsagsfrø foreskrevne kvalitetsbetingelser.

Udsæd af enårige arter fremsendes senest 10 dage efter anmeldelsesfristens udløb til Statsfrøkontrollen, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby. Forsendelsen mærkes »Sortsafprøvning«. Formeringsmateriale af flerårige arter sendes til Statens Forsøgsstation, 5792 Årslev.

4. For sorter, der er optaget på sortsliste, gennemføres efterkontrol til undersøgelse af, om sorten fortsat svarer til sin oprindelige beskrivelse og er tilstrækkelig ensartet. Sortsejeren må efter anmodning levere udsæd hertil. Udsædsmængden til efterkontrol er anført i bilag 3.

5. For afprøvning, efterkontrol og optagelse på sortsliste betales de i bilag 4 anførte gebyrer. Anmeldelsesgebyr for forårssåede arter og hold forfalder til betaling pr. 1. april, for efterårssåede arter og hold pt. 1. oktober og for vintersåede arter og hold pr. 1. januar. Afprøvningsgebyr, efterkontrolgebyr og sortslistegebyr opkræves pr. 1. januar.

Dersom en anmelder ønsker at trække en sort tilbage inden afprøvningens afslutning, betales kun anmeldelsesgebyr og afprøvningsgebyr for udførte afprøvninger. Anmodning om tilbagetrækning må ske inden den i pkt. 2 anførte frist for nyanmeldelse af pågældende art eller hold.

Anmodning om tilbagetrækning af en sort fra kommende års sortsliste må ske inden 1. december.

6. Nærværende regler kan efter forhandling med de interesserede parter og med landbrugsministeriets godkendelse ændres med passende varsel.

Statens Planteavlsudvalg, den 15. oktober 1973

A. Hørluck

/Ingemann Jensen

Bilag 1

Ansvarlig for afprøvningen:

Enårige arter: Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter,

6053 Ågård

Flerårige arter: Statens Forsøgsstation, 5792 Årslev

Bilag 2

Turnus for værdiafprøvning:

Enårige arter: 1975: Agurk, driv-, gulerod, pastinak 1976: Rødbede, salat, driv-, ært 1977: Agurk, friland-, kepaløg, rodpersille 1978: Salat, friland-, sukkermajs, tomat, driv- 1979: Bønne, hvidkål, savoykål, skorzonerrod, spidskål 1980: Blomkål, broccoli, porre 1981: Dild, radis, friland-, rødkål 1982: Kruspersille, purløg, selleri 1983. Majroe, radis, driv-, spinat 1984: Grønkål, rosenkål For følgende arter påbegyndes afprøvning, når der fremsættes anmodning herom (jfr. pkt. 1, b), der udsendes da indbydelse: Bladbede, brøndkarse, cikoriesalat, endivie, glaskålrabi, græskar, karse, kørvel, melon, paprika, ræddike, tomat, friland-, valsk bønne

Flerårige arter: For følgende arter påbegyndes afprøvning, når der fremsættes anmodning herom (jfr. pkt. 1, b), der udsendes da indbydelse: Aspares, jordbær, peberrod, rabarber, skalotter

Bilag 3

Udsædsmængder til afprøvning og efterkontrol:

 

                S.e.s.-    Værdi-    Efter- 

               afprøvning   afprøvning   kontrol 

                 g       g       g 

 Agurk, driv-...............   10       20      10 

 Agurk, friland................  50      200      50 

 Bønne......................... 1000      5000     1000 

 Dild.......................... 100      250      50 

 Gulerod....................... 100      250      50 

 Kål, alle arter...............  50      250      50 

 Løg, kepa- og pur-............ 100      250      50 

 Majroe........................ 100      350      100 

 Pastinak...................... 100      350      100 

 Persille, krus- og rod-.......  50      250      50 

 Porre.........................  50      250      50 

 Radis......................... 100      400      100 

 Rødbede....................... 100      500      100 

 Salat.........................  10       20      10 

 Selleri.......................  5       20       5 

 Skorzonerrod.................. 100      500      100 

 Spinat........................ 250      1000      250 

 Sukkermajs.................... 1000      5000     1000 

 Tomat.........................  5       10       5 

 Ært........................... 1000      8000     2000 

 Andre enårige arter...........  efter aftale 

Formeringsmateriale af flerårige arter efter aftale.

Bilag 4

Gebyrer for afprøvning, efterkontrol og optagelse på sortsliste:

 

 Anmeldelsesgebyr.....................................500 kr. 

 Afprøvningsgebyr:S.e.s.-afprøvning, Gruppe A pr. år 500 " 

                   "   B  "  400" 

                   "   C  "  300" 

     Værdiafprøvning (* 1)    "   1  "  1250" 

                   "   2  "  1000" 

                   "   3  "  750" 

                   "   4  "  500" 

                   "   5  "  250" 

 Efterkontrolgebyr: 10 pct. af afprøvningsgebyr 

 Sortslistegebyr: 1.- 5. år.................... "   50 " 

         6.-10. år.................... "  100 " 

         ved forlænget godkendelse.... "  150 " 

 Placering i gebyrgrupper: 

 Agurk, asie-........ B 5  Majroe................. C 5 

  " , driv-........ A 1  Melon.................. A 2 

  " , drue......... B 4  Paprika................ A 2 

 Asparges............. B 1  Pastinak............... C 5 

 Bladbede............. B 5  Peberrod............... C 3 

 Blomkål, driv-....... B 3  Porre.................. B 4 

  "  , januarsået.. B 3  Purløg................. C 4 

  "  , overvintret. B 3  Rabarber............... C 4 

  "  , øvrige    B 4  Radis, driv............ B 5 

 Broccoli............. B 5   " , øvrige.......... B 5 

 Brøndkarse........... C 4  Rodpersille............ B 5 

 Bønne................ A 3  Rosenkål............... B 3 

 Cikoriesalat......... B 4  Ræddike................ C 5 

 Dild................. C 5  Rødbede................ B 5 

 Endivie.............. B 5  Rådkål, vinter......... B 4 

 Glaskålrabi.......... B 5    " , øvrige......... B 5 

 Græskar.............. C 5  Salat, driv- .......... A 4 

 Grønkål, vinter-..... C 4   " , øvrige.......... B 5 

  "  , øvrige...... C 5  Savoykål............... B 5 

 Gulerod, driv-....... B 3  Selleri................ B 4 

  "  , sommer-..... B 4  Skalotter.............. C 4 

  "  , vinter-..... B 3  Skorzonerrod........... C 5 

 Hvidkål, vinter...... B 4  Spidskål, driv-........ B 4 

  "  , øvrige...... B 5    "  , øvrige....... B 5 

 Jordbær.............. A 1  Spinat................. B 5 

 Karse................ C 5  Sukkermajs............. B 4 

 Kepaløg.............. B 4  Tomat, driv-........... A 1 

 Kruspersille, driv-.. C 3   " , friland-........ B 4 

   "   , friland C 4  Valsk bønne............ B 5 

 Kørvel............... C 5  Ært.................... A 2 

Officielle noter

(* 1) Værdiafprøvning udenfor ordinær turnus betales med dobbelt gebyr