Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for afprøvning af sorter af græsser til anvendelse i plæner, rabatter m.v.


Regler for afprøvning af sorter af græsser til anvendelse i plæner, rabatter m.v.

I henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 1974 om afprøvning og optagelse af sorter af kulturplanter på sortsliste fastsættes følgende regler for afprøvning af sorter af græsser til anvendelse i plæner, rabatter m.v.

1. Afprøvningen gennemføres af Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur (se bilag 1) og omfatter:

a. undersøgelse af sortens selvstændighed, ensartethed og stabilitet, (s.e.s.-afprøvning).

Afprøvningen omfatter de i Kommissionen for De europæiske Fællesskabers direktiv nr. 72/180 EØF, bilag I, del A anførte kendetegn for de enkelte plantearter. Yderligere kendetegn kan inddrages i afprøvningen.

Afprøvningen gennemføres efter de i direktivets bilag II fastsatte retningslinier. Afprøvningen omfatter normalt mindst 2 års undersøgelser.

b. Undersøgelse af sortens dyrkningsegenskaber og egnethed til sit formål (værdiprøvning) Afprøvningen omfatter dyrkningsforsøg på 2-4 forsøgssteder, hvor der under forskellig behandlingsmåde foretages bedømmelse af plænekvalitet, sygdomsresistens, konkurrenceevne overfor ukrudt, tolerance overfor herbicider og andre egenskaber af betydning for sortens dyrkningsværdi. Afprøvningen omfatter normalt udlæg i 2 år, og hvert udlæg ligger til bedømmelse i 2-3 år.

På grundlag af værdiafprøvningens resultater kan de bedste sorter tildeles anerkendelse, hvilket markeres med et S i forbindelse med sortsnavnet.

c. Forsøgsvirksomheden fastsætter for hver art de nærmere retningslinier for gennemførelsen af s.e.s.-afprøvningen og værdiafprøvningen, herunder undersøgelsesmetoder og bedømmelsen af kendetegn.

Sorter kan anmeldes til s.e.s.-afprøvning alene eller til s.e.s.-afprøvning + værdiafprøvning.

Påbegyndelse af værdiafprøvning kan efter aftale udsættes, indtil resultatet af s.e.s.-afprøvning helt eller delvis foreligger.

2. Anmeldelse af sorter til afprøvning sker på skemaer, der rekvireres fra sekretariatet for sortsafprøvning, Tystofte, 4230 Skælskør, hvortil anmeldelsen indsendes. De på anmeldelsesskemaet forudsete oplysninger må tilstilles så fyldestgørende som muligt.

Anmeldelsesfrist til kommende års afprøvning er 1. februar.

3. Anmelderen må hvert år stille fornødent kvantum udsæd til afprøvningen til rådighed (se bilag 2). Udsæden skal opfylde de i landbrugsministeriets bekendtgørelse om handel med frø af foder-, olie- og spindplanter foreskrevne kvalitetsbetingelser for kategorien basisfrø af pågældende art.

Udsæden fremsendes til Statens Forsøgsstation, tystofte, 4230 Skælskør, senest 1. marts.

4. For sorter, der er optaget på sortsliste, gennemføres efterkontrol til undersøgelse af, om sorten fortsat svarer til sin oprindelige beskrivelse og er tilstrækkelig ensartet. Sortsejeren må efter anmodning levere udsæd hertil i form af officielt udtaget prøve af basisfrø. Udsædsmængde til efterkontrol er anført i bilag 2.

5. For afprøvning og optagelse på sortsliste betales de i bilag 3 anførte gebyrer. Anmeldelsesgebyr forfalder til betaling pr. 1. april, afprøvningsgebyr og sortslistegebyr pr. 1. januar.

Dersom en anmelder ønsker at trække en sort tilbage inden afprøvningens afslutning, betales kun anmeldelsesgebyr og afprøvningsgebyr for udførte afprøvninger. Anmodning om tilbagetrækning må ske inden 1. februar.

Anmodning om tilbagetrækning af en sort fra kommende års sortsliste må ske inden 1. december

6. Nærværende regler kan efter forhandling med de interesserede parter og med landbrugsministeriets godkendelse ændres med passende varsel.

Statens Planteavlsudvalg, den 15. oktober 1973

A. Hørlück/

Ingemann Jensen

Officielle noter

Ingen