Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for godkendelse, indretning og drift af planteopformeringsstationer


Efter § 5, stk. 2, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 344 af 11. juli 1985 om planter til plantning fastsættes:

Godkendelse

§ 1. En virksomhed, der er registreret som producent af planter til plantning, kan opnå godkendelse som planteopformeringsstation, såfremt den opfylder bestemmelserne i disse regler.

Krav til indretning af væksthus

§ 2. Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer. Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte.

Krav til frilandsarealer

§ 3. Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet fri for jordboende planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere, jf. bekendtgørelsens bilag 1 I og II.

Frihed for planteskadegørere og ukrudt

§ 4. Væksthuse og frilandsarealer skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

Stk. 2. Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.

Krav til plantemateriale

§ 5. Til produktion af planter må kun anvendes DP- og DGP-elitemateriale frembragt af statens planteavlsforsøg i henhold til forsøgsvirksomhedens »Retningslinier af 21. juni 1981 for frembringelse af DG-, DP- og DGP-materiale«.

Stk. 2. Statens Plantetilsyn kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade anvendelsen af indført DP- og DGP-materiale, af DG-materiale samt af materiale, der ikke er godkendt som elitemateriale.

Krav til produktionen

§ 6. Virksomheder, der har opnået godkendelse som planteopformeringsstation skal udarbejde internt reglement til sikring af produktionens sorts-/klonægthed og sundhed.

Stk. 2. Det interne reglement, som skal forelægges Statens Plantetilsyn, skal som minimum opfylde de bestemmelser, der i regler for avlskontrol af planter til plantning fastsættes for godkendelse i klasse AA.

Stk. 3. Desuden skal der i reglementet indgå krav om bl.a.:

Drypvanding af moderplanter i væksthus.

Isolation af planter på friland, således at der er mindst 300 m til planter uden for stationen af samme eller beslægtet art, hvis der er risiko for smitte med eller angreb af planteskadegørere jf. bekendtgørelsen.

Moderkvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes. Frøkilder isoleres således, at uønsket befrugtning begrænses. Der udarbejdes retningslinjer for hver enkelt planteart.

§ 7. Alle planter skal registreres og mærkes eller etiketteres således, at art, sort og klon til enhver tid kan fastslås.

Avlskontrol

§ 8. Statens Plantetilsyn gennemfører regelmæssig kontrol af stationens væksthuse og frilandsarealer til kontrol med produktionens sorts-/klonægthed og sundhedstilstand.

Partikontrol

§ 9. Ved partikontrollen skal planterne opfylde bestemmelserne i bekendtgørelse om planter til plantning om godkendelse af planter i klasse AA, for så vidt angår frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der godkendes ved partikontrollen, betegnes som fremavlsmateriale i klasse AAE eller udvalgt materiale.

Salg

§ 10. Plantemateriale godkendt i klasse AAE leveres i nye kasser, der plomberes med stationens klæbemærke, hvoraf fremgår, at materialet er godkendt af Statens Plantetilsyn i klasse AAE.

Stk. 2. Kopi af faktura sendes umiddelbart efter leveringen til Statens Plantetilsyn.

Adgangsforbud

§ 11. Uvedkommende skal forbydes adgang til stationens område.

Ikrafttræden

§ 12. Disse regler træder i kraft den 15. marts 1986

Statens Plantetilsyn, den 6. februar 1986

Paul Regenberg

/Poul Jacobsen

Officielle noter

Ingen