Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Statsfrøkontrollens erstatningsregler for sædekorn


Nærværende erstatningsregler for sædekorn afløser statsfrøkontrollens regler om beregning af erstatning for kvalitetsmangler ved handel med sædekorn af 1. juli 1976

Reglerne er vedtaget af frøkontrolkommissionen og godkendt af landbrugsministeriet til ikrafttræden 1. juli 1986

I landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 365 af 5. juli 1984 om sædekorn, § 26, samt landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 219 af 24. maj 1985 om sædekorn af triticale, § 24, er fastsat, at sædekornsvirksomheder kan tilmelde sig en erstatningsordning. Sædekornsvirksomheder, der er tilmeldt denne erstatningsordning, har pligt til at betale erstatning i de tilfælde, hvor statsfrøkontrollens undersøgelser har vist, at gældende kvalitetsnormer ikke er opfyldt.

Det er endvidere fastsat, at tvistigheder vedrørende erstatning afgøres af et bedømmelsesudvalg nedsat af frøkontrolkommissionen.

De nærmere regler for erstatningsordningen fastsættes af statsfrøkontrollen.

I henhold hertil fastsættes følgende regler:

     1. ERSTATNINGSREGLERNES OMRÅDE

1.1 Erstatningsreglerne omfatter sædekorn, der er produceret af sædekornsvirksomheder tilmeldt erstatningsordningen og solgt til den endelige køber her i landet. Erstatningsansvaret gælder for de tilmeldte sædekornsvirksomheder, uanset om salget sker direkte til forbruger eller gennem mellemhandler.

Dersom det aftales mellem parterne, kan reglerne også anvendes i handelsforhold og for sædekorn, der ikke er handlet under erstatningsordningen.

1.2 Erstatningsreglerne indeholder bestemmelser til afgørelse af, om sædekorn, der er handlet under ordningen, er leveret med mangler i forhold til de kvalitetsnormer, der er gældende for handelen, jfr. afsnit 3, og bestemmelser til endelig afgørelse af størrelsen af den erstatning, der tilkommer køberen for sådanne mangler.

1.3 Spørgsmål om erstatning for andre mangler ved leveret sædekorn end mangler i forhold til de i afsnit 3 omhandlede kvalitetsnormer er ikke omfattet af reglerne. Det samme gælder andre erstatningskrav i forbindelse med handel med sædekorn.

1.4 Ved indgåelse af kontrakt om avl af sædekorn påtager firmaet sig erstatningspligt efter nærværende regler. Hvis manglerne hidrører fra iblanding af anden kornart, andre plantearter end korn eller iblanding af anden sort i udsæden, kan avleren ikke kræve erstatning, hvis den kontraherede virksomhed aftager hele avlen til kontraktmæssig pris inklusive avlertillæg. Vil avleren påberåbe sig videregående tab, indbringes sagen for bedømmelsesudvalget.

1.5 Forbrugerens ret til erstatning efter nærværende regler kan ikke ved handelens indgåelse fraviges til ugunst for køberen.

2. ANMELDELSE AF ERSTATNINGSKRAV (ANMELDELSESFRIST)

2.1 Hvis en køber ønsker at fremsætte krav om erstatning, skal anmeldelse af mangler og krav om erstatning fremsættes over for sidste sælger i handelsleddet, uanset om sidste sælger er det udportionerende firma eller en mellemhandler.

Erstatningskrav sammen med faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet og den købte mængde skal være fremsendt til sælgeren inden 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli - 30. juni), hvori sædekornet er solgt.

     3. GARANTEREDE KVALITETSNORMER

3.1 Ved handel med sædekorn under erstatningsordningen anses følgende kvalitetsnormer som garanteret af sælgeren:

Havre, byg, hvede og rug: Bilag 1, afsnit 1, danske kvalitetsnormer i bekendtgørelse om sædekorn.

Triticale: Bilag 1, kvalitetsnormer i bekendtgørelse om sædekorn af triticale.

3.2 Såfremt der af landbrugsministeriet eller efter ministeriets bemyndigelse i en sæson er meddelt almindelig dispensation fra kvalitetsnormerne for den pågældende art eller sort, gælder i stedet de ved dispensationen fastsatte normer som garanteret.

3.3 For præ-basissæd og basissæd, der i medfør af bekendtgørelsens § 17 er bragt i handelen uden at opfylde de almindelige kvalitetsnormer for spireevne, gælder i stedet den konstaterede og over for køberen oplyste spireevne som garanteret.

3.4 Dersom der i handelsforhold, jfr. punkt 1.1, er handlet efter højere normer end foran anført, gælder i stedet disse normer som garanteret.

     4. OPGØRELSEN AF MANGLER I FORHOLD TIL DE GARANTEREDE

KVALITETSNORMER (ANALYSE OG MARKBESIGTIGELSE)

4.1 Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger mangler i forhold til de garanterede kvalitetsnormer, afgøres, medmindre parterne er enige om andet, på grundlag af analyse foretaget af statsfrøkontrollen af den officielle prøve af det pågældende parti (partiprøven).

Såvel køber som sælger har dog ret til at fordre nye analyser foretaget af denne prøve eller af en parallelprøve, hvis en sådan kan fremskaffes. På grundlag af det herefter foreliggende materiale afgør statsfrøkontrollen i tilfælde af uenighed, hvilke analyseresultater der skal lægges til grund ved erstatningsafgørelsen.

4.2 For mangler i spireevne, der ved analysen overstiger 20 pct., kan køberen og/eller sælgeren forlange skaden bedømt ved en markbesigtigelse, dersom anmeldelse er sket så betids, at besigtigelse for vintersæd kan foretages inden 1. december i salgsåret og for vårsæd inden 1. juni.

I sager, som forelægges bedømmelsesudvalget, kan der i øvrigt altid foretages markbesigtigelse efter udvalgets bestemmelse.

Bedømmelsesudvalget udpeger den eller de personer, der skal foretage besigtigelsen.

4.3 Dersom det gøres gældende, at det leverede sædekorn har afveget fra partiprøven, og der ikke kan opnås enighed om denne afvigelse og dens betydning for beregningen af erstatningen, træffes afgørelse herom af bedømmelsesudvalget. Udvalget kan henvise spørgsmålet til afgørelse ved de almindelige domstole helt eller delvis, herunder f.eks. spørgsmål af bevismæssig karakter, jfr. § 7 i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

4.4 Dersom der er uenighed mellem parterne om andre spørgsmål af betydning for erstatningsfastsættelsen for kvalitetsmanglerne, afgøres disse spørgsmål af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift. Dette gælder f.eks. tilfælde, hvor der ikke er enighed om den leverede mængde eller den aftalte pris.

     5. FASTSÆTTELSEN AF ERSTATNINGEN FOR KONSTATEREDE MANGLER

5.1 Dersom sædekornet lider af mangler, har køberen ret til en erstatning, der, hvis afgørelsen ikke efter bestemmelserne i afsnit 7 er henvist til afgørelse i bedømmelsesudvalget, kan fastsættes umiddelbart efter de i afsnittet indeholdte beregningsregler.

5.2 Såfremt et parti ikke opfylder normerne for flere kvalitetsegenskaber, beregnes erstatningen for hver egenskab for sig. Summen af de enkelte erstatninger udgør erstatningen til køberen.

5.3 En erstatning fastsat efter beregningsreglerne i afsnit 7 kan appelleres til afgørelse i bedømmelsesudvalget, dersom den beregnede erstatning overstiger 40 pct. af købsprisen for partiet.

5.4 I de erstatningssager, der er henvist til afgørelse i bedømmelsesudvalget efter bestemmelserne i afsnit 7, eller som indbringes herfor efter bestemmelsen i punkt 5.3, fastsætter udvalget erstatningen efter en samlet bedømmelse af, hvad erstatningen bør være for en mangel på den pågældende art, herunder et eventuelt lidt udbyttetab.

5.5 Der kan ikke beregnes erstatning for videregående tab f. eks. i handelsforhold, medmindre der særligt er taget forbehold herom mellem parterne. Erstatningen for sådanne tab må i givet fald afgøres af de almindelige domstole eller ved aftalt voldgift.

     6. LATITUDER

Ved handel med sædekorn på grundlag af danske kvalitetsnormer gælder de nedenfor anførte latituder, således at køberen kun kan kræve erstatning, når differencerne mellem garanti og analyseresultat ligger uden for de grænser, den pågældende latitude angiver.

6.1 Følgende latituder er gældende for resultater af renhedsundersøgelser:

 

 Garantier           Latituder 

 99.9-100  pct.           0.3 

 99.8    pct.           0.5 

 99.6- 99.7 pct.           0.6 

 6.2 Følgende latituder er gældende for resultaterne af 

  spiringsundersøgelser: 

 Garantier           Latituder 

 97 pct. eller derover         4 

 95-96 pct.               5 

 90-94 pct.               6 

 80-89 pct.               7 

 6.3 anden kornart:      Ingen latituder 

 6.4 andre arter end korn:   Ingen latituder 

 6.5 anden sort:        Ingen latituder 

 6.6 Sygdomsangreb:      Ingen latituder 

     7. ERSTATNINGENS STØRRELSE

Overskrides de ovenfor nævnte latituder, beregnes erstatningen på hele differencen mellem garantien og de ved analysen fundne resultater.

7.1 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for renhed beregnes for alle kategorier af sædekorn på følgende måde: Erstatning i øre pr. kg = 5 mp/g

hvor m betyder erstatningspligtig mangel, p prisen i øre pr. kg og g den garanterede renhed.

7.2 Ved kornets spireevne forstås procent normale spirer.

Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for spireevne beregnes for alle kategorier af sædekorn på følgende måde:

 

                 mexp2 

                (m + --) p 

 Erstatning i øre pr. kg =      10 

                 --------- 

                   g 

hvor m betyder erstatningspligtig mangel, p prisen i øre pr. kg og g den garanterede spireevne.

Erstatningsspørgsmål vedrørende en spireevneprocent, der er mere end 10 under den garanterede, kan indbringes for bedømmelsesudvalget.

7.3 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for iblanding af anden kornart fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Erstatning i Procent af købsprisen for iblanding af anden kornart

 

               Erstatning i procent af købspris 

               ------------------------------------- 

 Antal kerner pr. kg   For anden kornart     tillæg for 

 ud over garantien    i alt           særlig iblanding 

       1         0.5            2 

       2         1             3 

       3         1.5            4 

       4         2             5 

       5         2.5            6 

       6         3             7 

       7         3.5            8 

       8         4             9 

       9         4.5           10 

      10         5            11 

      11         5.5           12 

      12         6            13 

      13         6.5           14 

      14         7            15 

      15         7.5           16 

      16         8            17 

      17         8.5           18 

      18         9            19 

      19         9.5           20 

      20        10            21 

      21        10.5           22 

      22        11            23 

      23        11.5           24 

      24        12            25 

      25        12.5           26 

      30        15            31 

      40        20            40 

      50        25 

      60        30 

      70        35 

      80        40 

Tillægget for særlig iblanding skal gives for iblandinger af kerner af rug i hvede, hvede i rug, havre i vårbyg, byg i havre og rug og/eller hvede i vinterbyg.

Den samlede erstatning for iblanding af anden kornart udgør summen af erstatningen for anden kornart i alt plus erstatningen for iblanding af kerner af særlig karakter.

7.4 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af frø af andre plantearter ud over korn beregnes således:

Erstatningsspørgsmål vedrørende indhold af kerner af flyvehavre afgøres af bedømmelsesudvalget.

For øvrige arter beregnes en erstatning på: 0.25 pct. af købsprisen for hvert frø, hvormed indholdet af frø af andre plantearter ud over korn overstiger garantien.

7.5 Erstatning for mangler ved overholdelse af garantien for indhold af anden sort fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Erstatning i procent af købsprisen for indhold af anden

sort

 

 Procent iblanding     Erstatning 

 af anden sort       i procent af 

 ud over garantien     købsprisen 

 0.1           3 

 0.2           4 

 0.3           5 

 0.4           6 

 0.5           7 

 0.6           8 

 0.7           8.5 

 0.8           9 

 0.9           9.5 

 1.0           10 

 1.1           10.5 

 1.2           11 

 1.3           11.5 

 1.4           12 

 1.5           12.5 

 1.6           13 

 1.7           13.5 

 1.8           14 

 1.9           14.5 

 2.0           15 

 2.1           15.5 

 2.2           16 

 2.3           16.5 

 2.4           17 

 2.5           17.5 

 2.6           18 

 2.7           18.5 

 2.8           19 

 2.9           19.5 

 3.0           20 

 3.5           22 

 4.0           24 

 4.5           26 

 5.0           28 

 5.5           30 

 6.0           32 

 6.5           34 

 7.0           36 

 7.5           38 

 8.0           40 

7.6 Erstatningsspørgsmål vedrørende sygdomsangreb forårsaget af frøbårne parasitter kan indbringes for bedømmelsesudvalget.

     8. BEDØMMELSESUDVALGET

8.1 Bedømmelsesudvalget består af en formand og yderligere 2 medlemmer, der udpeges for 5 år ad gangen. Formanden udpeges af frøkontrolkommissionen, 1 medlem udpeges af DAKOFO, og 1 medlem udpeges af De danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger i fællesskab. Der udpeges efter samme regler suppleanter for de pågældende.

Udvalgets sekretær udpeges af statsfrøkontrollen.

8.2 Efter bedømmelsesudvalgets beslutning kan dette i den enkelte sag udvides med de 2 af erhvervene udpegede suppleanter til at bestå af 5 medlemmer.

8.3 Er et medlem af udvalget økonomisk interesseret i en foreliggende sag, indtræder suppleanten i det pågældende medlems sted.

     9. ERSTATNINGSFOND

9.1 Der oprettes en fond »Erstatningsfonden for sædekorn«, som bestyres af et udvalg bestående af 7 personer. 1 medlem udpeges af frøkontrolkommissionen, 1 medlem af DAKOFO, 1 medlem af Landsforeningen af Grovvarehandlende, 1 medlem af Landsforeningen af Andels-Grovvareforeninger, 1 medlem af De danske Landboforeninger 1 medlem af Danske Husmandsforeninger og 1 medlem af Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større landbrugere i Danmark. Udvalgets medlemmer godkendes af landbrugsministeriet. DAKOFO varetager sekretariatsopgaverne.

Erstatningsfondens adresse er: Erstatningsfonden for sædekorn, DAKOFO, Børsen, 1217 København K.

9.2 Såfremt et firma tilsluttet erstatningsordningen er pligtig til at betale en erstatning efter foranstående regler, skal betaling ske til den endelige køber inden den 31. december efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er solgt. Dokumentation for, at erstatning er udbetalt til den endelige køber, skal indsendes til statsfrøkontrollen inden ovennævnte tidsfrist.

Dersom den endelige køber ikke kan identificeres, eller tidsfristen overskrides, skal erstatningsbeløbet indbetales til »Erstatningsfonden for sædekorn«.

9.3 Fonden udbetaler efter behørig dokumentation erstatning til de købere, der rejser krav herom, således som erstatningerne kan fastsættes ved anvendelse af de foranstående regler eller efter bedømmelsesudvalgets afgørelse. Fonden kan dog ikke selvstændigt gøres ansvarlig for erstatningen. Udbetaling fra fonden kan normalt først ske, når virksomheden har indbetalt beløbet til erstatningsfonden.

9.4 Sekretariatsudgifterne afholdes af fonden.

9.5 Statsfrøkontrollens udgifter i forbindelse med indberetning til fonden afholdes af fonden.

9.6 Regler for benyttelse af fondens midler til formål ud over de under punkterne 9.3, 9.4 og 9.5 nævnte fastsættes i fondens fundats.

     10. INDBERETNING TlL ERSTATNINGSFONDEN

10.1 Såfremt en virksomhed, der er tilmeldt erstatningsordningen, har pådraget sig en erstatningspligt, og statsfrøkontrollen ikke inden fristens udløb har modtaget den under punkt 9.2 nævnte dokumentation, skal tilfældet indberettes til erstatningsfonden.

10.2 Såfremt erstatningens størrelse kan beregnes ved hjælp af foranstående regler, sender statsfrøkontrollen sammen med indberetningen en beregning over, hvor meget virksomheden skal udbetale i erstatning. Ved erstatningsberegningen gås ud fra, at hele partiet er solgt.

Kopi af denne indberetning tilsendes virksomheden.

10.3 Virksomheden meddeler erstatningsfonden, hvor stor en del af partiet der er solgt, og indbetaler samtidig den erstatning, som svarer til den solgte mængde.

10.4 Såfremt det er virksomhedens opfattelse, at grundlaget for beregning af erstatningens størrelse er forkert, eller at beregningsmåden er forkert, og der ikke kan opnås enighed om dette, indbringer statsfrøkontrollen sagen for bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalgets kendelse meddeles virksomheden med kopi til erstatningsfonden og statsfrøkontrollen.

10.5 Såfremt en virksomhed har pådraget sig et erstatningsansvar på et område, hvor erstatningens størrelse skal fastsættes af bedømmelsesudvalget, indbringer statsfrøkontrollen sagen for bedømmelsesudvalget, som fastsætter erstatningen og meddeler virksomheden erstatningens størrelse, såfremt hele partiet er solgt. Kopi af bedømmelsesudvalgets kendelse tilstilles erstatningsfonden og statsfrøkontrollen.

Den videre behandling af sagen sker som beskrevet under punkt 10.3.

10.6 Vedrørende procedureformen ved bedømmelsesudvalget i øvrigt henvises til afsnit 11.

     11. AFGØRELSE VED BEDØMMELSESUDVALGET

11.1 Begæring om afgørelse ved bedømmelsesudvalget i henhold til punkt 5.3 eller bestemmelserne i afsnit 7 indgives af sagens parter i forening eller af en af disse til: Bedømmelsesudvalget for Sædekorn, statsfrøkontrollen, Skovbrynet 20, 2800 Lyngby.

11.2 Begæring skal afgives skriftligt og være ledsaget af faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet af det omtvistede parti sædekorn og den købte mængde. Endvidere fremsendes de analyseresultater, der skal lægges til grund ved erstatningsfastsættelsen.

11.3 I begæringen skal være indeholdt en tydelig angivelse af, hvad tvisten drejer sig om, herunder de mangler ved partiet, som ønskes bedømt. Dersom markbesigtigelse ønskes foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres.

I klageskriftet bør angives klagerens - eller parternes - påstande om erstatningens størrelse og en fremstilling af de kendsgerninger, herunder eventuel yderligere dokumentation, som påberåbes. Endvidere anføres klagerens eventuelle bemærkninger om andre forhold af betydning for skadens bedømmelse og erstatningens fastsættelse.

11.4 Klageskriftet med bilag fremsendes af bedømmelsesudvalget til den indklagede, og der gives denne en frist, inden hvilken han skal fremkomme med sit svarskrift og de bilag, han vil påberåbe sig.

11.5 Der gives parterne lejlighed til yderligere at udveksle replik og duplik. De skriftlige indlæg skal afgives inden en af bedømmelsesudvalget i de enkelte tilfælde fastsat frist.

Såfremt en part ikke er i stand til at overholde en fastsat frist, må han i god tid inden fristens udløb fremsætte motiveret anmodning om fristforlængelse til et bestemt senere tidspunkt. Bedømmelsesudvalget, eventuelt dettes formand alene, tager stilling til, om anmodningen helt eller delvis kan imødekommes.

11.6 Efter udveksling af de skriftlige indlæg og efter at eventuel besigtigelse er foretaget, træffer udvalget bestemmelse om, hvorvidt sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag.

11.7 Bedømmelsesudvalget kan selv indhente oplysninger og foretage undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes herom, og der gives dem lejlighed til at udtale sig.

11.8 Bedømmelsesudvalget har ret til på ethvert tidspunkt under sagen at mægle forlig mellem parterne.

11.9 Når bedømmelsesudvalget finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller at der i hvert fald er givet parterne tilstrækkelig tid til at varetage deres tarv, optages sagen til påkendelse.

11.10 Såfremt en af parterne viser sig uvillig til at medvirke til sagens oplysning, kan udvalget afgøre sagen på grundlag af det af den anden part oplyste eller anførte og af de oplysninger, bedømmelsesudvalget selv måtte have tilvejebragt.

11.11 Efter hvert møde udarbejder sekretæren et protokollat, der fremsendes til medlemmernes godkendelse. Efter godkendelse indføres protokollatet i udvalgets forhandlingsprotokol. Afskrift af det godkendte protokollat sendes såvel til udvalgets medlemmer som til suppleanterne og til statsfrøkontrollen.

I forhandlingsprotokollen indføres oplysninger om tid og sted for mødet samt de i mødet deltagende personer.

Protokollatet skal endvidere omfatte den enkelte sags kendsgerninger samt udvalgets afgørelse af sagen med angivelse af særstandpunkter, såfremt afgørelsen ikke er enstemmig.

Bedømmelsesudvalget afgør selv, i hvilket omfang der derudover skal foretages protokollering af forhandlingerne.

11.12 Kendelsen afsiges snarest muligt. Kendelsen skal indeholde en afgørelse af de indbragte spørgsmål, ligesom der i kendelsen skal træffes bestemmelse om, hvem der skal betale bedømmelsesudvalgets udgifter til sagen, herunder vederlag til bedømmelsesudvalgets medlemmer.

I kendelsen skal være givet en kort beskrivelse af sagens kendsgerninger samt en kort begrundelse af udvalgets afgørelse.

11.13 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer afgøres sagen ved stemmeflertal.

11.14 Bedømmelsesudvalgets kendelse er endelig og bindende for parterne med de forbehold, der følger af bestemmelserne i lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

11.15 Kendelsen sendes snarest efter afsigelsen til sagens parter og til statsfrøkontrollen.

Parterne kan i øvrigt forlange en udskrift af udvalgets forhandlingsprotokol vedrørende den pågældende sag bortset fra medlemmernes tilkendegivelse under sagens behandling.

Officielle noter

ingen