Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for autoriserede kartoffelsorterecentraler


I henhold til § 32 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 134 af 30. marts 1982 om læggekartofler fastsætter statens plantetilsyn i disse regler bestemmelser for kartoffelsorterecentralers autorisation og drift.

Definition

§ 1 . En kartoffelsorterecentral er en virksomhed, der har tilladels

e til at foretage sortering, opbevaring og omsætning af avlskontrollerede læggekartofler af egen såvel som andre avleres avl.

Autorisation

§ 2 . En kartoffelsorterecentral må ikke tages i brug, før en autorisation foreligger fra tilsynet. Ansøgningsskemaer om autorisation kan rekvireres fra statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, eller fra et af tilsynets distriktskontorer. Det udfyldte ansøgningsskema, bilagt en skitse med en kort beskrivelse af centralens indretning, indsendes til et af tilsynets distriktskontorer.

Stk. 2 . Ansøgningen skal angive en bestemt person, der i henhold ti

l autorisationen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne fastsat af landbrugsministeriet eller tilsynet, og som alene er underskriftsberettiget på tilsynets anmeldelsesformularer mv. Denne person kan kun være ejeren/forpagteren af virksomheden eller dennes daglige ansvarlige leder.

Stk. 3 . Autorisationen omfatter den af tilsynet godkendte bygning m

ed inventar mv. samt ejer- og ansvarsforhold som anført ved meddelelse af autorisationen. Såfremt der sker ændring af disse forhold, eller virksomhedens drift ophører, skal dette omgående meddeles tilsynet.

Indretning

§ 3 . En kartoffelsorterecentrals bygningsareal skal være sammenhængende og udgøre mindst 1.000 m2, såfremt centralen ikke tidligere har været godkendt. Der skal være fast gulv i hele bygningsarealet. Bygningens ydermure og loft skal være isoleret til en K-værdi på 0,35 W/m2 grader C (svarende til 0,30 kcal/m2. h. grader C.).

Stk. 2 . Opbevaringsrum for usorterede læggekartofler skal være indrettet, så kartoffelpartierne kan holdes adskilt. Skillevæggene skal være 0,35 m over kartoflernes maksimale lagerhøjde. Der skal forefindes et ventilationsanlæg samt mulighed for at foretage temperaturmålinger i de oplagrede kartofler. Opbevaringsafdelingen skal være isoleret fra sorteringsrummet af hensyn til temperaturforskellen i de to afdelinger.

Stk. 3 . I sorteringsrummet skal være installeret anlæg til størrelses- og kvalitetssortering samt en justeret vægt. I forbindelse med disse indretninger skal der findes kraftig belysning. Indretningen skal foretages, så rengøring let kan finde sted, et gulvafløb for vand skal findes i sorteremaskinens umiddelbare nærhed, og i øvrigt skal der omkring sorterebordet være rigelig plads til, at arbejdet kan udføres forsvarligt. I forbindelse med sorteringsrummet skal indrettes plads til mindst 20 tons færdigsorterede kartofler. Indladningen af disse kartofler i et transportmiddel skal kunne foretages indendørs, idet indladning i jernbanevogne dog undtages fra dette krav.

Stk. 4 . Til brug for partikontrollen skal findes et permanent kontrolbord (rullebord) påmonteret kunstig dagsbelysning svarende til min. 800 lux. Kontrolbordet skal være mindst 2 m langt og 0,6 m bredt. På bordet skal være monteret en skriveplade, eller der skal findes en skrivepult. Til brug for virksomhedens ansatte og tilsynets kontrollør skal der på sorterecentralen findes håndvask med varmt vand, sæbe, børste og håndklæde.

Stk. 5 . På sorterecentralen skal findes de nødvendige midler og rekvisitter til den daglige rengøring, herunder koste, skovl, vandslange og desinfektionsvæske.

Stk. 6 . En oplagsplads til jord og affald fra den daglige rengøring af maskiner og anlæg skal findes ved centralen. Jord og affald må ikke udkøres på arealer med kartoffeldyrkning.

Stk. 7 . Adgangsveje til centralen skal holdes i forsvarlig stand og i øvrigt være fri for jord eller affald fra kartofler.

Drift

§ 4 . På kartoffelsorterecentralen skal findes et til enhver tid ajourført lagerregnskab, der omfatter alle kartofler omsat af, oplagret og/eller sorteret af sorterecentralen samt datoen for disse bevægelser. Regnskabet skal endvidere bl.a. give oplysninger om avlerens nummer, kartoflernes klassificering og sortens navn. Ved salg fra kartoffelsorterecentralen anføres modtageren og for partikontrollerede kartofler nummeret og datoen på anmeldelsesformularen.

Stk. 2 . Lagerregnskabet skal opbevares i 2 år og konstant være tilgængeligt for tilsynet.

§ 5 . Kartoffelpartier, der opbevares på kartoffelsorterecentralen, skal være mærket med avlernummer, avlerens navn, sortsnavn, godkendelsesklasse og indleveringsdato. De enkelte partier skal holdes adskilt under opbevaring, transport og sortering mv.

Stk. 2 . Inden behandlingen af et nyt parti kartofler påbegyndes, sk

al sortere- og transportanlæg rengøres, herunder skal jord og affald under og ved maskinlæggene fjernes.

Stk. 3 . I sortererummet må kun findes opsorterede kartofler samt kartofler under behandling og opsortering. Enhver emballageenhed skal være mærket med oprindelse. Rummet skal holdes ryddeligt, brugte sække og restpartier af kartofler under nedbrydning må ikke findes placeret rundt om i rummet. Under den daglige rengøring fjernes jord og affald ved maskinanlæg, og gulvet fejes.

Stk. 4 . Lokaler, installationer og maskiner skal holdes tørre og re

ne og være vedligeholdt i en stand, der svarer til niveauet ved tilsynets godkendelse forud for meddelelse af autorisationen. Tilsynet kan meddele nærmere regler for rengøring og desinfektion mv.

Stk. 5 . Lokaler, der er omfattet af tilsynets godkendelse og autorisation, må ikke anvendes til andre formål, herunder opbevaring af andre effekter, uden tilsynets skriftlige tilladelse.

Partikontrol

§ 6 . Anmeldelse til partikontrol foretages på tilsynets anmeldelsesformular (form. 15), der skal være tilsynet i hænde i god tid, og senest dagen før kontrollen ønskes udført, og inden for tilsynets åbningstid. Anmeldelsen skal være underskrevet af den i henhold til autorisationen ansvarlige person.

Stk. 2 . Partikontrollen foretages efter tilsynets regler for partikontrol af læggekartofler.

Stk. 3 . Den i henhold til autorisationen ansvarlige person har ansvaret for, at de givne oplysninger er rigtige, samt at eksisterende regler er fulgt, herunder at det fremstillede parti kartofler opfylder gældende kvalitetsnormer.

§ 7 . Såfremt en ejer/forvalter/daglig ansvarlig leder af en autoriseret kartoffelsorterecentral ønsker at lade kartofler af egen avl passere centralen, skal de opfylde alle krav til opbevaring, pakning, mærkning og forsegling.

Kontrol

§ 8 . Tilsynet fører kontrol med, at bestemmelserne i disse regler overholdes.

Stk. 2 . Tilsynet kan pålægge virksomheden at rette fejl og mangler ved virksomhedens indretning og drift.

Klage

§ 9 . Tilsynets afgørelser i henhold til disse regler kan påklages t

il landbrugsministeriet.

Ikrafttræden

§ 10 . Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983. Samtidig ophæves statens plantetilsyns regulativ af 13. maj 1976 for autoriserede kartoffelsorterecentraler.

Stk. 2 . Fra datoen for disse reglers ikrafttræden bortfalder alle tidligere meddelte autorisationer som kartoffelsorterecentral, idet arbejdet på virksomheden dog vil kunne fortsættes indtil den 30. juni 1984.

Stk. 3 . Såfremt bestemmelserne i disse regler, dog undtaget kravet til størrelse og kravet til gulvafløb, er opfyldt senest den 30. juni 1984, meddeles der kartoffelsorterecentralen ny autorisation med virkning fra den 1. juli 1984. Er bestemmelserne derimod ikke opfyldt senest den 30. juni 1984, bortfalder autorisationen fra dette tidspunkt.

STATENS PLANTETILSYN, den 15. april 1983.

Erling Jacobsen

/Paul Regenberg

Officielle noter

Ingen