Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for autoriserede avlssteder


I henhold til § 32 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 134 af 30. marts 1982 om læggekartofler fastsætter statens plantetilsyn i disse regler bestemmelser for avlssteders autorisation og drift.

Definition

§ 1. Et avlssted er en virksomhed, der har tilladelse til at foretage sortering, opbevaring og omsætning af avlskontrollerede godkendte læggekartofler af avlerens egen avl.

Autorisation

§ 2. Et avlssted må ikke tages i brug, før en autorisation foreligger fra tilsynet. Ansøgningsskemaer om autorisation kan rekvireres fra statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, eller fra et af tilsynets distriktskontorer. Det udfyldte ansøgningsskema, bilagt en skitse samt en kort beskrivelse af avlsstedets indretning, indsendes til et af tilsynets distriktskontorer.

Stk. 2. Ansøgningen skal angive en bestemt person, der i henhold til autorisationen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne fastsat af landbrugsministeriet eller tilsynet, og som hermed alene er underskriftsberettiget på tilsynets anmeldelsesformularer mv. Denne person kan kun være ejeren/forpagteren af virksomheden eller dennes daglige ansvarlige leder.

Stk. 3. Autorisationen omfatter den af tilsynet godkendte bygning med inventar mv. samt ejer- og ansvarsforhold som anført ved meddelelse af autorisationen. Såfremt der sker ændring af disse forhold, eller virksomhedens drift ophører, skal dette omgående meddeles tilsynet.

Indretning

§ 3. Et avlssted skal råde over et kartoffelopbevaringshus på mindst 200 m2, såfremt avlsstedet ikke tidligere har været autoriseret. Der skal være fast gulv i hele bygningsarealet. Bygningens ydermure og loft skal isoleres til en K-værdi på 0,35 W/m2 grader C (svarende til ca. 0,30 kcal/m2.h.grader C). Opbevares der flere sorter af usorterede læggekartofler i huset, skal adskillelsen som minimum være 0,35 m højere end kartoflernes maksimale lagerhøjde. Der skal forefindes ventilationsanlæg samt mulighed for at foretage temperaturmålinger i de oplagrede kartofler.

Stk. 2. Anlæg til størrelses- og kvalitetssortering samt en justeret vægt skal have en fast placering i huset. I forbindelse med disse redskaber skal der findes kraftig belysning. Indretningen skal foretages, så rengøring let kan finde sted, et gulvafløb for vand skal findes i sorteremaskinens umiddelbare nærhed, og i øvrigt skal der omkring sorterebordet være rigelig plads til, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Der skal være plads til det færdigsorterede parti kartofler, og indladningen af disse kartofler i et transportmiddel skal kunne foretages indendørs, idet indladning i jernbanevogne dog undtages fra dette krav.

Stk. 3. Til brug for partikontrollen skal findes et permanent kontrolbord (rullebord) påmonteret kunstig dagbelysning svarende til min. 800 lux. Kontrolbordet skal være mindst 2 m langt og 0,6 m bredt monteret med en skriveplade. Til brug for virksomhedens ansatte og tilsynets kontrollør skal der på avlsstedet findes håndvask med varmt vand, søbe, børste og håndklæde.

Stk. 4. På avlsstedet skal findes de nødvendige midler og rekvisitter til den daglige rengøring, herunder koste, skovl, vandslange og desinfektionsvæske.

Stk. 5. Adgangsveje til avlsstedet skal holdes i forsvarlig stand og i øvrigt være fri for jord eller affald fra kartofler.

Drift

§ 4. Kartoffelpartier, der opbevares på avlsstedet, skal være mærket med sortsnavn og godkendelsesklasse. De enkelte partier skal holdes adskilt under opbevaring, transport og sortering mv.

Stk. 2. Inden behandlingen af et nyt parti kartofler påbegyndes, skal sortere- og transportanlæg rengøres, herunder skal jord og affald under og ved maskinanlæggene fjernes.

Stk. 3. Under den daglige rengøring fjernes brugt emballage, jord og affald ved maskinanlæg, og gulvet fejes.

Stk. 4. Lokaler, installationer og maskiner skal holdes tørre og rene og være vedligeholdt i en stand, der svarer til niveauet ved tilsynets godkendelse forud for meddelelse af autorisationen. Tilsynet kan meddele nærmere regler for rengøring of desinfektion mv.

Stk. 5. Lokaler, der er omfattet af tilsynets autorisation, må ikke anvendes til andre formål, herunder opbevaring af andre effekter, uden tilsynets skriftlige tilladelse.

Partikontrol

§ 5. Anmeldelse til partikontrol foretages på tilsynets anmeldelsesformular (form. 15), der skal være tilsynet i hænde i god tid, og senest dagen før kontrollen ønskes udført, og inden for tilsynets åbningstid. Anmeldelsen skal være underskrevet af den i henhold til autorisationen ansvarlige person.

Stk. 2. Partikontrollen foretages efter tilsynets regler for partikontrol af læggekartofler.

Stk. 3. Den i henhold til autorisationen ansvarlige person har ansvaret for, at de givne oplysninger er rigtige, samt at eksisterende regler er fulgt, herunder at det fremstillede parti kartofler opfylder gældende kvalitetsnormer.

Kontrol

§ 6. Tilsynet fører kontrol med, at bestemmelserne i disse regler overholdes.

Stk. 2. Tilsynet kan pålægge virksomheden at rette fejl og mangler ved virksomhedens indretning og drift.

Klage

§ 7. Tilsynets afgørelser i henhold til disse regler kan påklages til landbrugsministeriet.

Ikrafttræden

§ 8. Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983. Samtidig ophæves statens plantetilsyns regulativ af 13. maj 1976 for autoriserede godkendte avlssteder.

Stk. 2. Fra datoen for disse reglers ikrafttræden bortfalder alle tidligere meddelte autorisationer som avlssted, idet arbejdet på virksomheden dog vil kunne fortsættes indtil den 30. juni 1984.

Stk. 3. Såfremt bestemmelserne i disse regler, dog undtaget kravet til størrelse og kravet til gulvafløb, er opfyldt senest den 30. juni 1984, meddeles der avlsstedet ny autorisation med virkning fra den 1. juli 1984. Er bestemmelserne derimod ikke opfyldt senest den 30. juni 1984, bortfalder autorisationen fra dette tidspunkt.

STATENS PLANTETILSYN, den 15. april 1983.

Erling Jacobsen

/Paul Regensberg

Officielle noter

Ingen