Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for autoriserede forhandlere af læggekartofler


I henhold til § 32 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 134 af 30. marts 1982 om læggekartofler fastsætter statens plantetilsyn i disse regler bestemmelser for autoriserede forhandlere af læggekartofler.

Definition

§ 1. En autoriseret forhandler af læggekartofler er en virksomhed, der har tilladelse til at foretage ompakning til småpakninger (indtil 5 kg) af indkøbte partikontrollerede læggekartofler.

Autorisation

§ 2. Virksomheden må ikke tages i brug, før en autorisation foreligger fra tilsynet. Ansøgningsskemaer om autorisation kan rekvireres fra statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, eller fra et af tilsynets distriktskontorer. Det udfyldte ansøgningsskema returneres til et af tilsynets distriktskontorer.

Stk. 2. Ansøgningen skal angive en bestemt person, der i henhold til autorisationen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne fastsat af landbrugsministeriet eller tilsynet. Denne person kan kun være ejeren/forpagteren eller den daglige ansvarlige leder af virksomheden.

Stk. 3. Autorisationen omfatter den af tilsynet godkendte bygning me

d inventar mv. samt ejer- og ansvarsforhold som anført ved meddelelse af autorisationen. Såfremt der sker ændring af disse forhold, eller virksomhedens drift ophører, skal dette omgående meddeles tilsynet.

Indretning

§ 3. Virksomheden skal råde over arbejds- og lagerlokaler af en rimelig størrelse i forhold til omsætningen af læggekartofler.

Stk. 2. Lokalerne skal kunne holdes tørre og frostfri og i øvrigt efter tilsynets skøn være egnede til formålet.

Stk. 3. I virksomheden skal findes en justeret vægt.

Drift

§ 4. I virksomheden skal findes et ajourført regnskab over indkøbte læggekartofler med oplysninger om tidspunktet for indkøb samt leverandørens navn og adresse. Endvidere skal anføres avlerens nummer, kartoflernes sortsnavn, klassebetegnelse og sorteringsstørrelse. Regnskabet skal være tilgængeligt for tilsynet.

Stk. 2. Anvendes ved mærkningen af småpakninger et kontrolnummer i stedet for partiets avlernummer, skal regnskabet udvise kontrolnummeret for det enkelte parti.

Stk. 3. Under opbevaringen skal alle kartoffelpartier være mærket me

d avlernummer, sortsnavn, sorteringsstørrelse og klassebetegnelse.

Stk. 4. Ved transport, opbevaring og behandling skal kartoffelpartierne holdes adskilt.

Stk. 5. Maskiner, transportmidler og emballage anvendt ved behandlingen af læggekartoflerne skal holdes forsvarligt rengjort, hvorfor der i virksomheden skal findes de nødvendige midler og rekvisitter til den daglige rengøring, herunder desinfektionsvæske.

Stk. 6. Lokalerne skal holdes rene og tørre. Tilsynet kan meddele nærmere regler for rengøring og desinfektion mv.

Stk. 7. Virksomheden har ansvaret for, at pakningernes indhold og mærkning er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i landbrugsministeriets bekendtgørelse om læggekartofler.

Stk. 8. Småpakningerne skal være mærket med følgende oplysninger:

 

     a) Kategori og/eller klasse 

     b) Sortsnavn 

     c) Vægt 

     d) Den ansvarlige virksomheds navn og adresse 

      (eller virksomhedens autorisationsnummer) 

     e) Avlernummer og plomberingsdato for partiet 

      (eller kontrolnummer) 

Såfremt mærkesedlerne ikke opfylder bekendtgørelsens krav til størrelse og farve, skal småpakningerne mærkes »Må udelukkende forhandles i Danmark«.

Kontrol

§ 5. Tilsynet fører kontrol med, at bestemmelserne i dette regulativ overholdes.

Stk. 2. Den i henhold til autorisationen ansvarlige person har ansvaret for, at de givne oplysninger er rigtige, samt at gældende regler er fulgt.

Stk 3. Tilsynet kan pålægge virksomheden at rette fejl og mangler ved virksomhedens indretning og drift.

Klage

§ 6. Tilsynets afgørelser i henhold til disse regler kan påklages ti

l landbrugsministeriet.

Ikrafttræden

§ 7. Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983. Samtidig ophæves statens plantetilsyns regulativ af 13. maj 1976 for autoriserede forhandlere af læggekartofler.

Stk. 2. Fra datoen for disse regler ikrafttræden bortfalder alle tidligere meddelte autorisationer som forhandler af

læggekartofler, idet arbejdet på virksomheden dog vil kunne

fortsættes indtil den 30. juni 1984.

Stk. 3. Såfremt bestemmelserne i disse regler er opfyldt senest den 30. juni 1984, meddeles der forhandleren af læggekartofler ny autorisation med virkning fra den 1. juli 1984. Er bestemmelserne derimod ikke opfyldt senest den 30. juni 1984, bortfalder autorisationen fra dette tidspunkt.

STATENS PLANTETILSYN, den 15. april 1983.

Erling Jacobsen

/Paul Regenberg

Officielle noter

Ingen