Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Regler for udførsel af kartofler


I medfør af § 2, stk. 2, og § 17, stk. 1 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 135 af 15. april 1980 (* 1) om indførsel og udførsel af planter m.m. fastsættes herved følgende bestemmelser for udførsel af kartofler.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Reglernes område

§ 1 . Disse regler omfatter bestemmelser om udførsel af stængelknold

e af Solanum tuberosum L. (kartoffel) i frisk stand til konsum som spisekartofler eller til industriel forarbejdning.

Stk. 2 . Bestemmelser om udførsel af læggekartofler, hvorved forstås vegetativt formeringsmateriale af Solanum tuberosum L. (kartoffel), er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om læggekartofler.

Kontrolmyndighed

§ 2 . Kontrollen med overholdelse af bestemmelserne i disse regler foretages af statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup, i det følgende kaldt tilsynet.

Stk. 2 . Tilsynet kan fastsætte nærmere regler om kontrollens gennemførelse mv.

Betingelser for udførsel

§ 3 . kartofler må kun udføres, såfremt de opfylder bestemmelserne i kapitel 2 om partikontrol og godkendelse.

§ 4 . Udførsel af kartofler til lande uden for Det europæiske økonomiske Fællesskab er kun tilladt personer eller virksomheder, der er autoriseret dertil af landbrugsministeriet.

Stk. 2 . Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det tilladt personer eller virksomheder uden autorisation at udføre mindre partier kartofler til skibsproviantering.

Kapitel 2

Partikontrol og godkendelse

Anmeldelse til partikontrol

§ 5 . anmeldelse af kartofler til partikontrol kan indgives af kartoffelavlere, for så vidt angår avlerens egen avl, af autoriserede kartoffelsorterecentraler og af registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler.

Stk. 2 . Anmeldelse til partikontrol skal ske med henblik på godkendelse til udførsel til et bestemt modtagerland.

Stk. 3 . Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om kartoffelsortens navn, antal emballageenheder og disses vægt, evt. mærkning og plombering samt avlerens navn og adresse. Såfremt en sending består af partier fra flere avlere, skal endvidere antal emballageenheder og vægten af hvert parti oplyses.

Stk. 4 . Er hele eller dele af sendingen behandlet med kemiske midle

r, skal dette anføres på anmeldelsen med angivelse af midlets betegnelse (navn).

Partikontrollens gennemførelse

§ 6 . Partikontrol kan foretages a. på autoriserede godkendte avlssteder, for så vidt angår avlerens egen avl, b. på autoriserede kartoffelsorterecentraler, c. på registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler, for så vidt angår avlerens egen avl, d. på registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler og e. i havne, der er godkendt af tilsynet.

Stk. 2 . En betingelse for, at partikontrollen kan udføres på de und

er stk. 1, a. - d. nævnte steder, er, at partiet omfatter mindst 10 tons kartofler.

Stk. 3 . en betingelse for, at partikontrollen kan udføres på de und

er stk. 1, e, nævnte steder, er, at partiet omfatter mindst 100 tons kartofler.

Stk. 4 . Består en sending af partier fra flere avlere, skal partier

ne holdes, adskilt og være tydeligt mærket.

Stk. 5 . Som grundlag for partikontrollen udtager tilsynet en prøve

af sendingen. Størrelsen af prøven fastsættes under hensyntagen til sendingens størrelse, antallet af partier samt særlige forhold, der kan have påvirket kartoffelkvaliteten.

Stk. 6 . Efter afslutning af partikontrollen giver tilsynet virksomheden en kopi af inspektionsbladet med angivelse af partikontrollens resultat.

Godkendelse

§ 7 . Såfremt der i modtagerlandet gælder særlige krav for kartofler med hensyn til kvalitet og sundhed, skal oplysninger herom anføres på anmeldelsen, således at tilsynet kan foretage partikontrollen i overensstemmelse med sådanne krav.

Stk. 2 . Et parti spisekartofler, der ønskes godkendt til udførsel, skal være ensartet, sortsrent og udgøre en god og sund handelsvare, der kan tåle nødvendig håndtering og transport.

Stk. 3 . Såfremt partiet godkendes ved partikontrollen, udsteder tilsynet plantesundhedscertifikat i overensstemmelse med modtagerlandets indførselsbestemmelser.

§ 8 . Godkendelse af et parti kartofler til udførsel har gyldighed i 3 uger. Hvor forholdene taler derfor, kan tilsynet dog forlænge gyldighedsperioden.

Stk. 2 . Uanset bestemmelsen i stk. 1 har godkendelsen af et parti tidlige spisekartofler, hvorved forstås kartofler af samme års høst, der sælges inden den 1. september, kun gyldighed i 3 dage. Hvor forholdene taler derfor, kan tilsynet dog forlænge gyldighedsperioden.

Stk. 3 . Skal omsætningen ske efter udløbet af gyldighedsperioden eller den forlængede gyldighedsperiode, skal partiet fremstilles til godkendelse ved en fornyet partikontrol.

§ 9 . Et parti kartofler, der kasseres helt eller delvis ved partikontrol, kan efter omsortering fremstilles til ny kontrol. Ved genfremstillingen af partiet skal der gives oplysning om kassationsårsagen og -tidspunktet.

Stk. 2 . Såfremt et kasseret parti kartofler ikke ønskes omsorteret med henblik på genfremstilling til kontrol, skal eventuelle plomber og mærkesedler fjernes fra samtlige pakningsenheder, medmindre tilsynet i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

§ 10 . Et parti kartofler, der er godkendt ved partikontrol, kan af tilsynet forlanges underkastet fornyet partikontrol, såfremt tilsynet skønner, at partiet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse. Kartofler, der kasseres ved denne undersøgelse, må ikke udføres. Eventuelle plomber og mærkesedler skal fjernes fra samtlige pakningsenheder, medmindre tilsynet i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

Pakning

§ 11 . Såfremt der anvendes beholdere (containere) som emballage for kartofler, må virksomheden først påbegynde fyldning af disse efter aftale med tilsynet, medmindre virksomheden har sådanne tekniske indretninger, at beholderne (containerne) på enkelt vis lader sig tømme.

Stk. 2 . Beholdere (containere), der skal forsegles, må kun anvendes , såfremt de kan lukkes på en sådan måde, at forseglingen kan foretages i et enkelt punkt.

Stk. 3 . Spisekartofler må kun udføres pakket i lukket emballage, de

r skal være ny og ren. Beholdere (containere) kan dog genanvendes, såfremt de er rengjort.

Kapitel 3

Særlige bestemmelser for spisekartofler

Mærkning

§ 12 . Ved udførsel af spisekartofler skal hver emballageenhed være mærket med følgende oplysninger: »Spisekartofler«, »Danmark«, nettovægt og sortens navn. Såfremt modtagerlandet stiller særlige krav til mærkningen, påser tilsynet, at disse krav er opfyldt.

Stk. 2 . De i stk. 1 nævnte oplysninger kan angives på en officiel mærkeseddel eller direkte på emballagen.

Stk. 3 . Såfremt der anvendes en mærkeseddel, må denne hverken være hvid, blå eller brun og skal måle mindst 110 x 67 mm. Såfremt modtagerlandet stiller krav om, at emballageenheden skal være officielt forseglet, skal mærkesedlen være fastgjort således, at dens fastgørelse er sikret ved forseglingen.

Forsegling

§ 13 . Såfremt et modtagerland stiller krav om forsegling, foretages denne med en gul plombe, der skal vise en kongekrone samt ordene »Statens plantetilsyn«. Forseglingen må ikke kunne benyttes igen efter at være åbnet.

Dispensation

§ 14 . Såfremt det over for tilsynet godtgøres, at et parti spisekartofler i modtagerlandet skal leveres direkte til en pakkevirksomhed eller lignende, kan tilsynet helt eller delvis dispensere fra bestemmelserne i §§ 12 og 13.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 15 . tilsynet har adgang til forretningslokaler, opbevaringsrum, sortererum og lignende og er berettiget til vederlagsfrit at udtage prøver i det omfang, kontrollen gør det nødvendigt.

Stk. 2 . Det påhviler virksomhederne at give tilsynet fornødne oplysninger om de af kontrollen omfattede partier og yde den bistand, der er nødvendig til kontrollens gennemførelse. Virksomhederne har endvidere pligt til at rette fejl og mangler, der påvises af tilsynet.

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 16 . Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983.

STATENS PLANTETILSYN, den 25. april 1983

Erling Jacobsen

Paul Regenberg

Redaktionel note
  • (* 1) Nu landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 820 af 11.12.1987.