Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler


I henhold til § 3, stk. 3 og § 6, stk. 2, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 71 af 10. marts 1982 om kvalitetskontrol og afgift ved salg af kartofler, fastsætter statens plantetilsyn, i det følgende kaldt tilsynet, ved disse regler bestemmelser for avls- og salgssteders registrering og drift.

Definition

§ 1. Et registreret avls- og salgssted er en virksomhed, der har tilladelse til at foretage kvalitetssortering, opbevaring og omsætning af spisekartofler af egen avl.

Registrering

§ 2. Et registreret avls- og salgssted må ikke tages i brug, før tilsynet skriftligt har godkendt virksomheden og herunder meddelt registreringsnummer. Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup. eller fra et af tilsynets distriktskontorer. Det udfyldte ansøgningsskema indsendes til et af tilsynets distriktskontorer eller til hovedkontoret.

Stk. 2. Ansøgningen skal angive en bestemt person, der i henhold til registreringen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne fastsat af landbrugsministeriet eller tilsynet vedrørende omsætning af spisekartofler, og som alene er underskriftsberettiget på tilsynets formularer mv. Denne person kan kun være ejeren/forpagteren af virksomheden eller dennes daglige, ansvarlige leder.

Stk. 3. Registreringen omfatter de af tilsynet godkendte lokaler med inventar mv. samt ejer- og ansvarsforhold som anført ved meddelelse om registrering. Såfremt der sker ændringer af disse forhold, eller virksomhedens drift ophører, skal dette omgående meddeles tilsynet.

Indretning

§ 3. Et registreret avlssteds bygninger skal være velisolerede og i øvrigt være velegnede som grundlag for virksomhedens omsætning af spisekartofler. Der skal være fast gulv i hele bygningsarealet.

Stk. 2. Opbevaringsrum for usorterede kartofler skal være indrettet, så kartoffelsorterne kan holdes adskilt.

Stk. 3. Der skal være installeret en sorteremaskine til størrelsessortering, sorterebord til frasortering af kartofler med kvalitetsfejl samt en justeret vægt. I forbindelse med disse indretninger skal der findes kraftig belysning.

Stk. 4. Ved godkendelse af virksomhedens lokaler og installationer kan tilsynet skriftligt meddele begrænsninger i virksomhedens drift. Fx. kan der dispenseres fra kravet om sorteremaskine.

Stk. 5. Til brug for virksomhedens ansatte og tilsynets kontrollører skal der i virksomheden findes håndvask med varmt vand, sæbe, børste og håndklæde.

Drift

§ 4. På et registreret avls- og salgssted skal der findes et ajourført lagerregnskab, der skal omfatte alle kartofler omsat af virksomheden. Ved salg anføres modtagerens navn og adresse, partiets størrelse samt sortsnavn og dato for salget. For opsorterede spisekartofler angives endvidere pakningsenhedernes størrelse samt kvalitetsbetegnelse.

Stk. 2. Lagerregnskab skal opbevares i 2 år og konstant være tilgængeligt for tilsynet.

§ 5. Under opbevaring, transport og behandling skal kartoffelsortern

e holdes adskilt.

Stk. 2. Sortere- og transportanlæg skal holdes rengjorte, og ved transport af kartoflerne må der kun anvendes rengjort emballage og transportmidler.

§ 6. Opsorterede spisekartofler skal som minimum være mærket med følgende: spisekartofler, sort, kvalitetsklasse og sorteringsstørrelse. Såfremt kartoflerne er pakket i salgsemballage, skal mærkningsbestemmelserne angivet i bilag 2 til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 71 af 10. marts 1982 være opfyldt.

§ 7. Lokaler, installationer og maskiner skal holdes tørre og rene o

g være vedligeholdt i en stand, der svarer til niveauet ved tilsynets godkendelse af virksomheden. Lokalerne skal holdes ryddelige og fri for brugte sække samt restpartier under nedbrydning. Tilsynet kan meddele nærmere regler for rengøring og desinfektion mv.

Stk. 2. Lokaler, der er omfattet af tilsynets godkendelse, må ikke anvendes til andre formål, herunder opbevaring af andre effekter, uden tilsynets skriftlige tilladelse.

Partikontrol

§ 8. Tilsynet fører kontrol med, at kvalitets- og mærkningsbestemmelserne i bilag 1 og 2 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 71 af 10. marts 1982 overholdes.

Stk. 2. Anmeldelse til partikontrol af spisekartofler til eksport foretages på tilsynets anmeldelsesformular (form. 15), der skal være tilsynet i hænde i god tid og senest dagen, før kontrollen ønskes udført, og inden for tilsynets åbningstid.

Stk. 3. Tilsynet er berettiget til vederlagsfrit imod kvittering at udtage prøver af kartoffelpartierne i det omfang, kontrollen gør det nødvendigt. Det påhviler virksomheden at give tilsynet fornødne oplysninger om de kartoffelpartier, der er omfattet af kontrollen, samt yde tilstrækkeligt bistand til kontrollens gennemførelse.

Stk. 4. Den i henhold til registreringen ansvarlige person har ansvaret for, at de givne oplysninger er rigtige, samt at eksisterende regler er fulgt, herunder at kartoflerne opfylder gældende kvalitets- og mærkningsbestemmelser.

Kontrol

§ 9. Tilsynet fører kontrol med, at bestemmelserne i disse regler overholdes.

Stk. 2. Tilsynet kan pålægge virksomheden at rette fejl og mangler ved virksomhedens indretning og drift.

Klage

§ 10. Tilsynets afgørelser i henhold til disse regler kan påklages til landbrugsministeriet.

Ikrafttræden

§ 11. Reglerne træder i kraft den 1. juni 1983.

Samtidig ophæves statens plantetilsyns regulativ af 25. august 1977 for godkendte avls- og salgssteder for spisekartofler.

Stk. 2. Fra datoen for disse reglers ikrafttræden bortfalder alle tidligere meddelte registreringer som avls- og salgssted, idet arbejdet på virksomheden dog vil kunne fortsættes indtil den 30. juni 1984.

Stk. 3. Såfremt bestemmelserne i disse regler er opfyldt senest den 30. juni 1984, meddeles der avls- og salgsstedet ny registrering med virkning fra 1. juli 1984. Er bestemmelserne derimod ikke opfyldt senest den 30. juni 1984, bortfalder registreringen fra dette tidspunkt.

STATENS PLANTETILSYN, den 2. maj 1983.

Erling Jacobsen

/Paul Regenberg

Officielle noter

Ingen