Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Statsfrøkontrollens prøvetagningsregler


Efterfølgende regler for prøvetagning, mærkning og forsegling af frø- og kornpartier afløser de tilsvarende regler udsendt i november 1980 samt de i tilslutning hertil udsendte cirkulærer.

Reglerne er vedtaget af frøkontrolkommissionen og godkendt af landbrugsministeriet til ikrafttræden 1. juli 1985.

Statsfrøkontrollen, juni 1985.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 Indl edning ................................................. 8 

 1. Almindelige forhold .................................... 8 

   1.1 Prøvetagningens formål ........................... 8 

   1.2 Almindelige betingelser for prøvetagning ......... 9 

   1.3 Partiets renhed og ensartethed (egalitet) ........ 9 

   1.4 Tvivlstilfælde ved prøvetagning ................... 9 

 2. Prøvetagningen generelt ............................... 10 

   2.1 Partiets størrelse ................................ 10 

   2.2 Definition af prøver .............................. 10 

     2.2.1 Delprøve ................................... 10 

     2.2.2 Primærprøve ................................ 10 

     2.2.3 Parallelprøve .............................. 11 

     2.2.4 Originalprøve ............................. 11 

   2.3 Udtagning af delprøven ............................ 11 

     2.3.1 Prøvetagning med hånd ..................... 12 

     2.3.2 Prøvetagning med søger ..................... 12 

         2.3.2.1 Stiksøger .......................... 12 

         2.3.2.2 Kanalsøger ......................... 13 

     2.3.3 Automatisk prøvetager ...................... 14 

     2.3.4 Andre hjælpemidler ......................... 14 

   2.4 Antallet af delprøver, der kræves udtaget  ....... 15 

     2.4.1 Renvarepartier, der skal forsegles af 

         statsfrøkontrollen ......................... 15 

     2.4.2 Renvarepartier, der ikke skal forsegles af 

         statsfrøkontrollen ......................... 15 

     2.4.3 Partier, der henstår forseglede ............ 15 

     2.4.4 Råvarepartier .............................. 15 

   2.5 Neddeling og reduktion af prøver .................. 16 

     2.5.1 Prøve af renvarer .......................... 16 

         2.5.1.1 Primærprøvens reduktion .......... 16 

     2.5.2 Prøve af råvarer .......................... 17 

   2.6 Prøvens emballering ............................... 18 

     2.6.1 Prøver, som ikke kræves indsendt i lufttæt 

         emballage .................................. 18 

     2.6.2 Prøver, som kræves indsendt i lufttæt 

         emballage .................................. 18 

   2.7 Prøvens plombering ............................... 19 

 3. Prøvetagning i specielle tilfælde ..................... 19 

   3.1 Oprenset og certificeret sædekorn og frø til udsæd, 

     der ønskes eksporteret i store containere ......... 19 

   3.2 Oprenset og certificeret sædekorn og frø til udsæd, 

     der ønskes importeret i store containere .......... 20 

   3.3 Fornyet prøvetagning af partier, der er forseglet af 

     statsfrøkontrollen samt firmaforseglede partier af 

     "Standardfrø" (grønsagsfrø) med bibeholdelse af det 

     oprindelige referencenummer ....................... 21 

     3.3.1 Fornyet prøvetagning - orange analysebevis . 21 

     3.3.2 Verifikationsprøver ........................ 22 

     3.3.3 Forlængelse af forseglingens 

         gyldighedsperiode .......................... 22 

   3.4 Fornyet prøvetagning af partier, der er officielt 

     forseglet i et andet land med bibeholdelse af det 

     oprindelige referencenummer ....................... 23 

     3.4.1 EF-mærkede partier af præ-basisfrø og 

         basisfrø ................................... 23 

     3.4.2 EF-mærkede partier af sædekorn ............. 24 

   3.5 Prøvetagning af partier eller delpartier, der bejdses 

     efter den oprindelige prøvetagning og mærkning 

     af partiet ........................................ 24 

     3.5.1 Sædekorn ................................... 25 

     3.5.2 Mark- og havefrø ........................... 25 

     3.5.3 Importerde partier ......................... 26 

   3.6 Prøvetagning af råvarepartier med henblik på 

     rensningsundersøgelse ............................. 27 

 4. Prøvestørrelser ....................................... 28 

   4.1 Primærprøven ...................................... 28 

   4.2 Originalprøven .................................... 28 

   4.3 Prøve til vandindholdsbestemmelse ................. 29 

   4.4 Prøve til kontroldyrkning ......................... 29 

   4.5 Prøve til sygdomsundersøgelse ..................... 29 

   4.6 Prøve til størrelsessortering ..................... 29 

   4.7 Prøve af skovbrugsfrø ............................. 29 

   4.8 Prøve af særligt kostbart frø ..................... 30 

     4.8.1 Prøve af frø af Fl-hybrider ................ 30 

   4.9 Prøve af raps til industriformål .................. 30 

   4.10 Prøve af præ-basisfrø og basisfrø ................. 30 

   4.11 Prøve af råvarer .................................. 31 

 5. Mærkning af prøver .................................... 31 

   5.1 Prøvens mærkning .................................. 31 

     5.1.1 Mærkning af prøve til dansk analysebevis ... 32 

     5.1.2 Mærkning af prøve til internationalt orange 

         eller grønt analysebevis ................... 32 

 6. Mærkning af partier ................................... 33 

   6.1 Partiets mærkeseddel .............................. 33 

   6.2 Partiets referencenummer .......................... 33 

   6.3 Mærkning af frøpartier ............................ 34 

     6.3.1 Mærkning med EF-mærkesedler ................ 34 

         6.3.1.1 Præ-basisfrø, basisfrø og 

             certificeret frø ................... 34 

         6.3.1.2 Handelsfrø ......................... 34 

         6.3.1.3 Frøblandinger ...................... 34 

         6.3.1.4 Standardfrø ........................ 35 

     6.3.2 Mærkning med OECD-mærkesedler .............. 35 

     6.3.3 Mærkning med identitetsmærkesedler ......... 36 

         6.3.3.1 Mærkning af F-materiale ............ 36 

     6.3.4 Mærkning med 2 forskellige mærkesedler ..... 36 

   6.4 Mærkning af kornpartier ........................... 36 

     6.4.1 Mærkning med EF-mærkesedler ................ 36 

         6.4.1.1 EF-mærkning af sædekorn til 

             omsætning i Danmark ............... 38 

         6.4.1.2 EF-mærkning af sædekorn til eksport 39 

         6.4.1.3 Mærkning med 2 forskellige 

             mærkesedler ....................... 39 

         6.4.1.4 Mærkning af byg iblandet italiensk 

             rajgræs ........................... 39 

         6.4.1.5 Mærkning af sortsblandinger ....... 40 

     6.4.2 Mærkning med OECD-mærkesedler .............. 41 

     6.4.3 Mærkning med identitetsmærkesedler ......... 41 

         6.4.3.1 Mærkning af F-materiale ........... 41 

   6.5 Annullering af mærkningen ......................... 41 

   6.6 Ommærkning af partier ............................. 42 

     6.6.1 Ommærkning med samme referencenummer ....... 42 

     6.6.2 Ommærkning med nyt referencenummer ......... 42 

     6.6.3 Ommærkning af importerede partier .......... 43 

   6.7 Deling af sække og containere ..................... 43 

 7. Forsegling af partier ................................. 44 

   7.1 Forseglingens art og udførelse .................... 44 

     7.1.1 Forsegling ved hjælp af blyplomber ......... 44 

     7.1.2 Forsegling ved hjælp af rulleplomber og 

         håndlukkeplomber ........................... 44 

     7.1.3 Forsegling ved hjælp af en påsyet 

         mærkeseddel ................................ 45 

     7.1.4 Forsegling ved hjælp af selvlukkende 

         ventilsække ................................ 45 

     7.1.5 Forsegling ved hjælp af klæbemærke ......... 45 

     7.1.6 Forsegling i kasser, containere eller 

        »Octabins« .................................. 45 

   7.2 Afbrudt forsegling ................................ 45 

   7.3 Forseglingens gyldighedsperiode for EF-mærkede 

     partier af frø og korn ............................ 46 

 8. Indberetning om prøvetagning, mærkning og forsegling .. 46 

   8.1 Almindelige forhold vedrørende indberetning ....... 46 

   8.2 Indberetning om prøvetagning og forsegling ........ 48 

   8.3 Indberetning om fornyet prøvetagning .............. 49 

   8.4 Indberetning om prøvetagning af firmaforseglet 

     standardfrø ....................................... 49 

   8.5 Indberetning om ommærkning ......................... 49 

   8.6 Indberetning om deling/udportionering ............. 49 

   8.7 Indberetning om annullering af partier ............ 49 

 9. Indsendelse af prøver ................................. 50 

   9.1 Prøver, der må indsendes af rekvirenten ........... 50 

   9.2 Prøver, der skal indsendes af prøvetageren ........ 50 

     9.2.1 Original- og duplikatprøver ................ 50 

   9.3 Forsendelsesmåde .................................. 51 

     9.3.1 Prøver til vandindholdsbestemmelse ......... 51 

 BILAG 

 Bilag 1. Tabel over den maksimale partistørrelse ........... 52 

 Bilag 2. Tabel over minimumsvægt i gram for prøver af 

     renvare til undersøgelse ved statsfrøkontrollen af 

     forskellige arter af landbrugs- og havebrugsplanter 53 

 Bilag 3. Oversigt over plantearter, der må mærkes og forsegles 

      som handelsfrø ................................... 58 

 Bilag 4. Krav til leverandørmærkeseddel for standardfrø 

     (grønsagsfrø) ..................................... 60 

 Bilag 5. Oversigt over statsfrøkontrollens mærkesedler ..... 61 

 Bilag 6. Regler om prøvetagning i forbindelse med 

     interventionskøb (indlagring) af raps samt 

     interventionssalg (udlagring) af korn og raps ..... 69 

INDLEDNING

De efterfølgende regler finder anvendelse ved

- prøvetagning, mærkning og forsegling af frø og korn, der forhandles i henhold til bestemmelserne i landbrugsministeriets bekendtgørelser om markfrø, sædekorn, grønsagsfrø samt om forstligt formeringsmateriale,

- prøvetagning, mærkning og forsegling af partier, for hvilke der ønskes udstedt internationalt orange eller grønt analysebevis,

- prøvetagning af ikke forseglede partier i forbindelse med

 • 1) analyse med henblik på afregning imellem avlere og firmaer,
 • 2) bejdsebehovsundersøgelse af sædekorn,
 • 3) interventionskøb (indlagring) af raps samt interventionssalg (udlagring) af korn og raps, og
 • 4) ydelse af støtte til forarbejdning af olieholdige frø med henblik på olieproduktion eller iblanding i foderstoffer.

     1. ALMINDELIGE FORHOLD

1.1 Prøvetagningens formål

Formålet med prøvetagningen er

 • 1) at tilvejebringe en gennemsnitsprøve, der i alle henseender giver det bedst mulige udtryk for partiet,
 • 2) at skabe størst mulig sikkerhed for, at analyseresultatet kan henføres til det parti, prøven er udtaget af.

1.2 Almindelige betingelser for prøvetagning

Partier, der ønskes prøvetaget og forseglet, skal være let tilgængelige og klart adskilte fra andre partier, således at arbejdet kan udføres på en sådan måde, at fejl eller forvekslinger ikke kan finde sted. Såfremt prøvetageren finder, at disse krav ikke er opfyldt, skal han nægte prøvetagning og forelægge sagen for statsfrøkontrollen.

1.3 Partiets renhed og ensartethed (egalitet)

Alle partier af frø og korn, selv de bedst rensede, er mere eller mindre uensartede. Jo mere uensartet et parti er, des vanskeligere er det at udtage en prøve, der giver et rigtigt udtryk for partiets gennemsnit.

Såfremt et parti er sammensat af flere mindre partier af forskellig kvalitet, er der særlig stor risiko for, at partiet ikke er egalt.

Frøvarer, der er transporteret i store portioner som på lastvogn eller andet transportmiddel, kan være uensartede, fordi der er sket en vægtsortering af frøvaren under transporten.

Partiets beskaffenhed bedømmes dels ved at betragte indholdet i den enkelte sæk, dels ved at se på prøver udtaget af forskellige sække. Finder prøvetageren det umuligt at udtage en repræsentativ prøve af partiet, skal prøvetagning nægtes.

1.4 Tvivlstilfælde ved prøvetagning

Reglerne er forsøgt udformet så udførlige som praktisk muligt, men det vil ikke kunne undgås, at der i forbindelse med prøvetagningsarbejdet kan opstå problemer og tvivlstilfælde. I sådanne tilfælde skal prøvetageren kontakte statsfrøkontrollen.

     2. PRØVETAGNINGEN GENERELT

2.1 Partiets størrelse

Den maksimale størrelse for partier af frø og korn afhænger af arten og af formålet med prøvetagningen. Partistørrelser er anført i bilag 1.

2.2 Definition af prøver

Ved prøvetagning skelner man mellem forskellige kategorier af prøver, der fremkommer under prøvetagningen. I det følgende gives en beskrivelse af de enkelte kategorier.

2.2.1 Delprøve

Ved prøvetagning af et parti skal der udtages en række prøver fra de enkelte sække i partiet eller, hvis partiet er i containere (kasser, lastbil, silo o.s.v.), fra forskellige steder i containeren. Hver enkelt håndfuld eller prøve taget med søger eller automatisk prøvetager benævnes i det følgende som en delprøve. Alle delprøverne opsamles i en passende beholder (sæk, spand, kasse e.l.).

2.2.2 Primærprøve

Den samlede mængde af delprøver benævnes i det følgende primærprøven. Primærprøven omfatter sædvanligvis en større mængde end den, der kræves indsendt til statsfrøkontrollen, og skal derfor neddeles.

Den udtagne primærprøve skal altid være så stor, at den er tilstrækkelig for opdeling i det antal parallelprøver, som rekvirenten ønsker fremstillet.

2.2.3 Parallelprøve

Af primærprøven kan der, såfremt det ønskes af rekvirenten, fremstilles en række ens prøver - "Parallelprøver" - ved neddeling som beskrevet under pkt. 2.5.

2.2.4 Originalprøve

Den prøve, der først sendes til undersøgelse ved statsfrøkontrollen, benævnes originalprøven, medens de øvrige prøver i det følgende benævnes parallelprøver.

Såfremt der skal udstedes internationalt orange eller internationalt grønt analysebevis for partiet, skal den indsendte prøve påstemples "Original" og de øvrige prøver "Duplicate".

Såfremt der skal udstedes dansk analysebevis på partiet, men rekvirenten ønsker at have mulighed for på et senere tidspunkt at få det danske analysebevis ændret til et internationalt orange analysebevis, skal prøvetageren i alle forhold følge den procedure, der er beskrevet for udtagning af prøver, der skal danne grundlag for udstedelse af internationalt orange analysebevis (se pkt. 5.1.2 og 9.2). Rekvirenten skal i så tilfælde give prøvetageren besked herom.

Angående prøvestørrelse se pkt. 4 samt bilag 2.

2.3 Udtagning af delprøven

Delprøverne kan udtages manuelt ved hjælp af forskellige prøvetagningsinstrumenter, eller de kan udtages automatisk under tilløbet til sække eller containere.

Uanset om prøvetagningen sker med søger eller med hånd, skal delprøverne altid udtages i forskellig dybde.

Når sækkene i et parti indeholder samme vægtmængde, skal prøvetageren tilstræbe at udtage samme vægtmængde af hver sæk. Når sækkene i et parti ikke indeholder samme vægtmængde, skal prøvetageren tilstræbe af hver sæk at udtage en vægtmængde, der forholdsvis svarer til dennes vægt.

Da der ved påfyldning og transport af containere som regel vil ske en selektion af frøet, bør delprøverne principielt udtages ved tilløb til eller ved afløb fra containeren. Er dette ikke muligt, skal prøven udtages ved hjælp af kanalsøger.

I det følgende er de forskellige metoder beskrevet.

2.3.1 Prøvetagning med hånd

Da råvarepartier af frø - med undtagelse af olieholdige frø - som regel ikke er fritløbende på grund af vedhængende avner eller stak samt på grund af indhold af grovere bestanddele som stængeldele og større jordpartikler, skal udtagning af prøver af sådanne partier altid foretages med hånd. Det samme gælder renvarepartier af stakkede græsarter som italiensk rajgræs samt rød svingel, stivbladet svingel og frø af lignende karakter.

Prøvetagning med hånd af korn og frø i større containere eller dynger må kun foretages, hvis prøvetageren er i stand til at udtage delprøver i hele containerens/dyngens dybde. Hvis dette ikke er tilfældet, skal prøvetagningen foretages med søger eller ved udløb/aflæsning. Prøvetagningen skal ske ved udtagning af delprøver jævnt fordelt i hele containerens/dyngens udstrækning og i forskellig dybde.

2.3.2 Prøvetagning med søger

Der kan anvendes enten stiksøger eller kanalsøger, men kun søgere, der er udleveret af statsfrøkontrollen, må benyttes. Søger må ikke benyttes til frø, der ikke er fritløbende, såsom råvarer, stakket frø m.m.

2.3.2.1 Stiksøger

Stiksøgeren er et glatpoleret metalrør, tilspidset i den ene ende og forsynet med et håndtag i den anden. Nær den tilspidsede ende er udfræset et ovalt hul, og i den modsatte ende er røret ført gennem håndtaget. Længden er ca. 500 mm, og den indvendige diameter er ca. 13 mm. Hulrummet strækker sig gennem hele søgerens længde med undtagelse af spidsen. Ved prøvetagning af storfrøede arter - f. eks. ært - skal søgeren have en større indvendig diameter.

Ved prøvetagning presses søgeren ind i sækken med spidsen pegende opad i en vinkel på ca. 30 grader i forhold til det vandrette plan og med hullet vendende nedad, indtil sækkens midte er nået. Søgeren drejes 180 grader, således at åbningen vender opad. Søgeren trækkes tilbage med aftagende hastighed, således at den udtagne frømængde tiltager fra midten af sækken til dennes yderkant.

Stiksøger må kun anvendes ved prøvetagning af korn og frø i sække.

2.3.2.2 Kanalsøger

Kanalsøgeren består af et i den ene ende tilspidset tyndvægget rør, i hvilket der er indskudt et andet meget tæt tilsluttende ligeledes tyndvægget rør, som er forsynet med et håndtag. Igennem begge rør er der på den ene side fræset en række rektangulære huller med afrundede hjørner. Når inderrøret drejes 180 grader, er hullerne i dette spærret af yderrørets væg.

Nogle kanalsøgere er indrettet på den måde, at åbning og lukning foregår ved at forskyde de to rør i længderetningen.

Kanalsøgeren kan bruges enten lodret eller vandret. Hvis søgeren skal benyttes lodret, skal inderrøret være forsynet med et antal skillevægge, der opdeler dette i kamre - et for hvert hul, eller også skal den være indrettet således, at hullerne åbnes forskudt, hvorved søgeren fyldes fra bunden. Såfremt søgeren ikke er opdelt i kamre eller åbner forskudt, men til trods herfor benyttes lodret, vil frø fra de øvre lag falde ned i bunden af søgeren, når denne åbnes, og dette vil betyde, at disse lag vil blive overrepræsenteret i delprøven.

Ved prøvetagning føres søgeren ind i materialet i lukket stand, hvorefter den åbnes og bevæges lidt, for at kamrene kan fyldes helt, herefter lukkes søgeren. Søgeren trækkes nu tilbage, åbnes og tømmes i en passende beholder. Søgeren skal lukkes forsigtigt for ikke at beskadige frøet, når søgeren lukkes. Enkelte typer af kanalsøgere er forsynet med en stoppal, der forhindrer en fuldstændig lukning og derved modvirker, at frøet beskadiges ved lukningen.

2.3.3 Automatisk prøvetager

Den automatiske prøvetager skal være således konstrueret, at delprøverne udtages som et udsnit af hele strømmen i tilløbstragten til vægten. Endvidere skal den være udformet således, at materialet ikke kan slynges ud af prøvetageren under dennes bevægelse gennem frø-/kornstrømmen.

Prøvetageren skal være placeret så tæt ved tilløbstragten til vægten som muligt, og hvis der er indskudt bejdseapparatur mellem renseri og prøvetager, skal den være anbragt således, at bejdsning og blanding er helt tilendebragt, inden delprøven udtages.

Før en automatisk prøvetager tages i brug, skal den i hvert enkelt tilfælde være afprøvet og godkendt af statsfrøkontrollen.

Statsfrøkontrollens prøvetager skal føre en nøje kontrol med den automatiske prøvetagers funktion. Især skal det påses, at der ikke samler sig støv og bejdsepulver i apparaturet og i de dele, som fører delprøverne til opsamlingsbeholderen. Endvidere at der foretages en omhyggelig rengøring af apparaturet ved overgang fra et parti til et andet.

2.3.4 Andre hjælpemidler

Ved prøvetagning af styrtgods (materiale i bevægelse, f.eks. afløb fra lastvogn) kan anvendes en prøvetagningsskuffe eller eventuelt en anden beholder af passende størrelse.

Prøvetagningsskuffen kan være en trapezformet skuffe ca. 150 mm dyb og ca. 250 mm lang. Den har en bredde foroven og forneden på henholdsvis ca. 65 mm og ca. 35 mm. Skuffen føres gennem strømmen af materiale med passende mellemrum og skal føres således, at den tager et jævnt udsnit af dette. Det skal tilstræbes at udtage delprøver på en sådan måde, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret i primærprøven.

2.4 Antallet af delprøver, der kræves udtaget

2.4.1 Renvarepartier, der skal forsegles af statsfrøkontrollen

Når et renvareparti efter prøvetagningen skal forsegles af statsfrøkontrollen, skal der uanset prøvetagningsmetode tages en delprøve for hver 50 kg.

2.4.2 Renvarepartier, der ikke skal forsegles af statsfrøkontrollen

For partier af renvarer, der ikke efter prøvetagningen skal forsegles af statsfrøkontrollen gælder følgende normer for antallet af udtagne delprøver:

Af partier på indtil 1.500 kg udtages 1 delprøve for hver 100 kg.

Af partier, der er større end 1.500 kg, udtages 15 delprøver plus mindst 1 delprøve for hver 500 kg, hvormed vægten af partiet overstiger 1.500 kg.

Sækkene, hvoraf der udtages prøve, skal af prøvetageren vælges således, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret.

2.4.3 Partier, der henstår forseglede

Af partier, der henstår forseglede, og som prøvetages med henblik på forlængelse af spiringsanalysens gyldighedsperiode, udtages delprøver efter samme retningslinier som anført under pkt. 2.4.2.

Af småpakninger af markfrø udtages altid mindst 5 delprøver plus 1 delprøve for hver påbegyndt 200 kg frø, hvormed vægten af partiet overskrider 500 kg, dog maksimalt 20 delprøver.

2.4.4 Råvarepartier

Af råvarepartier, der er opsækket, skal der udtages prøve af alle enheder i partiet, selv om disse ikke forsegles efter prøvetagningen.

Foreligger partiet som løsvare eller i containere, udtages 1 delprøve for hver 100 kg frø.

2.5 Meddeling og reduktion af prøver

2.5.1 Prøve af renvarer

Primærprøven af renvarer skal reduceres og neddeles til parallelprøver, hvis antal bestemmes af rekvirenten. Ved prøvetagning i forbindelse med en EF-mærkning af partiet skal der dog altid fremstilles mindst 2 prøver. Neddelingen skal foretages med den største omhu, således at hver enkelt parallelprøve vil give det samme udtryk for partiets kvalitet.

2.5.1.1 Primærprøvens reduktion

Ønsker rekvirenten udtaget prøve til vandindholdsbestemmelse, skal en sådan prøve, for at begrænse vandfordampningen fra materialet til det mindst mulige, udtages af primærprøven, inden denne neddeles til parallelprøver.

Primærprøven blandes let i den beholder, hvori den er udtaget. Herefter udtages prøve til vandindholdsbestemmelse med hånd ved at udtage delprøver forskellige steder og i forskellig dybde af primærprøven.

Efter at en eventuel prøve til vandindholdsbestemmelse er udtaget, blandes primærprøven omhyggeligt og spredes i et tyndt lag på et rent, tørt og glat underlag (bord, bakke, papir). Spredningen foregår ved, at prøven fyldes i en skål med hældetud eller lignende, der holdes i en tilpas skrå stilling, så prøvematerialet løber i en svag, jævn strøm ud af tuden, medens skålen føres frem og tilbage i underlagets længderetning, indtil dette er dækket af et ganske tyndt lag. Derefter gentages den samme proces, men skålen føres nu i underlagets tværretning, og således fortsættes, indtil hele prøven er fordelt.

Underlaget skal være så stort, at materialet ikke ligger i tykkere lag, end at der ved udtagningen af prøverne kan tages helt til bunds med en til formålet specielt fremstillet ske, der udleveres af statsfrøkontrollen.

Parallelprøverne udtages derefter med skeen. Der skal vises den største agtpågivenhed for, at hver enkelt af parallelprøverne kommer til at give det samme udtryk for partiet som den oprindeligt udtagne primærprøve. Parallelprøverne tildeles derfor i rækkefølge de små skefulde, der udtages af prøvematerialet, så påfyldningen af alle poserne afsluttes samtidigt. Består prøvematerialet både af lettere og tungere dele, må prøvetageren være opmærksom på, at sidstnævnte vil have tilbøjelighed til at synke til bunds.

Prøverne skal i alle henseender repræsentere det færdige parti og må derfor efter udtagningen ikke underkastes nogen form for behandling, f.eks. tilsætning af bejdsemidler.

2.5.2 Prøve af råvarer

Den udtagne primærprøve skal udelt sendes til statsfrøkontrollen. Den eneste undtagelse herfra er, at een prøve til vandindholdsbestemmelse kan udtages, såfremt dette ønskes af rekvirenten.

Ønsker rekvirenten mere end een råvareprøve udtaget af et parti, må der af den enkelte sæk udtages et antal delprøver svarende til det ønskede antal prøver, og hver prøvepose tildeles hver sin delprøve. Da prøverne ikke er parallelprøver, mærkes de A, B, C o.s.v.

Foreligger partiet som løsvare eller i containere, udtages på samme måde for hver enkelt råvareprøve, der ønskes, det under pkt. 2.4.4 foreskrevne antal delprøver.

Ved udtagning af prøver til vandindholdsbestemmelse skal større stængeldele, halmstrå og andre grove bestanddele i primærprøven findeles før udtagning af denne prøve.

2.6 Prøvens emballering

Prøven skal emballeres på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at emballagen ødelægges under forsendelsen.

2.6.1 Prøver, som ikke kræves indsendt i lufttæt emballage

Prøver,der skal undersøges for renhed, spireevne, indhold af andre plantearter m.m., kræves ikke indsendt i lufttæt emballage.

Til sådanne prøver kan anvendes fintvævede stofposer, plastposer eller kraftige papirposer. I sidstnævnte tilfælde skal prøvetageren påse, at posens kvalitet er af en sådan art, at den ikke kan åbnes i bunden og lukkes påny, uden at dette kan ses.

Poserne leveres af rekvirenten. Prøvetageren har ansvaret for, at de prøveposer, han anvender, er rene, tilstrækkeligt tætvævede og hele. Han skal endvidere sørge for, at stofposerne vendes og undersøges for indhold af eventuelle urenheder før brugen. Endvidere skal det påses, at sømmen vender ind i posen, så der ikke er mulighed for at sprætte denne op og igen sy den sammen, uden at det kan ses.

Ved benyttelse af plastposer skal prøvetageren kontrollere, at sammensvejsningen i posens bund er tæt og vender ind i posen.

2.6.2 Prøver, som kræves indsendt i lufttæt emballage

Prøver af pilleret frø og prøver, der skal undersøges for vandindhold, rumvægt eller størrelsessortering, skal for at undgå vandfordampning emballeres i lufttæt emballage.

Prøver, der er bejdset med midler i fareklasse Tx, skal af miljømæssige årsager emballeres i plastposer.

I almindelighed anvendes kraftige plastposer, som firmaerne mod betaling kan rekvirere hos statsfrøkontrollen. Poserne skal vendes, så sammensvejsningen vender ind i posen, og de skal lukkes, således at der er mindst mulig luft over posens indhold.

2.7 Prøvens plombering

Prøven skal plomberes på en sådan måde, at den ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at det kan ses, at den har været åbnet.

Bindingen på prøveposerne skal være meget stram, hvilket lettest opnås ved at binde med dobbelt halvstik. Mærkesedlen må ligeledes bindes tæt og stramt ind til posen, hvorefter plomben anbringes ved, at enderne af båndet stikkes gennem de to huller og knyttes i en enkelt knude, der strammes tæt ind til plomben.

Såfremt en prøvepose ikke er fyldt, kan der forekomme en ret lang åben munding over bindingen. I sådanne tilfælde skal posen ombøjes og tilbindes, således at uvedkommende frø ikke kan sætte sig i posens munding.

Til plombering af prøver må kun anvendes blyplomber.

Sammentrykning af plomben skal udføres således, at typerne i plombetangen står tydeligt præget i plomben.

     3. PRØVETAGNING I SPECIELLE TILFÆLDE

3.1 Oprenset og certificeret sædekorn og frø til udsæd, der ønskes eksporteret i store containere

Statsfrøkontrollen skal i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til en sådan eksport.

Prøvetagning, mærkning og forsegling skal foretages efter følgende regler:

     1. De enkelte partier skal inden indladningen i transportvogne være prøvetaget, mærket og forseglet og skal opbevares i kasser, siloer e.l., til statsfrøkontrollens analyser har vist, at gældende normer er overholdt.

     2. Partierne må ikke være bejdset.

     3. Størrelsen af et parti må ikke overskride de i bilag 1 nævnte mængder. Hvis der transporteres mere end eet parti i samme transportvogn, skal der kunne opsættes tætte skillevægge mellem partierne.

     4. Transporten skal ske i lastvogne, der kan TIR-forsegles.

     5. Prøvetageren skal overvåge indladningen i transportvognen, og han skal efter indladningen mærke og forsegle denne. Hvis der transporteres mere end eet parti i samme transportvogn, skal hvert parti inde i vognen mærkes med partiets mærkeseddel, og en mærkeseddel for hvert parti skal anbringes uden på transportvognen.

3.2 Oprenset og certificeret sædekorn og frø til udsæd, der ønskes importeret i store containere

Statsfrøkontrollen skal i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til en sådan import.

Prøvetagning, mærkning og forsegling skal foretages efter følgende regler:

     1. Partierne må ikke være bejdset.

     2. Størrelsen af et parti må ikke overskride de i bilag 1 nævnte mængder. Hvis der transporteres mere end eet parti i samme transportvogn, skal der kunne opsættes tætte skillevægge mellem partierne.

     3. Transporten skal ske i lastvogne, der kan TIR-forsegles. Vognene skal være forseglet af eksportlandets certificeringsmyndigheder, og de skal være mærket med en EF-mærkeseddel for partiet eller med en mærkeseddel, der er ligestillet med en EF-mærkeseddel.

     4. Ved forsendelsens ankomst til det importerende firmas lager skal prøvetageren kontrollere, at mærkning og forsegling er udført forskriftsmæssigt, og partiet skal prøvetages ved aflæsningen. Prøven mærkes med formular 43, og der indsendes ikke indberetning om prøvetagningen. Af sædekorn udtages en prøve på 3 kg.

     5. Prøvetageren skal overvåge, at partiet omlades i sække.

     6. I forbindelse med omladningen i sække skal partiet prøvetages og mærkes med danske EF-mærkesedler. Partiet skal forsynes med dansk referencenummer, i rubrikken »Avlsland« skal »Danmark« overstreges og erstattes med eksportlandets navn, og under »Andre oplysninger« skal partiets udenlandske referencenummer anføres.

3.3 Fornyet prøvetagning af partier, der er forseglet af statsfrøkontrollen samt firmaforseglede partier af »Standardfrø« (grønsagsfrø) med bibeholdelse af det oprindelige referencenummer

Ovennævnte kategorier af partier må kun i nedenfor nævnte tilfælde prøvetages påny efter den oprindelige prøvetagning med bibeholdelse af det oprindelige referencenummer.

3.3.1 Fornyet prøvetagning - orange analysebevis

Et parti, for hvilket der er udstedt internationalt orange analysebevis, kan tidligst 1 måned efter den oprindelige prøvetagning prøvetages påny med henblik på udstedelse af et nyt internationalt analysebevis under det oprindelige referencenummer.

En betingelse for en sådan fornyet prøvetagning er, at hele det oprindelige parti er til stede. Er prøvetageren i tvivl om den oprindelige partistørrelse, skal han kontakte statsfrøkontrollen og indhente denne oplysning.

Prøven mærkes med formular 42b, og prøvetagningen indberettes på formular 21 under »Fornyet prøvetagning«.

3.3.2 Verifikationsprøver

Hvis der er rejst berettiget tvivl om rigtigheden af en prøvetagning eller et analyseresultat, og sagen ikke kan opklares på anden måde, kan statsfrøkontrollen rekvirere udtaget en »verifikationsprøve« af partiet.

En forudsætning for, at en sådan verifikationsprøve kan udtages, er, at hele det oprindelige parti er til stede.

Prøven mærkes med formular 43, hvor der blandt andet skal anføres partiets referencenummer, antal sække og kg for partiet samt ordet »Verifikationsprøve«. Der skal ikke indsendes indberetning om prøvetagningen.

3.3.3 Forlængelse af forseglingens gyldighedsperiode

Er forseglingens gyldighedsperiode udløbet for et parti, kan denne forlænges for en periode, hvis der udtages en prøve af restpartiet, og denne undersøges for spireevne.

Hvis frøet er af en sådan art, at partiet ikke kan prøvetages med stiksøger, skal sækkene åbnes under prøvetagerens opsyn, og efter prøvetagningen skal den oprindelige mærkeseddel igen anbringes på sækkene under prøvetagerens forsegling. Hvis mærkesedlen er påsyet, skal der rekvireres nye mærkesedler fra statsfrøkontrollen.

Foruden den oprindelige mærkeseddel skal partiet mærkes med mærkeseddel formular 60, som påstemples partiets oprindelige referencenummer og den nye prøvetagningsdato.

Prøven skal mærkes med formular 42, og prøvetagningen skal indberettes på formular 21 under »Fornyet prøvetagning«.

Prøver af partier af firmamærket »Standardfrø« mærkes med formular 43, og prøvetagningen skal indberettes som ovenstående.

3.4 Fornyet prøvetagning af partier, der er officielt forseglet i et andet land, med bibeholdelse af det oprindelige referencenummer

3.4.1 EF-mærkede partier af præ-basisfrø og basisfrø

Importerede EF-mærkede partier af præ-basisfrø og basisfrø kan prøvetages påny, uden at den udenlandske forsegling mister sin gyldighed, under nedenstående betingelser:

     1. Partier, som kan prøvetages med stiksøger: De originale mærkesedler bibeholdes under den originale forsegling. Prøven mærkes med formular 43. På prøvens mærkeseddel skal under »Andre oplysninger« anføres partiets referencenummer, samt at forseglingen er forblevet ubrudt. Der indsendes ikke indberetning om prøvetagningen.

     2. Partier, som ikke kan prøvetages med stiksøger: Den udenlandske mærkeseddel og plombe fjernes under prøvetagerens overvågning. Efter prøvetagningen forsynes partiet med en dansk EF-mærkeseddel påført samme generationsbetegnelse som den udenlandske. Partiet skal forsynes med dansk referencenummer. I rubrikken »Avlsland« skal »Danmark« overstreges og erstattes med eksportlandets navn, og under »Andre oplysninger« skal partiets udenlandske referencenummer anføres. Prøven skal mærkes med formular 42, og prøvetagningen skal indberettes på formular 21 under »Fornyet prøvetagning«. I rubrikken »Andre oplysninger« skal partiets oprindelige referencenummer anføres.

3.4.2 EF-mærkede partier af sædekorn

Sådanne partier kan kun prøvetages påny med bibeholdelse af den oprindelige mærkning og forsegling, hvis partiet prøvetages med stiksøger.

Prøven mærkes med formular 43. På prøvens mærkeseddel skal under »Andre oplysninger« anføres partiets referencenummer, samt at forseglingen forblev ubrudt. En mærkeseddel fra partiet eller en fotokopi af en sådan påhæftes prøvens mærkeseddel.

Ved fjernelse af en mærkeseddel fra en enkelt sæk skal der udfyldes og påsættes en dansk mærkeseddel af serien formular 74-77 i stedet. Mærkesedlen skal svare til kategorien af den fjernede mærkeseddel, formular 74 for præ-basissæd, formular 75 for basissæd, formular 76 for certificeret sædekorn 1. generation og formular 77 for certificeret sædekorn 2. generation.

Art og sort anføres som på den fjernede mærkeseddel, under »Referencenummer« overstreges »DK«, og det udenlandske referencenummer anføres, under »Avlsland« overstreges »Danmark«, og eksportlandet anføres, under »Andre oplysninger« anføres »Ommærkning foretaget af statsfrøkontrollen den ....«.

Der indsendes ikke indberetning om prøvetagningen.

3.5 Prøvetagning af partier eller delpartier, der bejdses efter den oprindelige prøvetagning og mærkning af partiet

Principielt skal et parti af udsæd, der har gennemgået en behandling, som kan påvirke partiets kvalitet, betragtes som et nyt parti. Partiet skal derfor prøvetages påny, ommærkes og forsynes med et nyt referencenummer, og alle krævede undersøgelser skal udføres på den ny prøve.

For partier, for hvilke der er udstedt dansk analysebevis, og som skal anvendes her i landet, er godkendt visse undtagelser, som omtales i det følgende.

3.5.1 Sædekorn

For sædekorn, der indgår i partier af rene sorter,sortsblandinger og blandinger af byg/italiensk rajgræs, og som bejdses efter den oprindelige prøvetagning og mærkning, gælder følgende regler:

     1. Prøvetageren skal overvåge bejdsningen.

     2. Efter bejdsningen skal partiet prøvetages, mærkes og forsegles, og en prøve skal indsendes til statsfrøkontrollen.

     3. Partiet skal forsynes med nyt referencenummer, og prøven skal mærkes med formular 42. På prøvens mærkeseddel skal under »Andre oplysninger« anføres »Prøve efter bejdsning«.

     4. Prøvetagningen skal indberettes på formular 21. Under »Andre oplysninger« skal anføres »Prøve efter bejdsning« samt partiets oprindelige referencenummer. Hvis der er tale om en sortsblanding eller en blanding af byg/italiensk rajgræs, skal referencenumrene på de indgåede sorter/arter anføres på formular 22.

3.5.2 Mark- og havefrø

Prøvetageren skal overvåge bejdsningen, og han skal prøvetage, mærke og forsegle partiet efter bejdsningen. Prøven skal indsendes til statsfrøkontrollen til undersøgelse for spireevne.

Partiet beholder sit oprindelige referencenummer, men dette referencenummer skal tilføjes et bogstav, som anført nedenstående. For markfrø skal rekvireres nye mærkesedler fra statsfrøkontrollen påtrykt referencenummer med tilhørende bogstav.

Prøven mærkes med formular 42 - firmamærket »Standardfrø« dog formular 43. På prøvens mærkeseddel skal under »Andre oplysninger« anføres »Prøve efter bejdsning«.

Prøvetagningen skal indberettes på formular 21, hvor der under »Andre oplysninger« skal anføres »Prøve efter bejdsning«.

Partiets referencenummer skal tilføjes et bogstav efter følgende retningslinier:

     1. Hele partiet bliver bejdset med samme bejdsemiddel: Referencenummeret skal tilføjes bogstavet »A«.

     2. Kun en del af partiet bliver bejdset: Delpartiet mærkes med referencenummeret tilføjet bogstavet »A«. Hvis der senere bejdses en anden del af partiet, skal dette delparti mærkes med referencenummeret tilføjet bogstavet »B«, og så fremdeles.

     3. En del af partiet bejdses med eet bejdsemiddel, medens en anden del bejdses med et andet bejdsemiddel: Den del af partiet, der er bejdset med eet bejdsemiddel, danner eet delparti, medens den del, der er bejdset med et andet bejdsemiddel, danner et andet delparti. Hvert delparti prøvetages for sig, ligesom der indsendes en prøve til statsfrøkontrollen for hvert delparti. Det ene delparti mærkes med referencenummeret tilføjet bogstavet »A«, medens det andet delparti mærkes med referencenummeret tilføjet bogstavet »B«.

3.5.3 Importerrede partier

     1. Partier, der efter bejdsningen skal udportioneres til brug her i landet: Kun for sådanne partier må der efter bejdsningen påsættes de oprindelige mærkesedler, hvor referencenummeret er tilføjet bogstavet »A«. Bejdsningen skal overvåges af prøvetageren. Efter bejdsningen skal partiet prøvetages, mærkes og forsegles. Hvis partiet i forbindelse med bejdsningen udportioneres i småpakninger, kan mærkning og forsegling foretages af firmaet. Prøven skal mærkes med formular 43. På prøvens mærkeseddel skal under »Andre oplysninger« anføres »Prøve efter bejdsning« samt partiets referencenummer tilføjet bogstavet »A«. Prøven indsendes til statsfrøkontrollen til undersøgelse for spireevne. Der indsendes ikke indberetning om prøvetagningen.

     2. Partier, der efter bejdsningen ikke skal udportioneres til brug her i landet: Sådanne partier skal efter bejdsningen betragtes som et nyt parti. Prøvetageren skal overvåge bejdsningen, og efter bejdsningen skal han prøvetage, mærke og forsegle partiet. Partiet skal mærkes med danske mærkesedler for den pågældende generation. I rubrikken »Avlsland« skal »Danmark« overstreges, og navnet på det land, hvor partiet oprindeligt er certificeret, skal anføres. Under »Andre oplysninger« skal partiets oprindelige referencenummer anføres. Prøven skal mærkes med formular 42, og prøvetagningen skal indberettes på formular 21. På såvel formular 42 som formular 21 skal under »Andre oplysninger« anføres partiets oprindelige referencenummer.

3.6 Prøvetagning af råvarepartier med henblik på rensningsundersøgelse

Opsækkede råvarepartier kan hos frøavleren prøvetages, mærkes og forsegles med henblik på rensningsundersøgelse. Partiet skal mærkes med formular 70.

Prøven skal mærkes med formular 42, og prøvetagningen skal indberettes på formular 21. På såvel formular 42 som formular 21 skal under »Andre oplysninger« anføres »Prøverensning«.

Råvarepartier, der foreligger som løsvare, kan prøvetages, hvorimod mærkning og forsegling ikke er mulig. Løsvarepartier kan prøvetages hos frøavleren i forbindelse med frøets læsning og levering. For at sikre prøvens relation til partiet og gyldighed i henhold til bestående frøavlskontrakt er det en forudsætning at sådanne partier prøvetages ved modtagelsen på frøfirmaet i forbindelse med frøets påfyldning i kasser.

Prøven mærkes med formular 43, hvor der under »Andre oplysninger« anføres »Prøverensning«. Der indsendes ikke indberetning om prøvetagningen.

     4. PRØVESTØRRELSER

Størrelsen af prøverne er fastsat i relation til de mængder, der er nødvendige til de ønskede analyser. Denne mængde, den såkaldte arbejdsprøve, står igen i forhold til kornvægten af den pågældende art.

4.1 Primærprøven

Størrelsen af primærprøven afhænger af det ønskede antal parallelprøver. Hvis partiet efter prøvetagningen skal forsegles med EF-mærkesedler, skal der af primærprøven altid fremstilles mindst 2 prøver af den i bilag 2, kolonne 4, foreskrevne størrelse.

4.2 Originalprøven

Prøvestørrelsen for arter af landbrugs- og havebrugsplanter fremgår af bilag 2.

I de tilfælde, hvor statsfrøkontrollen efter prøvetagningen forsegler partier af foder-, olie- og spindplanter samt af kornarterne, skal der altid udtages mindst een prøve af den i bilag 2, kolonne 4, nævnte størrelse. Det samme gælder i de tilfælde, hvor statsfrøkontrollen udtager prøver af partier af standardfrø, der efter prøvetagningen mærkes og forsegles af firmaet.

Prøver af pilleret frø skal mindst indeholde det antal piller, som er anført i bilag 2, side 57, under »Pilleret frø«.

4.3 Prøve til vandindholdsbestemmelse

Størrelsen for prøver til vandindholdsbestemmelse fremgår af bilag 2, kolonne 5, prøver af råvarer til vandindholdsbestemmelse skal dog altid være på mindst 100 g.

Af partier af bederoefrø, der forsegles med EF-mærkesedler, skal der altid være udtaget en prøve til undersøgelse for vandindhold.

4.4 Prøve til kontroldyrkning

Prøver til kontroldyrkning skal have de i bilag 2, kolonne 6, angivne størrelser.

4.5 Prøve til sygdomsundersøgelse

Prøver til sygdomsundersøgelse skal have de i bilag 2, kolonne 2, angivne størrelser.

4.6 Prøve til størrelsessortering

Prøver af bederoefrø til størrelsessortering skal være på mindst 250 g.

4.7 Prøve af skovbrugsfrø

Hvis disse arter ønskes prøvetaget, indhentes oplysninger om prøvestørrelsen hos statsfrøkontrollen i hvert enkelt tilfælde.

4.8 Prøve af særligt kostbart frø

Når partiet er meget lille, og når der i øvrigt er tale om meget kostbart frø, kan de anførte prøvestørrelser undtagelsesvis nedsættes.

4.8.1 Prøve af frø af F1-hybrider

Frø af Fl-hybrider er som regel dyrt, og da sådanne partier ofte består af et relativt lille antal frø, kan statsfrøkontrollen under visse omstændigheder udtage en mindre prøve end foreskrevet i bilag 2. Prøvetageren skal i hvert enkelt tilfælde, hvor et firma ønsker udtaget en mindre prøve, end prøvetagningsreglerne foreskriver, sætte sig i forbindelse med statsfrøkontrollen og oplyse art og sort, samt hvor mange frø partiet består af. Herefter vil statsfrøkontrollen på grundlag af de foreliggende oplysninger tage stilling til, hvor mange frø man i det givne tilfælde ønsker udtaget af partiet.

Prøvetageren skal på såvel prøvens mærkeseddel som på indberetningsformularen anføre »Nedsat prøvestørrelse« samt antal udtagne frø.

4.9 Prøve af raps til industriformål

Prøver af raps til industriformål skal være på mindst 1 kg.

4.10 Prøve af præ-basisfrø og basisfrø

Af partier, der af statsfrøkontrollen er forseglet som præ-basisfrø eller basisfrø, skal der foruden en prøve af den i bilag 2, kolonne 4, nævnte størrelse altid udtages en prøve af den i kolonne 6 nævnte størrelse. Denne prøve skal indsendes til statsfrøkontrollen til kontroldyrkning.

4.11 Prøve af råvarer

Prøver, der udtages af råvarer, skal altid være på mindst 2 kg.

     5. MÆRKNING AF PRØVER

Mærkning af prøver ved prøvetagning i specielle tilfælde se pkt. 3.

5.1 Prøvens mærkning

Til prøverne må kun anvendes statsfrøkontrollens mærkesedler, se bilag 5.

Mærkesedlerne skal udfyldes tydeligt, og det er meget vigtigt, at alle relevante oplysninger påføres. Der må ikke foretages rettelser, og parallelprøvernes mærkesedler skal alle være nøjagtigt ens udfyldt.

Referencenummeret skal anføres i rubrikken »Reference nr.«. Hvis partiet forsegles af statsfrøkontrollen, skal formularnummeret på den mærkeseddel, der er anvendt til partiet, anføres på prøvens mærkeseddel i rubrikken »Formular«. For partier af sædekorn, der er emballeret i sække med fortrykt mærkeseddel, anføres »Skt.«.

Hvis partiet efter prøvetagningen er mærket med EF eller OECD- mærkesedler, skal der i rubrikken »Generation« anføres, i hvilken generation partiet er mærket. Generationsbetegnelsen kan anføres ved følgende forkortelser: Pba for præ-basisfrø/sæd, Ba for basisfrø/sæd, C for certificeret sædekorn af rug, C1 for certificeret frø/sædekorn 1. generation, C2 for certificeret frø/sædekorn 2. generation, H for handelsfrø og St for standardfrø. I rubrikken »EF/OECD« skal ved overstregning anføres, om der er foretaget en EF- eller en OECD- mærkning af partiet. De samme retningslinier gælder for partier af sædekorn, hvor mærkesedlen er påtrykt sækken.

I rubrikken »Ikke bejdset/bejdset med« skal ved overstregning anføres, om partiet er bejdset, og i bekræftende fald skal bejdsemidlets fuldstændige navn anføres.

5.1.1 Mærkning af prøve til dansk analysebevis

Formular 42 anvendes til alle prøver, der er udtaget af partier, som efter prøvetagningen er forseglet af statsfrøkontrollen, og for hvilke der skal udstedes dansk analysebevis. Oplysninger om, hvor og for hvem prøvetagningen er foretaget, kan på rekvirentens forlangende udelades.

Formular 43 anvendes til prøver udtaget af partier, der ikke efter prøvetagningen skal forsegles af statsfrøkontrollen.

Formular 44 anvendes til prøver udtaget af partier i forbindelse med interventionskøb (indlagring) af raps samt interventionssalg (udlagring) af korn og raps.

Formular 69 anvendes til prøven ved prøvetagning af partier af raps og rybs til afregningsanalyse. Statsfrøkontrollens prøvetagere skal foruden denne mærkeseddel anvende formular 43 til prøven.

5.1.2 Mærkning af prøve til internationalt orange eller grønt analysebevis

Formular 42b anvendes til alle prøver, der er udtaget af partier, for hvilke der ønskes udstedt internationalt orange eller internationalt grønt analysebevis. På rekvirentens forlangende kan udelades oplysninger om, hvor og for hvem prøvetagningen er foretaget. Kun prøver med denne mærkeseddel kan danne grundlag for internationale orange og internationale grønne analysebeviser.

Mærkesedlen på den indsendte prøve påstemples »Original«, medens mærkesedlen på de øvrige parallelprøver påstemples »Duplicate«.

     6. MÆRKNING AF PARTIER

Alle emballageenheder i et parti, der efter prøvetagningen forsegles af statsfrøkontrollen, skal under prøvetagerens kontrol forsynes med en mærkeseddel.

Partierne kan mærkes enten:

 • 1) med en EF-mærkning i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelser om markfrø, om sædekorn samt om grønsagsfrø, eller
 • 2) i henhold til OECD-regulativerne, eller
 • 3) med en identitetsmærkning.

6.1 Partiets mærkeseddel

Mærkesedlen kan være af følgende typer: 1) til påbinding, 2) til påsyning, 3) til påklæbning eller 4) en mærkeseddel påtrykt emballagen (kun for sædekorn).

Foruden den udvendige mærkeseddel skal hver emballageenhed forsynes med et indlægsmærke af samme farve som den udvendige mærkeseddel. På indlægsmærket skal følgende oplysninger anføres: 1) art, 2) sort og 3) referencenummer.

Indlægsmærke kan undlades, hvis der er anvendt klæbemærkeseddel, påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, eller hvis mærkesedlen er påtrykt emballagen.

6.2 Partiets referencenummer

Partiets referencenummer består af nationalitetskendetegnet DK (er fortrykt på mærkesedlerne) og herudover af prøvetagerens kendingsbogstav/er samt et fircifret tal.

For præ-basisfrø og basisfrø består referencenummeret af DK + et fircifret tal og for certificeret frø af DK + et femcifret tal. Referencenummeret for disse kategorier er fortrykt på de mærkesedler, statsfrøkontrollen leverer til firmaet, eller som firmaet trykker efter tilladelse fra statsfrøkontrollen.

6.3 Mærkning af frøpartier

6.3.1 Mærkning med EF- mærkesedler

Mærkesedler til mærkning af partier af præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø leveres efter rekvisition af statsfrøkontrollen direkte til pågældende firma. Mærkesedler til mærkning af partier af handelsfrø, frøblandinger og standardfrø leveres af statsfrøkontrollen til den enkelte prøvetager.

6.3.1.1 Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø

Mærkesedlerne, se bilag 5, leveres normalt med alle de krævede oplysninger fortrykt. Hvis måned og år for prøvetagningen ikke er fortrykt, skal prøvetageren påstemple mærkesedlerne denne oplysning. Såfremt partiet er kemisk behandlet, skal dette anføres på alle mærkesedler under »Andre oplysninger«.

Mærkesedlerne kan efter ansøgning til statsfrøkontrollen leveres forberedt til færdigtrykning på firmaernes edb-anlæg.

På prøvens mærkeseddel og på indberetningsformularen skal den aktuelle prøvetagningsdato altid anføres.

6.3.1.2 Handelsfrø

Handelsfrø mærkes med mærkeseddel formular 89, der er brun, se bilag 5. Prøvetageren skal på denne mærkeseddel påstemple: Art, referencenummer, måned og år for forsegling og pakningens angivne vægt. Hvis partiet er kemisk behandlet, skal dette anføres under »Andre oplysninger«. I bilag 3 er anført en liste over de arter, der kan mærkes som handelsfrø.

6.3.1.3 Frøblandinger

Frøblandinger mærkes med mærkeseddel formular 88, der er grøn, se bilag 5. Prøvetageren skal på denne mærkeseddel påstemple: Referencenummer, måned og år for forsegling, anvendelsesformål, arternes/sorternes vægtforhold og pakningens angivne vægt. Hvis partiet er kemisk behandlet, skal dette anføres under »Andre oplysninger«.

Prøvetagningen indberettes som sædvanligt på formular 21, men derudover skal prøvetageren indsende formular 22 med oplysninger om de i blandingen indgåede partier.

Hvis prøvetageren fra firmaet har modtaget mærkesedler fra de i blandingen indgåede partier af rene arter, skal antallet af modtagne mærkesedler fra det enkelte parti anføres på formular 22.

6.3.1.4 Standardfrø

Standardfrø (grønsagsfrø) mærkes med mærkeseddel formular 90, der er gul, se bilag 5. Prøvetageren skal på denne mærkeseddel påstemple: Referencenummer, art og sort, måned og år for forsegling og pakningens angivne vægt (ikke for pakninger under 500 g). Hvis partiet er kemisk behandlet, skal dette anføres under »Andre oplysninger«.

Partier af standardfrø skal prøvetages af statsfrøkontrollens prøvetagere, men mærkning og forsegling kan foretages af firmaet. I så tilfælde benyttes firmaets egen mærkeseddel. Prøvetageren skal kontrollere, at de af firmaet benyttede mærkesedler svarer til EF- kravene, og at de er korrekt udfyldt. Om EF-kravene til leverandørmærkeseddel for standardfrø se bilag 4.

Hvis firmaet foretager mærkning og forsegling af partiet, skal prøvetageren til prøven benytte mærkeseddel formular 43. Prøvetagningen indberettes på formular 21.

6.3.2 Mærkning med OECD- mærkesedler

Mærkesedlerne, se bilag 5, leveres normalt med alle krævede oplysninger fortrykt. På prøvernes mærkeseddel og på indberetningsformularen skal den aktuelle prøvetagningsdato altid anføres.

6.3.3 Mærkning med identitetsmærkesedler

Til identitetsmærkning anvendes mærkeseddel formular 70, der er rød/hvid, se bilag 5. På denne mærkeseddel skal prøvetageren påstemple statsfrøkontrollens referencenummer samt dato og år for prøvetagningen, derimod kræves der ikke påstemplet arts- og sortsnavn.

Identitetsmærkning benyttes i de tilfælde, hvor EF eller OECD- mærkning ikke kan benyttes, men hvor det alligevel er ønskeligt at kunne identificere et givet parti med det korresponderende analysebevis.

6.3.3.1 Mærkning af F-materiale

Formular 71 anvendes til mærkning af forædlermateriale, der benyttes af forædleren til vedligeholdelse af sorter eller til produktion af præ-basisfrø. Mærkesedlerne til frø leveres normalt med de krævede oplysninger fortrykt. Hvis måned og år for prøvetagningen ikke er fortrykt, skal prøvetageren påstemple mærkesedlerne denne oplysning. Såfremt partiet er kemisk behandlet, skal dette anføres på alle mærkesedler under »Andre oplysninger«.

6.3.4 Mærkning med 2 forskellige mærkesedler

Statsfrøkontrollen kan tillade, at EF-mærkesedler og OECD-mærkesedler påsættes samme sæk, eller at en del af et parti kan EF-mærkes, medens den resterende del af partiet OECD-mærkes. Prøvetageren skal i så tilfælde påse, at begge hold mærkesedler er påtrykt samme generation og samme referencenummer. Mærkesedler for forskellige generationer må aldrig påsættes sække af samme parti.

6.4 Mærkning af kornpartier

6.4.1 Mærkning med EF- mærkesedler

Kun sædekorn, der af statsfrøkontrollen er godkendt til forsegling i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse om sædekorn, må forsynes med EF-mærkesedler.

Statsfrøkontrollens godkendelse af en given avl vil foreligge i form af skemaet »Anmeldelse for fremavl af sædekorn«, formular 100, hvoraf statsfrøkontrollens bedømmelse af avlen vil fremgå. For at være gyldig som godkendelse skal denne formular være underskrevet af statsfrøkontrollen.

Statsfrøkontrollens prøvetagere skal altid have forevist statsfrøkontrollens godkendelse af det pågældende avlsparti, inden det oprensede parti må forsegles som præ-basissæd, basissæd eller certificeret sædekorn. Der kan indgå sædekorn fra flere avlere i samme parti. I så tilfælde skal prøvetageren have forevist godkendelsesformularen for hvert enkelt af de indgåede avlspartier.

Hvis et firma har modtaget råvare fra et andet firma, skal overdragelsen altid være ledsaget af en kopi af statsfrøkontrollens godkendelse af avlen. På godkendelsen skal være anført navn på modtagerfirmaet samt antal kg overdraget.

Hvis et firma får oprenset sin avl eller en del af denne hos et andet sædekornsfirma, skal sidstnævnte firma forevise statsfrøkontrollens godkendelsesformular for avlen eller en fotokopi af denne, inden forsegling finder sted.

Sædekorn godkendt til forsegling i forskellige generationer kan indgå i samme parti. Partiet skal da mærkes som den seneste generation, der indgår i blandingen.

Partier godkendt til forsegling som præ-basissæd må ikke uden særlig tilladelse fra statsfrøkontrollen forsegles som basissæd eller certificeret sædekorn.

Byg, havre og hvede kan certificeres til og med certificeret sædekorn 2. generation, medens rug kun kan certificeres til og med certificeret sædekorn.

Prøvetageren rekvirerer mærkesedlerne og påstempler disse: Arts- og sortsnavn, referencenummer og måned og år for forseglingen.

Hvis et firma aftapper sædekorn i sække, der er påtrykt et andet firmas navn, skal det firmanavn, der er påtrykt sækkene, anføres på prøvens mærkeseddel formular 42.

På indberetningen formular 21 skal det firma, hvis navn er påtrykt sækkene, anføres under »Rekvirentens navn og adresse«, medens det firma, hvor aftapningen finder sted, skal anføres under »Prøvetagningssted«.

6.4.1.1 EF-mærkning af sædekorn til omsætning i Danmark

Til mærkning af sædekornspartier, der omsættes på hjemmemarkedet, anvendes:

     1. Statsfrøkontrollens mærkesedler, hvoraf kvalitetsgarantierne fremgår: Formular 84 til præ-basissæd, formular 85 til basissæd, formular 86r til certificeret sædekorn af rug, formular 86 til certificeret sædekorn 1. generation og formular 87 til certificeret sædekorn 2. generation. Se bilag 5.

     2. Sække med en fortrykt mærkeseddel, der skal indeholde de oplysninger og have den farve, der er anført i landbrugsministeriets bekendtgørelse om sædekorn. Udformningen af en sådan mærkeseddel skal godkendes af statsfrøkontrollen. Sække med fortrykt mærkeseddel må ikke anvendes til præ-basissæd. Oplysningerne om art, sort, referencenummer og måned og år for forseglingen skal påstemples i umiddelbar forbindelse med partiets aftapning, og oplysningerne skal påstemples inden for den ramme og ud for de pladser, der er bestemt til pågældende oplysning. Påstemplingen skal foretages af prøvetageren eller under dennes overvågning. Til kontrol af antal enheder og dermed partiets størrelse skal der påhver emballageenhed ud over referencenummeret påstemples et individuelt løbenummer. Prøvetageren skal på formular 21 i rubrikken »Partiet er mærket med fortrykt mærkeseddel. Følgende lbnr. indgår:» anføre, hvilke løbenumre der indgår i partiet.

6.4.1.2 EF-mærkning af sædekorn til eksport

Til EF-mærkning af sædekornspartier til eksport kan anvendes følgende mærkesedler: Præ-basissæd, formular 74, basissæd, formular 75, certificeret sædekorn 1. generation, formular 76, og certificeret sædekorn 2. generation, formular 77,

eller

hvis firmaet har solgt til udlandet efter danske kvalitetsregler, kan følgende mærkesedler, der alle har engelsk tekst, anvendes: Præ- basissæd, formular 84e, basissæd, formular 85e, certificeret sædekorn 1. generation, formular 86e, og certificeret sædekorn 2. generation, formular 87e.

6.4.1.3 Mærkning med 2 forskellige mærkesedler

Mærkesedler for forskellige generationer må aldrig påsættes sække af samme parti. Derimod er det muligt at anvende mærkesedler fra 84-87-serien til en del af partiet, medens den resterende del af partiet mærkes med sedler fra 84e-87e-serien eller fra 74-77-serien, ligesom det også er muligt at anvende 84e-87e-serien i kombination med 74-77-serien. Mærkesedler med forskellig generationsbetegnelse må aldrig påsættes samme sæk.

6.4.1.4 Mærkning af byg iblandet italiensk rajgræs

Byg iblandet italiensk rajgræs mærkes med mærkeseddel formular 88, der er grøn, se bilag 5. På denne mærkeseddel skal prøvetageren foruden referencenummer, forseglingsdato og angivet vægt påstemple »Byg/ital. rajgræs under rubrikken Frøblanding til:»I rubrikken »Arternes vægtforhold:» anføres sortsnavnene sammen med vægtforholdet, der altid skal være 92 byg til 8 italiensk rajgræs.

Mærkningen indberettes på formular 21 under afsnittet »Prøvetagning og/eller forsegling«. Derudover skal der indsendes oplysninger om de anvendte partier på formular 22.

Blandingspartier af byg/italiensk rajgræs skal ikke prøvetages, såfremt de anvendte partier har været godkendt og forseglet af statsfrøkontrollen før sammenblandingen, se dog pkt. 3.5.1, men prøvetageren skal overvåge blandingen, og han skal have overladt mærkesedlerne fra de anvendte sække eller containere. Der skal på formular 22 indberettes om antallet af modtagne mærkesedler.

Såfremt det anvendte bygparti ikke har været godkendt og forseglet før blandingen med italiensk rajgræs, skal partiet prøvetages, og prøvetageren skal have forevist statsfrøkontrollens godkendelse af avlen som beskrevet under pkt. 6.4.1.

6.4.1.5 Mærkning af sortsblandinger

Kun sortsblandinger, der er godkendt af statsfrøkontrollen, må produceres og forhandles.

De partier af rene sorter, der ønskes anvendt i sortsblandinger, skal hver for sig være prøvetaget, mærket og forseglet som basissæd eller certificeret sædekorn, inden blandingen finder sted.

De enkelte komponenter skal indgå i blandingen i samme mængdeforhold.

Prøvetageren skal, før blandingen påbegyndes, have forevist de enkelte partier. Endvidere skal han overvåge blandingsprocessen og have overdraget mærkesedlerne fra de enheder af rene sorter, der indgår i blandingen.

Blandingspartiet skal prøvetages, mærkes og forsegles af prøvetageren eller under prøvetagerens overvågning. Partiet skal mærkes med mærkeseddel formular 88c, se bilag 5, eller emballeres i sække med en fortrykt mærkeseddel.

Sammen med indberetning formular 21 skal indsendes formular 22, på hvilken prøvetageren skal anføre referencenumrene for de indgåede partier af rene sorter, antal kg pr. referencenummer og modtagne mærkesedler for hvert referencenummer.

6.4.2 Mærkning med OECD- mærkesedler

Mærkesedlerne, se bilag 5, leveres normalt med alle krævede oplysninger fortrykt.

På prøvernes mærkeseddel og på indberetningsformularen skal den aktuelle prøvetagningsdato altid anføres.

6.4.3 Mærkning med identitetsmærkesedler

Til identitetsmærkning anvendes mærkeseddel formular 70, der er rød/hvid, se bilag 5. På denne mærkeseddel skal prøvetageren påstemple statsfrøkontrollens referencenummer samt måned og år for prøvetagningen, derimod kræves der ikke påstemplet arts og sortsnavn.

Identitetsmærkning benyttes i de tilfælde, hvor EF eller OECD- mærkning ikke kan benyttes, men hvor det alligevel er ønskeligt at kunne identificere et givet parti med et givet analysebevis.

6.4.3.1 Mærkning af F-materiale

Formular 71 anvendes til mærkning af forædlermateriale, der benyttes af forædleren til vedligeholdelse af sorter eller til produktion af præ-basissæd. Prøvetageren skal påstemple arts- og sortsnavn samt måned og år for prøvetagningen.

6.5 Annullering af mærkningen

Såfremt et parti, der er mærket med EF-mærkesedler, ikke opfylder de givne kvalitetsnormer, skal mærkesedlerne fjernes fra partiet og overgives til statsfrøkontrollens prøvetager. Prøvetageren skal destruere mærkesedlerne ved afbrænding eller overrivning.

Hvis mærkesedlerne vanskeligt lader sig fjerne fra partiet, fordi de er påklæbet eller påtrykt sækkene, skal sækkene tømmes og destrueres, eller mærkesedlerne skal overmales med en uigennemsigtig farve.

Prøvetageren skal på formular 101 indberette til statsfrøkontrollen, at annullering af partiet har fundet sted. På formularen skal anføres firmanavn samt art, sort, kategori og referencenummer for partiet, og hvor mange mærkesedler der er destrueret fra partiet.

6.6 Ommærkning af partier

Ved ommærkning forstås ændring af partiets mærkning uden fornyet prøvetagning og med bibeholdelse af den oprindelige forseglingsdato.

I alle tilfælde, hvor ommærkning af et parti finder sted, skal prøvetageren indberette dette til statsfrøkontrollen på formular 21 under afsnittet »Ommærkning«. Prøvetageren har ansvaret for, at alle parallelprøver, der befinder sig i firmaets varetægt, forsynes med nye mærkesedler, der korresponderer med ommærkningen.

6.6.1 Ommærkning med samme referencenummer

Ommærkning med bibeholdelse af det oprindelige referencenummer kan normalt kun anvendes for partier af korn og frø, der er forseglet med EF-mærkesedler, hvor forseglingen ønskes ændret til OECD-mærkesedler eller omvendt. Det er ikke nødvendigt, at hele partiet er til stede.

Efter særlig tilladelse kan et parti, der er mærket med identitetsmærkning, ommærkes med EF- eller OECD-mærkesedler.

Ligeledes efter særlig tilladelse fra statsfrøkontrollen kan en del af et sædekornsparti ommærkes fra danske kvalitetsnormer til EF's minimumsnormer eller omvendt. Hele partiet beholder det oprindelige referencenummer.

6.6.2 Ommærkning med nyt referencenummer

I alle andre tilfælde end nævnt under pkt. 6.6.1 er betingelsen for, at en ommærkning må foretages, at hele partiet er til stede. Partiet tildeles nyt referencenummer.

Det kontrolleres, hvorvidt antallet af sække svarer til det oprindeligt opgivne. Hvis ikke hele partiet forefindes, eller hvis ikke alle de oprindelige mærkesedler fjernes fra partiet, må ommærkning ikke finde sted. De oprindelige mærkesedler skal fjernes under prøvetagerens kontrol. Hvis de oprindelige mærkesedler ikke kan fjernes fra partiet, skal disse overmales med uigennemsigtig farve, eller også skal den ny mærkeseddel anbringes således, at den fuldstændigt dækker den oprindelige. Hvis prøvetageren ikke kender partiets oprindelige størrelse, skal denne oplysning indhentes ved henvendelse til statsfrøkontrollen.

F-materiale og præ-basissæd må ikke uden speciel tilladelse fra statsfrøkontrollen ommærkes til efterfølgende generationer.

Basissæd kan ommærkes til certificeret sædekorn 1. eller 2. generation - rug dog kun til certificeret sædekorn.

Certificeret sædekorn 1. generation af byg, havre og hvede kan ommærkes til certificeret sædekorn 2. generation.

6.6.3 Ommærkning af importerede partier

Ommærkning af importerede partier med danske mærkesedler må ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra statsfrøkontrollen.

6.7 Deling af sække og containere

Under prøvetagerens kontrol kan en eller flere sække af et af statsfrøkontrollen forseglet parti omsækkes. Prøvetageren forsyner disse sække med mærkesedler med samme referencenummer og dato som den øvrige del af partiet og forsegler derefter sækkene. Indberetning herom indsendes til statsfrøkontrollen på formular 21, idet det anføres, hvor mange sække partiet omfatter såvel før som efter omsækningen.

Samme procedure gælder, når en af statsfrøkontrollen forseglet container ønskes opsækket.

     7. FORSEGLING AF PARTIER

7.1 Forseglingens art og udførelse

Forseglingen skal være præget eller påtrykt en kongekrone samt ordene »Statsfrøkontrollen, Danmark«. Forseglingen skal ske på en sådan måde, at den ødelægges ved pakningens åbning og ikke kan anvendes igen. Mærkesedler til påbinding skal være anbragt således, at fastgørelsen sikres ved forseglingen.

Nedennævnte metoder anerkendes til forsegling.

7.1.1 Forsegling ved hjælp af blyplomber

Blyplombe anvendes i de tilfælde, hvor der bindes for sækkene. Ved anvendelse af denne plombe skal prøvetageren påse, at der anvendes velegnede bånd, at bindingen er stram, at mærkeseddel og plombe anbringes tæt ind til sækken, og at forseglingen i det hele udføres således, at det bagefter er umuligt at ændre ved sækkenes indhold uden at bryde plomben.

Prøvetageren skal også påse, at plomberne er af en sådan kvalitet, at plombens tekst i hvert enkelt tilfælde står tydeligt i den tiltrykte plombe.

7.1.2 Forsegling ved hjælp af rulleplomber og håndlukkeplomber

Rulleplombe anvendes i de tilfælde, hvor der syes for sækkene. Denne plombe er fra fabrikken præget med den krævede indskrift og skal derfor altid være i prøvetagerens varetægt. Plomben anbringes på sytrådens frie ende, hvor den afslutter sækkens lukning. Rulleplomber kan også anvendes ved plombering af sække, der lukkes ved binding, men ikke såfremt båndet er mere end 2 mm tykt. Sammentrykningen af plomben skal foretages således, at plombetangens kodebogstaver »SF« er tydeligt præget i plomben.

Håndlukkeplomber må kun benyttes til forsegling af partier af korn, ærter og bælgsæd.

7.1.3 Forsegling ved hjælp af en påsyet mærkeseddel

En mærkeseddel - specielt fremstillet til påsyning - fastsyet over sækkens munding kan anvendes som forsegling. Mærkesedler fremstillet til påklæbning eller påbinding må aldrig anvendes til påsyning. Det er desuden en absolut forudsætning, at der kun må være eet syspor i mærkesedlen.

Såfremt der sker fejlsyninger eller lignende, der bevirker, at der er mere end eet syspor i en mærkeseddel, skal mærkesedlen kasseres.

7.1.4 Forsegling ved hjælp af selvlukkende ventilsække

Partier af korn og ærter betragtes som fyldestgørende forseglet, hvis partiet er påfyldt selvlukkende ventilsække. Ventilsækkenes »ærme« skal være af en længde på mindst 22 pct. af sækkens bredde.

7.1.5 Forsegling ved hjalp af klæbemærke

Klæbemærke anvendes til forsegling af ventilens åbning i de tilfælde, hvor der er anvendt ventilsække som emballage til andre arter end korn og ærter.

7.1.6 Forsegling i kasser, containere eller »Octabins »

Ved forsegling af korn og frø i kasser, containere, siloer eller »Octabins« skal forseglingssystemet i hvert enkelt tilfælde være godkendt af statsfrøkontrollen.

7.2 Afbrudt forsegling

Såfremt forsegling af et parti ikke kan afsluttes samme dag, den er påbegyndt, foretages en såkaldt afbrudt forsegling. På prøvens mærkeseddel og på indberetningsformularen anføres datoen for forseglingens påbegyndelse og afslutning.

Den på den første dag udtagne primærprøve skal altid have den til det givne formål nødvendige størrelse. Prøven skal opbevares i plomberet stand, til prøvetagningen genoptages. For prøver, hvorpå der skal udstedes internationalt orange eller internationalt grønt analysebevis, gælder, at de skal opbevares under lås.

Den afbrudte forsegling skal afsluttes snarest muligt. Forsegling af et parti, for hvilket der ønskes udstedt internationalt analysebevis, skal så vidt muligt afsluttes samme dag og i alle tilfælde den følgende arbejdsdag.

Forsegling af et parti, for hvilket der ønskes udstedt dansk analysebevis, skal være tilendebragt inden for 7 dage.

Såfremt der udtages prøve til undersøgelse for vandindhold, skal denne i den mellemliggende tid opbevares i lufttæt emballage. Afstanden i tid fra første prøvetagningsdato til prøvens modtagelse på statsfrøkontrollen må ikke overstige 7 dage.

7.3 Forseglingens gyldighedsperiode for EF-mærkede partier af frø og korn

Gyldighedsperioden for EF-mærkede partier er begrænset, men kan forlænges ved fornyet prøvetagning, således som beskrevet under pkt. 3.3.3.

     8. INDBERETNIMG OM PRØVETAGNING, MÆRKNING OG FORSEGLING

8.1 Almindelige forhold vedrørende indberetning

For hvert parti, der prøvetages, mærkes og forsegles af statsfrøkontrollen, skal prøvetageren udfylde indberetningsformular 21. Prøvetagning af partier, der ikke er eller skal forsegles af statsfrøkontrollen, indberettes ikke, medmindre det drejer sig om firmamærket standardfrø, se pkt. 6.3.1.4 og 8.4.

Indberetningsformularen skal udfyldes tydeligt, og det er meget vigtigt, at alle relevante oplysninger påføres.

På indberetningsformularen skal rekvirentens navn og adresse samt stedet, hvor prøvetagningen har fundet sted, anføres, uanset at dette eventuelt er udeladt på prøvens mærkeseddel.

Hvor der er tale om sædekornspartier, oprenset og opsækket af et firma i emballage påtrykt et andet firmas navn eller bomærke, skal det firmanavn, der er påtrykt emballagen, være identisk med rekvirentens navn.

Partiets referencenummer skal påstemples i formularens øverste højre hjørne.

I rubrikken »Art, sort« anføres artsnavnet efterfulgt af sortsnavnet. For partier af handelsfrø skal kun artsnavnet oplyses.

Hvis partiet efter prøvetagningen er mærket med EF-eller OECD- mærkesedler, skal det i rubrikken »Kategori« anføres, i hvilken kategori partiet er mærket. Kategoribetegnelsen kan anføres ved følgende forkortelser: Pba for præ-basisfrø/sæd, Ba for basisfrø/sæd, C for certificeret sædekorn af rug, C1 for certificeret frø/sædekorn 1. generation, C2 for certificeret frø/ sædekorn 2. generation, H for handelsfrø og St for standardfrø.

I rubrikken »Ikke bejdset/bejdset med« skal det med kryds markeres, om partiet er bejdset, og i bekræftende fald skal bejdsemidlets fuldstændige navn anføres. Det er prøvetagerens pligt at sikre, at der er overensstemmelse mellem indberetningen om bejdsning og partiets mærkning.

I rubrikken »Prøvetagningsmetode« sættes kryds ud for den prøvetagningsmetode, der er anvendt ved prøvetagningen.

Typen af de anvendte mærkesedler skal altid anføres, idet indberetningsformularen danner grundlag for afregning af mærkesedler.

Indberetningsformularen skal indsendes af prøvetageren straks efter arbejdets afslutning.

8.2 Indberetning om prøvetagning og forsegling

På formular 21 markeres med kryds i afsnittet »Prøvetagning og forsegling«. hvorvidt der er foretaget en EF-, en OECD- eller en identitetsmærkning. Såfremt de anvendte mærkesedler er forsynet med formularnummer, skal det anføres i rubrikken »med formular nr.«. Hvis mærkesedlen har været påtrykt emballagen, anføres ordet »sækketryk«, der eventuelt kan forkortes til »skt«.

I samme afsnit anføres antal forseglede enheder samt partiets vægt. Forseglingsmetoden markeres ved afkrydsning.

Ved forsegling af sædekornspartier skal godkendelsesformularens løbenummer anføres i rubrikken »Avler«, løbenummeret er påtrykt i øverste højre hjørne af formular 100. Såfremt der indgår sædekorn fra flere avlere i samme parti, anføres løbenummeret for hvert af de anvendte avlspartier. Hvis avlen er indkøbt fra et andet firma, anføres desuden dette firmas navn.

I rubrikken »Antal prøver« skal anføres det samlede antal prøver, primærprøven er neddelt til, heri ikke medregnet prøver til undersøgelse for vandindhold og størrelsessortering. Hvis der er udtaget prøve til vandindholdsbestemmelse, skal det, hvis der f.eks. er fremstillet 3 prøver og 1 prøve til vandindholdsbestemmelse, anføres som »3+1«.

Ved kryds markeres, om prøven er indsendt af prøvetageren eller ikke, hvilket er afgørende for, om der kan udstedes internationalt orange eller internationalt grønt analysebevis.

8.3 Indberetning om fornyet prøvetagning

Under dette afsnit af formular 21 indberettes prøvetagning i forbindelse med forseglingens gyldighedsperiode.

8.4 Indberetning om prøvetagning af firmaforseglet standardfrø

Prøvetagning af standardfrø, der er mærket og forseglet af firmaet, indberettes på formular 21. Kravene til leverandørmærkesedlen til standardfrø fremgår af bilag 4, og prøvetageren skal med kryds markere, om det fremgår af firmaets mærkeseddel, at EF-normerne er overholdt.

8.5 Indberetning om ommærkning

Ommærkning af partier, hvor der ikke foretages fornyet prøvetagning, indberettes på formular 21 under afsnittet »Ommærkning«.

8.6 Indberetning om deling/udportionering

Deling af sække eller containere, samt udportionering under officiel mærkning og forsegling indberettes på formular 21 under afsnittet »Deling/udportionering«.

8.7 Indberetning om annullering af partier

Et firmas annullering af et forseglet parti skal indberettes på formular 101. På indberetningen skal gives oplysninger om firmanavn, art, sort, kategori og referencenummer for partiet, samt hvor mange mærkesedler der er destrueret fra det pågældende parti.

     9. INDSENDELSE AF PRØVER

9.1 Prøver, der må indsendes af rekvirenten

Såfremt prøven er udtaget af et parti, for hvilket der skal udstedes dansk analysebevis, kan prøven overlades til rekvirenten til forsendelse.

9.2 Prøver, der skal indsendes af prøvetageren

Såfremt prøven er udtaget af et parti, for hvilket der skal udstedes internationalt orange eller internationalt grønt analysebevis, må prøven ikke overlades til rekvirenten, men skal af prøvetageren sendes direkte til den analysestation, som skal gennemføre analysen. Skal der udstedes internationalt orange analysebevis, sender prøvetageren prøven til statsfrøkontrollen. Skal der udstedes internationalt grønt analysebevis, sender prøvetageren efter firmaets anvisning prøven til vedkommende udenlandske analysestation. Såfremt indpakning og adressering af prøverne foretages af firmaet, skal denne overværes af prøvetageren. For at det over for den pågældende analysestation kan fremgå, at prøverne er sendt af en af statsfrøkontrollen autoriseret person, skal pakken ombindes med snor og plomberes med statsfrøkontrollens plombe.

9.2.1 Original- og duplikatprøver

Ifølge de internationale regler må der kun foreligge een prøve (originalprøve) - tilhørende eet parti - som grundlag for udstedelse af orange eller grønt analysebevis. Originalprøven - som skal påstemples »Original« - skal prøvetageren selv afsende til statsfrøkontrollen. Alle øvrige parallelprøver skal overstemples »Duplicate« og kan udleveres til rekvirenten. I forbindelse med originalprøven kan prøvetageren dog også indsende een originalprøve i lufttæt pakning til undersøgelse for vandindhold og een originalprøve, ligeledes i lufttæt pakning, til sorteringsundersøgelse for frøstørrelse.

9.3 Forsendelsesmåde

Al forsendelse af prøver til undersøgelse med henblik på udstedelse af internationalt analysebevis skal ske med post, jernbane, fragtmandsrute eller andet offentligt transportvæsen.

9.3.1 Prøve til vandindholdsbebestemmelse

Prøver til vandindholdsbestemmelse indsendes til statsfrøkontrollen straks efter prøvetagningen, da undersøgelsen, ifølge statsfrøkontrollens analyseregler, ikke må gennemføres, hvis perioden fra prøvetagning til modtagelse på statsfrøkontrollen overstiger 7 dage.

BILAG 1

TABEL OVER DEN MAKSIMALE PARTISTØRRELSE

For pilleret frø af alle arter er partistørrelsen den samme som for upilleret frø af arten, dog med den begrænsning, at intet parti må indeholde mere end 500 millioner piller. For båndfrø af alle arter må et parti højst indeholde 10 tusinde pakninger eller 10 millioner frø. Partiets vægt må ikke overskride nedennævnte størrelser. En overskridelse på højst 5 pct. kan dog tillades.

RENVARER

 

 Korn samt mark- og havefrø: 

 --------------------------- 

 Korn, ærter, bønner, vikker, lupiner, asparges, vandmelon 

 samt bederoefrø ................................... 20.000 kg 

 Alle andre arter af mark- og havefrø, herunder raps 

 til udsæd ......................................... 10.000 kg 

 Skovfrø : 

 --------- 

 Størrelse som Fagus (bøg) eller større ............  5.000 kg 

 Størrelse mindre end Fagus (bøg) .................. 1.000 kg 

 Blomsterfrø: 

 ------------ 

 Asparagus, Helianthus, Ipomoea, Lathyrus, Lupinus, 

 Mirabilis ......................................... 10.000 kg 

 Alle andre arter af blomsterfrø ...................  5.000 kg 

 RÅVARER 

 Åbne partier af korn og bælgsæd ................... 50.000 kg 

 Åbne partier af raps til afregningsanalyse ........ 25.000 kg 

 Alle andre frøarter ..............................  5.000 kg 

BILAG 2

TABEL OVER MINIMUMSVÆGT I GRAM FOR PRØVER AF RENVARE TIL UNDERSØGELSE VED STATSFRØKONTROLLEN AF FORSKELLIGE ARTER AF LANDBRUGS- OG HAVEBRUGSPLANTER

Følgende vægtmængder er nettovægt

1 = til dansk analysebevis

2 = til internationalt analysebevis

3 = Renhed, spireevne, ukrudt og andre kulturfrø

4 = Alle undersøgelser undtagen vandindhold

5 = Undersøgelse for vandindhold

6 = Kontroldyrknings alene

 

              Renhed og 

 Art            spireevne 

 ----------------------------------------------------------------- 

              1   2   3   4    5   6 

 ----------------------------------------------------------------- 

 KORN 

 Byg ................   240  1000 2000  2000  100  500 

 Canariegræs ........   200  200 1000  1000   50   - 

 Havre ..............   240  1000 2000  3000  100  500 

 Hvede ..............   240  1000 2000  2000  100  500 

 Majs ...............  1000  1000 2000  3000  100   - 

 Rug ................   240  1000 2000  2000  100  500 

 GRÆSSER 

 Agerhejre ..........   60   60  200  200   50  60 

 Alm. rajgræs .......   60   60  200  200   50  60 

 Alm. rapgræs .......   25   25  200  200   50  40 

 Draphavre ..........   80   80  200  200   50  75 

 Engrapgræs .........   25   25  200  200   50  40 

 Engrævehale ........   30   30  200  200   50  40 

 Engsvingel .........   50   50  200  200   50  60 

 Enårig rapgræs .....   25   25  200  200   50  40 

 Fåresvingel ........   30   30  200  200   50  60 

 Hundegræs ..........   30   30  200  200   50  60 

 Hvene ..............   25   25  200  200   50  40 

 Italiensk rajgræs ..   60   60  200  200   50  60 

 Kamgræs ............   25   25  200  200   50  40 

 Lundrapgræs ........   25   25  200  200   50  40 

 Rød svingel ........   30   30  200  200   50  60 

 Stivbladet svingel .   30   30  200  200   50  60 

 Strandsvingel ......   50   50  200  200   50  60 

 Timothe ............   25   25  200  200   50  40 

 BÆLGPLANTER 

 (småfrøede) 

 Alm. kællingetand ..   30   30  200  200   50  40 

 Alsikekløver .......   25   25  200  200   50  40 

 Hvidkløver .........   25   25  200  200   50  40 

 Lucerne ............   50   50  200  200   50  60 

 Rundbælg ...........   60   60  200  200   50  60 

 Rødkløver ..........   50   50  200  200   50  60 

 Serradel ...........   90   90  200  200   50  60 

 Sneglebælg .........   50   50  200  200   50  60 

 BÆLGPLANTER 

 (storfrøede) 

 Fodervikke .........   280  1000 2000  2000  100  250 

 Gul Lupin ..........   900  1000 2000  2000  100  500 

 Hestebønne .........  1000  1000 2000  2000  100 1000 

 Sandvikke ..........   140  700 1400  2000  100  200 

 Smalbladet lupin ...   900  1000 2000  2000  100  500 

 Ært ................  1000  1000 2000  2000  100  500 

 ANDRE ARTER 

 Bederoe ............   200  500 1000  1000  100  200 

 Boghvede ...........   120  600 1200  1200  100   - 

 Fodermarvkål .......   100  100  300  400   50  50 

 Kålroe .............   100  100  300  400   50  50 

 Olieræddike ........   60  300  600  700   50  50 

 Turnips ............   70   70  300  400   50  50 

 OLIE- OG SPINDPLANTER 

 Gul sennep .........   200  200  400  500   50  50 

 Hør ................   150  150 1000  1150   50  70 

 Kommen .............   80   80  300  300   50  40 

 Opiatvalmue ........   25   25  300  300   50  40 

 Raps ...............   100  100  300  300   50  50 

 Rybs ...............   70   70  300  300   50  50 

 Solsikke ...........   400  1000 2000  2000  100   - 

 Sort sennep ........   40   40  300  300   50  50 

 GRØNSAGER 

 Agurk ..............   70  150  150  150  100   25 

 Artiskok ...........  120  1000  1000 1000  100   - 

 Asparges ...........  100  1000  1000 1000  100   10 

 Aubergine ..........   25  150  150  150   50   5 

 Bladbede ...........  100  500  500  500  100   30 

 Bønne ..............  700  1000  1000 1000  100  450 

 Cikorie ............   25   50   50  50   50   15 

 Dild ...............   25   40   40  40   50   50 

 Endivie ............   25   40   40  40   50   30 

 Fennikel ...........   25  100  100  100   50   30 

 Græskar ............  700  1000  1000 1000  100   25 

 Gulerod ............   25   30   30  30   50   15 

 Karse ..............   25   60   60  60   50   25 

 Kørvel .............   25   50   50  50   50   40 

 Kål ................   25  100  100  100   50   25 

 Løg ................   25   80   80  80   50   20 

 Majroe .............   25   70   70  70   50   15 

 Melon ..............  100  150  150  150  100   20 

 New zealandsk spinat  200  1000  1000 1000  100   30 

 Pastinak ...........   25  100  100  100   50   30 

 Persille ...........   25   40   40  40   50   15 

 Porre ..............   25   70   70  70   50   15 

 Portulak ...........   25   25   25  25   50   5 

 Pralbønne ..........  1000  1000  1000 1000  100  500 

 Purløg .............   25   30   30  30   50   10 

 Radis ..............   50  300  300  300   50   20 

 Rødbede ............  100  500  500  500  100   30 

 Salat ..............   25   30   30  30   50   15 

 Salvie .............   25  120  120  120   50   3 

 Selleri ............   25   25   25  25   50   2 

 Skorzoner ..........   30  300  300  300  100   30 

 Spansk peber .......   40  150  150  150   50   10 

 Spinat .............   75  250  250  250  100   30 

 Timian .............   25   25   25  25   50   1 

 Tomat ..............   20   15   20  20   50   2 

 Valsk bønne ........  1000  1000  1000 1000  100  270 

 Vandmelon ............ 250  1000  1000 1000  100   50 

 Vårsalat ...........   25   70   70  70   50   10 

 Ært ................  900  1000  1000 1000  100  450 

 PILLERET FRØ             Mindste antal piller 

 Alle arter .........  7500  7500 17500 27500 (* 2)  5000 

                      (* 1)     (* 3) 

BILAG 3

 

           0VERSIGT OVER PLANTEARTER, 

        DER MÅ MÆRKES OG FORSEGLES SOM HANDELSFRØ 

 GRÆSSER 

 Agrostis canina L. ......................... hundehvene 

 Agrostis gigantea Roth ...................... stortoppet hvene 

 Agrostis stolonifera L. .................... krybhvene 

 Agrostis tenuis Sibth. ..................... alm. hvene 

 Alopecurus pratensis L. .................... engrævehale 

 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. 

 et C. Presl. ............................... draphavre 

 Festuca ovina L. ........................... fåresvingel 

 Festuca ovina L. var. duriuscula Koch ....... stivbladet svingel 

 Phleum bertolonii DC. ...................... knoldrottehale 

 Poa annua L. ............................... enårig rapgræs 

 Poa nemoralis L. ........................... lundrapgræs 

 Poa palustris L. ........................... stortoppet rapgræs 

 Poa trivialis L. ........................... alm. rapgræs 

 Trisetum flavescens (L.) Beauv. ............ guldhavre 

 BÆLGPLANTER 

 Hedysarum coronarium L. .................... hanekløver 

 Lotus corniculatus L. ...................... alm. kællingetand 

 Lupinus albus L. ........................... hvid lupin 

 Lupinus angustifolius L. ................... snalbladet lupin 

 Lupinus luteus L. .......................... gul lupin 

 Medicago lupulina L. ....................... humlesneglebælg 

 Onobrychis viciifolia Scop. ................ esparsette 

 Trifolium alexandrinum L. .................. alexandrinerkløver 

 Trifolium hybridum L. ...................... alsikekløver 

 Trifolium incarnatum L. .................... blodkløver 

 Trifolium resupinatum L. ................... omvendt kløver 

 Trigonella foenum-graecum L. ............... bukkehorn 

 Vicia faba L. .............................. hestebønne 

 Vicia pannonica Crantz ...................... ungarsk vikke 

 Vicia sativa L. ............................ fodervikke 

 Vicia villosa Roth .......................... sandvikke 

 OLIE- OG SPINDPLANTER 

 Brassica juncea (L.) Czern. et Coss in Czern. sareptasennep 

 Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ............  sort sennep 

 Linum usitatissimum L. ..................... oliehør 

 Papaver somniferum L. ...................... opiatvalmue 

BILAG 4

KRAV TIL LEVERANDØRMÆRKESEDDEL FOR STANDARDFRØ (GRØNSAGSFRØ)

1. Oplysninger, der skal være påført mærkesedlen

 

  1. EØF-normer 

  2. Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for 

    mærkningen 

  3. Måned og år for forseglingen 

  4. Art 

  5. Sort 

  6. Standardfrø 

  7. Firmaets referencenummer 

  8. Pakningens netto- eller bruttovægt 

  9. Andre oplysninger 

  Bemærkninger: 

  Under punkt 6 anføres ordet »Standardfrø«. 

  Under punkt 10 anføres, om der er foretaget kemisk behandling af 

  frøet. 

2. Mærkesedlens farve og dimensioner

Mærkesedlens farve skal være mørkegul. Mærkesedlens dimensioner skal være mindst 110 x 67 mm.

BILAG 5

OVERSIGT OVER STATSFRØKONTROLLENS MÆRKESEDLER

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 6

REGLER OM PRØVETAGNING I FORBINDELSE MED INTERVENTIONSKØB (INDLAGRING) AF RAPS SAMT INTERVENTIONSSALG (UDLAGRING) AF KORN OG RAPS

     1. FORMÅL

Formålet med prøvetagningen er at tilvejebringe en gennemsnitsprøve, der i alle henseender giver det bedst mulige udtryk for partiets kvalitet.

     2. PRØVETAGNINGENS OMFANG

Der skal udtages partiprøver af hvert påbegyndt 500.000 kg af byg, hvede og raps og af hvert påbegyndt 250.000 kg af rug.

Hvis et parti ved udlagring skal leveres til flere købere, skal der tages prøver af hver levering, således at partierne i tilfælde af reklamation kan identificeres med de deraf udtagne prøver.

Eksempel: Af et parti på 500.000 kg hvede leveres 300.000 kg til een køber (A) og 200.000 kg til en anden køber (B).

I et sådant tilfælde udtages separate prøver af det til hver enkelt køber leverede kvantum, og prøverne mærkes resp. f.eks. DFM/93/84 300.000 kg Køber A og DFM/93/84 200.000 kg Køber B.

3.HJÆLPEMIDLER VED PRØVETAGNINGEN

3.1 Automatisk prøvetager

Automatisk prøvetager kan bruges, når prøven udtages fra tilløbstragten til vægten. Den skal være konstrueret således, at delprøverne udtages som et udsnit af hele strømmen i tilløbstragten til vægten. Endvidere skal den være udformet således, at materialet ikke kan slynges ud af prøvetageren under dennes bevægelse gennem frø/kornstrømmen.

3.2 Kanalsøger

Kanalsøger kan anvendes ved prøvetagning af sække, kasser, containere, vognlæs o.lign.

Kanalsøgeren består af et i den ene ende tilspidset yderrør, i hvilket der er indskudt et meget tæt tilsluttende inderrør, som er forsynet med et håndtag. Igennem begge rør er der på den ene side fræset en række rektangulære huller med afrundede hjørner. Når inderrøret drejes 180 grader C, er hullerne i dette spærret af yderrørets væg.

Enten skal inderrøret være forsynet med et antal skillevægge, der opdeler dette i kamre - et for hvert hul - eller søgeren skal være konstrueret således, at de nederste huller åbnes før de øverste, således at søgeren fyldes fra bunden. Hvis søgeren ikke er indrettet således, vil materiale fra de øvre lag falde ned i bunden af søgeren, når den åbnes, og dette vil betyde, at disse lag vil blive overrepræsenteret i delprøven.

Ved prøvetagning skal søgeren føres helt ned til bunden af den pågældende enhed, og det skal tilstræbes at udtage delprøver af en sådan størrelsesorden og med en sådan fordeling, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret i den sammensatte prøve.

Kanalsøger kan ikke anvendes ved prøvetagning af dynger med en højde på over 2 meter.

3.3 Stiksøger

Stiksøger kan kun anvendes ved prøvetagning af lukkede sække. Prøvetagningen skal foretages i varieret højde i sækkene, således at f.eks. ikke alle delprøverne bliver taget fra toppen af sækkene. Det skal tilstræbes, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret i den sammensatte prøve. Stiksøgeren skal være af den lukkede type med en maksimal slidsåbning mod spidsen på ca. 5 cm.

3.4 Prøvetagningsskuffe

Prøvetagningsskuffe kan anvendes ved prøvetagning af styrtgods (materiale i bevægelse). Skuffen føres gennem strømmen af materialet og skal udtage et jævnt udsnit af dette. Det skal tilstræbes at udtage delprøver på en sådan måde, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret i den sammensatte prøve.

3.5 Prøvetagning med hånd

Prøvetagning med hånd kan anvendes, når prøvetagning ved hjælp af metoderne nævnt under pkt. 3.1-3.4 ikke er mulig. Prøvetagningen skal foregå ved af- eller pålæsning i forbindelse med materialets flytning. Det skal tilstræbes at udtage delprøver på en sådan måde, at alle dele af partiet er ligeligt repræsenteret i den sammensatte prøve.

     4. ANTAL UDTAGNE DELPRØVER

Prøvemængden af det samlede antal delprøver udtaget af et parti skal være ca. 50 kg. Delprøverne skal udtages i små portioner jævnt fordelt over hele partiet. Som retningslinie kan angives, at delprøver med en samlet vægt på 1 kg skal repræsentere 10.000 kg byg, hvede og raps eller 5.000 kg rug.

Hvis prøvetagningen af et parti ikke kan færdiggøres på een dag, skal der af den pågældende dags udtagne og sammenblandede delprøver udtages og plomberes en prøve til vandbestemmelse. Denne procedure skal følges for hver dag, indtil partiet er færdigprøvetaget. Disse prøver til vandbestemmelse må ikke sammenblandes, men skal indsendes til statsfrøkontrollen sammen med de øvrige foreskrevne prøver. Den øvrige part af de sammenblandede delprøver skal opbevares i en plomberet sæk, indtil prøvetagningen af partiet er afsluttet, og samleprøven kan neddeles til det foreskrevne antal prøver.

     5. NEDDELING AF DEN SAMMENSATTE PRØVE

Da en fordampning fra prøverne kan ændre materialets vandindhold og rumvægt, sammenblandes de udtagne delprøver omhyggeligt straks efter prøvetagningens afslutning og neddeles umiddelbart ved hjælp af en af nedennævnte metoder:

     1. Ved hjælp af en prøvedeler, der halverer prøven. Denne halvering fortsættes, indtil man har reduceret den sammensatte prøve til de under pkt. 6 angivne prøvestørrelser.

     2. Ved at prøven spredes i et tyndt lag på et rent, tørt og glat underlag. Spredningen foregår ved, at prøven fyldes i en skål med hældetud, spand eller lignende. Medens nævnte beholder holdes i en tilpas skrå stilling, så prøvematerialet løber i en svag, jævn strøm ud af tuden, føres den i underlagets længderetning frem og tilbage, indtil dette er dækket af et ganske tyndt lag. Derefter gentages processen i underlagets tværretning, og således fortsættes, indtil hele prøven er fordelt. Underlaget skal være så stort, at materialet ikke ligger i et tykkere lag, end at der ved udtagning af prøverne kan tages helt til bunds med en skarpkantet håndskovl.

Den angivne prøvestørrelse skal tilvejebringes ved udtagning af mindst 25 små portioner jævnt fordelt over hele det udbredte lag.

     6. PRØVESTØRRELSE OG ANTAL PRØVER

6.1 Raps

Der fremstilles 1 prøve a 2 kg og 1 prøve a 100 g til statsfrøkontrollen.

Ved indlagring fremstilles desuden 3 prøver a 2 kg til bedømmelse af lugt m.v.

Herudover fremstilles det antal prøver til lagerhaveren, som han måtte ønske.

6.2 Korn

Der fremstilles 1 prøve a 2 kg og 1 prøve a 100 g til statsfrøkontrollen.

Hvis der ønskes fremstillet prøver til bedømmelse af lugt og farve, skal der fremstilles 3 prøver a 2 kg.

Herudover fremstilles det antal prøver til lagerhaveren, som han måtte ønske.

     7. PRØVERNES EMBALLERING

Prøver til bedømmelse af lugt og farve skal emballeres i rene, lugtfrie og tætte poser af lærred eller lignende stof.

Alle øvrige prøver emballeres i plastposer.

     8. PRØVERNES MÆRKNING OG PLOMBERING

Samtlige prøver skal mærkes med formular 44, se bilag 5, og plomberes.

For partier af raps med højt indhold af glucosinolater skal på mærkesedlen anføres »Høj glu«, og for partier med lavt indhold af glucosinolater skal anføres »Lav glu«. Dette gælder både ved ind- og udlagring.

     9. PRØVERNES FORSENDELSE

Prøverne til statsfrøkontrollen skal indsendes umiddelbart efter prøvetagningens afslutning.

Hvis kornet/frøet skal bedømmes for lugt og farve af Københavns bedømmelses- og voldgiftsudvalg, skal der indsendes 2 prøver a 2 kg til:

Handelsstandens Inspektør-Kontor

Frihavnen

2100 København Ø.

Hvis prøvetagningen finder sted i København, skal prøverne være indleveret til Handelsstandens Inspektør-Kontor senest kl. 12.00 dagen efter, at plomberingen har fundet sted. Hvis prøvetagningen finder sted uden for København, skal prøverne være indleveret til nærmeste postkontor eller jernbanestation senest kl. 12.00 dagen efter, at plomberingen har fundet sted.

Er dagen efter prøvernes plombering en lørdag, søndag eller helligdag, skal indleveringen finde sted senest kl. 12.00 den første hverdag derefter.

Ved indlagring af raps skal samtidigt med prøvernes indlevering til Handelsstandens Inspektør-Kontor indsendes en skrivelse, som vist omstående, til:

Københavns bedømmelses- og voldgiftsudvalg for frøhandelen

Børsen

1217 København K.

Til

Københavns bedømmelses- og voldgiftsudvalg for

frøhandelen

Børsen

1217 København K.

Under henvisning til pkt. 8 i vejledning om interventionskøb af raps og rybs anmodes udvalget om at bedømme, om nedennævnte prøve, som er indsendt til Handelsstandens Inspektør-Kontor, Frihavnen, 2100 København Ø., kan betegnes som en god og sund handelsvare, herunder om frøene har sund lugt.

Prøven vedrører:

DFM nr.:....................................

Sælger:.....................................

Lagerhaver:.................................

Resultatet af bedømmelsen bedes meddelt EF-direktoratet, Frederiksborggade 18, 1360 København K., samt ovennævnte sælger og lagerhaver.

 

 ................. den............... 

                  ......................... 

                  (prøvetagers underskrift) 

Officielle noter

(* 1) Heri ikke medregnet størrelsessortering. Til dette formål skal anvendes mindst 10.000 piller, som skal indsendes i lufttæt emballage.

(* 2) Samme vægtmængde som for upilleret frø af arten.

(* 3) For frø af grønsagsarterne 2.000 piller.