Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for udskiftning af avlsmateriale ved avl af spise- og/eller industrikartofler


A. TIDSPUNKT.

Udskiftningen til meristemkartofler af avlsmateriale ved avl af spise- og/eller industrikartofler kan foretages i 1985 eller skal ske senest ved avlen i 1986.

B. ANMELDELSE OG DOKUMENTATION.

Avlere, der foretager udskiftning, skal meddele dette til statens plantetilsyn senest den 1. maj det pågældende år. Samtidig med anmeldelsen fremsendes dokumentation for det indkøbte avlsmateriale. Denne dokumentation kan være følgende:

1. Faktura med følgende indhold:

  • a) Leverandørens navn og adresse
  • b) Modtagerens/avlerens navn og adresse
  • c) Navn eller registreringsnummer på den autoriserede virksomhed, hvor læggekartoflerne er opsorteret.
  • d) Antal hkg med angivelse af sortsnavn, klassebetegnelse og avlernummer.

2. Såfremt salget foregår direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til avleren, kan anmeldelsesformularen til partikontrol anvendes, når den er påført avlernes navn og adresse og kun omfatter læggekartofler til avleren.

C. SÆRLIGE KRAV.

Udskiftningen skal omfatte alle læggekartofler anvendt af avleren det pågældende år.

De indkøbte meristemkartofler må ikke opbevares sammen med »gamle« kartofler.

Opbevaringshuse og maskiner eller redskaber, der anvendes til meristemkartoflerne, skal være rengjorte og desinficerede inden anvendelse.

Til desinfektion anvendes kvaternære ammoniumforbindelser (fx Rodalon, Majoren, Rød Pyren og Damanin Special), aldehydderivater (fx Orbivet) eller surt reagerende jodforbindelser (fx Iobac P).

D. UDSKIFTNINGSREGLER.

Som nævnt under »særlige krav« skal udskiftningen være total det første år. I efterfølgende år skal udskiftningen foretages på en af følgende måder:

Total udskiftning: Der indkøbes nye læggekartofler til alle arealer med samme sort hvert andet år.

Delvis udskiftning: Hvert år indkøbes læggekartofler svarende til 15

% af det areal med sorten, som man ønsker at dyrke det efterfølgende år. Disse læggekartofler lægges på et særskilt areal, som afmærkes i marken. Avlen fra dette areal (opformeringen) høstes og opbevares adskilt fra andre kartofler på ejendommen.

E. LEVERING OG DOKUMENTATION.

Læggekartoflerne skal leveres i nye sække eller rengjorte containere og være mærket og forseglet efter reglerne herfor. Ved modtagelsen af læggekartoflerne skal avleren modtage en faktura eller en anmeldelsesformular indeholdende de under pkt. B nævnte oplysninger.

Til dokumentation over for kontrolmyndigheden skal avleren opbevare faktura eller anmeldelsesformular i 2 år.

F. KONTROL.

Statens plantetilsyn vil kontrollere, at avlerne overholder ovennævnte bestemmelser. Overtrædelser vil medføre indberetning med krav om bødeforlæg.

G. OPLYSNINGER.

Alle avlere af læggekartofler skal fra og med 1985 være autoriseret til avl af læggekartofler af statens plantetilsyn. Kontrollen med produktionen af læggekartofler udøves efter statens plantetilsyns »Regler for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler«.

Avlerne skal i øvrigt være opmærksomme på, at smitte med bakterie- og svampesygdomme eller kartoffelnematoder kan tilføres ejendommen med følgende:

  • a) Ukontrollerede kartofler.
  • b) Jord.
  • c) Plantedele med jord.
  • d) Brugt emballage anvendt til kartofler.
  • e) Maskiner, redskaber mv.

Avlerne tilrådes at være opmærksomme på disse forhold samt at rengøre og desinficere opbevaringshuse, maskiner og redskaber inden anvendelse på ejendommen.

H. VEJLEDNING.

Rådgivning vedrørende avl af læggekartofler samt spise- og industrikartofler gives af konsulentvirksomheden.

Vejledning vedrørende regler for avl, opsortering og omsætning af læggekartofler samt spise- og industrikartofler gives af statens plantetilsyn,

1. distrikt (område Jylland) tlf. (06) 26 20 77

5. distrikt (område Fyn) tlf. (09) 13 48 80

6. distrikt (område Sjælland m.v.) tlf. (01) 17 67 30

Vejledning vedrørende avl af præ-basislæggekartofler gives af Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl, tlf. (06) 11 08 88.

Statens plantetilsyn, den 26. september 1984.

Arne Trosborg

Officielle noter

Ingen