Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler


Indholdsfortegnelse:

 

   I.  ALMINDELIGE BESTEMMELSER      SIDE 1 - 4 

   II.  PRÆBASIS, SÆRLIGE BESTEMMELSER   SIDE 4 - 5 

   III. BASISAVL, SÆRLIGE BESTEMMELSER   SIDE 5 - 6 

   IV.  CERTIFICERET AVL, SÆRLIGE      SIDE 6 - 7 

      BESTEMMELSER 

   V.  FÆLLES BESTEMMELSER         SIDE 7 - 8 

   VI.  AVLSKONTROLLENS UDFØRELSE      SIDE 8 - 11 

   VII. OPBEVARING, OPSORTERING, OMSÆT-   SIDE 11 

      NING OG SALG 

  VIII.  KLAGE OG IKRAFTTRÆDEN       SIDE 11- 12 

 Bilag 1.  A. Farlige Skadegørere 

      B. Mindstekrav ved avlskontrol 

      C. Tolerancer ved virus X afprøvning. 

 Bilag 2.  Terminer for avlskontrol/nedvisning 

      D. Tolerancer ved vinterafprøvning. 

I medfør af § 3, stk. 2 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr.499 af 28. sept. 1984 om læggekartofler fastsættes herved følgende bestemmelser om avlskontrol af præbasislæggekartofler, basislæggekartofler og certificerede læggekartofler, samt opbevaring, opsortering og omsætning mv. af læggekartofler.

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Kontrolmyndighed

§ 1 . Statens plantetilsyn udøver kontrollen med reglernes overholdelse ved opbevaring, opsortering, omsætning og salg af kartofler.

stk. 2. Avlskontrollen af præbasislæggekartofler samt avlsforanstaltninger i forbindelse hermed varetages af Fælleskontrollen med Kartoffelfremavl, i det følgende kaldt Fælleskontrollen.

stk. 3 . Avlskontrollen med basislæggekartofler og certificerede læggekartofler foretages af statens plantetilsyn, idet følgende kaldt tilsynet.

Læggekartoflers klassificering og avlerstatus

§ 2 . Avlen af læggekartofler sker som udvalgt klonavl og klassificeres således:

 

 Kategori:   Knoldgeneration Klassebetegn.: Avlerbetegn.: 

 præbasis   1. generation  SS       præbasisavler 

 -       2. generation  S        - 

 -       3. generation  SEE       - 

 -       4. generation  SE       - 

 basis     5. generation  EE       basisavler 

 -       6. generation  E 

 certificeret 7. generation  AA       certificeret avler 

 -       8. generation  A        - 

stk. 2 . Læggekartofler, der er anmeldt til godkendelse i en af de forannævnte klasser, men ikke opfylder betingelserne herfor, kan godkendes som certificerede læggekartofler kl. B, såfremt kravene hertil er opfyldt, jf. bilag 1.B. og 1.C.

stk. 3 . Certificerede læggekartofler kl. A og kl. B kan ikke anmeldes til avl af læggekartofler.

stk. 4 . Læggekartofler, der ved avlskontrollen er godkendt med klassebetegnelse som præbasis, må ikke anvendes til eksport uden særlig tilladelse efter ansøgning til tilsynet.

stk. 5 . Læggekartofler avlet i henhold til reglernes § 17, stk. 2-6, kan ikke anvendes til eksport.

Fortegnelse over sorter

§ 3 . Tilsynet offentliggør hvert år inden 1. oktober efter samråd med Fælleskontrollen en fortegnelse over de kartoffelsorter, der det følgende år kan anmeldes til avlskontrol. Offentliggørelsen sker ved en skrivelse til autoriserede avlere, autoriserede kartoffeleksportører og autoriserede kartoffelsortercentraler.

stk. 2 . I fortegnelsen kan fastsættes supplerende avlsforskrifter for alle eller visse sorter gældende for det pågældende år.

Avlernes autorisation

§ 4 .

Alle avlere af læggekartofler skal være autoriserede af tilsynet. For præbasisavlere sker autorisationen efter indstilling fra Fælleskontrollen. Avlerne får tildelt et fast avlernummer til registrering af autorisationsbetingelser mv. Autorisationen skal omfatte samtlige at avlernes dyrkede arealer, der angives ved en skitse med arealernes størrelse anført i ha. Såfremt der dyrkes lejede eller forpagtede arealer, anføres ejerens navn og adresse på skitsen af de anvendte arealer. Avlerne må ikke udleje/bortforpagte de under autorisationen angivne arealer til kartoffeldyrkning.

stk. 2 . Særlige autorisationsbetingelser for de forskellige kategorier af avlere er anført under afsnittene: II Præbasisavl, III Basisavl og IV Certificeret avl.

stk. 3 . Anmodning om autorisation, herunder evt. ændringer af arealer under autorisationen fremsættes til statens plantetilsyn senest 1. oktober året før produktion af læggekartofler ønskes påbegyndt.

Anmeldelse til avlskontrol

§ 5 . Anmeldelse kan i medfør af bekendtgørelsens § 7 indgives af autoriserede kartoffelavlere.

stk. 2 . Anmeldelse skal ske til tilsynet inden den 15. april. Efteranmeldelse kan dog ske indtil den 25. april mod et efteranmeldelsesgebyr, der fastsættes i betalingsreglement, jf. § 31 i bekendtgørelsen. Anmeldelse af præbasislæggekartofler foretages inden den 1. marts til fælleskontrollen.

stk. 3 . Anmeldelsen sker på en af tilsynet autoriseret anmeldelsesformular (avlerkort) udfyldt med de derpå krævede oplysninger om ejendommen, avlsarealet, sorten og læggekartoflernes oprindelse mv. Endvidere giver avlerne i anmeldelsen en erklæring om, at de fastsatte bestemmelser vedrørende avlsmaterialet og avlens gennemførelse er opfyldt.

stk. 4 . En avler kan anmelde flere sorter til avlskontrol.

stk. 5 . Samtidig med indsendelse af anmeldelse til avlskontrol indsender avleren en skitse med placering af alle kartoffelarealer angivet med sortsnavn og avlsmaterialets oprindelse,

Forekomst af farlige skadegørere

§ 6 . I henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 1 kan avl af læggekartofler på en ejendom ikke godkendes, dersom arealer af ejendommen er angrebet af nogen af de i bilag 1. A omhandlede farlige skadegørere, som kan angribe kartofler eller overføres med kartofler. Kartofler kan ikke anmeldes til avlskontrol, hvis det er avleren bekendt, at sådanne angreb forekommer, jf. dog stk. 2.

stk. 2 . Tilsynet kan i øvrigt dispensere fra forbudet mod avl af læggekartofler på en af § 6 omfattet ejendom, dersom avlsforholdene efter tilsynets bedømmelse er således, at avl af læggekartofler kan gennemføres på betryggende måde. Der kan fastsættes nærmere betingelser for tilladelsen.

Undersøgelse for kartoffelcystenematoder

§ 7 . For alle arealer til avl af læggekartofler skal det ved udtagning og undersøgelse af jordprøver efter den seneste avl af kartofler på arealet være godtgjort, at der ikke er kartoffelcystenematoder i jorden. Jordprøverne udtages af tilsynet. Udtagningen skal være foretaget før første syn.

stk. 2 . Forudgående undersøgelser af et areal for kartoffelcystenematoder skal anmeldes til tilsynet senest 1. oktober året før lægningen. For præbasisavlere skal anmodningen fremsættes til Fælleskontrollen inden den 1. august.

Udskiftningsregler for avlsmaterialet

§ 8 . Det fremgår af § 2, hvilken klassebetegnelse de enkelte knoldgenerationer kan få ved godkendelse efter avlskontrol. Udskiftning af avlsmateriale kan foretages på følgende måder:

 • a) Totaludskiftning : Indkøbes læggekartofler af en højere kategori, kan disse anvendes i 2 år i den kategori avleren er autoriseret til at avle. Anvendes egne eller indkøbte læggekartofler med højeste klassebetegnelse inden for den til avlskontrol anmeldte kategori, kan disse anvendes i 1 år.
 • b) Delvis udskiftning: Hvert år indkøbes læggekartofler af en højere kategori svarende til 15% af den mængde læggekartofler, der tænkes anvendt året efter til avlskontrol i den lavere kategori. Disse læggekartofler lægges på et særskilt areal, som afmærkes i marken. Avlen fra dette areal (opformeringen) høstes og opbevares adskilt fra andre kartofler på ejendommen. Opformering godkendt ved avlskontrollen kan ved avlerens egen anvendelse året efter klassificeres med laveste klassebetegnelse inden for den anmeldte kategori.

stk. 2 . Ved delvis udskiftning skal tilsynet påse, at det til avlskontrol anmeldte areal er af en rimelig størrelse i forhold til det i foregående år indkøbte avlsmateriale til opformering.

stk. 3 . Partikontrol og dokumentation:

 • a) En avler kan anvende læggekartofler af egen avl, der er godkendt ved avlskontrol, uden at disse behøver at være godkendt af tilsynet ved partikontrol.
 • b) Som dokumentation for de anvendte indkøbte læggekartofler skal avleren aflevere en faktura med følgende oplysninger: leverandørens navn og adresse, modtagerens (avlerens) navn og adresse, samt antal hkg med angivelse af sortsnavn, avlernummer, klassebetegnelse og navn eller autorisationsnummer på den autoriserede virksomhed, hvor opsorteringen er foretaget.

Såfremt salget foretages direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til avleren kan anmeldelsesformularen til partikontrol anvendes, når den er påført avlerens navn og adresse og kun omfatter læggekartofler til avleren.

stk. 4 . For præbasisavlere gælder særlige bestemmelser anført under afsnittet: II. Præbasisavl.

II. PRÆBASISAVL

Særlige betingelser for autorisation som præbasisavler

§ 9 . Avleren skal have mindst 2 års erfaring med avl af lavere klassificerede læggekartofler eller tilsvarende erfaring.

stk. 2. Avleren skal disponere over arealer til dyrkning af kartofler i et omfang, der er tilstrækkeligt til en kontinuerlig avl.

stk. 3 . Samtlige arealer omfattet af autorisationen skal ved jordprøveundersøgelse med 1 prøve pr. ha være fundet fri for kartoffelcystenematoder.

stk. 4 . Avleren må kun dyrke kartofler anmeldt til avlskontrol som præbasiskartofler.

stk. 5 . Avlerne skal disponere over et vandingsanlæg til vanding af de under autorisationen godkendte arealer.

stk. 6 . Avleren skal være autoriseret avlssted, eller der skal mellem præbasisavlere være etableret opbevaringshus og sorteringsanlæg for avlen af præbasislæggekartofler.

Avlens gennemførelse

§ 10 . Kartoffelmeristemer og stiklinge heraf samt eventuelt den påfølgende knoldgeneration dyrket på meristem-/stiklingeplanterne danner grundlag for præbasisavlen.

stk. 2 . Opformeringen af det under stk. 1 nævnte plante- /knoldmateriale foretages af Landbrugets Kartoffelfond, og avlen herfra godkendes i klasse SS.

stk. 3 . Klasse SS-læggekartoflerne overdrages til præbasisavlerne og danner her grundlag for avl af klasse S.

Særlige avlsforhold

§ 11 . Præbasisavl kan kun ske i et areal, hvor der forud er gået 4 kartoffelfrie år.

stk. 2 . Der skal være mindst 50 m til nærmeste kartoffelmark, dog ikke til arealer med præbasislæggekartofler.

Udskiftningsbestemmelser

§ 12 . Til avl af præbasislæggekartofler skal anvendes læggekartofler, der er godkendt som klasse SS, jf. § 2,stk. 1.

stk. 2 . Hvert år indkøber og udlægger den enkelte præbasisavler en mængde klasse SS-læggekartofler, der er så stor, at han via opformeringen i klasserne S og SEE frembringer en mængde avlsmateriale, stor nok til den ønskede produktion af klasse SE- læggekartofler.

stk. 3 . Klasserne S og SEE må kun bringes i almindelig omsætning efter særlig tilladelse, og i så fald kan det højst ske som klasse SE. Dog kan overførsel til andre præbasisavlere foretages uden nedgang i generationsbetegnelsen.

Vinterafprøvning

§ 13 . Vinterafprøvning foretages for alle præbasislæggekartofler. Knoldprøverne udtages i marken efter nedvisning, men før optagningen efter følgende princip:

 

 Klasse SS, S og SEE: Mindst 100 knolde pr. ha og mindst 100 knolde 

           pr. sort. 

 Klasse SE:      Mindst 100 knolde pr. ha og mindst 200 knolde 

           pr. sort 

stk. 2 . For godkendelse som præbasislæggekartofler må der ved vinterafprøvningen ikke forefindes mere end de i bilag 2.D. anførte procenter for virusinfektion.

III BASISAVL

Særlige betingelser for autorisation som basisavler

§ 14 . Avleren skal disponere over arealer til dyrkning af kartofler i et omfang, der er tilstrækkeligt til en kontinuerlig avl.

stk. 2 . Avleren må kun dyrke kartofler anmeldt til avlskontrol som basislæggekartofler.

Særlige avlsforhold

§ 15 . Der skal være mindst 50 m til nærmeste kartoffelmark, dog ikke til arealer anmeldt til avlskontrol.

stk. 2 . Avlen af læggekartofler hos en autoriseret basisavler skal opbevares hos avlerne selv eller på en sorterecentral autoriseret til opbevaring og opsortering af læggekartofler til eksport og til omsætning på hjemmemarkedet. Ved opbevaring og opsortering på anden autoriseret sorterecentral nedklassificeres læggekartoflerne i henhold til § 17, stk. 3.

Udskiftningsbestemmelser

§ 16 . Til avl af basislæggekartofler skal anvendes læggekartofler godkendt som klasse SE eller klasse EE.

stk. 2 . Udskiftningen skal foretages efter bestemmelserne i § 8.

IV. CERTIFICERET AVL

Særlige betingelser for autorisation som certificeret avler

§ 17 . Avlerne skal disponere over arealer til dyrkning af læggekartofler i et omfang, der er tilstrækkeligt til en kontinuerlig avl.

stk. 2 . Avlernes autorisation kan omfatte tilladelse til dyrkning af spise- og/eller industrikartofler af sorter, der ikke anmeldes til avlskontrol.

stk. 3 . Ved samtidig dyrkning af spise- og/eller industrikartofler vil de til avlskontrol anmeldte arealer højst kunne klassificeres med klassebetegnelse A.

stk. 4 . Som grundlag for avlen af spise- og/eller industrikartofler gælder de almindelige udskiftningsregler for avl af konsum- eller industrikartofler.

stk. 5 . I henhold til stk. 4 skal avlerne dokumentere, at avlsmaterialet for hver sort udskiftes totalt mindst hvert andet år, eller at der udskiftes med mindst 15% til opformering hvert år.

stk. 6 . Ved delvis udskiftning af avlsmateriale til avl af industri- eller spisekartofler gælder bestemmelserne om dyrkning på særskilt og afmærket areal, samt at opformeringen skal høstes og opbevares adskilt fra andre kartofler.

Særlige avlsforhold

§ 18 . Alle arealer med samme sort skal anmeldes til avlskontrol.

stk. 2 . Der skal være mindst 25 m til nærmeste kartoffelmark dog ikke til arealer anmeldt til avlskontrol.

stk. 3 . Avlen af læggekartofler hos autoriserede certificerede avlere skal opbevares efter følgende:

 • a) hos avleren selv
 • b) efter bestemmelserne i § 15 stk.2, gælder dog kun for certificerede avlere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i § 17 stk. 2 - 6.
 • c) på anden autoriseret sorterecentral for læggekartofler.

Udskiftningsbestemmelser

§ 19 . Til avl af certificerede kartofler skal anvendes læggekartofler godkendt som mindst klasse E eller klasse AA.

stk. 2 . Udskiftningen skal foretages efter bestemmelserne i § 8.

V. FÆLLES BESTEMMELSER

§ 20 . Autoriserede læggekartoffelavlere må ikke dyrke kartofler i et areal, hvor der har været dyrket kartofler inden for de 3 foregående år, for præbasisavlere dog 4 år.

stk. 2 . Avlsarealet skal være fri for genvækst af spildkartofler fra tidligere kartoffelafgrøder (gengroninger).

stk. 3 . For avlsarealet skal vendepladsen for maskiner (forageren) være fri for kartofler af anden sort eller oprindelse.

§ 21 . Avlerne skal holde læggekartofler af forskellige knoldgenerationer og oprindelse (avlernummer) adskilt under avl.

stk. 2 . I avlsarealet skal der være foretaget en afmærkning af arealer med læggekartofler af forskellig oprindelse.

stk. 3 . Afmærkningen kan foretages med et skilt angivende sortsnavn, klassebetegnelse og avlernummer.

§ 22 . Avlerne skal ved lægning og kulturpleje, herunder ukrudtsbekæmpelse tilstræbe, at planterne har en sådan vækst og udvikling, at bedømmelsesmulighederne er sikre på kontroltidspunktet.

stk. 2 . Avlsarealet skal i hele vækstperioden holdes fri for syge planter, bortlugning skal være foretaget inden 1. kontrolsyn.

stk. 3 . Knoldene fra bortlugede planter skal fjernes fra avlsarealet. Toppene kan nedgraves på dyrkningsstedet eller fjernes i en tæt beholder til en afstand som foreskrevet for nærhed til andre smittefarlige kartoffelarealer.

§ 23 . Alle avlsarealerne skal være luget for virussyge planter m.v., således at de opfylder betingelserne for godkendelse senest på et tidspunkt, der fastsættes fra år til år. Endvidere skal kartoffeltoppene på de avlskontrollerede og godkendte arealer i præbasis, basis og kl. AA senest være nedvisnet på et tidspunkt, der fastsættes gældende for det enkelte år. Tidspunkterne fastsættes under hensyntagen til årets klimatiske forhold, mængden af virusoverførende bladlus m.v.

stk. 2. Datoerne fastsættes på initiativ af tilsynet i samråd med Fælleskontrollen af 2 repræsentanter udpeget af Specialudvalget for Kartofler samt 1 repræsentant fra Kartoffeleksportudvalget.

stk. 3 . De i stk. 2 nævnte datoer meddeles skriftligt til alle avlere.

stk. 4 . Tidsrammerne for datoernes fastsættelse fremgår af bilag 2.

§ 24 . Såfremt der af en autoriseret avler er anmeldt flere arealer med samme sort og et af disse arealer kasseres eller nedsættes til en lavere klasse, medfører dette at avlen på de andre arealer med samme sort ligeledes kasseres eller nedsættes til samme klasse.

stk. 2 . Kontrolmyndigheden kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 1 på nærmere betingelser vedrørende kartoflernes optagning og opbevaring.

stk. 3 . Dispensation kan ikke meddeles, såfremt avlsmaterialet ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne herom, eller såfremt bestemmelserne i §§ 21 og 23 ikke er overholdt.

§ 25 . Kontrolmyndigheden er berettiget til i nødvendigt omfang at færdes på de af autorisationen omfattede arealer og kan foretage eftersyn af rum og anlæg m.v., der benyttes til opbevaring og behandling af avlen.

stk. 2 . Kontrolmyndigheden er berettiget til at udtage nødvendige prøver af jord, kartoffelblade og -knolde m.v. til undersøgelser.

stk. 3 . Under avlskontrollen undersøges alle forhold af betydning for godkendelse af avlen. Avlerne skal give kontrolmyndigheden de ønskede oplysninger i henhold til nærværende regler. Der kan af kontrolmyndigheden i forbindelse med avlskontrollen gives anvisninger på lugning, sprøjtning eller lignende som betingelse for godkendelse.

VI. AVLSKONTROLLENS UDFØRELSE

§ 26 . Avlskontrollen omfatter 2 syn. Flere syn kan foretages efter kontrolmyndighedens afgørelse.

Stk. 2. 1. syn foretages til kontrol af planternes sundhedstilstand m.v. umiddelbart efter datoen fastsat i henhold til § 23. 2. syn udføres til kontrol af nedvisningen.

stk. 3 . Tidspunkterne for synene fastsættes af kontrolmyndigheden.

Farlige Skadegørere

§ 27 . Kartoflerne kan ikke godkendes hvis der ved avlskontrollen påvises angreb af de i bilag 1.A. nævnte farlige skadegørere.

Kultur og renhedstilstand m.v.

§ 28 . Kartoflerne kan nedsættes i lavere klasse eller kasseres, såfremt

 • a) planterne er for sent udviklet eller ikke er i tilstrækkelig god kultur og med utilstrækkeligt udført ukrudtsbekæmpelse.
 • b) planterne har en sådan vækst, at bedømmelsesmulighederne er usikre.

§ 29 . Kartoflerne skal kasseres, såfremt

 • a) knoldene fra bortlugede planter ikke er fjernet,
 • b) der i avlsarealet konstateres gengroninger,
 • c) avlsarealet er så ukrudtsfyldt, at en sikker bedømmelse er udelukket,
 • d) avlsarealet udviser påfaldende antal spring, der må formodes at skyldes fjernelse af sortsfremmede eller syge planter i mere end begrænset omfang,
 • e) avlerens disposition vedr. læggekartofler i praksis gør de opstillede avlsforskrifter værdiløse.

Sygdomme og sortsrenhed m.v.

§ 30 . Planterne skal ved det enkelte syn opfylde de tolerancer, der er fastsat i bilag 1.B. for fremmed sort, afvigende type og for de i bilaget nævnte sygdomme.

stk. 2 . Kartofler, der efter resultatet ved synene og de i reglerne nævnte undersøgelser ikke kan godkendes i den klasse, som det anmeldte avlsmateriale betinger, men som opfylder betingelserne for en lavere klasse, godkendes i en lavere klasse.

stk. 3 , Hvis kartoflerne kasseres eller nedsættes til lavere klasse, giver kontrolmyndigheden straks meddelelse herom til avleren i form af en genpart af inspektionsbladet med angivelse af årsagen til kassation eller ændring af klassificeringen.

Bladprøveundersøgelse

§ 31 . Kontrolmyndigheden kan under avlskontrollen udtage bladprøver til undersøgelse for virus X.

stk. 2 . Planterne skal ved bladprøveundersøgelsen opfylde de tolerancer, der er fastsat i bilag 1.C. for virus X.

Nedvisning af kartoffeltoppene

§ 32 . Konstateres det ved kontrollen af kartoffeltoppenes nedvisning til de fastsatte datoer, at nedvisning ikke er foretaget, nedklassificeres arealerne med et trin til en lavere klasse (se § 2) og underkastes vinterafprøvning i henhold til § 33.

Vinterafprøvning

§ 33 . For arealer, klassificeret i præbasis og basis, udtages prøver af alle arealer til vinterafprøvning. Prøverne udtages efter bestemmelserne for præbasis efter § 13 og for basis efter stk.6.

stk. 2 . Arealer, som er klassificeret i kl. AA og nedvisnet til den fastsatte dato, underkastes kun vinterafprøvning for særlig virusmodtagelige sorter.

stk.3 . Arealer, der ikke er nedvisnet og derfor klassificeret i kl. A i henhold til § 32, underkastes vinterafprøvning.

stk. 4 . Andre arealer, klassificeret i kl. A, underkastes ikke vinterafprøvning.

stk. 5 . Knolde til vinterafprøvning udtages af avlsarealet efter planternes nedvisning.

stk. 6 . Af arealer til vinterafprøvning udtages prøver af hver sort efter følgende:

 • a) 1 prøve a 100 knolde pr. mark (adskilte arealer).
 • b) 1 prøve a 100 knolde pr. 5 ha i større marker.

stk. 7 . Arealer, underkastet vinterafprøvning, klassificeres i henhold til tolerancerne, der er fastsat i bilag 2.D.

stk. 8 . Efter samråd i »Nedvisningsudvalget« kan der foretages mindre midlertidige ændringer af bestemmelserne i § 32 og § 33.

Meddelelse om avlskontrollen

§ 34 . Efter afslutningen af avlskontrollen giver kontrolmyndigheden avleren skriftlig meddelelse om resultatet af avlskontrollen med oplysning om, i hvilken klasse kartoflerne er godkendt, eller om de er kasseret.

stk. 2 . Meddelelsen skal indeholde oplysninger om konstaterede sygdomsangreb angivet i procent eller anden årsag til nedklassificering eller kassation.

stk. 3 . Meddelelse gives så vidt muligt inden 15. august.

stk. 4 . Den i stk. 3 nævnte meddelelse er kun foreløbig for læggekartofler, der skal underkastes vinterafprøvning. Endelig klassificering foretages, når resultatet af den i § 34 nævnte vinterafprøvning foreligger.

stk. 5. Meddelelse om den endelige klassificering tilsendes avlerne med oplysning om resultatet, jf. stk. 2 straks efter afprøvningens afslutning.

VII. OPBEVARING, OPSORTERING, OMSÆTNING OG SALG AF LÆGGEKARTOFLER

§ 35. Læggekartofler må kun opbevares hos avleren selv eller på autoriserede sorterecentraler, der alene behandler kartofler med oprindelse i et kartoffelmeristem og er avlet efter reglernes forskrifter herfor. For certificerede læggekartofler avlet i henhold til reglernes § 17, stk. 2 - 6 gælder, at de ikke må opbevares i samme virksomhed som andre læggekartofler.

stk. 2 . Opsortering af læggekartofler kan kun foretages på autoriserede avlssteder eller på autoriserede sorterecentraler. Certificerede læggekartofler avlet efter reglernes § 17, stk. 2 - 6, må ikke opsorteres i samme virksomhed som andre læggekartofler.

stk. 3 . Ved omsætning, salg og fordeling af læggekartofler til andre skal kartoflerne være avlet efter bestemmelserne i disse regler og være godkendt som præbasis-, basis- eller certificerede læggekartofler.

stk. 4 . Såfremt ihændehaveren er bekendt med, at kartoflerne ikke længere opfylder betingelserne til læggekartofler, herunder krav og tolerancer i bilag 1 og 2, må omsætning salg og fordeling som læggekartofler ikke finde sted.

stk. 5 . Ved omsætning, salg, fordeling eller levering af læggekartofler skal ihændehaveren overholde bestemmelserne fastsat i tilsynets »Regler for partikontrol af læggekartofler«.

VIII. KLAGE OG IKRAFTTRÆDEN

Klage

§ 36. Afgørelser vedrørende avlskontrollen af læggekartofler kan påklages efter følgende retningslinier:

 • a) senest 3 dage efter modtagelsen af afgørelsen fremsender avleren en skriftlig klage til statens plantetilsyn, Gersonsvej 13, 2900 Hellerup.
 • b) Tager tilsynet klagen til efterretning, meddeles en ny afgørelse til avleren inden 3 dage efter klagens modtagelse.
 • c) Ønsker tilsynet at afvise klagen, forelægges denne omgående »Nedvisningsudvalget«. Såfremt tilsynet fortsat afviser klagen, fremsendes denne inden 8 dage efter modtagelsen til landbrugsministeriet med begrundelse for afvisningen. Avleren orienteres skriftligt herom.

stk. 2 . Afgørelser i henhold til disse regler kan i øvrigt påklages til landbrugsministeriet.

Ikrafttræden

§ 37 . Reglerne træder i kraft den 1. oktober 1984 Samtidig ophæves statens plantetilsyns regler af 1. september 1982 for avlskontrol, opbevaring og opsortering af læggekartofler under statens plantetilsyns kontrol.

stk. 2 . Avlskontrollerede og godkendte læggekartofler af høst 1984, der ikke er meristemkartofler, kan godkendes som læggekartofler indtil 30. april 1985.

stk. 3 . I det omfang, det er nødvendigt, kan tilsynet opstille regler for avl, omsætning og anvendelse af læggekartofler, der ikke har rod i et kartoffelmeristem.

stk. 4 . De i stk. 3 anførte regler skal være godkendt af landbrugsministeriet.

STATENS PLANTETILSYN, den 1. oktober 1984

Paul Regenberg

Arne Trosborg

BILAG 1

A. Farlige planteskadegørere, der ikke må findes i avlsarealet

eller i planterne og normalt ikke på ejendommen.

 

   Corynebacterium sepedonicum      kartoffelringbakteriose 

   (Spieck. & Kotth.) Skapt. & 

   Burkh. 

   Pseudomonas solanacearum        kartoffelbrunbakteriose 

   (E.F.Sm.) Jensen 

   Synchytrium endobioticum        kartoffelbrok 

   (Schilb.) Perc. 

   Globodera spp. (syn.Hetero-      kartoffelcystenematoder 

   dera pallida Stone og Hete- 

   rodera rostochiensis Woll.) 

   Leptinotarsa decemlineata Say     coloradobille 

B. Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for andre

skadegørere (% af planterne).

A = Præbasis læggekartofter

B = Basis læggekartofter

C = Certificerede læggekartofler (kl. AA og A)

D = Certificerede læggekartofter (kl. B)

 

                 A     B     C     D 

   Fremmed sort        0,00   0,00   0,05   0,05 

   Bladrullesyge       0,10   0,20   0,50   1,00 

   Synlig mosaik       0,10   0,20   0,50   1,00 

   Sortbensyge        0,30   0,50   1,00   2,00 

   Afvigende type       0,01   0,05   0,25   - 

C. Tilladte tolerancer for forekomst af virus X, S og M ved

bladprøveundersøgelse (antal reagentgrupper a 5 blade).

 

                 A     B     C     D 

   Virus X           0     1     4    over 4 

BILAG 2

Terminer for avlskontrol/nedvisning .

I henhold til § 23 fastsættes hvert år en dato for avlskontrol af de anmeldte arealer med læggekartofler samt en seneste dato for nedvisning af læggekartofler på arealer, der ved avlskontrollens syn i marken, er klassificeret som præbasis, basis eller certificeret avl kl. AA.

Datoerne fastsættes inden for følgende terminer:

 

                   Lugning:   Nedvisning: 

    I: Tidlige og virusmod-   01.-10. juli 20.-31. juli 

      tagelige sorter 

   II: Middeltidlige sorter    05.-20. juli 01.-10. august 

   III: Sildige sorter      20.-31. juli 10.-20. august 

»Nedvisningsudvalget« kan fastsætte andre nedvisningsterminer/datoer for særlig virusmodtagelige sorter.

Avlerne meddeles datoerne med angivelse af sorternes inddeling

i grupperne I - III.

D. Tilladte tolerancer for forekomst af virus X, S og M samt Y og

bladrullesyge i læggekartofler ved vinterafprøvning i henhold til §

33 (tolerancerne angiver % angrebne planter).

A = Præbasis læggekartofler (kl. SS, S og SEE)

B = Præbasis læggekartofler (kl. SE)

C = Basis læggekartofler (kl. EE og E)

D = Certificerede læggekartofler (kl. AA)

E = Certificerede læggekartofler (kl. A)

F = Certificerede læggekartofler (kl. B)

 

          A   B   C   D   E   F 

 Virus X      0   0   undersøges ikke 

 Virus S + M    1   5   -   - 

 Stærke viroser   1   1   2   4   8  10 

(Virus Y og bladrulle)

Officielle noter

Ingen