Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Markedskontrolregler, frugt, grøntsager og kartofler m.m.


91.1.1. Regler for markedskontrol

Indholdsfortegnelse

§ 1. Kontrolmyndighed

§ 2. Kontrollens omfang

§ 3. Undtagelser fra kontrolbestemmelserne

§ 4. Dokumentationspligt

§ 5. Specielle forhold

§ 6. Kvalitet

§ 7. Mærkning/emballering

§ 8. Mærkning/skiltning

§ 9. Forbrugerpakninger

§ 10. Annoncering

§ 11. Kontrol

§ 12. Produkternes friskhed

§ 13. Kassation/klage

§ 14. Tilbagekøb

§ 15. Straffebestemmelser

§§ 16. Ikrafttrædelse

Regler for markedskontrol af frugt, grønsager og kartofler m.m.

§ 1. Kontrolmyndighed

På grundlag af de bestemmelser og den bemyndigelse, der er givet i retsgrundlaget, foretager statens plantetilsyn kontrollen med kvalitet, mærkning m.m. af frugt, grønsager og kartofler m.m.

§ 2. Kontrollens omfang.

De produkter, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer og danske regler for kartofler, må kun udstilles med henblik på salg, udbydes til salg, sælges, leveres og i øvrigt bringes i handelen, såfremt de opfylder kvalitetsnormerne (undtagelser se § 3). Blomsterløg og -knolde, der er færdigemballeret med henblik på salg til forbrugeren, både dansk producerede og importerede, er omfattet af kontrolbestemmelserne i alle handelsled. Spørgsmål om kontrol af friske afskårne blomster og frisk løvværk i engroshandelen henvises til tilsynets hovedkontor. Indehaveren af det firma, eller for selskaber den ansvarlige leder, der på kontroltidspunktet ejer eller er ansvarlig for de produkter, der bringes i handelen, er ansvarlig for, at varerne opfylder kvalitetsnormerne og mærkningsbestemmelserne.

Stk. 2. Kontrollen foretages i engroshandelen, hvor produkter omfattet af kvalitetsnormer bringes i handelen, dvs. på GASAer og hos de grossister, der er beliggende i tilknytning hertil, på KGT, hos producenter, kommissionærer og grossister, der har handelsvirksomhed i forbindelse med KGT, samt grossistvirksmheder i øvrigt samt registrerede og sorterevirksomheder for spisekartofler, registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler og registrerede virksomheder for spisekartofler med særlige begrænsinger i drift, uanset om det er dansk producerede eller importerede varer. Vedr. undtagelse fra denne bestemmelse se stk. 4.

Stk. 3. I detailhandelen kontrolleres der alle steder, hvor der tilbydes produkter til salg, der er omfattet af kvalitets- og mærkningsbestemmelserne. Salg fra stade på lokalt torv, eller fra vogn ved omkørsel, er detailhandelsvirksomhed.

Stk. 4. Kvalitets- og mærkningsbestemmelserne for spisekartofler gælder for kartofler af samme års høst fra 1. september og sæsonen ud.

Afgiftsbestemmelserne for dansk producerede kartofler er gældende hele året, og indbetaling finder sted efter bekendtgørelsens regler. Jf. retsgrundlag 40.48.

Stk. 5. En virksomhed eller en avler, der ønsker at foretage sortering, emballering og mærkning af spisekartofler, skal registreres i henhold til: Regler for registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler, regler for registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler eller regler for registrerede virksomheder for spisekartofler med særlige begrænsninger i drift. (se 91.1.2.)

Stk. 6. Kontrol af læggekartofler.

I alle handelsled foretager tilsynet en stikprøvekontrol af, at bestemmelserne og oprindelse, kvalitet, mærkning m.m. er overholdt ved handel med læggekartofler.

Stk. 7. Klargøring og handel med læggekartofler.

En kartoffelproducent, der ønsker at sortere, opbevare, emballere og sælge læggekartofler, skal autoriseres hertil, efter statens plantetilsyns »Regler for autoriserede avlssteder« (se 91.1.4.2)

En virksomhed der ønsker at købe, sælge, opsortere, emballere og opbevare læggekartofler, skal autoriseres hertil efter statens plantetilsyns »Regler for autoriserede kartoffelsorterecentraler«. (se 91.1.4)

En virksomhed, der ønsker at foretage ompakning til småpakninger af indkøbte partikontrollerede læggekartofler, skal autoriseres hertil efter statens plantetilsyns »Regler for autoriserede forhandlere af læggekartofler«.(se 91.1.4)

§ 3. Undtagelser fra kontrolbestemmelserne.

Produkter, der inden for EF-området sælges eller leveres til industriel bearbejdning eller forarbejdning (det kan være til most, pulp, skrælning, henkogning, frysning, opskæring o.l.), er ikke omfattet af kvalitetskontrollen.

Produkter, der er importeret til industriel be- eller forarbejdning, må ikke efter importen udbydes til salg på friskvaremarkedet.

Stk. 2. Produkter, som her i landet usorteret af producenten leveres til fælleslager, lejet lager, registrerede kartoffelsorterevirksomheder o.l. med henblik på opbevaring og senere sortering og emballering, er ikke underlagt kontrolbestemmelserne.

Stk. 3. Produkter, som her i landet fra producenten, fra fælleslager, lejet lager, grossistlager eller fra engroshandelscentre som GASAerne og KGT sælges eller leveres til sorterings- eller emballeringsvirksomheder som fx forbrugerpakkecentraler, grossistpakkecentraler eller anden form for sorteringscentraler eller lagervirksomheder og mellem registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler, er ikke omfattet af kontrolbestemmelserne.

Stk. 4. I detalihandelen er alene »stalddørssalg« undtaget fra kontrolbestemmelserne, når det er produkter, der i producentens virksomhed overdrages til den endelige forbruger. Sker salget fra fast etableret salgssted eller vejsidesalg eller ved annoncering o.l., skal bestemmelserne om kvalitet og mærkning overholdes, og der kontrolleres.

Stk. 5. Stalddørssalg af spisekartofleer. Kartoffelavlere, der ikke er registreret som avls- og salgssted, må ved stalddørssalg kun sælge spisekartofler af egen avl i usorteret stand.

Salget skal foregå fra egen ejendom og må kun ske til den endelige forbruger til dennes private forbrug.

Der må ikke på ejendommen findes butik eller anden form for stadesalg af levnedsmidler.

Ved et stalddørssalg på over 1000 kg pr. år skal der betales produktionsafgift. Betaling foretages ved henvendelse til statens plantetilsyn.

Stalddørssalg af usorterede kartofler må ikke foretages af avlere, hvis ejendom er registreret som avls- og salgssted, fra sådanne virksomheder må der kun sælges kartofler, der opfylder kvalitets- og mærkningsbestemmelserne.

Ved salg af spisekartofler til beværtninger, restauranter, kantiner, hoteller og fælleshusholdninger såsom kostskoler, plejehjem, sygehuse m.v. skal kvalitets- og mærkningsbestemmelserne være opfyldt, og virksomheden skal være registreret som avls- og salgssted.

Stk. 6. Ved handel med avls- og formeringsmateriale af blomsterløg og -knolde fra avler til avler eller mellem grossister og avlere samt ved salg eller levering til lager- og pakkevirksomheder er der ikke kvalitets- og mærkningskontrol, men gældende regler for avlskontrol skal overholdes.

§ 4. Dokumentationspligt.

For de produkter, der er nævnt ovenfor i § 3, skal det på kontroltidspunktet kunne dokumenteres, at de er beregnet til et formål, der ikke er omfattet af bestemmelserne om kontrol. Denne dokumentation kan fx være faktura, ordreseddel, skilt med firmanavn om reservation af partiet. Er produkterne placeret således på eller ved et engrossalgssted, at de naturligt vil blive medtaget under kontrollen, skal der foreligge en dokumentation for formålet, ellers skal tilsynet betragte produkterne som omfattet af kontrolbestemmelserne.

§ 5. Specielle forhold.

På GASAerne. Produkter omfattet af kvalitetsnormer, der henstår i de auktionshaller og lignende lokaler, hvor der normalt fremstilles varer til eftersyn forud for auktionen, vil af tilsynet blive medtaget under kontrollen, medmindre der på kontroltidspunktet foreligger en dokumentation for anvendelsen.

Stk. 2. På Københavns Engros Grønttorv, KGT. På sælgersstaderne på KGT må der kun opbevares og fremstilles produkter omfattet af kvalitetsnormer til salg, der som minimum opfylder kravene til den laveste tilladte kvalitetsklasse, og som er mærket efter reglerne. Produkter, der henstår på staderne med tilladelse efter KGTs regler for døgnopbevaring, er, hvis de ikke opfylder kravene til kvalitet og mærkning, omfattet af dokumentationspligten i § 4.

Stk. 3. Grossister og grossistlagre. I de områder af en grossistforretning, der normalt anvendes som salgsudstilling, betragter tilsynet alle varerne omfattet af kontrolbestemmelserne, medmindre det kan dokumenteres, at de er beregnet til anden anvendelse.

Stk. 4. Sorterings- og emballeringsvirksomheder. Som sådanne betragter tilsynet alle virksomheder, der foretager sortering og emballering af varer fra producenter eller lagervirksomheder; der kan dog også forekomme tilfælde, hvor tidligere sorterede varer skal omsorteres og ompakkes. I disse tilfælde foretages kontrollen kun for de færdigbehandlede produkter.

Stk. 5. Forbrugerpakkecentraler. Virksomheder, der forbrugerpakker varer til direkte salg til forbrugeren, er omfattet af kontrollen for de varer, der er færdiggjort til afsendelse til detailhandleren.

De særlige regler for ompakning af spisekartofler er givet i 91.1.2.

§ 6. Kvalitet.

Kvalitetskontrollen foretages i overensstemmelse med de gældende

kvalitetsnormer i kapitel 90.

§ 7. Mærkning/emballering.

De oplysninger, som EF-kvalitetsnormernes afsnit VI kræver med hensyn til mærkning, skal med let læselige bogstaver, som ikke kan udviskes, være anbragt på en af emballagens sider. Mærkningen er en engrosmærkning, som skal foretages på alle emballageenheder, der sædvanligvis anvendes i engroshandelen.

Stk. 2. Emballagen kan være af træ, pap, jute, kunststof el. lign., men for alle emballageformer anvendt i engroshandelen gælder det, at mærkningen skal være synlig. Produkterne kan emballeres løst i emballagen, lag- eller rækkepakkes, i formede bakker eller celler i kassen, eller i forskellige former for forbrugerpakninger lagt i en transportemballage.

Stk. 3. Mærkningen kan være påtrykt eller stemplet direkte på fx engangsemballage. Den kan angives på en påsat mærkeseddel på træemballage, der anvendes flere gange. På sække kan mærkningen være påtrykt papirs- eller plastsække eller være angivet på en fastgjort mærkeseddel på sækkemateriale, der ikke er modtageligt for påtryk.

Stk. 4. Produkterne skal emballeres således, at de sikres en passende beskyttelse. Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er giftfri.

Stk. 5. I engroshandelen er der intet krav om, at de enkelte forbrugerpakninger med frugt og grøntsager, der handles i en transportemballage, skal være mærket, men de kan være det. Den, der på kontroltidspunktet bringer produkterne i handelen, er ansvarlig for, at mærkningen er foretaget.

Stk. 6. Spisekartofler, der udbydes til salg, skal være emballeret og mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i kvalitetsbestemmelsernes afsnit om emballering og mærkning. (se kapitel 90)

Læggekartofler, der udbydes til salg, skal være godkendt, emballeret, forseglet og mærket i overensstemmelse med afsnittet i kvalitetsnormerne for læggekartofler om mærkning af partier og pakninger. (se kapitel 90)

§ 8. Mærkning/skiltning.

Tilbydes frugt og grønsager til salg i detailhandelen i den transportemballage, hvori de er købt en gros, skal den mærkning, der er foreskrevet i engroshandelen, være anbragt tydeligt og synligt for forbrugeren (kunden). Kan dette ikke lade sig gøre, eller tages produkterne ud af transportemballagen ved udbud til salg, skal detailhandleren tydeligt skilte med følgende oplysninger:

Sortsnavn (for de arter og klasser, hvor dette kræves) produktets oprindelse (land)

Kvalitetsklasse

Skiltningen skal foretages i tilknytning til produkternes placering, og oplysningerne skal i henhold til levnedsmiddellovgivningen gives på dansk, medmindre den udenlandske stavemåde kun afviger ubetydeligt fra dansk.

Stk. 2. Spisekartofler, der udbydes til salg, forbrugerpakkede i detailhandelen, skal være kvalitetssorteret og mærket efter reglerne. Udbydes de til salg i løs vægt, skal hvert parti i umiddelbar forbindelse med de udstillede kartofler skiltes med oplysninger, der er foreskrevet i mærkningsbestemmelserne. (se kapitel 90)

Stk. 3. For frugt og grønsager, der udbydes til salg i færdigpakket stand og fremlægges på et for kunderne tilgængeligt sted, kan skiltning med de ovenfor krævede oplysninger undlades, såfremt hver enkelt forbrugerpakning i en let læselig form er forsynet med de krævede oplysninger.

Forbrugerpakninger med indhold af flere varearter skal mærkes med oplysninger om alle varearterne i pakningen.

§ 9. Forbrugerpakninger.

Ved en forbrugerpakning forstås en færdigpakket enhed af en vareart, der sædvanligvis indkøbes af forbrugeren i en eller flere stk. pr. indkøb, pakket på en sådan måde, at den ikke i almindelighed fordrer yderligere indpakning for at kunne medtages i kurv eller taske. Som forbrugerpakninger kan nævnes bærebakker, foodtainere med krympefolie, papirs-, plast- eller netposer, krympefolie om de enkelte grønsager eller anden pap- eller plastemballage af forskellig udformning beregnet til, at forbrugeren tager en enhed med.

§ 10. Annoncering.

Tilbydes frugt og grønsager, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer, til salg i annoncer i dagblade, distriktsblade, ugeblade eller omdelte reklamer o.l. med angivelse af pris, skal produkternes kvalitetsklasse oplyses samtidig.

Ved annoncering om salg af spisekartofler skal der gives oplysninger om sortsnavn, kvalitetsklasse, sorteringsstørrelse samt pris pr. vægtenhed. For importerede tidlige spisekartofler anføres alene »udenlandske spisekartofler« samt pris pr. vægtenhed.

Kartoffelavlere, der agter at avereter eller skilte med salg af kartofler fra ejendommen, skal forinden anmelde dette skriftligt til tilsynet med angivelse af de udlagte areal med kartofler samt nøjagtig postadresse. Ved fortsat skiltning skal anmeldelse ske hvert år senest 30. juni.

Tilbydes blomsterløg og -knolde til salg gennem annoncer, kataloger eller prislister mv med angivelse af pris, skal produkternes art og størrelse altid angives.

§ 11. Kontrol.

Statens plantetilsyn har adgang til ethvert sted, hvor de omhandlede produkter i erhvervsmæssigt øjemed tilvirkes, oplagres eller forhandles, samt til ethvert transportmiddel, hvor produkterne er indladet, samt er berettiget til at foretage eftersyn af produkterne og udtage prøver til eftersyn uden erstatning. På begæring gives der kvittering for udtagne prøver, for.220 og 222 kan anvendes. Virksomheden skal yde den bistand, der er nødvendig for foretagelsen af kontrollen.

§ 12. Produkternes friskhed.

Ved den kontrol, der foretages i engros- eller detailledet, kan der tillades en uvæsentlig forringelse af friskhed og saftspændig for produkterne, ligesom de letfordærvelige produkter kan være lettere forringet. Det er dog en forudsætning, at produkterne stadig opfylder kravene til den mærkede klasse. Disse lettere forringelser tillades dog ikke for produkter mærket klasse Ekstra.

Som let fordærvelige produkter betragtes fx jordbær, kirsebær, fersken, tidlige pærer, tidlige æbler, blommer, bladselleri, spinat, bønner, courgetter, agurker, salat og ærter med bælg o.lign.

§ 13. Kassation.

Produkter, der ved kontroleftersynet ikke opfylder kravene til kvalitet, mærkning eller skiltning, kan af kontrollen kræves bragt i overensstemmelse med gældende bestemmelser eller kræves fjernet fra salgsstedet. Der skrives rapport om fejl og mangler konstateret ved kontroleftersynet, og kontrollen kan i denne forbindelse kræve meddelelse til statens plantetilsyn om, at forholdene er bragt i orden, inden videresalg må finde sted.

Stk. 2. Klage over manglende opfyldelse eller overtrædelse af kvalitets- og mærkningsbestemmelserne skal sket til statens plantetilsyn.

Tilsynets afgørelse om godkendelse eller kassation af spisekartofler kan påklages til et ankenævn efter reglerne i bekendtgørelsens §§ 20 - 21. 40.48, og for læggekartofler efter læggekartoffelbekendtgørelsens §§ 33 - 34. 40.49

§ 14. Tilbagekøb.

Såfremt prisniveauet for frugt og grønsager udløser tilladelse til at foretage tilbagekøb efter interventionsordningerne, skal der i denne forbindelse foretages en kvalitetskontrol af de anmeldte partier. Bestemmelser for disse foranstaltninger vil blive udsendt for den enkelte periode, hvor disse tilbagekøb finder sted.

§ 15. Straffebestemmelser.

I overensstemmelse med loven (nr. 534 af 13. december 1972, nr. 596 af 22. december 1972 og nr. 595 af 22. december 1972) straffes overtrædelser med bøde.

§ 16. Denne sammenskrivning er foretaget af tekniske og praktiske grunde. Den originale tekst i retsgrundlaget 91. 1 er den retsgyldige.

91.1.2. Klargøring og handel med spisekartofler.

Regler for registrering, indretning, drift mv. for virksomheder, der ønsker at sortere, emballere, mærke og handle med spisekartofler.

Introduktion.

Kartoffelavlere, der ikke er registreret som avls- og salgssted for spisekartofler, må kun sælge spisekartofler i usorteret stand.

Salg kan ske:

1. fra egen ejendom (stalddørssalg), såfremt kartoflerne er af egen avl. (se 91.1.1, § 3, stk. 5)

2. til opsortering i virksomheder, der er registreret som sorterevirksomhed for spisekartofler, og

3. til registrerede forarbejdningsvirksomheder for spisekartofler.

91.1.2.1. Registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler.

En virksomhed eller avler, der ønsker at foretage sortering af spisekartofler i kvalitetsklasser og/eller klargøring til salg til almindelig omsætning, skal opfylde kravene i og registreres efter følgende regler.

Officielle noter

Ingen