Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Markedskontrolregler frugt grøntsager og kartofler m.m.


91.1.1 Regler for markedskontrol

Indholdsfortegnelse

 

 § 1. Kontrolmyndighed 

 § 2. Kontrollens omfang 

 § 3. Undtagelser fra kontrolbestemmelserne 

 § 4. Dokumentationspligt 

 § 5. Specielle forhold 

 § 6. Kvalitet 

 § 7. Mærkning/emballering 

 § 8. Mærkning/skiltning 

 § 9. Forbrugerpakninger 

 § 10. Annoncering 

 § 11. Kontrol 

 § 12. Produkternes friskhed 

 § 13. Kassation/klage 

 § 14. Tilbagekøb 

 § 15. Straffebestemmelser 

 § 16. Ikrafttrædelse 

Regler for markedskontrol af frugt, grøntsager og kartofler m.m. § 1. Kontrolmyndighed

På grundlag af de bestemmelser og den bemyndigelse, der er givet i retsgrundlaget, foretager Statens Plantetilsyn kontrollen med kvalitet og mærkning m.m. af frugt, grøntsager og kartofler m.m. § 2. Kontrollens omfang

De produkter, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer og danske regler for kartofler, må kun udstilles med henblik på salg, udbydes til salg, sælges, leveres og i øvrigt bringes i handelen, såfremt de opfylder kvalitetsnormerne (undtagelser, se § 3). Blomsterløg og -knolde, der er færdigemballeret med henblik på salg til forbrugeren, både dansk producerede og importerede, er omfattet af kontrolbestemmelserne i alle handelsled. Spørgsmål om kontrol af friske, afskårne blomster og frisk løvværk i engroshandelen henvises til Center for Omsætningskontrol. Indehaveren af det firma eller for selskaber den ansvarlige leder, der på kontroltidspunktet ejer eller er ansvarlig for de produkter, der bringes i handelen, er ansvarlig for, at varerne opfylder kvalitetsnormerne og mærkningsbestemmelser.

Stk. 2. Kontrollen foretages i engroshandelen, hvor produkter omfattet af kvalitetsnormer bringes i handelen, dvs. på GASAer, på KGT, samt grossistvirksomheder i øvrigt.

Stk. 3. I detailhandelen kontrolleres der alle steder, hvor der tilbydes produkter til salg, der er omfattet af kvalitets- og mærkningsbestemmelserne. Salg fra stade på lokalt torv eller fra vogn er detailvirksomhed.

Stk. 4. Kvalitets- og mærkningsbestemmelserne for spisekartofler gælder for kartofler af samme års høst fra 1. september og sæsonen ud.

Stk. 5. Kontrol af læggekartofler.

I grossist- og detailhandelsled foretages en stikprøvekontrol af, at bestemmelserne om oprindelse, kvalitet, mærkning m.m. er overholdt ved handel med læggekartofler. § 3. Undtagelser fra kontrolbestemmelserne

Produkter, der inden for EF-området sælges eller leveres til industriel bearbejdning eller forarbejdning (det kan være til most, pulp, skrælning, henkogning, frysning, opskæring o.l.), er ikke omfattet af kvalitetskontrollen. Produkter, der er importeret til industriel be- eller forarbejdning, må ikke efter importen udbydes til salg på friskvaremarkedet.

Stk. 2. Produkter, som her i landet usorteret af producenten leveres til fælleslager, lejet lager, registrerede kartoffelsorterevirksomheder o.l. med henblik på opbevaring og senere sortering og emballering, er ikke underlagt kontrolbestemmelserne.

Stk. 3. Produkter, som her i landet fra producenten, fra fælleslager, lejet lager, grossistlager eller fra engroshandelscentre som GASAerne og KGT sælges eller leveres til sorterings- eller emballeringsvirksomheder som fx forbrugerpakkecentraler, grossistpakkecentraler eller anden form for sorteringscentraler eller lagervirksomheder og mellem registrerede sorterevirksomheder for spisekartofler, er ikke omfattet af kontrolbestemmelserne.

Stk. 4. I detailhandelen er alene »stalddørssalg« undtaget fra kontrolbestemmelserne, når det er produkter, der i producentens virksomhed overdrages til den endelige forbruger. Sker salget fra fast etableret salgssted eller vejsidesalg eller ved annoncering o.l. skal bestemmelserne om kvalitet og mærkning overholdes, og der kontrollere.

Stk. 5. Stalddørssalg af spisekartofler. Kartoffelavlere, der ikke er registreret som avls- og salgssted, må ved stalddørssalg kun sælge spisekartofler af egen avl i usorteret stand.

Salget skal foregå fra egen ejendom og må kun ske til den endelige forbruger til dennes private forbrug. Der må ikke på ejendommen findes butik eller anden form for stadesalg af levnedsmidler.

Ved et stalddørssalg på over 1000 kg pr. år skal der betales produktionsafgift. Betaling foretages ved henvendelse til Statens Plantetilsyn.

Stalddørssalg af usorterede kartofler må ikke foretages af avlere, hvis ejendom er registreret som avls- og salgssted, fra sådanne virksomheder må der kun sælges kartofler, der opfylder kvalitets- og mærkningsbestemmelserne.

Ved salg af spisekartofler til beværtninger, restauranter, kantiner, hoteller og fælleshusholdninger såsom kostskoler, plejehjem, sygehuse m.v. skal kvalitets- og mærkningsbestemmelserne (iflg. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 395 af 29. august 1985) være opfyldt og virksomheden skal være registreret som avls- og salgssted.

Stk. 6. Ved handel med avls- og formeringsmateriale af blomsterløg og -knolde fra avler til avler eller mellem grossister og avlere samt ved salg eller levering til lager- og pakkevirksomheder er der ikke kvalitets- og mærkningskontrol, men gældende regler for avlskontrol skal overholdes. § 4. Dokumentationspligt

For de produkter, der er nævnt ovenfor i § 3, skal det på kontroltidspunktet kunne dokumenteres, at de er beregnet til et formål, der ikke er omfattet af bestemmelserne om kontrol. Denne dokumentation kan fx være faktura, ordreseddel, skilt med firmanavn og reservation af partiet. Er produkterne placeret således på eller ved et engrossalgssted, at de naturligt vil blive medtaget under kontrollen, skal der foreligge en dokumentation for formålet, ellers skal tilsynet betragte produkterne som omfattet af kontrolbestemmelserne. § 5. Specielle forhold

På GASAerne. Produkter omfattet af kvalitetsnormer, der henstår i de auktionshaller og lignende lokale, hvor der normalt fremstilles varer til eftersyn forud for auktionen, vil af tilsynet blive medtaget under kontrollen, medmindre der på kontroltidspunktet foreligger en dokumentation for anvendelsen.

Stk. 2. På Københavns Engros Grønttorv, KGT. På sælgerstaderne på KGT må der kun opbevares og fremstilles produkter omfattet af kvalitetsnormer til salg, der som minimum opfylder kravene til den laves tilladte kvalitetsklasse, og som er mærket efter reglerne. Produkter, der henstår på staderne med tilladelse efter KGTs regler for døgnopbevaring, er, hvis de ikke opfylder kravene til kvalitet og mærkning, omfattet af dokumentationspligten i § 4.

Stk. 3. Grossister og grossistlagre. I de områder af en grossistforretning, der anvendes som salgsudstilling, betragter tilsynet alle varerne som omfattet af kontrolbestemmelserne, medmindre det kan dokumenteres, at de er beregnet til anden anvendelse.

Stk. 4. Sorterings- og emballeringsvirksomheder. Som sådanne betragter tilsynet alle virksomheder, der foretager sortering og emballering af varer fra producenter eller lagervirksomheder; der kan dog også forekomme tilfælde, hvor tidligere sorterede varer skal omsorteres og ompakkes. I disse tilfælde foretages kontrollen kun for de færdigbehandlede produkter.

Stk. 5. Forbrugerpakkecentraler. Virksomheder, der forbrugerpakker varer til direkte salg til forbrugeren, er omfattet af kontrollen for de varer, der er færdiggjort til afsendelse til detailhandleren.

De særlige regler for ompakning af spisekartofler er giver i 91.1.2. § 6. Kvalitet

Kvalitetskontrollen foretages i overensstemmelse med de gældende kvalitetsnormer i kapitel 90. § 7. Mærkning/emballering

De oplysninger, som EF-kvalitetsnormernes afsnit VI kræver med hensyn til mærkning, skal med let læselige bogstaver, som ikke kan udviskes, være anbragt på en af emballagens sider. Mærkningen er en engrosmærkning, som skal foretages på alle emballageenheder, der anvendes i engroshandelen.

Stk. 2. Emballagen kan være af træ, pap, jute, kunststof el.lign., men for alle emballageformer anvendt i engroshandelen gælder det, at mærkningen skal være synlig. Produkterne kan emballeres løst i emballagen, lag- eller rækkepakkes i formede bakker eller celler i kassen, eller i forskellige former for forbrugerpakninger lagt i en transportemballage.

Stk. 3. Mærkningen kan være påtrykt eller stemplet direkte på fx engangsemballage. Den kan angives på en påsat mærkeseddel på træemballage, der anvendes flere gange. På sække kan mærkningen være påtrykt papirs- eller plastsække eller være angivet på en fastgjort mærkeseddel på sækkemateriale, der ikke er modtageligt for påtryk.

Stk. 4. Produkterne skal emballeres således, at de sikres en passende beskyttelse. Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller stempler med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er giftfri.

Stk. 5. I engroshandelen er der intet krav om, at de enkelte forbrugerpakninger med frugt og grøntsager, der handles i en transportemballage, skal være mærket, men de kan være det. Den, der på kontrolstidspunktet bringer produkterne i handelen, er ansvarlig for, at mærkningen er foretaget.

Stk. 6. Spisekartofler, der udbydes til salg, skal være emballeret og mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i kvalitetsbestemmelsernes afsnit om emballering og mærkning. (se kapitel 90).

Læggekartofler, der udbydes til salg, skal være godkendt, emballeret, forseglet og mærket i overensstemmelse med afsnittet i kvalitetsnormerne for læggekartofler om mærkning af partier og pakninger. (se kapitel 90) § 8. Mærkning/skiltning

Tilbydes frugt og grøntsager til salg i detailhandelen i den transportemballage, hvori de er købt engros, skal den mærkning, der er foreskrevet i engroshandelen, være anbragt tydeligt og synligt for forbrugeren (kunden). Kan dette ikke lade sig gøre, eller tages produkterne ud af transportemballagen ved udbud til salg, skal detailhandleren tydeligt skilte med følgende oplysninger:

sortsnavn (for de arter og klasser, hvor dette kræves)

produktets oprindelse (land)

kvalitetsklasse

Skiltningen skal foretages i tilknytning til produkternes placering, og oplysningerne skal i henhold til levnedsmiddellovgivningen gives på dansk, medmindre den udenlandske stavemåde kun afviger ubetydeligt fra dansk.

Stk. 2. Spisekartofler, der udbydes til salg, forbrugerpakkede i detailhandelen, skal være kvalitetssorteret og mærket efter reglerne. Udbydes de til salg i løs vægt, skal hvert parti i umiddelbar forbindelse med de udstillede kartofler skiltes med oplysninger, der er foreskrevet i mærkningsbestemmelserne. (se kapitel 90)

Stk. 3. For frugt og grøntsager, der udbydes til salg i færdigpakket stand og fremlægges på et for kunderne tilgængeligt sted, kan skiltning med de ovenfor krævede oplysninger undlades, såfremt hver enkelt forbrugerpakning i en let læselig form er forsynet med de krævede oplysninger. § 9. Forbrugerpakninger

Ved en forbrugerpakning forstås en færdigpakket enhed enhed af en vareart, der sædvanligvis indkøbes af forbrugeren i et eller flere stk. pr. indkøb, pakket på en sådan måde, at den ikke i almindelighed fordrer yderligere indpakning. Som forbrugerpakninger kan nævnes bærbakkker, foodtainere med krympefolie, papirs-, plast- eller netposer, krympefolie om de enkelte grønsager eller anden pap- eller plastemballage af forskellig udformning beregnet til, at forbrugeren tager en enhed med. § 10. Annoncering

Tilbydes frugt og grøntsager, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer, til salg i annoncer i dagblade, distriktsblade, ugeblade eller omdelte reklamer o.l. med angivelse af pris, skal produkternes kvalitetsklasse oplyses samtidig.

Ved annoncering om salg af spisekartofler skal der gives oplysninger om sortsnavn, kvalitetsklasse, sorteringsstørrelse samt pris pr. vægtenhed. For importerede tidlige spisekartofler anføres alene »udenlandske spisekartofler« samt pris pr. vægtenhed.

Kartoffelavlere, der agter at avertere eller skilte med salg af kartofler fra ejendommen, skal forinden anmelde dette skriftligt til tilsynet med angivelse af det udlagte areal med kartofler samt nøjagtig postadresse. Ved fortsat skiltning skal anmeldelse ske hvert år senest 30. juni.

Tilbydes blomsterløg og -knolde til salg gennem annoncer, kataloger eller prislister mv. med angivelse af pris, skal produkternes art og størrelse altid angives. § 11. Kontrol

Statens Plantetilsyn har adgang til ethvert sted, hvor de omhandlede produkter i erhvervsmæssig øjemed tilvirkes, oplagres eller forhandles, samt til ethvert transportmiddel, hvor produkterne er indladet, samt er berettiget til at foretage eftersyn af produkterne og udtage prøver til eftersyn uden erstatning. På begæring gives der kvittering for udtagne prøver, form. 220 og 222 kan anvendes. Virksomheden skal yde den bistand, der er nødvendig for foretagelsen af kontrollen. § 12. Produkternes friskhed

Ved den kontrol, der foretages i engros- eller detailledet, kan der tillades en uvæsentlig forringelse af friskhed og saftspænding for produkterne, ligesom de letfordærvelige produkter kan være lettere forringet. Det er dog en forudsætning, at produkterne stadig opfylder kravene til den mærkede klasse. Disse lettere forringelser tillades dog ikke for produktet mærket klasse »Ekstra«.

Som let fordærvelige produkter betragtes fx jordbær, kirsebær, fersken, tidlige pærer, tidlige æbler, blommer, bladselleri, spinat, bønner, courgetter, agurker, salat og ærter med bælg o.lign. § 13. Kassation

Produkter, der ved kontroleftersynet ikke opfylder kravene til kvalitet, mærkning eller skiltning, kan af kontrollen kraves bragt i overensstemmelse med gældende bestemmelser eller kræves fjernet fra salgsstedet. Der skrives rapport om fejl og mangler konstateret ved kontroleftersynet. Efter aftale mellem kontrolløren og den implicerede part besluttes det, hvordan der skal gives meddelelse til tilsynet, efter at fejl og mangler er rettet.

Stk. 2. Klage over manglende opfyldelse eller overtrædelse af kvalitets- og mærkningsbestemmelserne skal ske til Statens Plantetilsyn.

Tilsynets afgørelse om godkendelse eller kassation af spisekartofler kan påklages til Landbrugsministeriet efter reglerne i bekendtgørelsens § 12 (40.76) og for læggekartofler efter læggekartoffelbekendtgørelsen § 30 (40.89).

Stk. 3. Opstår der uenighed mellem tilsynets kontrollør og den implicerede part, skal der rettes henvendelse til Center for Omsætningskontrol. Centret vil derefter træffe afgørelse om, hvad der videre skal ske i sagen.

Observationer foretaget af tilsynets personale skal altid forelægges for den implicerede part med opfordring om udtalelse, inden tilsynet træffer en skriftlig afgørelse i en sag.

Den implicerede part vil altid kunne klage over en afgørelse til landbrugsministeren. Tilsynet skal give vejledning i klagesager. § 14. Tilbagekøb

Såfremt prisniveauet for frugt og grøntsager udløser tilladelse til at foretage tilbagekøb efter interventionsordningerne, skal der i denne forbindelse foretages en kvalitetskontrol af de anmeldte partier. Bestemmelser for disse foranstaltninger vil blive udsendt for den enkelte periode, hvor disse tilbagekøb finder sted. § 15. Straffebestemmelser

I overensstemmelse med loven (nr. 534 af 13. december 1972, nr. 596 af 22. december 1972 og nr. 595 af 22 december 1972) straffes overtrædelser med bøde. § 16.

Denne sammenskrivning er foretaget af tekniske og praktiske grunde. Den originale tekst i retsgrundlaget 91.1 er den retsgyldige.

Officielle noter

Ingen