Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Importkontrolregler frugt grønsager og kartofler m.m.


93.1.1 Regler for importkontrol

Indholdsfortegnelse

§ 1. Kontrolmyndighed

§ 2. Kontrollens omfang

§ 3. Kontrol

§ 4. Forringelser

§ 5. Mærkning

§ 6. Kontrolattest

§ 7. Begæring om kontrol af importerede produkter

§ 8. Plantesundhedsbestemmelser

§ 9. - , frugt og spisekartofler

§ 10. - , afskårne blomster og frisk løvværk

§ 11. Flyttegods og håndbagage

§ 12. Kassation

§ 13. Overtrædelser

§ 14. Ikrafttrædelse

§ 1. Kontrolmyndighed.

På grundlag af de bestemmelser og bemyndigelser, der er givet i retsgrundlaget, foretager statens plantetilsyn kvalitetskontrol og plantesundhedskontrol af de arter af frugt og gartneriprodukter til konsum, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer, samt af kartofler.

§ 2. Kontrollens omfang.

Kontrol ved importen for kvalitet, mærkning og plantesundhed foretages for følgende varegrupper:

Kontrol for kvalitet og mærkning foretages for:

 

    Abrikoser    Clementiner     Pærer 

    Agurker     Courgetter     Rosenkål 

    Appelsiner    Druer        Rødkål 

    Artiskokker   Ferskner      Savoykål 

    Asparges     Gulerødder     Spidskål 

    Auberginer    Hovedsalat     Spinat 

    Bladselleri   Hvidkål       Spiseløg 

    Blomkål     Hvidløg       Sød peber 

    Blommer     Jordbær       Tomater 

    Bønner      Kirsebær      Æbler 

    Cikoriesalat   Mandariner     Ærter med bælg 

    Citroner     Porrer       Spisekartofler 

Blomsterløg og -knolde emballeret med henblik på salg til forbrugeren kontrolleres for kvalitet, mærkning m.m.

Afskårne blomster og frisk løvværk er omfattet af kvalitets- og mærkningsbestemmelser ved importen og i engroshandelen.

Spisekartofler er omfattet af kvalitets- og mærkningsbestemmelser fra 1. september og sæsonen ud.

Plantesundhedsbestemmelser ved import, se § 8.

Stk. 2. Udtaget fra kvalitetskontrollen er produkter, der importeres til be- og forarbejdningsvirksomheder. produkter, der er importeret beregnet til be- og forarbejdningsvirksomheder, må ikke bringes i handlen på friskvaremarkedet.

Ved et evt. kontroleftersyn skal det kunne dokumenteres, at sådanne sendinger er beregnet til anvendelse i be- og forarbejdningsvirksomheder.

§ 3. Kontrol.

Statens plantetilsyn har adgang til ethvert sted, hvor de omhandlede produkter i erhvervsmæssigt øjemed tilvirkes, oplagres eller forhandles, samt til erhvert transportmiddel, hvor produkterne er indladet, samt er berettiget til at foretage eftersyn af produkterne og udtage prøver til eftersyn uden erstatning.

Virksomheden skal yde den bistand, der er nødvendig for foretagelsen af kontrollen.

Stk. 2. Import fra de øvrige EF-lande. Ved import af produkter omfattet af EF-kvalitetsnormer fra de øvrige EF-lande foretages kontrollen som en stikprøvekontrol. Kontrollen foretages i umiddelbar tilknytning til importen, og medens sendingen i det væsentlige er intakt.

Såfremt det ved kontrollen konstateres, at produkterne ikke opfylder kravene til kvalitet m.m., skal kontrollen kræve, at de bringes i overensstemmelse med kvalitetsnormerne, inden produkterne bringes i handelen, medmindre produkterne sendes tilbage til afsenderlandet eller tillades indført til anden anvendelse.

Stk. 3. Import fra tredjelande. Kontrollen foretages på fortoldningsstedet, før toldvæsenet frigiver varerne. Kan dette af tekniske eller praktiske grunde ikke lade sig gøre, foretages kontrolllen på første destination efter fortoldningsstedet, dvs. på lager hos importøren. Formålet med kontrollen er at sikre, at de produkter, der indføres fra tredjelande, opfylder kravene til EF- kvalitetsnormernes klasse I eller mindst klasse II, når denne klasse anvendes. Det er ikke tilladt at indføre klasse III fra tredjelande. Såfremt det ved kontrollen konstateres, at produkterne ikke opfylder kravene til kvaliteten, skal kontrollen afvise sendingen, medmindre der foretages en omsortering, der bringer produkterne i overensstemmelse med kvalitetsnormerne, eller der foretages en nedklassificering til en lavere klasse, hvis indførsel tillades, - eller produkterne kan tillades indført til anden anvendelse end forbrug i frisk tilstand, dvs. industriel anvendelse.

Stk. 4. De i stk. 3 omtalte foranstaltninger til afhjælpning af fejl og mangler ved en sending påhviler importøren. Det kan dog tillades, at den første køber, under tilsynets kontrol, påtager sig disse foranstaltninger.

§ 4. Forringelser.

Med undtagelse af produkter i klasse Ekstra tages der ved kontrollen hensyn til, at produkterne kan være uvæsentligt forringet med hensyn til friskhed og saftspænding. produkterne skal dog fortsat opfylde kravene til den mærkede kvalitet.

§ 5. Mærkning.

Enhver transportemballage skal med let læselige bogstaver, der ikke kan udviskes, på en af emballagens sider bære de oplysninger, der er krævet i kvalitetsnormernes afsnit VI. Oplysningerne kan påtrykkes direkte på emballage, der er modtagelig for tryk, eller på en forsvarligt fastgjort etiket.

Ved import af produkter fra tredjelande, der ikke tydeligt bærer disse oplysninger på emballagen, påhviler det importøren at forsyne emballagen med i det mindste oplysninger om evt. sortnavn, oprindelse og kvalitetsklasse. Importøren kan dog overlade til den første køber at foretage denne mærkning, jf. § 3, stk. 4.

§ 6. Kontrolattest.

Ved import af produkter fra de øvrige EF-lande skal der fra afsenderlandet med sendingen følge en EF-kontrolattest for kvalitet. Ved import fra tredjelande, der er medlemmer af OECD, medfølger der en OECD-kontrolattest for kvalitet. Fra øvrige tredjelande kan der ikke forventes kontrolattest. Disse kontrolattester skal på forlangende forevises tilsynet i en kontrolsituation.

§ 7. Begæring om kontrol af importerede produkter.

Såfremt en importør finder, at importerede produkter, der er omfattet af EF-kvalitetsnormer, på tidspunktet for import ikke opfylder kravene til den mærkede kvalitet, kan importøren anmode tilsynet om kontroleftersyn, og i det omfang, det er muligt, vil tilsynet efterkomme et sådant ønske fra importøren. Tilsynet vil efter sædvanlig praksis skrive rapport om resultatet af kontroleftersynet, men tilsynet kan ikke udpeges som opmand i voldgiftssager, dog kan tilsynets rapport indgå som bilag i voldgiftssager.

§ 8. Plantesundhedsbestemmelser.

For de i § 9 nævnte produkter er det en betingelse for import, at der fra afsenderlandet med sendingen følger plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat vedlagt plantesundhedscertifikat i original eller kopi fra oprindelseslandet.

Stk. 2. I forbindelse med importen skal plantesundhedscertifikatet afleveres til statens plantetilsyns distriktskontor i området for udstedelse af passerseddel til frigivelse over for toldvæsenet. Efter regler fastsat af tilsynet kan importører eller speditører, der har behov for et større antal passersedler, autoriseres til at udstede disse til toldvæsenet, men kun i de tilfælde, hvor plantesundhedscertifikaterne er udskrevet korrekt, og de danske importbestemmelser er opfyldt.

Stk. 3. I tilfælde med fejl eller mangler ved certifikatet eller sendingen skal importøren henvende sig til tilsynets distriktskontor om udstedelse af passerseddel. Fejl eller mangler kan der efter gældende regler dispenseres for, betinget af kontrol af sendingen og betaling i henhold til gældende betalingsreglement.

§ 9. plantesundhedsbestemmelser - frugt og kartofler.

Følgende frugtarter er omfattet af plantesundhedsbestemmelser og krav om medfølgende plantesundhedscertifikat. De ud for frugtarterne nævnte skadegørere må ikke findes i sendingen.

 

 Citrus        Appelsiner  Ceratitis capitata 

 (med undtagelse    Clementiner 

 af citroner)     Grapefrugt 

            Lime 

            Handariner 

            Tangariner 

            o.l. 

 Cydonia        Kvæder    Anarsia lineatella 

                  Quadraspidiotus perniciosus 

                  se stk. 2 

 Malus og       Æbler    Anarsia lineatella 

 Pyrus         Pærer    Ceratitis capitata 

                  Erwinia amylovora 

                  Ouadraspidiotus perniciosus 

                  se stk. 2 

                  Rhagoletis pomonella 

 Prunus        Abrikoser  Anarsia lineatella 

            Blommer   Ceratitis capitata 

            Ferskener  Conotrachelus nenuphar 

            Kirsebær   Laspeyresia molesta 

            Mirabeller  Ouadraspidiotus perniciosus 

            Hektariner  se stk. 2 

                  Rhagoletis cerasi 

                  Rhagoletis cingulata 

                  Rhagoletis fausta 

Stk. 2. Særbestemmelser for Ouadraspidiotus perniciosus. I tiden 16. september - 30. april må der på frisk frugt forekomme ubetydelige angreb af Ouadraspidiotus perniciosus. Dette er ikke tilladt i tiden 1. maj 15. september, såfremt skadegøreren er ung og bevægelig, dvs, i vandrelarvestadiet.

Stk. 3. kartofler. Spisekartofler skal ved import opfylde plantesundhedsbestemmelserne, og med sendingen skal der følge et plantesundhedscertifikat fra afsenderlandet.

Læggekartofler . For at kunne indføres skal læggekartofler opfylde de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om læggekartofler (40.72) og bekendtgørelsen om indførsel af planter m.m. (40.36), hvor der i bilag IV er fastsat krav om oprindelse, avlskontrol, klassificering m.m., og disse krav skal være opfyldt i afsenderlandet forud for udstedelse af certifikat.

Følgende skadegørere må ikke forekomme i sendingen:

 

 Solanum tuberosum kartofler    Angiosorus solani 

                   Corynebacterium sepedonicum 

                   Ditylenchus destructor 

                   Globodera pallida 

                   Globodera rostochiensis 

                   Leptinotarsa decemlineata 

                   Phthorimaea operculella 

                   Pseudomonas solanacearum 

                   Synchytrium endobioticum 

Import af kartofler fra Nordamerika (USA og Canada) er forbudt.

§ 10. plantesundhedsbestemmelser, afskårne blomster og frisk løvværk.

Følgende afskårne blomster og plantedele til dekoration er omfattet af plantesundhedsbestemmelser og krav om medfølgende plantesundhedscertifikat. De ud for slægterne nævnte skadegørere må ikke forekomme i sendingen.

 

 Castanea         Ceratocystis fagacearum 

             Ceratocystis roboris 

             Endorhia parasitica 

 Chrysanthemum      Amauromyza maculosa 

             Diarthronomyia chrysanthemi 

             Didymella chrysanthemi 

             Liriomyza huidobrensis 

             Liriomyza sativae 

             Liriomyza trifolii 

             Puccinia horiana 

 Dendranthema       Amauromyza maculosa 

             Diarthronomyia chrysamthemi 

             Didymella chrysanthemi 

             Liriomyza huidobrensis 

             Liriomyza sativae 

             Liriomyza trifolii 

             Puccinia horiana 

 Dianthus         Cacoecimorpha pronubana 

             (se stk.3) 

             Epichoristodes acerbella 

             (se stk.3) 

 Gladiolus        Uromyces spp. 

 Gypsohila        Amauromyza maculosa 

             Liriomyza huidobrensis 

             Liriomyza sativae 

             Liriomyza trifolii 

 Prunus          Anarsia lineatella 

             Ouadraspediotus perniciosus (se stk.2) 

 Quercus         Ceratocystis fagacearum 

             Ceratocystis roboris 

             Cronartium fusiforme 

             Cronartium guercuum 

             Endothia parasitica 

 Rosa           Quadraspidiotus perniciosus (se stk.2) 

 Salix          Quadraspidiotus perniciosus (se stk.2) 

 Syringa         Quadraspidiotus perniciosus (se stk.2) 

 Vitis          Quadraspidiosus perniciosus (se stk.2) 

             Viteus vitifolii 

             Glomerella cingulata 

Stk. 2. Plantedele til dekrotion er ikke omfattet af bestemmelsen om gasbehandling for Ouadraspidiotus perniciosus.

Stk. 3. I perioden 16. oktober - 30. april må der forekomme svage angreb.

§ 11. Flyttegods og håndbagage.

Planter og plantedele er fritaget fra kravet om plantesundhedscertifikat ved indførsel her til landet som flyttegods eller håndbagage fra de øvrige EF-lande og Norge, Sverige, Island, Finland, Schweiz og østrig, efter følgende retningslinjer:

Flyttegods. Planter og plantedele, der følger med flyttegodsforsendelsen, og som alene hidrører fra den pågældendes lejlighed, hus eller have.

Håndbagage. Små mængder planter eller planteprodukter, der skal anvendes af ejeren eller modtageren til ikke-industrielle og ikke- handelsmæssige formål eller er beregnet til fortæring under transporten.

De overfor nævnte afvigelser fra certifikatkravet gælder ikke for læggekartofler, Berberis, frugttræer og frugtbuske samt andre produkter der er indførselsforbudte.

§ 12. Kassation.

Pordukter, der ikke opfylder kravene i plantesundhedsbestemmelserne, vil blive krævet tilbagesendt til afsenderlandet eller destrueret.

Produkter, der ikke opfylder kvalitetsbestemmelserne, vil, medmindre de kan bringes i overensstemmelse hermed, blive krævet tilbagesendt til afsenderlandet eller destrueret.

I sådanne tilfælde skrives der rapport om kontrollen.

§ 13. overtrædelser.

Overtrædelser af importbestemmelserne straffes i henhold til de i retsgrundlaget nævnte love med bøde.

§ 14. Ikrafttrædelse.

Denne sammenskrivning er foretaget af tekniske og praktiske grunde. Den originale tekst i retsgrundlaget er den retsgyldige.

Officielle noter

Ingen