Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier i forbindelse med eksport - reeksport af væksthusplanter jf. Statens Plantetilsyns regler af 01.januar 1988


41. Rekvirering af plantesundheds- og reeksportcertifikater

41.1 Udlevering af certifikater

På grundlag af en udfyldt rekvisition (se bilag 1) udleveres plantesundheds- og reeksportcertifikater til den autorisationsansvarlige fra tilsynets lokalkontorer (se bilag 4) mod kvittering.

Fra 1. juli 1987 vil CITES certifikater og CITES reeksportcertifikater også kunne rekvireres på samme rekvisition (se bilag 1).

41.2 En måneds forbrug

Antallet af certifikater, der kan rekvireres, må ikke overstige en måneds forbrug.

42. Udfyldelse af plantesundheds- og reeksportcertifikater

42.1 Certifikater i nummerfølge

De udleverede plantesundsheds- og reeksportcertifikater skal anvendes i nummerfølge.

42.2 Regnskab

Den autorisationsansvarlige skal føre regnskab (se bilag 2 og 3) over forbruget af certifikater, som skal afsluttes den sidste dag i måneden og afleveres til tilsynet senest den 3. hverdag i den efterfølgende måned. Regnskabet skal også omfatte annullerede certifikater.

Fra 1. juli 1987 skal der endvidere føres regnskab over plantesundhedscertifikater med CITES deklarationen »Artificially propagates CITES Plants in the Appendixes I/II«. (Se bilag 2 og 3)

Fra samme dato skal der føres regnskab over forbruget af CITES certifikater og CITES reeksportcertifikater. (Se bilag 5)

42.3 Udfyldelse af plantesundhedscertifikater

Inden der udfyldes et plantesundhedscertifikat for en sending danske
væksthusplanter til et bestemt land, skal følgende være konstateret: at planterne frit kan sælges, at planterne kan eksporteres til pågældende land (se håndbogens

bin d 2 og 3).

Når dette er konstateret kan plantesundhedscertifikatet udfyldes. Dette skal ske på skrivemaskine, og der må ikke være foretaget rettelser. Må et certifikat annulleres, skal dette markeres ved tydelig skråmærkning og ordet »ANNULLERET« skrives.

Ved udfyldelse af certifikater til EF-landene, Norge, Sverige og Finland anvendes dansk tekst. Certifikater til Schweiz og Østrig udfyldes på tysk eller engelsk.

Rubrik 1: Afsenders navn og adresse skrives her.

Rubrik 2: Udfyldes ikke.

Rubrik 3: Oplyst navn og fuldstændig adresse på modtager skrives her.

Rubrik 4: Modtagerlandets navn skrives her.

Rubrik 5: Oprindelsessted: Her skrives Danmark. Ved eksport til Norge anføres amtsnummer (se bind 3 - Norge) Se også kapitel 42.4.

Rubrik 6: Oplyst transportmiddel: Skriv fx. auto, fly, tog, skib eller hvad der bruges af transportmiddel. Det eller de anvendte transportmidler skal alle kunne identificeres ved fx. reg. nr., som skal anføres i denne rubrik.

Rubrik 7: Oplyst indførselssted: Navnet på by eller andet sted i pågældende land hvor varerne indføres.

Rubrik 8: Det anføres om det drejer sig om potteplanter, rodede stiklinger, urodede stiklinger eller afskårne blomster. Kun i tilfælde hvor det drejer sig om noget specielt, bør der bruges andre gruppebetegnelser end de nævnte.

Desuden skal alle planter have et korrekt botanisk navn - se liste over standardiserede plantenavne i kapitel 80.

Kan alle botaniske navne ikke skrives i rubrik 8, skal sendingens indhold specificeres i en særskilt planteliste, der hæftes sammen med plantesundhedscertifikatet.

Plantelisten skal indeholde en alfabetisk fortegnelse over sendingens indhold. I plantelisten opføres de botaniske navne alfabetisk med det samlede antal planter for hver art.

Udfor plantenavne omfattet af Washington-konventionen - også kaldet CITES skal anføres I eller II afhængig af, hvilken CITES liste de tilhører (se kap. 70).

Den side af plantelisten der sidder yderst stemples med det autorisationsstempel som er udleveret af tilsynet.

Hvis sendingen indeholder kunstigt opformerede CITES planter (se kapitel 70) skrives følgende nederst i rubrik 8: »Artificially propagated CITES Plants in the Appendixes I/II«.

Rubrik 9: Oplyst mængde eller styktal. Sendingens samlede antal planter skrives her. Desuden skal antallet af hver art anføres. Evt i plantelisten nævnt under rubrik 8.

Rubrik 10: Må ikke udfyldes.

Rubrik 11: Ved eksport til Schweiz skrives altid følgende tillægserklæring:

»Die Herkunftsort und Pflanzen sind frei von Quadraspidiotus perniciosus. Die im Zeugnis aufgefyhrten Pflanzen oder Pflanzenteile sind in einem dænischen Betrieb kultiviert und kontrolliert geworden.«

Ved eksport til Finland af planter af nedennævnte slægter skrives følgende tillægserklæring:

»Dyrkningsstedet og planterne er blevet inspiceret og fundet fri for Frankliniella occidentalis«

Følgende planter er omfattet:

Begonia

Chrysanthemum (delvis forbud) se under Finlands importbestemmelser

Cyclamen

Dianthus

Euphorbia (Poinsettia)

Gerbera (forbud) se under Finlands importbestemmelser

Gloxima

Hydrangea

Kalanchoe

Pelargonium

Rhododendron simsu (Azalea indica)

Saintpaulia

Schlumbergera

Streptocappus

Ved eksport til andre lande må rubrik 11 ikke udfyldes.

Rubrikkerne 12-17: Må ikke udfyldes.

I rubrikken nederst i højre hjørne anføres bynavn samt dato.

Datoen skrives med dato, måned, år,

d.v.s. således 03.01.1987

Et plantesundhedscertifikat består af 1 original, 3 hvide og 1 lyserød kopi. Originalen og det nødvendige antal hvide kopier følger sendingen. Den lyserøde kopi skal videregives til Statens Plantetilsyn.

42.4 Udfyldelse af reeksportcertifikater

Ved reeksport til Norge, Sverige, Finland, Schweiz og Østrig af importerede væksthusplanter skal der altid udfyldes et reeksportcertifikat.

Ved reeksport til EF-landene skal der udfyldes et reeksportcertifikat når det drejer sig om væksthusplanter af følgende familier eller slægter:

Apium (selleri)

Chrysanthemum

Dendranthema

Dianthus

Fragaria (jordbær)

Gerbera

Gladiolus

Gypsophila

Pelargonium

Rosa

Solanaceae herunder bl.a. Browallia, Brunfelsia, Capsicum, Lycopersicon (tomat), Petunia, Physalis, Schizanthus, Solanum

Ved reeksport af planter som har været dyrket på friland skal der til alle lande også EF udfyldes et reeksportcertifikat.

Ved reeksport af potteplanter til EF af slægter der ikke er nævnt ovenfor samt afskårne blomster kan det tillades, at der alene udfyldes et plantesundhedscertifikat hvor oprindelsessted (rubrik 5) ikke er Danmark, men det pågældende oprindelsesland.

Inden der udfyldes et reeksportcertifikat for en sending importerede
væksthusplanter til et bestemt land skal følgende være konstateret: at der foreligger et plantesundhedscertifikat fra afsenderlandet

på den pågældende sending, at sendingen er lovligt indført til Danmark at planterne kan eksporteres til pågældende land. Hvis sendingen

er indført på dispensation på grund af mangelfuldt certifikat kan sendingen ikke reeksporteres.

Når ovennævnte betingelser er opfyldt kan reeksportcertifikatet udfyldes. Dette skal ske på skrivemaskine, og der må ikke være foretaget rettelser. Må et certifikat annulleres, skal dette markeres ved tydelig skråmærkning og ordet »ANNULLERET« skrives.

Ved udfyldelse af certifikater til EF-landene, Norge, Sverige og Finland anvendes dansk tekst. Certifikater til Schweiz og Østrig udfyldes på tysk eller engelsk.

Rubrik 1: Afsenders navn og adresse skrives her.

Rubrik 2: Udfyldes ikke.

Rubrik 3: Oplyst navn og fuldstændig adresse på modtager skrives her.

Rubrik 4: Modtagerlandets navn skrives her.

Rubrik 5: Oprindelseslandet for de nævnte planter anføres.

Rubrik 6: Oplyst transportmiddel: Skriv fx. auto, fly, tog, skib eller hvad der bruges af transportmiddel. Det eller de anvendte transportmidler skal alle kunne identificeres ved fx. reg. nr., som skal anføres i denne rubrik

Rubrik 7: Oplyst indførselssted: Navnet på by eller andet sted i pågældende lande hvor varerne indføres.

Rubrik 8: Det anføres om det drejer sig om potteplanter, rodede stiklinger, urodede stiklinger eller afskårne blomster. Kun i tilfælde hvor det drejer sig om noget specielt, bør der bruges andre gruppeberegnelser end de nævnte.

Desuden skal alle planter have et korrekt botanisk navn - se liste over standardiserede plantenavne i kapitel 80.

Kan alle botaniske navne ikke skrives i rubrik 8, skal sendingens indhold specificeres i en særskilt planteliste, der hæftes sammen med plantesundhedscertifikatet.

Plantelisten skal indeholde en alfabetisk fortegnelse over sendingens indhold. I plantelisten opføres de botaniske navne alfabetisk med det samlede antal planter for hver art.

Udfor plantenavne omfattet af Washington-konventionen - også kaldet CITES skal anføres I eller II afhængig af, hvilken CITES liste de tilhører (se kap. 70).

Den side af plantelisten der sidder yderst stemples med det autorisationsstempel som er udleveret af tilsynet.

Hvis sendingen indeholder kunstigt opformerede CITES planter (se kapitel 70) skrives følgende nederst i rubrik 8: »Artificially propagated CITES Plants in the Appendixes I/II«. Dette skal også tydeligt have fremgået af det oprindelige plantesundhedscertifikat.

Rubrik 9: Oplyst mængde eller styktal. Sendingens samlede antal planter skrives her. Desuden skal antallet af hver art anføres. Evt i plantelisten nævnt under rubrik 8.

Rubrik 10: Oprindelseslandet for de nævnte planter anføres.

Numrene på plantesundhedscertifikatet-(erne) fra oprindelseslandet anføres.

Der skal sættes kryds ud for følgende:

Bekræftet kopi X

Endvidere sættes to X'er i næste linie afhængig af om planterne er pakket/genpakket i oprindelig eller ny emballage.

I næste linie sættes kryds efter ...... oprindelige sundhedscertifikat X .

Kun i de tilfælde hvor Statens Plantetilsyn har inspiceret sendingen og stillet krav herom sættes endvidere kryds efter ..... en supplerende undersøgelse X

De certifikatkopier der er nævnt i rubrik 10 skal på bagsiden være stemplet med det autorisationsstempel som er udleveret af tilsynet. Certifikatkopierne skal følge sendingen.

Rubrikkerne 11-17: Må ikke udfyldes.

I rubrikken nederst i højre hjørne anføres bynavn samt dato.

Datoen skrives med dato, måned, år,

d.v.s. således 03.01.1987

Et reeksportcertifikat består af 1 original, 3 hvide og 1 lyserød kopi. Originalen og det nødvendige antal hvide kopier følger sendingen. Den lyserøde kopi skal videregives til Statens Plantetilsyn sammen med kopier af de plantesundhedscertifikater der er nævnt på reeksportcertifikatet.

43. Meddelelse om forestående eksport

43.1 Hvornår

Meddelelse om en forestående eksport skal skriftligt gives til tilsynet senest kl. 12.00 på eksportdagen eller kl. 14.00 sidste hverdag før eksporten. Tilsynet skal informeres om en forestående eksport mindst 2 timer før den finder sted.

43.2. Hvordan

Meddelelsen gives til tilsynets lokalkontorer skriftligt eller ved edb-kommunikation. Såfremt der er tale om mindre end 5 sendinger på en dag kan meddelelsen dog gives telefonisk.

Meddelelsen om eksport skal indehold oplysning om:

- certifikat nr.

- eksportørens autorisationsnr.

- eksportørens navn

- nøjagtig adresse for, hvor pakning og færdiggørelse af sendingen finder sted

- dato og tidspunkt for sendingens afgang

- modtagerland

Sker der markant ændring i afgangstidspunktet - d.v.s. mere end 1/2 time før eller mere end 1 time senere end det meddelte afgangstidspunkt - skal tilsynet i normal åbningstid have dette oplyst fx. via telefon. Er der etableret edb-kommunikation skal denne oplysning dog også sendes udenfor tilsynets normale åbningstid.

I en overgangsordning vil i stedet for certifikat nr. kunne anvendes fx ordre nr. Samme nr. skal fremgå af den certifikatkopi, som tilsynet senere modtager.

Hvis et certifikat må annulleres, skal nummeret på dette fremgå af den kopi af det nye certifikat, som tilsynet senere modtager.

44. Oplysninger om foretaget eksport

44.1 Udfyldte plantesundheds- og reeksportcertifikater

Den lyserøde kopi af udfyldte plantesundheds- og reeksportcertifikater med vedhæftede plantelister samt annullerede certifikater skal være tilsynets lokalkontor i hænde senest kl. 12.00 første hverdag efter eksporten.

Af den planteliste som tilsynet modtager skal det fremgå, hvem (tilsynets reg. nr.) der har produceret planterne.

45. Betaling for certifikater

Efter at eksportøren har udfyldt et certifikat sættes et værdimærke på den kopi som skal videregives til tilsynet. Værdimærket skal stemples med det udleverede autorisationsstempel.

46. Partikontrol

Tilsynet vil foretage stikprøvevis partikontrol i forbindelse med eksporten. Inden vognene forlader den enkelte eksportør, skal alle certifikater og evt. plantelister være udfyldt med alle krævede oplysninger, eller der skal foreligge andre dokumenter med oplysninger helt identiske med dem der senere vil fremgå af certifikaterne og evt. plantelister.

Emballagen skal være mærket med oplysning om hvem producenten er (tilsynets reg.nr.)

47. Tvivlsspørgsmål

Opstår der spørgsmål i forbindelse med autorisationen til at udfylde certifikater, rettes disse spørgsmål til pågældende lokalkontor eller Center for Planter, Hellerup.

Adresser og telefonnumre findes i bilag 4.

48. Generelle undtagelser fra autorisationen

Planteskoleplanter, blomsterløg, og -knolde, spiseløg til videredyrkning, andre certifikatpligtige planter eller planteprodukter fx kartofler og frugt samt Bonzai planter og vilde planter omfattet af Washingtonkonventionen (se kap. 70) kan ikke eksporteres eller reeksporteres under denne autorisationsordning.

For vilde Cycas revoluta er dog lavet en undtagelse. (se kap. 70)

Bilag VI

Følgende eksportører er pr. 1. juli 1987 autoriseret til et udfylde certifikater jf. Statens Plantetilsyns regler af 1. januar 1988.

 

             Ansvarlig for 

 Eksportør          autorisationen 

 Autorisations 

 nr. 

 GASA Århus 

 Havkærvej 83, Tilst 

 8381 Mundelstrup    Poul Boe           82020 

 GASA Odense 

 Lavsensvænget 1 

 5200 Odense V      Børge Nabild         51600 

 Florex ApS 

 Hans Egedes Vej 15 

 5210 Odense NV     Susanne Jørgensen      301 

 Flex Plant 

 Kildemosevej 11 

 5000 Odense C      Jane Pedersen        302 

 E. Bøg Madsen A/S 

 Hvidkærvej 17 

 5250 Odense SV     Pia Kristiansen       303 

 EXPOSA 

 Holkebjergvej 54 

 5250 Odense SV     Jan Kyed           304 

 Jakobsen & Jokumsen A/S 

 Middelfartvej 11 

 5000 Odense C      Jette Jakobsen        305 

 Dania Plant Export 

 Grønnegyden 122 B 

 5270 Odense N      Tommy Jensen         307 

 Lemflora Plant 

 Export Odense A/S 

 Grønløkkevej 8 

 5000 Odense C      Birgitte Fillipsen      308 

 Dipex 

 Grønttorvet 91 

 2500 Valby       Jørn Dyring Petersen     309 

 Dansk Blomstereksport 

 Avedøre Holme 80 

 2650 Hvidovre      Kurt Lygteskov        310 

Officielle noter

Ingen