Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Landbrugsministeriets skrivelse om jordbrugsdirektorates pålæggelse af forkøbsret på arealer i Sønderjylland


Under henvisning til tidligere brevveksling vedrørende spørgsmålet om jordlovsudvalgets placering i administrationen af lov nr. 230 af 7. juni 1972 om erhvervelse af fast ejendom til fritidsformål og herunder anvendelse af forkøbsretten i henhold til denne lov (jordlovsudvalgets sag, Sekr. j.nr. 3230-1), skal man meddele, at landbrugsministeren under dags dato har rettet henvendelse til regeringens økonomiudvalg om forhøjelse af jordfondens bevilling til køb af fast ejendom.

Til orientering vedlægges en kopi af det til regeringens økonomiudvalg fremsendte notat.

Som det fremgår af notatet søges der om en forhøjelse af jordfondens bevilling til køb af fast ejendom på 5 mill. kr. for indeværende finansår og 10 mill. kr. i de følgende finansår. Halvdelen af de nævnte beløb påregnes stillet til rådighed til erhvervelse af arealer, hvor forkøbsretten gøres gældende.

Under henvisning til foranstående, skal man anmode jordlovsudvalget om snarest muligt at træffe de fornødne foranstaltninger til, at der med henblik på sikring af de frie jorder pålægges forkøbsret for staten i henhold til lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål på landbrugsjorder og udyrkede arealer, der ikke udgør en del af en landbrugsejendom.

Landbrugsministeriet er indforstået med, at indsatsen i første række koncentreres om de i jordlovsudvalgets skrivelse af 29. januar 1974 angivne marskarealer på ca. 2.200 ha. Det forudsættes imidlertid, at der snarest muligt indledes undersøgelser med henblik på løbende inddragelse af yderligere områder af landet, hvor det måtte konstateres at være behov for en indsats på dette felt. Landbrugsministeriet forventer at blive holdt underrettet om resultatet af disse undersøgelser.

Som det fremgår af landbrugsministerens henvendelse til regeringens økonomiudvalg, søges der samtidig om en generel forhøjelse af jordfondens bevilling til køb af fast ejendom, således at jordlovsudvalget sættes i stand til i større udstrækning end hidtil at erhverve landbrugsejendomme og landbrugsarealer med henblik på varetagelse af de i udlånsloven angivne formål.

Der vil fra landbrugsministeriet senere fremkomme nærmere instruks med hensyn til administrationen af de ejendomme og arealer, der erhverves af jordfonden, samt i øvrigt med hensyn til administrationen af landbrugslovens erhvervelsesregler med særligt henblik på den særlige situation, der foreligger efter 1. januar 1978 efter udløbet af den fem-årige overgangsordning Danmark opnåede ved EF-tilslutningen på etableringsområdet.

P.M.V.

E.B.

P. Dalsager

/H. Nordby Madsen

Officielle noter

Ingen