Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Landbrugsministeriets skrivelse om jordbrugsdirektoratets pålæggelse af forkøbsret på arealer i det øvrige land


I skrivelse herfra af 6. december 1977 anmodede man jordlovsudvalget om at træffe de fornødne foranstaltninger til at pålægge forkøbsret for staten på frie jorder i henhold til lov nr. 396 af 23. juli 1974 om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

Det blev i forbindelse hermed tilkendegivet, at landbrugsministeriet var indforstået med, at indsatsen i første række koncentreredes om marskarealerne i Sønderjylland, hvor faren for opkøb af frie jorder i spekulationsøjemed skønnedes at være størst.

Det var imidlertid forudsat, at der ligeledes blev indledt undersøgelser med henblik på løbende inddragelse af arealer i andre dele af landet, hvor der måtte vise sig at være behov herfor.

Da der skønnes at være bevillingsmæssig dækning for at fortsætte bestræbelserne på således at sikre frie jorder, skal man herved anmode jordlovsudvalget om snarest muligt at træffe de fornødne foranstaltninger til, at der med henblik på sikring af de frie jorder pålægges forkøbsret for staten i henhold til lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål på landbrugsjorder og udyrkede arealer, der ikke udgør en del af en landbrugsejendom, i andre områder af landet, hvor der skønnes at være væsentlig fare for opkøb af frie jorder i spekulationsøjemed.

Med henblik på at reducere antallet af klager i forbindelse med pålæg af forkøbsret, skal man foreslå, at jordlovsudvalgets meddelelser om pålæg af forkøbsret fremtidig ledsages af en kortfattet vejledning vedrørende forkøbsrettens indhold og anvendelse.

Man vedlægger udkast til en sådan vejledning, som man gerne vil drøfte nærmere med jordlovsudvalget.

Niels Anker Kofoed

Officielle noter

Ingen