Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Landbrugsministeriets skrivelse om bemyndigelse til jordbrugsdirektoratet til erhvervelse af arealer uden forelæggelse for landbrugsministeriet, hvis købesummen ikke overstiger 300.000 kr.


Som det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 80 af 25. februar 1983 om administrationen af visse bestemmelser i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.v. har landbrugsministeriet hidtil truffet afgørelse i sager om arealerhvervelser, hvor jordbrugsdirektoratet har indstillet, at arealerne erhverves af staten/jordfonden i medfør af udlånslovens § 18, stk. 1 eller 2.

Under henvisning til tidligere drøftelse, skal man meddele, at jordbrugsdirektoratet uden at indhente landbrugsministeriets approbation herefter vil kunne erhverve arealer i henhold til udlånslovens § 18, stk. 1 eller 2, såfremt prisen ikke overstiger 300.000 kr. kontant, og på betingelse af, at arealerne efter direktoratets skøn vil kunne genafhændes inden 5 år fra erhvervelsen til supplering af landbrugsejendomme i overensstemmelse med landbrugslovens regler.

Endvidere vil direktoratet inden for samme beløbsgrænse kunne indgå aftale om køb af forlandsarealer til digesikring (varig besiddelse).

Forlandsarealerne forudsættes udnyttet som græsningsjord, idet dog driften af arealer med væsentlig naturfredningsmæssig værdi forudsættes aftalt med fredningsmyndighederne, jfr. bemærkningerne til forslag til lov nr. 699 om ændring af lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål.

Sager om erhvervelse af arealer der falder uden for ovennævnte kategorier, eller som skønnes at være af principiel karakter, skal som hidtil forelægges landbrugsministeriet til approbation, inden afgørelse om erhvervelse træffes.

Man henviser til skrivelse af 15. maj 1979 (sekr. j.nr. 46) fra Statens jordlovsudvalg.

P. M. V.

Otto Friis

/P. Baumann

Officielle noter

Ingen