Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om dyrlæger og om delvis ophævelse af lov om dyrlægegerning m.v.

 

 

I medfør af § 40, stk. 1 og 2, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger fastsættes:

§ 1. Lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger bortset fra §§ 28 og 29 træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves med den i stk. 3 nævnte undtagelse lov om dyrlægegerning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2003.

Stk. 3. I lov om dyrlægegerning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2003 forbliver §§ 2 og 3 i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. juni 2004

Mariann Fischer Boel

/Birgitte Thiesen