Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om hold af dyr og om delvis ophævelse af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

 

I medfør af § 72, stk. 1 og 2, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr bortset fra § 10, §§ 24-30, § 52 og § 56 træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves med den i stk. 3 nævnte undtagelse lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr.

Stk. 3. I lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr forbliver §§ 5-9, § 15 og § 36 samt § 35 for så vidt angår de i §§ 5-9 nævnte laboratorieundersøgelser, prøveudtagninger og andre foranstaltninger i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. juni 2004

Mariann Fischer Boel

/Birgitte Thiesen