Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedtægter for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm


§ 1

Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm ejes af den danske Stat Landbrugsministeriet, og er installeret i Staten tilhørende Bygninger i Hørsholm, hvilke Bygninger fremdeles ejes af Staten og er istandsat til Museumsbrug ved de fra nedennævnte Institutioner fremkomne Bidrag.

Museet er indrettet for Midler, der for Størstedelen er ydet af Jagtfonden og Hørsholm Kommune, samt iøvrigt af Dansk Skovforening, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Direktoratet for Statsskovbruget og den danske Afdeling af I.C.B.P..

Bygningerne er overladt Museet til Brug, uden at der derfor svares nogen Leje, men Museet afholder Udgifterne ved Bygningernes Vedligeholdelse, Skatter og lignende.

§ 2

De i Museet anbragte Museumsgenstande, Inventar m.m. er fremkommet dels ved Gaver, dels ved Indkøb og dels ved Deponering.

De indkøbte og som Gaver modtagne Genstande tilhører Museet, medens de deponerede Genstande tilhører Deponenterne, og af disse kan kræves tilbageleveret efter de derom ved Deponeringen trufne Aftaler eller Forudsætninger. De deponerede Genstande er anbragt i Museet for Ejerens Risiko, men Museet holder Genstandene forsikret samlet mod Brand og Tyveri. Saafremt de deponerede Genstande stjæles, beskadiges eller fuldstændig ødelægges ved Brand, gives der saavidt muligt Deponenten Meddelelse herom, og denne kan da faa udbetalt den Erstatning, som Forsikringsselskabet gaar ind paa at yde for den paagældende Genstand.

§ 3

Museet ledes af en af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri udnævnt Bestyrelse bestaaende af 10 Medlemmer. Bestyrelsen sammensættes saaledes:

Departementschefen i Ministeriet for Landbrug og Fiskeri som Formand,

Direktøren for Statsskovbruget,

Jagtraadets 3 Medlemmer,

Overjagtkonsulenten,

1 medlem udpeget af Hørsholm Sogneraad,

2 Medlemmer valgt af Ministeriet uden Indstilling. Den ene af disse Medlemmer skal være forstkyndig.

1 Medlem valgt af Ministeriet bland 4 af Dansk Jagtforening og Landsjagtforening i Fællesskab indstillede Kandidater.

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri udnævner blandt Medlemmerne en Næstformand.

Formanden, jagtraadets Medlemmer, Statsskovdirektøren og Overjagtkonsulenten afgaar, naar deres Funktion som henholdsvis Departementschef, Jagtraadsmedlemmer, Skovdirektør og Overjagtkonsulent ophører, medens de øvrige Medlemmer udnævnes for højst 4-aarige Perioder. Genudnævnelse kan finde Sted.

Departementschefen og Direktøren for Statsskovbruget kan lade give Møde ved af dem selv udpegede Suppleanter.

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri fastsætter en Forretningsorden for Bestyrelsen.

§ 4

Museets daglige Ledelse forestaas af en af Bestyrelsen med Landbrugsministeriets Godkendelse antaget Museumsinspektør.

§ 5

Bestyrelsen træffer de til Museets Drift fornødne Dispositioner, idet dog Dispositioner af større økonomisk eller anden Betydning samt Ansættelser og Afskedigelse af fast Personale skal forelægges Ministeriet for Landbrug og Fiskeri til Godkendelse.

§ 6

Forslag til Budget for det kommende Finansaar skal hvert Aar i god Tid af Museumsinspektøren (Museumsbestyreren) forelægges Bestyrelsen til Behandling og Godkendelse.

Museets Regnskab føres af Museumsinspektøren (Museumsbestyreren) efter de ham af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri og Hovedrevisoratet angivne Retningslinier og under Ansvar saavel over for Bestyrelsen som over for Ministeriet.

Regnskabet for det forløbne Finansaar forelægges snarest efter Finansaarets Udløb for Bestyrelsen til Behandling og Godkendelse, hvorefter Bestyrelsen indsender Regnskabet til Ministeriet for Landbrug og Fiskeri til endelig Godkendelse.

Regnskabet revideres af III. Hovedrevisorat.

Bestyrelsen paaser, at der ikke sker væsentlige Overskridelser af de paa de aarlige Finanslove eller ved andre Bevillinger til Museets Disposition stillede Midler.

§ 7

De fornødne Midler til Museets Opretholdelse og Drift bevilges paa de aarlige Finanslove og det forudsættes, at de Tilskud, der er nødvendige hertil, som hidtil fremskaffes ved Tilskud fra Hørsholm Kommune, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Direktoratet for Statsskovbruget og Jagtfonden, idet Jagtfonden maa dække, hvad der ikke kan dækkes ad anden Vej, hvorved dog bemærkes, at Statskassen afholder Udgifterne til Forrentning og Afskrivning paa Bygningerne.

§ 8

Foranstaaende Vedtægter er fastsat indtil videre og kan til enhver Tid ændres af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, den 10. September 1946.

sign. Erik Eriksen.

/sign. Chr. Gulmann.

cst. Eksp.sekr.

Officielle noter

Ingen