Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vedtægt for Dansk Landbrugsmuseum


§ 1.

Dansk Landbrugsmuseums opgave er et indsamle og bevare materiale til belysning af den landbrugstekniske udvikling samt at formidle kendskabet hertil til offentligheden, især ved udstilling af de indsamlede redskaber og maskiner. § 2.

Museet ledes af en bestyrelse og en museumsinspektør. § 3.

Bestyrelsen udnævnes af landbrugsministeriet.

Et medlem udpeges af dette ministerium, mens de øvrige medlemmer beskikkes efter indstilling fra

Det kongelige danske Landhusholdningsselskab,

De samvirkende danske Landboforeninger,

De samvirkende danske Husmandsforeninger,

Nationalmuseet,

Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og

Statens redskabsudvalg.

Endvidere kan landbrugsministeriet efter indstilling fra museets bestyrelse udnævne yderligere medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer udnævnes for en periode af 4 år og afgår i øvrigt, når deres tilknytning til den indstillende institution ophører, medmindre vedkommende institution fortsat ønsker sig repræsenteret af den pågældende.

Ministeren beskikker et af medlemmerne som formand.

Som bestyrelsens sekretær fungerer en af landbrugsministeriet ansat sekretær.

Bestyrelsen kan med landbrugsministeriets tilslutning antage maskin- og museumstekniske rådgivere, der kan vederlægges efter nærmere af ministeriet truffen bestemmelse. § 4.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt. Endvidere skal der afholdes møde, såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen overfor formanden fremsætter skriftligt ønske derom.

Indkaldelse til møde skal så vidt muligt ske med 14 dages varsel. § 5.

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Såfremt formanden er forhindret i at deltage, leder en af denne blandt bestyrelsens øvrige medlemmer udpeget suppleant møderne. § 6.

Bestyrelsens vedtagelser sker ved almindelig flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er formandens eller suppleantens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte arbejdsudvalg, der er ansvarlige overfor bestyrelsen. Denne fastlægger udvalgenes kompetence og udpeger et medlem til formand. § 7.

Bestyrelsen fastslægger retningslinier for museets drift og træffer beslutning om alle væsentlige dispositioner. Dispositioner af større økonomisk eller anden betydning samt ansættelser og afskedigelser af fast personale forelægges landbrugsministeriet til godkendelse. § 8.

Bestyrelsen skal hvert år behandle det af museumsinspektøren udarbejdede budget for det kommende finansår og godkende regnskabet for det forløbne finansår. § 9.

I bestyrelsesmøderne deltager normalt museumsinspektøren, dog uden stemmeret. Endvidere kan der efter formandens skøn til helt eller delvis at deltage i møderne tilkaldes een eller flere af museets medarbejdere eller andre uden for bestyrelsen. Sådanne deltagere har ikke stemmeret. § 10.

Bestyrelsens sekretær optager referat af møderne. Referatet tilstilles efter afholdte møder bestyrelsens medlemmer og museumsinspektøren. Indvendinger mod referatet må fremsættes overfor formanden. § 11.

Bestyrelsens medlemmer oppebærer dagpenge og befordringsgodtgørelse i overensstemmelse med de til enhver tid i tjenestemandsloven fastsatte regler om vederlag til medlemmer af kommissioner og nævn m.m. § 12.

Museumsinspektøren udnævnes af landbrugsministeriet efter indstilling fra bestyrelsen. Han varetager den faglige og administrative ledelse af museet efter de retningslinier, der fastlægges af bestyrelsen, drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse, og har ansvaret for, at museets bevillingsmæssige rammer overholdes, samt at museets regnskab rettidigt fremsendes til landbrugsministeriet. § 13.

Denne vedtægt er gældende indtil videre, men kan til enhver tid ændres af landbrugsministeriet.

Landbrugsministeriet, den 26. maj 1971

P. M. V.

Vald. Hornslet

    /P. Skibsted

Officielle noter

Ingen