Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administrationen af landbrugsloven

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

1. Indledning

Ved lov nr. 436 af 1. juni 1994 er der gennemført en række ændringer i landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994.

Denne vejledning beskriver kommunalbestyrelsernes opgaver i forbindelse med kontrol med overholdelsen af landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser og deres deltagelse i kontrollen med overholdelsen af lovens øvrige regler om landbrugsejendommes drift, forpagtning og samdrift m.v.

2. Erhvervelsesreglerne i hovedtræk

Efter reglerne i landbrugsloven kan en eller flere personer erhverve adkomst på en landbrugsejendom eller på en anpart i en sådan, når erhververen afgiver erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser, jf. lovens § 16, § 17, stk. 2, § 17a, stk. 1, og § 18a, stk. 1-4. Et selskab kan erhverve adkomst på en landbrugsejendom, når selskabet afgiver erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne i lovens § 20, stk. 1.

Erklæringerne skal afgives på et af følgende skemaer:

- Grønt skema beregnet for personers erhvervelse af en landbrugsejendom.

- Blåt skema beregnet for selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom.

Desuden findes et skema til uddannelsesattest, der som hovedregel skal anvendes ved erhvervelse af landbrugsejendomme, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides.

Som supplement til skemaerne er der endvidere to vejledninger:

- Vejledning om personers erhvervelse af landbrugsejendomme.

- Vejledning om selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme.

Skemaer og vejledning udleveres uden vederlag af kommunerne eller jordbrugskommissionerne, der kan rekvirere materialet hos Statens Information, Infoservice, Postboks 1103, 1009 Kbh. K. (tlf. 33 37 92 28).

Kontrollen med overholdelse af de nævnte erhvervelsesbestemmelser udøves ved et samarbejde mellem tinglysningsmyndighederne og kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 771 af 24. august 1994 om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme.

Kommunen kontrollerer, at de fornødne erklæringer er afgivet, og påtegner skødet herom, inden det kan tinglyses, jf. pkt. 4.

Tinglysningsdommeren påser, at skødet er påtegnet af kommunen, eller at der er meddelt tilladelse efter landbrugsloven til erhvervelsen.

Der gælder dog følgende undtagelser, hvor erhververen ikke skal afgive erklæring på de nævnte skemaer:

  • 1) Erhvervelse af en landbrugsejendom, der i sin helhed ligger i byzone eller i sommerhusområde i henhold til lov om planlægning. Dette kan ske på grundlag af erklæring i skødet om, at ingen del af ejendommen ligger i landzone.
  • 2) Erhvervelse fra ægtefælle ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo, ved deling af fællesbo eller ved arv. Dette kan ske umiddelbart efter reglerne i lovens § 17, stk. 1, og § 18a, stk. 1, 1. pkt., hvis den midlertidige ejer har haft lovlig adkomst på ejendommen.
  • 3) Erhvervelse, hvor erhververen er en dansk offentlig myndighed, jf. lovens § 21, stk. 1.

3. Særlige regler ved udstykning m.v.

Erhvervelse af en del (et areal) af en landbrugsejendom forudsætter, at der gennemføres en matrikulær ændring af ejendommen ved udstykning, arealoverførsel m.m.

Ved overførsel af en del af en landbrugsejendom til en anden landbrugsejendom skal ejeren i forbindelse med arealoverførslen afgive erklæring efter reglerne i § 13 i landbrugsloven om, at lovens erhvervelsesbetingelser er opfyldt. Det er derfor i denne situation ikke nødvendigt at afgive anden erklæring om opfyldelse af lovens erhvervelsesbetingelser.

For så vidt angår forholdet til reglerne i kap. V i landbrugsloven om erhvervelse af hele landbrugsejendomme er der ved udstykning m.v. tale om to forskellige situationer:

  • 1) Hvis der er tale om erhvervelse af et delareal, hvor landbrugspligten ophæves ved udstykning m.v., eller hvor arealet overføres til en anden landbrugsejendom (arealoverførsel), skal der ikke afgives erklæring om opfyldelse af landbrugslovens erhvervelsesbetingelser på fornævnte erklæringsskemaer (grønt skema eller blåt skema) i forbindelse med tinglysning af adkomst.
  • 2) Hvis der er tale om, at en del af ejendommens jorder ved en arealoverførsel overføres til en anden landbrugsejendom, medens restejendommen med ejendommens bygninger afhændes som en selvstændig landbrugsejendom, skal det ved tinglysning af skøde på restejendommen dokumenteres, at landbrugslovens erhvervelsesregler er opfyldt.

Erklæringen om personers erhvervelse af en landbrugsejendom kan som udgangspunkt først udfyldes af erhververen og påtegnes af kommunen efter, at de matrikulære forandringer som følge af udstykning m.m. er registreret i matriklen.

Hvis en erhverver imidlertid ønsker at få et skøde på restejendommen indført i tingbogen, inden de matrikulære forandringer som følge af udstykning m.v. er registreret i matriklen, kan erhververen dog udfylde erklæringsskemaet og få det påtegnet i kommunen, hvis en praktiserende landinspektør afgiver attestation om restejendommens fremtidige areal i skemaet (afsnit 11 i skema for personers erhvervelse af en landbrugsejendom og afsnit 9 i skema for selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom). Skødet kan derefter indføres foreløbigt i tingbogen.

4. Kommunens kontrol af erklæringsskemaer

4.1. Almindelige kontrolregler

Når et adkomstdokument indleveres til påtegning i henhold til landbrugsloven, påser kommunen,

at samtlige erhververe, der er anført i skødet, har afgivet erklæring på hver sit skema,

at der ikke er foretaget overstregninger, rettelser eller tilføjelser, der ændrer indholdet af erklæringerne,

at der er overensstemmelse mellem arealangivelsen i skemaet og i kommunens ejendomsregister, jf. dog ovenfor pkt. 3 om attestation ved en praktiserende landinspektør om ejendommens areal efter gennemførelse af matrikulære forandringer,

at der ikke er åbenlyse fejl i udfyldelsen, og

at erklæringsskemaet er underskrevet af erhververen.

4.2. Personers erhvervelse

Ved erklæringsskemaet vedrørende personers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen endvidere,

at alle relevante erklæringer i den pågældende erhvervelsessituation (dvs. inden for skemaets afsnit 3-9) er besvaret bekræftende,

at der er vedlagt en af jordbrugskommissionen attesteret og gyldig uddannelsesattest (gyldighed i indtil 6 måneder for så vidt angår kravene i uddannelsesattestens afsnit 2, nr. 4 og 5) ved erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides (skemaets afsnit 3 og 4), og

at skemaet er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer (skemaets afsnit 12), hvis arealgrænserne på 30 ha eller 70 ha i lovens § 16, stk. 1-3, ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen.

4.3 Selskabers erhvervelse

Ved erklæringsskemaet vedrørende selskabers erhvervelse af en landbrugsejendom påser kommunen ud over det i pkt. 4.1. anførte,

at der er givet fornødne oplysninger om selskabet (skemaets afsnit 2), herunder at selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved registreringsnummer og selskabsnavn m.v.,

at alle relevante erklæringer vedrørende den deltager, der opfylder landbrugslovens erhvervelsesbetingelser og kravet om stemmeflertal m.v. i selskabet (skemaets afsnit 3 - 6), er besvaret bekræftende,

at der er vedlagt en af jordbrugskommissionen attesteret og gyldig uddannelsesattest (gyldighed i indtil 6 måneder for så vidt angår kravene i uddannelsesattestens afsnit 2, nr. 4 og 5) ved erhvervelse af en landbrugsejendom, hvor arealgrænsen på 30 ha overskrides (skemaets afsnit 6.1 og 6.2), og

at skemaet er attesteret af jordbrugskommissionen eller af en praktiserende landinspektør om fradragsarealer (skemaets afsnit 10), hvis arealgrænserne på 30 ha eller 70 ha i lovens § 16, stk. 1-3, ønskes fraveget, uden at der søges om dispensation til erhvervelsen.

4.4. Påtegning af adkomstdokumentet

Hvis erklæringsskemaet er udfyldt efter ovenstående retningslinier, jf. også fornævnte to vejledninger, påtegner kommunen adkomstdokumentet. Af påtegningen skal fremgå, at der er afgivet erklæring efter landbrugsloven.

Påtegning af adkomstdokumentet kan tidligst ske sammen med vurderingspåtegningen.

I forbindelse med påtegning af adkomstdokumentet udfylder kommunen det sidste afsnit i erklæringsskemaet.

Kopi af erklæringsskemaet med eventuel tilhørende kopi af uddannelsesattest opbevares i kommunen. Erklæringsskemaer indsendes (sammenhæftet med eventuel uddannelsesattest) såvidt muligt en gang månedligt til Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri (Strukturdirektoratet).

Hvis erklæringsskemaet ikke er korrekt udfyldt, kan kommunen ikke påtegne adkomstdokumentet om, at der er afgivet erklæring efter landbrugsloven.

Tvivlsspørgsmål kan forelægges jordbrugskommissionen eller Strukturdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 København K, eventuelt telefonisk (tlf. 33 63 73 00).

5. Efterfølgende kontrol med erhvervelsesbetingelserne

Den efterfølgende kontrol af erhvervelsesbetingelser retter sig først og fremmest mod de betingelser, der ikke er opfyldt ved erhvervelsen, men som erhververen skal opfylde efter erhvervelsen.

Bopælskravet skal normalt opfyldes inden 6 måneder efter erhvervelsen, ved arv og familiehandel dog inden 2 år. Kravet indebærer, at den pågældende rent faktisk skal have fast og varigt ophold på ejendommen og overnatte på denne, medmindre særlige forbigående omstændigheder foreligger. Den pågældende skal samtidig være tilmeldt kommunens folkeregister som boende på ejendommen, således at denne tjener som hovedbopæl i skattemæssig forstand, jf. § 2, stk. 1, i lov om kommunal indkomstskat. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den pågældende alene er tilmeldt kommunens folkeregister som boende på ejendommen.

Kravet om, at erhververen selv skal drive ejendommen, eller at en anpartshaver skal deltage i den daglige drift, skal opfyldes samtidig med bopælskravet. Kravet indebærer navnlig, at ejendommen eller dens jorder ikke må bortforpagtes.

Bopælskravet og driftskravene skal opfyldes i mindst 8 år fra det tidspunkt, hvor forpligtelsen indtræder. Der henvises iøvrigt til bekendtgørelse nr. 770 af 24. august 1994 om uddannelseskrav og bopælskrav m.v. i henhold til landbrugsloven.

Strukturdirektoratet foranlediger i almindelighed gennemført kontrol af bopælskravet ved henvendelse til kommunen på et tidspunkt efter erhvervelsen, hvor kravet skal være opfyldt.

6. Tilsynsopgaver efter landbrugsloven

Det påhviler såvel kommunerne som jordbrugskommissionerne i forbindelse med deres arbejde at være opmærksom på, om reglerne i landbrugsloven overholdes, jf. lovens §§ 28, 30, 30 a og 30 b.

Det gælder således bestemmelserne i lovens §§ 7-8 om landbrugsejendommes drift m.v., herunder reglerne om vedligeholdelse af beboelsesbygninger, drift af jorderne og inddragelse af jorder til andre formål, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 776 af 24. august 1994 om transport af husdyrgødning og bekendtgørelse nr. 1147 af 9. december 1994 om husdyrhold og arealkrav for landbrugsejendomme.

Det gælder også tilsynet med overholdelse af bestemmelserne i lovens §§ 9-12 om samdrift og forpagtning m.v., herunder navnlig begrænsningerne med hensyn til afstand og antal ejendomme.

Det gælder endvidere tilsynet med overholdelse af vilkår om fast bopæl, der har været en forudsætning for godkendelse af sammenlægning, supplering eller erhvervelse af landbrugsejendomme, jf. lovens §§ 13-21.

Da tilsynsopgaverne først og fremmest søges varetaget som et led i kommunernes og jordbrugskommissionernes arbejde, angår kommunernes tilsynsopgaver hovedsagelig opfyldelsen af bopælskravet, tilsyn med beboelses- og driftsbygninger og anvendelse af jorder til ikke-jordbrugsmæssige formål.

Indberetning om eventuelle overtrædelser af bestemmelser i landbrugsloven skal ske til jordbrugskommissionen.

7. Ikrafttræden m.v.

Denne vejledning erstatter cirkulære nr. 112 af 15. august 1989 om kommunalbestyrelsernes medvirken ved administrationen af landbrugsloven.

Strukturdirektoratet for Landbrug og Fiskeri, den 11. juli 1995

Sten Stromgren

/ Chr. Jørgensen

Officielle noter

Ingen