Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om betaling for udlevering af oplysninger fra GLR/CHR, Generelt Landbrugs Register/Centralt Husdyrbrugs Register


Bekendtgørelsen indeholder regler om betaling for udlevering af oplysninger fra Generelt LandbrugsRegister (GLR) og Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR).

Generelt LandbrugsRegister (GLR)

GLR indeholder en række grundoplysninger om alle danske landbrugsbedrifter, herunder oplysning om antal ejendomme, matrikelnumre og arealanvendelse. Endvidere rummer registret oplysning om, hvem der driver bedriften og ejer eller forpagter ejendommen.

Registret er etableret i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger, Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger og lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991.

Udlevering af oplysninger kan f.eks. ske, hvis den registrerede har meddelt samtykke hertil, eller hvis videregivelsen af oplysningerne sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår. Dette gælder dog ikke oplysninger, om hvilke der ved lov er fastsat særlige tavshedsforskrifter.

Oplysninger kan endvidere videregives på nærmere angivne vilkår og efter indhentet udtalelse fra Registertilsynet, når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige eller statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Reglerne for betaling er følgende:

     1. Udlevering af oplysninger til offentlige myndigheder er som udgangspunkt gratis.

Gratis udlevering forudsætter imidlertid, dels at videregivelsen er af begrænset omfang, dels at oplysningerne er umiddelbart tilgængelige i den ønskede form og endelig, at oplysningerne ønskes udleveret på et medium, der i forvejen anvendes standardmæssigt i forbindelse med registrets drift.

Er dette ikke tilfældet, sker udleveringen mod betaling.

     2. Udlevering af oplysninger til den registrerede selv er gratis, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Den registrerede har dog ikke krav på at få udleveret oplysninger før 6 måneder efter sidste udlevering, medmindre vedkommende kan godtgøre en særlig interesse heri.

     3. Udlevering af oplysninger til private sker mod betaling, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

Videregivelse af oplysninger forudsættes som udgangspunkt at finde sted i form af udlevering af fotokopier af standarduddatamateriale, som Landbrugs- og Fiskeriministeriet selv har trukket som lokalt print, eller i form af fornyet lokalt print af standardmateriale. I disse tilfælde opkræves forud for udleveringen 10 kr. for første side og 5 kr. for hver følgende sider, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Kan udlevering af oplysninger ikke ske på denne måde, opkræves forud for udleveringen de direkte omkostninger, herunder lønudgifter, der er forbundet med udleveringen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Der kan i disse tilfælde gives et uforbindende tilbud på, hvad udleveringen vil koste.

Anmodning om udlevering af oplysninger fra GLR skal indgives skriftligt, herunder i form af elektronisk post, til Landbrugs- og Fiskeriministeriets departement, AU 2 Informatik, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. E-postadresse:

X.400 adresse: C=DK; A=DK400; P=SDN; O=LANDBRUGS- OG FISKERIMINISTERIET; OU1=LFM; S=LANDBRUGS- OG FISKERIMINISTERIET; G=DEPARTE-

MENTET; I = LFM.

Internet adresse: Minlfmdk.

Anmodningen om udlevering af oplysninger omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, vil blive videresendt til LEC, Landbrugets EDB-Center, der som servicebureau fører og opbevarer GLR/CHR for Landbrugs- og Fiskeriministeriet. LEC vil herefter ekspedere udleveringen, idet betaling opkræves af LEC forud for udleveringen.

Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR)

CHR indeholder en række grundoplysninger om husdyrbesætninger og andre samlinger af dyr, herunder oplysninger om antal dyr og sygdomsmæssig status. Som grundlag for informationerne i CHR har ministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 586 af 7. juli 1995 om registrering af besætninger og andre samlinger af dyr i CHR. Bekendtgørelsen definerer bl.a. indholdet af oplysninger i CHR.

Registret er etableret i medfør af § 10 a i lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, § 7 i lov nr. 1106 af 21. december 1994 om zoonoser og lov om offentlige myndigheders registre, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 20. september 1991.

Ifølge husdyrsygdomslovens § 10a og zoonoselovens § 7, er CHR's oplysninger tilgængelige for enhver. Disse bestemmelser udgør således en undtagelse fra registerlovens normale videregivelsesbestemmelser. Udlevering af oplysninger kan derfor ske, uanset om den pågældende kan dokumentere en retlig eller faktisk interesse i oplysningerne.

Reglerne for betaling er følgende:

     1. Udlevering af oplysninger til offentlige myndigheder sker mod betaling, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

     2. Udlevering af oplysninger til den registrerede selv er gratis, medmindre der er forløbet mindre end 6 måneder fra sidste udlevering, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2.

     3. Udlevering af oplysninger til private sker mod betaling, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Videregivelse af oplysninger forudsættes som udgangspunkt at finde sted i form af udlevering af fotokopier af standarduddatamateriale, som Landbrugs- og Fiskeriministeriet selv har trukket som lokalt print, eller i form af fornyet lokalt print af standardmateriale. I disse tilfælde opkræves forud for udleveringen 10 kr. for første side og 5 kr. for hver følgende sider, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Kan udlevering af oplysninger ikke ske på denne måde, opkræves forud for udleveringen de direkte omkostninger, herunder lønudgifter, der er forbundet med udleveringen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2. Der kan i disse tilfælde gives et uforbindende tilbud på, hvad udleveringen vil koste.

Anmodning om udlevering af oplysninger fra CHR skal indgives skriftligt, herunder i form af elektronisk post, til Veterinærdirektoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C, tlf. 31 35 81 00.

E-postadresse:

X.400 adresse: I = lfmvd; S = Veterinaerdirektoratet; O = Veterinaerdirektoratet;

OU1 = lfmvd; P = sdn; A = dk400; C = dk.

Internet adresse: vdlfmvd.dk.

Anmodning om udlevering af oplysninger omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, vil blive videresendt til LEC, Landbrugets EDB-Center, der som servicebureau fører og opbevarer GLR/CHR for Landbrugs- og Fiskeriministeriet. LEC vil herefter ekspedere udleveringen, idet betaling opkræves af LEC forud for udleveringen.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 6. oktober 1995

Morten Blom Andersen

    / Birgitte Thiesen

Officielle noter

Ingen