Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning angående fremgangsmåden ved salg eller pantsætning af ejendomme, der deltager i jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven, og hvorpå foreløbig kendelse er tinglyst


A. Salg af hele den omlagte ejendom.

Hvadenten lodsejeren har afgivet eller modtaget eller både afgivet og modtaget areal ved jordfordelingen, bør skøde udfærdiges som omfattende hans oprindelige ejendom med angivelse af ejendommens matrikulære og tinglysningsmæssige betegnelse forinden jordfordelingen, men med bemærkning om, at køberen er bekendt med og respekterer foreløbig kendelse om jordfordeling, tinglyst den og den dato.

Dette gælder også tilfælde, hvor en lodsejer ved jordfordelingen har afgivet al landbrugsjorden og kun har beholdt bygningslodden, hvorpå landbrugspligten ophæves.

Forlods udstykning er således i intet tilfælde nødvendig, og såfremt en lodsejer alligevel måtte ønske en sådan udstykning foretaget, må han selv afholde de hermed forbundne omkostninger.

B. Salg af en del af den omlagte ejendom.

Her må lodsejeren på sædvanlig måde foranledige det solgte areal udstykket og tilskødet køberen.

Såfremt det solgte areal eller en del af dette hidrører fra et af lodsejeren ved jordfordelingen erhvervet areal, må skødet for at kunne tinglyses tiltrædes af den lodsejer, der ved jordfordelingen har afgivet sidstnævnte areal.

Alle de hermed forbundne omkostninger er jordfordelingskontoret uvedkommende.

C. Pantsætning af ejendommen.

På begæring af det pengeinstitut, hvori lodsejeren ønsker at optage lån mod pant i hans ved jordfordelingen omlagte ejendom, afgiver jordfordelingskontoret en erklæring om, at kontoret indestår for fordelingens gennemførelse ved kendelse i henhold til jordfordelingsloven, herunder at modtagne arealer vil blive indlagt under de ejendommen påhvilende pantehæftelser, og på grundlag af en sådan garantierklæring og tinglyst pantebrev i lodsejerens oprindelige ejendom vil pengeinstituttet kunne udbetale lån.

Jordfordelingskontoret vil iøvrigt være til rådighed med yderligere vejledning, såfremt der i den aktuelle situation måtte være behov herfor.

Officielle noter

Ingen